Uchwała Nr XXVIII/275/05 z 28.09.2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/275/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Augustowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80; poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę: Rondo NSZZ „Solidarność” rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Chreptowicza i Mazurskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Filipow

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2005-10-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-10-06