Protokół Nr 5/07 ze wspól. posiedz. Kom. Prom., Kult., Sportu i Tur. i Kom. Uzdrow. z dnia 17.04.07

P R O T O K Ó Ł Nr

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM otworzył Pan Stanisław Sokołowski - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił realizację budżetu miasta w 2006 r., a następnie odpowiadał na pytania zadawane przez członków obu Komisji. Pytania dotyczyły:

- wydatków na oświatę,

- zadłużeń z tytułu opłat czynszowych i podatku od nieruchomości.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski - stwierdził, iż należałoby zastanowić się nad sposobami zwiększenia dochodów z majątku miasta. Mając na względzie wciąż rosnące ceny nieruchomości, głównie w centrum miasta, być może dobrym pomysłem byłoby wybudowanie budynku komunalnego, do którego można by przenieść mieszkańców budynków komunalnych z centrum miasta /głównie chodzi tu o Rynek Zygmunta Augusta/. Takie działanie spowodowałoby wzrost dochodów miasta, ponieważ takie nieruchomości można bardzo korzystnie sprzedać.

Po dyskusji, Pan Stanisław Sokołowski - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM i Komisja Uzdrowiskowa RM sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. zaopiniowały pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM

/Stanisław Sokołowski/

Przewodniczący Komisji ds.

Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11