Protokół Nr IX/07 z obrad sesji RM z 31 maja 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IX/07

z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w dniu 31 maja 2007 r.

W obradach sesji wzięło udział 18 radnych - lista obecności w załączeniu.

/Zał. Nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 13.07

i zakończono o godzinie 15.15

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2007 rok,

b) emisji obligacji komunalnych,

c) wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier,

d) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa,

e) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji RM z 12.04.2007 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał radnych, a w szczególności Pana Bogdana Dyjuka – nowo wybranego radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, pracowników Urzędu Miejskiego, gości, Pana Grzegorza Olszewskiego – Komendanta Powiatowego Policji, przedstawicieli lokalnej prasy. Stwierdził, ze zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad chciałby złożyć wszystkim pracownikom samorządowym, Państwu Radnym, serdeczne życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który jest obchodzony 27 maja. Przewodniczący Rady życzył wszystkim samorządowcom dalszej owocnej współpracy. Odczytał pismo, które z okazji 17 rocznicy reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego przesłał Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski. /Pismo – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo z dn.23.05.2007 r. Pana Bogdana Dyjuka Radnego Rady Miejskiej w Augustowie o treści: „Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.03.159.1547 z późn.zm.) z dniem dzisiejszym zrzekam się mandatu radnego Rady Miejskiej w Augustowie kadencji 2006-2010. Powodem powyższej decyzji jest wybór mnie na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Za dotychczasową współpracę chciałbym serdecznie Panu Przewodniczącemu podziękować, a za Pana pośrednictwem również złożyć słowa podziękowania wszystkim radnym Rady Miejskiej w Augustowie”.

/Pismo – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Bogdanowi Dyjukowi za życzenia, pogratulował w imieniu Rady Miejskiej wyboru na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego i wyraził nadzieję na dalszą współpracę. W związku ze złożonym wnioskiem, Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie w punkcie 5 dodatkowego podpunktu f) dotyczącego: „podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego”.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do porządku obrad dzisiejszej sesji?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, ze zmianą, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności, za okres od 8.05.2007 r. do 29.05.2007 r. Ponadto złożył sprawozdanie z pobytu delegacji Miasta Augustowa na V Polsko - Amerykańskich Targach Gospodarczych w Chicago w USA. Na Targach Augustów miał możliwość zaprezentowania się na forum lokalnej telewizji, odbyła się również prezentacja multimedialna dotycząca turystyki oraz oferty inwestycyjnej w Augustowie, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Augustów otrzymał certyfikat, trzecie miejsce za ekspozycję stoiska. Pierwsze i drugie miejsce uzyskały firmy. Dzisiaj trudno jest mówić o spodziewanych efektach, ale w przyszłości warto jest brać udział w tak zaprezentowanych Targach. Burmistrz Miasta poinformował również o spotkaniu z augustowską Polonią, która założyła polonijny komitet wspierania budowy obwodnicy Augustowa oraz przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na budowę kolumny Zygmunta Augusta. Za pośrednictwem augustowskiej Polonii zostały też nawiązane wstępne kontakty z miastami aglomeracji chicagowskiej, z którymi być może uda się nawiązać trwałą współpracę. Następnie Burmistrz Miasta podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły i przygotowywały obchody jubileuszu 450-lecia Augustowa.

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, jakich inwestycji w Augustowie miałaby dotyczyć oferta przedstawiona na V Polsko-Amerykańskich Targach Gospodarczych? Kto zaprosił delegację i ile liczyła osób?

