Protokół Nr 5/07 ze wspólnego posiedzenia Kom. Budż. i Fin. i Kom. Rewiz. z dnia 18.04.07 r.

P R O T O K Ó Ł Nr

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM
i Komisji Rewizyjnej RM

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

2. Omówienie wstępnego materiału kosztów kształcenia 1 ucznia w szkołach

w 2006 r.

3. Sprawy różne

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM i Komisji Rewizyjnej RM otworzył Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił realizację budżetu miasta w 2006 r. Poinformował, iż plan dochodów
w wysokości 64 154 723 zł został zrealizowany w 95,7% na kwotę 61 400 596,16 zł. Planowane wydatki w wysokości 66 197 535 zł wykonano na kwotę 61 851 936,88 zł, tj. w 93,4%, z czego na wydatki inwestycyjne przypada 11 879 063,51 zł. Realizacja budżetu odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych i harmonogramem dochodów i wydatków. Prawidłowo przebiegała spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie 2006 r. zostało zmniejszone planowane na koniec roku zadłużenie.

Następnie Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta i Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM odpowiadali na pytania członków Komisji.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował członków obu Komisji, iż Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Augustowa za 2006 r.

Po dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM
i Komisja Budżetu i Finansów RM sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. zaopiniowały pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

/Kazimierz Kożuchowski/

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów RM

/Bogdan Dyjuk/

Ad. pkt 2

Komisja Budżetu i Finansów RM omówiła wstępny materiał kosztów kształcenia 1 ucznia w szkołach w 2006 r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji postanowiono wystąpić do Wydziału Edukacji UM z prośbą o uszczegółowienie w/w materiału odnośnie:

- liczby oddziałów,

- liczby uczniów w klasach /min.-max,

- informacji na temat przedszkoli,

- informacji na temat firm sprzątających i prowadzących stołówki,

- informacji na temat występowania klas sportowych i integracyjnych.

Ad. pkt 3

Pani Radna Anna Urban zgłosiła wniosek, aby zwiększyć dotację na działalność Klubu AA. Stwierdziła, iż Klub AA niesie rzeczywistą pomoc ludziom, którzy tego potrzebują. Stwierdziła, iż wydatkowane są duże pieniądze w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale kwestią do zastanowienia się jest, czy są one wydatkowane właściwie.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM stwierdził, iż Klub przed otrzymaniem dotacji z budżetu miasta powinien przedłożyć propozycję wydatkowania pieniędzy.

Komisja Budżetu i Finansów RM stwierdziła, iż należy przyjrzeć się działalności Poradni Uzależnień.

Komisja Budżetu i Finansów RM dyskutowała również na temat zapewnienia opieki dzieciom w sezonie letnim.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM

/Bogdan Dyjuk/

3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11