Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji z 16.02.2007 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 3/07

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 lutego 2007 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2007 r.

2. Zapoznanie z działaniami związanymi z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów.

Posiedzenie Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM opracowała plan pracy Komisji na 2007 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 2

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji przedstawił kalendarz imprez związany z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów – /w załączeniu do niniejszego protokołu./

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji ds.Kultury, Sportu

i Turystyki RM w Augustowie

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11