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że pierwsza oferta była związana z zagospodarowaniem nieruchomości po dawnych Silikatach o powierzchni ponad 5 ha. Propozycja została skierowana do Polonii, ponieważ wiele osób chce wrócić „do korzeni” i osiedlić się w Augustowie. Prezentowane były także tereny inwestycyjne wzdłuż drogi Warszawa – Augustów, tereny obwodnicy miasta Augustowa położone w granicach administracyjnych miasta, tereny turystyczne przy plaży miejskiej, tereny pola golfowego, inne grunty miejskie ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego pod turystykę, rekreację, mieszkalnictwo, tereny prywatne. Burmistrz Miasta zaproponował Państwu Radnym zaprezentowanie w/w oferty w przerwie sesji. Następnie wyjaśnił, że delegację z Augustowa zaprosiła Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza. Miasto Augustów reprezentowali: Leszek Cieślik- Burmistrz Miasta, pracownicy Centrum Informacji Turystycznej: Jarosław Szostak, Ewa Dmitruk, przedstawiciele Augustowskiej Organizacji Turystycznej – p.Zyzało, p.Cisłowski oraz Prezes AOT.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

- Pani Radna Anna Urban – stwierdziła, że Augustowska Organizacja Turystyczna dotychczas nie złożyła sprawozdania z rozliczenia otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego za 2006 r. w wysokości 175.000 zł. Poprosiła o przedstawienie sprawozdania.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż był przekonany, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione podczas omawiania materiałów związanych z wykonaniem budżetu miasta za 2006 r. Z otrzymanej dotacji wszystkie organizacja rozliczają się indywidualnie.

Pani Radna Ewa Perkowska – powiedziała, że wzorem lat ubiegłych radni otrzymywali sprawozdania z działalności wszystkich organizacji, które korzystają z funduszy Urzędu Miejskiego, natomiast AOT nie złożyła sprawozdania w terminie, pomimo zgłaszanych próśb.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie wszystkie organizacje przedstawiły rozliczenia otrzymanych dotacji, w związku z czym nie należy mówić, że został tylko AOT.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Państwo Radni w sprawozdaniach otrzymują informację na temat dofinansowania stowarzyszeń i organizacji w wielkościach określonych i przyjętych przez Radę Miejską. Państwu Radnym mogą być dostarczane sprawozdania z działalności wszystkich organizacji, natomiast należy zdawać sobie sprawę, że informacja o wydatkowaniu środków jest bardzo obszerna i trzeba byłoby powielić ogromną ilość dokumentów. Rozliczenia to setki rodzajów dokumentów. Z budżetu miasta dofinansowywanych jest 48 organizacji. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Pan Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej może przedstawić Państwu Radnym na następnej sesji RM szczegółowe sprawozdanie z działalności organizacji, które zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie AOT. Ponadto przedstawił do wglądu informację na temat V Polsko - Amerykańskich Targów Gospodarczych w Chicago w USA.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Pan Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej przedstawił na następnej sesji Rady Miejskiej informację o działalności AOT.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że chyba Pani Radna Anna Urban pomyliła istotne rzeczy, ponieważ na przedostatniej sesji RM były omawiane sprawozdania z działalności placówek miejskich: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Sportu i Rekreacji, Augustowskich Placówek Kultury, natomiast Augustowska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, któremu przydzielono dotację w wysokości 175.000 zł. Stwierdził, że inne stowarzyszenia otrzymały z budżetu miasta większą ilość pieniędzy, np. AKS”Sparta” i nie przedstawił rozliczenia finansowego na sesji Rady Miejskiej.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda organizacja rozlicza się z dofinansowania, ponieważ nie otrzymałaby środków finansowych w następnym roku.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznejpowiedział, że AOT przedstawia co pół roku szczegółowe rozliczenie finansowe, zgodnie z zawartą umową. Sprawozdanie zawiera ok. 300 stron i znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta.

