Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16.02.2007 r.

Untitled

P R O T O K Ó Ł Nr /07

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM

z dnia 16 lutego 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta,

- Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Augustowie w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2007 r.,

b) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom,

szkołom podstawowym i gimnazjom.

2. Przyjęcie planu Komisji Budżetu i Finansów RM na 2007 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM. Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1a

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła zmiany budżetu miasta na 2007 r.

Pani Radna Anna Urban poprosiła o szersze omówienie zadania dotyczącego budowy energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej.

Pani Radna Anna Dźwilewska zapytała czy w tym roku zostaną przeprowadzone roboty budowlane na ul. Wspólnej ?

Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż w ramach zadania na
ul. Arnikowej /…/ zostanie wykonana tylko linia energetyczna. Na pytanie
Pani Radnej Anny Dźwilewskiej odpowiedział, iż na realizację robót budowlanych na ul. Wspólnej została wykonana dokumentacja techniczna oraz jest też pozwolenie na budowę. Roboty miałyby obejmować wykonanie oświetlenia, odwodnienie korpusu drogowego i utwardzenie nawierzchni. Odpowiedział, iż o tym czy to zadanie zostanie zrealizowane w tym roku zadecydują Państwo Radni jak również środki finansowe.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 1b

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Ad. pkt 1c

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja w/w projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za.

Ad. pkt 2

Komisja Budżetu i Finansów RM ustaliła, iż Wydział Edukacji UM przygotuje zbiorczą informację dotyczącą jednostek oświatowych dotowanych
z budżetu miasta. Informacja powinna zawierać wysokość subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia danej jednostki, ilość zajęć lekcyjnych przypadających na 1 nauczyciela w tygodniu, wysokość dotacji z budżetu miasta.

Po analizie przygotowanych materiałów Komisja Budżetu i Finansów RM w razie wątpliwości poprosi o szczegółowe wyjaśnienia dyrektorów
i głównych księgowych placówek oświatowych.

Komisja Budżetu i Finansów ustaliła, iż dokona analizy budżetu Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie. Przeprowadzi również analizy budżetów innych jednostek organizacyjnych, które są dotowane z budżetu miasta.

Komisja Budżetu i Finansów RM postanowiła zwrócić się do Komisji Rewizyjnej RM o sprawdzenie sposobu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Miasto Poradni Uzależnień.

Komisja Budżetu i Finansów RM opracowała plan pracy Komisji na 2007 r., który stanowił załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/Ewa Szczepańska/ Rady Miejskiej w Augustowie

/Bogdan Dyjuk/

3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11