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że ma prawo, a nawet obowiązek zadawać pytania. Nie pomyliła się zadając pytanie w sprawie sprawozdania z działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej za 2006 r., które było przedstawiane w poprzednich latach i ostatnio zajęło dwie strony kartki A4. Radni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniem AOT na sesji RM. Pani Radna A.Urban powiedziała, że zadała pytanie na temat AOT, oczekuje konkretnej odpowiedzi i w tym momencie nie obchodzą jej inne organizacje.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Pana Zbigniewa Huszczy - Dyrektora Augustowskiej Organizacji Turystycznej o przedstawienie na następnej sesji Rady Miejskiej sprawozdania z działalności AOT za 2006 r.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji RM Państwo Radni mieli okazję oglądać prezentację multimedialną o działalności AOT. Na sesji RM przedstawiały sprawozdania również inne organizacje, które otrzymały z budżetu miasta dotację powyżej 10.000 zł. Pan Dyrektor Biura AOT zaproponował Państwu Radnym zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności AOT za 2006 r. w przerwie obrad sesji. Ponadto na następnej sesji RM przedstawi prezentację multimedialną.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że przed kilkoma miesiącami były protesty mieszkańców ul.Ustronie w sprawie napowietrznej linii wysokiego napięcia. W chwili obecnej prawdopodobnie zmieniła się sytuacja, ponieważ linia ma przebiegać pod ziemią. Część mieszkańców nie zgadza się z wytyczeniem proponowanej trasy, ponieważ linia ma przebiegać przez środek działek, natomiast istnieje możliwość jej przeprowadzenia po obrębie gruntów. Pan Radny K.Kożuchowski zapytał, czego dotyczy w/w problem?

- Pan Bogdan Dyjuk – złożył serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Kurczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta i wszystkim radnym za dotychczasową współpracę. Podziękował członkom Komisji Budżetu i Finansów RM za merytoryczną pracę. Jednocześnie poinformował, że medal „Za zasługi dla miasta Augustowa”, który otrzymał Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa będzie przekazany Związkowi Emerytów. Zaprosił Państwa Radnych do uczestnictwa w akcjach kontynuowanych przez Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował serdecznie Panu Bogdanowi Dyjukowi – radnemu kilku kadencji RM za pracę, za skrupulatnedbanie o sprawy finansowe miasta. Życzył, aby odnoszone sukcesy na niwie Sejmiku Województwa Podlaskiego przełożyły się na Augustów w jak największym stopniu.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta dodał, że kwota 550.000 zł dotyczy „Rewitalizacji zabytkowego centrum Miasta Augustowa”, natomiast zbierane wpłaty społecznego komitetu budowy kolumny Zygmunta Augusta zostaną włączone do budżetu miasta w terminie późniejszym. Obecnie wynoszą one ok. 65.000 zł.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/54/07 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 4/.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośba o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel – powiedział, że wykonał symulację wynikającą z otrzymanych materiałów dotyczących budżetu miasta i stwierdził, że zadłużenie miasta na koniec 2007 r. wynosi 12.200 tys.zł. Zwrócił uwagę na wysokość długu – 28,7% zrealizowanych dochodów. Po dodaniu dodatkowych 10 mln zł kwota wzrośnie do 40-45%. Pan Radny B.Samel stwierdził, że zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych z roku na rok wzrasta. Miasto przeznacza znaczną ilość środków finansowych na inwestycje, wiele działań jest potrzebnych, natomiast zwiększające się zadłużenie jest bardzo niebezpieczne. W przeszłości z tego powodu wiele miast popadało w ruinę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że temat obligacji komunalnych nie dotyczy tylko obecnej kadencji Rady Miejskiej, ponieważ był już dawno analizowany i jest związany z przyjętym programem długofalowym rozwoju miasta. Obligacje nie są nowym zadaniem do realizacji.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM odniósł się do poprzedniej emisji obligacji komunalnych, która miała miejsce w 2003 r. Obecnie pozostało do spłaty 8.800 tys.zł. Na 2007 r. przypada kwota 1.600 tys.zł. Powiedział, że nie może zgodzić się z wyliczeniami podanymi przez Pana Radnego B.Samla, ponieważ Miasto posiada analizę budżetu miasta wykonaną na potrzeby emisji obligacji komunalnych przez zewnętrzną firmę, która specjalizuje się w tego typu działaniach. Zgodnie z prognozą finansową do końca spłaty w żadnym roku relacja stanu zadłużenia nie przekracza 30%, więc skąd wzięły się kwoty blisko progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych?

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Miasto od 13 lat realizuje politykę polegającą na korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania. W poprzednich latach korzystało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z kredytów, pożyczek, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i innych zewnętrznych źródeł, które w tamtym czasie były na poziomie większym niż dzisiaj oprocentowanie obligacji. Wiele inwestycji już zostało zrealizowanych, spłaconych i w żadnym roku zagrożenia dla spłat nie było.

Pani Radna Ewa Perkowska – zapytała, czy oprócz w/w obligacji są symulowane jakieś kredyty?

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że w prognozie kwoty długu ujęta jest tylko planowana emisja obligacji komunalnych będąca przedmiotem uchwały. Oprócz tego są oczywiście kredyty i pożyczki, które są spłacane na podstawie zawartych już umów.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/55/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych została podjęta 11 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 5/.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Augustowie przy ul. Mostowej 25 na wniosek PRU Filmotechnika Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Krakowska 368. /Oferta – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. /Zał.Nr 6/.

Przewodniczący Rady powitał przedstawiciela firmy PRU Filmotechnika Sp. z o.o. Wiceprezesa Zarządu dr inż. Jana Koska.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu dr inż. Janowi Koskowi – Wiceprezesowi Zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. z prośbą o przedstawienie oferty.

dr inż. Jan Kosek - Wiceprezes Zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. zaprezentował firmę. Wyjaśnił, że Filmotechnika prowadzi działalność w zakresie salonów gier, aktualnie prowadzi 25 salonów, dwa kolejne są w trakcie organizacji. Firma działa na terenie całego kraju, m.in. w Warszawie, Krakowie, Kaliszu, Bydgoszczy, Koninie, Inowrocławiu, Białymstoku Ełku, Łomży, miastach turystycznych, m.in. w Zakopanem, w Nowym Targu, uruchamiany jest salon w Ustroniu. Wiceprezes Zarządu wyraził nadzieję, że do tej grupy miast turystycznych dołączy również Augustów, w którym planowane jest uruchomienie salonu gier przy ul. Mostowej 25. Powiedział, że działalność salonów gier nie jest w żaden sposób uciążliwa. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że 60% salonów mieści się w budynkach mieszkalnych, a najstarszy salon gier w Polsce działa od 1972 r. pod tym samym adresem w Krakowie przy ul.Biskupiej. Jest to kamienica wielopiętrowa i gdyby działalność salonu była w jakiś sposób uciążliwa, to już dawno mieszkańcy zareagowaliby protestem. Kapitał zakładowy Spółki wynosi dzisiaj 9.705.500 zł, podzielony jest pomiędzy osoby prywatne, osoby prawne i komunalne instytucje kultury.

Pani Radna Anna Urban – zapytała, jakie korzyści wymierne będzie miało miasto za wydanie zezwolenia na lokalizację salonu gier? Czy po uzyskaniu zezwolenia Spółka będzie prowadziła monitoring, ochronę, zabezpieczenie przed różnymi zjawiskami patologicznymi, na które narażona byłaby młodzież?

dr inż. Jan Kosek - Wiceprezes Zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. odpowiedział, że w salonie będzie utworzonych minimum 6 miejsc pracy, zatrudnione zostaną osoby wyłącznie z Augustowa. Podatek od gier, który płaci Spółka jest bardzo wysoki, wynosi 45% i będzie odprowadzany do Urzędu Skarbowego w Augustowie. We wszystkich nowo organizowanych salonach jest stosowany monitoring, m.in. tak było w Ełku. Salon gier działa dwa lata i do tej pory nie było żadnego zdarzenia, które wymagałoby interwencji policji, czy innych służb. Wejście do salonu jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich, jest to rygorystycznie przestrzegane, tak nakazuje ustawa.

Pani Radna Anna Dźwilewska – zapytała, gdzie będzie zlokalizowany salon gier?

dr inż. Jan Kosek - Wiceprezes Zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. odpowiedział, że lokal został wynajęty na piętrze cukierni przy ul. Mostowej 25. Została spisana umowa przedwstępna z właścicielem.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z załączoną do oferty umową najmu lokalu wynajmującym jest Pan Jerzy Hołubek.

dr inż. Jan Kosek - Wiceprezes Zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. powiedział, że w miarę możliwości finansowych Spółka stara się wspierać instytucje społecznie użyteczne.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Augustowie przy ul. Mostowej 25 na wniosek PRU Filmotechnika Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Krakowska 368? W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/56/07 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 7/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.15.

Ad.pkt 5d

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, czy jest jakaś osoba, która zajmuje się obecnie zamówieniami publicznymi? Czy główny specjalista do spraw zamówień publicznych zostanie dodatkowo zatrudniony w Urzędzie Miejskim i jaki będzie miał zakres czynności?

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zwiększa się ilość zamówień publicznych, za które bezpośrednio odpowiedzialną osobą jest kierownik jednostki, czyli Burmistrz Miasta. W tej chwili zamówieniami zajmuje się Pan Janusz Zakrzewski - pracownik w Wydziale Strategii, Rozwoju i Promocji UM, natomiast proponowana zmiana spowoduje, że zostanie wyodrębniony ze struktury Wydziału i zajmie samodzielne stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych, podlegające bezpośrednio Burmistrzowi Miasta. W przypadku konieczności mogą być zatrudnione jeszcze inne osoby, aby proces zamówień był jak najefektywniej wykorzystany.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/57/07 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 8/.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa:

- na wyrobach promujących Augustów /przewodnikach, fotografiach, mapach, koszulkach, itp./ M jak Augustów, Promowanie Regionu, Projekty i Realizacja, Radosław Wołąsewicz, ul. Nowomiejska 6, 16-300 Augustów; /Wniosek – stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu/.

- na pamiątkach z Augustowa /kubkach, koszulkach, itp./ GRAD, Dariusz Maciej Staniszewski, ul.Osiedlowa 2A/11, 16-300 Augustów /Wniosek – stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/58/07 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 11/.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/59/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /Zał.Nr 12/.

Ad.pkt 6

Na interpelację Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM odpowiedzi udzielił Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta.

W Urzędzie Miejskim odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami terenu objętego planem dzielnicy Wypusty. Z przeforsowaniem uchwały w zaproponowanej wersji będą duże trudności, ale istnieje szansa pozytywnego załatwienia sprawy. Zakład Energetyczny linię kablową zaopiniował negatywnie, ponieważ jest droższa, natomiast budowa linii napowietrznej wiąże się z zajęciem znacznie większego obszaru gruntów. Część mieszkańców proponuje inną drogę nad jeziorem Sajno, drogę do „Królowej Wody”, wzdłuż której można przeprowadzić linię w stronę ulicy do Lipska. Burmistrz Miasta przypomniał, że trakt do „Królowej Wody” nie jest drogą publiczną, ponieważ w przeszłości Lasy Państwowe wyraziły w tej kwestii negatywną opinię. Zaplanowanie linii energetycznej wiąże się z objęciem większego terenu Lasów Państwowych planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie Miasto proponuje budowę linii kablowej. Augustów rozwija się i potrzebuje zasilenia w energię energetyczną. Po zakończeniu wszystkich procedur plan powinien być uchwalony w zaproponowanej wersji, dla dobra mieszkańców, co umożliwi otwarcie nowych terenów inwestycyjnych, które w 95% są prywatne. Burmistrz Miasta stwierdził, że podczas uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego zawsze zgłasza się jakaś grupa osób, która wyraża przeciwne stanowisko.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że mieszkańcy ul. Ustronie złożyli wniosek w sprawie wykonania planów. Wyraziła zdziwienie postawą mieszkańców, którzy złożyli pismo, ponieważ na spotkaniu w Urzędzie Miejskim były zgłaszane wnioski w sprawie budowy linii kablowej. Przy ul. Ustronie mieszkają dwie rodziny, które manipulują mieszkańcami i prawdopodobnie część osób nawet nie zdawała sobie sprawy, jakiej treści podpisują pismo. Ludzie ci zostali oszukani przez w/w dwie rodziny. Twierdzenie, że plan jest robiony pod jedną osobę, która jest radną, to oszczerstwo. Pani.J.Lisek powiedziała, że nie ma w tym żadnego interesu, posiada prawo zabudowy i dojazd do swojej posesji. Plan dotyczy przecież nie tylko ul. Ustronie, ale całej dzielnicy Wypusty i nie można stwarzać precedensów. Budowa linii kablowej byłaby dobrodziejstwem dla całej dzielnicy.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że pod pismem podpisywały się nawet całe rodziny. Brak porozumienia wśród mieszkańców nie sprzyja pozytywnemu załatwieniu sprawy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania mieszkańców z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM celem wypracowania jednoznacznego stanowiska.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że zwołanie spotkania powoduje wstrzymanie procedury planistycznej, która trwa już co najmniej 2 lata. Przekonanie protestujących mieszkańców będzie bardzo trudne. Zaproponował zorganizowanie spotkania przed sesją Rady Miejskiej, na której będzie uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wypusty.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu Nr VII/07 z 12 kwietnia 2007 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół Nr VII/07 z 12 kwietnia 2007 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismem Pani Grażyny Gęsickiej Minister Rozwoju Regionalnego, która podziękowała za zaproszenie na uroczyste obchody jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów. /Pismo stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż uzupełniając podziękowanie chciałby jeszcze raz podziękować wszystkim osobom za wysiłek i zaangażowanie w obchody jubileuszu 450 –lecia miasta Augustowa.

2. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismami Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach informującymi, iż stosownie do art. 161§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) na okres kadencji 2008-2011 do rozpoznawania spraw przez Sąd Rejonowy w Augustowie niezbędne jest wybranie 18 ławników, do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 3 ławników, do rozpoznawania spraw przez Sąd Okręgowy w Suwałkach – 15 ławników, w tym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy – 1 ławnika. /Pisma stanowią załączniki Nr 14 i Nr 15 do niniejszego protokołu/.

3. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismami Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej w Augustowskiej, które wezwały Radę Miejską do usunięcia wszelkich niezgodności i ponownego rozpatrzenia uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej wezwało Radę Miejską do usunięcia niezgodności w części dotyczącej określenia stref ochronnych. /Pisma stanowią załączniki Nr 16 i Nr 17 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Rady Bogusław Samel skierował do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Augustowie z 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów. Pan Radny otrzymał odpowiedź na pismo, podpisaną przez Panią Lidię Stupak – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW, z prośbą o poinformowanie pozostałych Radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Radny Bogusław Samel zapozna Radę Miejską z treścią w/w pisma, czy sam ma to uczynić?

Pan Radny Bogusław Samel – wyjaśnił, że pismo do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisało trzech radnych. Wyraził zdziwienie, że ktoś otworzył korespondencję, ponieważ Pani Dyrektor Lidia Stupak twierdziła, że na pewno nikt nie otworzy listu, który był zaadresowany do Urzędu Miejskiego na nazwisko radnego. Jaki w Urzędzie Miejskim jest tryb otwierania korespondencji?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, nie było żadnych nieprawidłowości. Nikt nie otwiera listów zaadresowanych na prywatny adres, natomiast w/w korespondencja była wysłana do Urzędu Miejskiego.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że do Urzędu Miejskiego nie wysyła się prywatnych listów. To jest Urząd.

Pan Radny Bogusław Samel – wyjaśnił, że był poinformowany przez Panią Dyrektor o wysłaniu pisma do Urzędu Miejskiego z powodu braku prywatnego adresu radnego. Uznał, że z odpowiedzią na pismo powinni zapoznać się radni, którzy je podpisali, ponieważ reszta radnych może być tym nie zainteresowana.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Państwa Radnych z zapytaniem, czy chcą znać treść pisma? Decyzja należy do Rady Miejskiej.

Pan Radny Bogusław Samel – wyraził zgodę na odczytanie pisma.

Pani Radna Anna Urban – stwierdziła, że skoro temat został zaczęty, to należy go zakończyć.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z treścią pisma skierowanego do Pana Bogusława Samla Radnego Rady Miejskiej w Augustowie.

/Ksero pisma stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Państwo Radni nie zajmowali się już tymczasowym Statutem Uzdrowiska Augustów i przystąpili do przygotowania materiałów związanych z zapisami dotyczącymi docelowego Statutu Uzdrowiska Augustów.

4. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pani Radna Anna Dźwilewska wysłała pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat w Giżycku Nadzór Wodny w Augustowie, ul. 29 Listopada 5, skierowane do wiadomości Burmistrza Miasta Augustowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie, w którym poprosiła o odnowienie miejsc pamięci - tablicy informacyjnej o Kanale Augustowskim, tablicy z medalami oraz wyremontowanie pomnika z Krzyżem i kapliczki z figurą św.Jana. Wymienione miejsca pamięci znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Firmy lub położone są w jej sąsiedztwie. /Ksero pisma – stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu/.

5. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismem skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie i Burmistrza Miasta Augustowa przez współwłaścicieli działki zabudowanej nr 2048/3, którzy stwierdzili, że operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego był błędny i sporządzony nieprawidłowo. W związku z poniesionymi z tego powodu kosztami, współwłaściciele działek: Pani Leokadia Kopiczko /pełnomocnictwo/, Pani Magdalena Dębska, Pani Elżbieta Dębska, Pani Urszula Kuczyńska, Pani Katarzyna Anna Świerczewska, Pan Tomasz Michał Świerczewski zwrócili się o zwrot pieniędzy w wysokości 3.800 zł. /Ksero pisma stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że pismo podpisały 3 osoby, jest skierowane do Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta, który podejmie decyzję w w/w kwestii.

6. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproszenie do udziału w Euroregionalnych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Strażaków Płetwonurków, które odbędą się 15 czerwca 2007 r.

7. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Fundacja Cordis zaprasza Radę Miejską na finał Ogólnopolskiego Konkursu Słowa Jana Pawła II w Piosence i wręczenie Bursztynowego Serca Pani Małgorzacie Kożuchowskiej za dawanie chrześcijańskiego świadectwa.

Uroczystości odbędą się 9 czerwca 2007 r. o godz.12.00 w siedzibie Fundacji.

8. Pan Adam Sieńko – Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że ukazał się Dziennik Ustaw Nr 86, w którym zawarte jest rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie uznania za pomnik historii Kanał Augustowski.

9. Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, czy już został ogłoszony przetarg na prowadzenie targowiska miejskiego? Kto obecnie zawiaduje targowiskiem? Czy Spółka „Sajno” została już zlikwidowana? Targowisko miejskie, które jest położone w centrum miasta, miało zmienić swój wizerunek, jednak żadne prace nie są prowadzone.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawi propozycje rozwiązanie w/w problemu. Obecnie rozważane są dwie wersje: ogłoszenie przetargu lub powierzenie bezprzetargowe, o którym zadecyduje Rada Miejska.

10. Pan Radny Jerzy Dobrowolski – powiedział, że w godzinach nocnych został potrącony pies. Pomimo wielokrotnie zgłaszanego problemu policja nie chciała zająć się tym tematem. Pan Radny J.Dobrowolski zapytał, co w takiej sytuacji należy uczynić? Są to przypadki losowe, trudne do przewidzenia.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że za w/w przypadki losowe odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp.z o.o., które nie pracuje w godzinach nocnych. Pracownicy nie pełnią w nocy dyżurów, trzeba byłoby zatrudnić dodatkowe osoby. Istnieje możliwość rozwiązania w/w problemu poprzez zgłoszenie zdarzenia lekarzowi weterynarii. Natomiast kwestia obciążenia Miasta lub innych instytucji stanowi już odrębny problem. Miasto postara się udostępnić pewną kwotę pieniędzy lekarzowi weterynarii, który podejmie interwencję.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – zapytał, czy jest to poprawne zachowanie i dawanie przykładu dzieciom, jeżeli na potrąconego, wyjącego psa nie reaguje policja, która w tym czasie przejeżdża obok miejsca zdarzenia? W Augustowie nie ma pogotowia weterynaryjnego.

Pan Leszek Cieślik –Burmistrz Miasta stwierdził, iż rzeczywiście policjant dyżurny powinien przyjąć informację o potrąconym psie i zawiadomić któregoś z lekarzy. Zapytanie Pana Radnego J.Dobrowolskiego będzie skierowane do Pana Komendanta Straży Miejskiej, który prześle je Panu Komendantowi Policji celem udzielenia stosownej odpowiedzi.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął IX sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-07-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-07-02