Protokół Nr VI/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 i 19 marca 2007 r.

P R O T O K Ó Ł NR VI/07

P R O T O K Ó Ł NR VI/07

z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

w dniu 16 i 19 marca 2007 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miejskiego,

 • goście.

Obrady rozpoczęto 16.03.2007 r. o godzinie 9.03

i zakończono o 15.55 - 19.03.07 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian budżetu miasta na 2007 rok;

  2. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;

  3. zmiany uchwały Nr XX/196/04 Rady Miasta Augustów z dnia
   29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
   i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

  4. przekazania na rzecz mienia komunalnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa;

  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe;

  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech;

  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską;

  8. przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”

  9. w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów.

 6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Augustowa z realizacji planu gospodarki odpadami za 2006 rok - materiały do wglądu znajdują się
  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  w pok. Nr 3.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Przyjęcie protokołu Nr V/07 z 19 lutego 2007 r.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 20 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał zaproszonych gości, pracowników Urzędu Miejskiego, Państwa Radnych, mieszkańców Augustowa zainteresowanych tematyką sesji.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji ?

Pan Radny Bogdan Dyjuk zaproponował, aby pkt. 5i znalazł się po pkt. 5d porządku obrad, ponieważ uchwałę w sprawie tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów powinno uchwalić się przed uchwałami w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pan Radny Bogusław Samel zgłosił wniosek, aby usunąć z porządku obrad pkt. 5i w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów. Swój wniosek uzasadnił tym, iż projekt uchwały jest obarczony wadami prawnymi i może zostać uchylony przez organ nadzorczy, czyli Wojewodę Podlaskiego /wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poprosił o dokonanie zmiany
w porządku obrad tak jak to zaproponował Pan Bogdan Dyjuk. Stwierdził, iż we wniosku Pana Radnego Bogusława Samla mylone są pojęcia statutu tymczasowego i docelowego.

Więcej propozycji, ani uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Bogusława Samla w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 5i
w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem opowiedziało się 8 radnych, 10 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został odrzucony.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowaną zmianą /propozycja Pana Radnego Bogdana Dyjuka/, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 12 głosami za, przy
8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 28 lutego 2007 r. do 7 marca 2007 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie było.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu - Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt w/w uchwały.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu
14 marca 2007 r. jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za, zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/34/07
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok została podjęta jednogłośnie
20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/35/07
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu
14 marca 2007 r. analizując projekt w/w uchwały postanowiła wystąpić
z propozycją, aby lokale znajdujące się w budynkach położonych na:
os. Śródmieście, ul. Mjr. H. Sucharskiego i ul. Obrońców Westerplatte 1, 3, 5, 7 objąć 30% bonifikatą, a nie 35%, jak to zaproponowano w projekcie uchwały. Komisja, projekt w/w uchwały, wraz z zaproponowaną zmianą, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta stwierdził, iż wyraża taki pogląd, aby w/w mieszkania przekazać ich najemcom za symboliczną złotówkę, ponieważ Miasto musi ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych. Takie działanie byłoby jednak niesprawiedliwe w stosunku do osób, które już wykupiły mieszkania.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie wraz z zaproponowaną poprawką. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/36/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/04 Rady Miasta Augustów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przekazania na rzecz mienia komunalnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/37/07
w sprawie przekazania na rzecz mienia komunalnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów. Powiedział, iż sprawa statutu tymczasowego wynikła
w związku z tym, iż z końcem września 2005 r. weszła w życie ustawa
z 22 lipca 2005 r. mówiąca o tym, iż samorządy powinny w ciągu 6 miesięcy, od dnia wejścia w życie ustawy, uchwalić tymczasowe statuty uzdrowiskowe. Ostatecznym terminem uchwalenia tychże statutów była data 31 marca 2006 r.
i Augustów wywiązał się z tego terminu. Poinformował, iż Wydział Organizacyjno - Prawny UM zwracał się do służb Wojewody z zapytaniem czy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów należy traktować jako prawo miejscowe, czy też nie? Odpowiedź była taka, iż w/w statut nie jest prawem miejscowym i dlatego nie podlega on publikacji i wchodzi w życie z dniem powzięcia. Tymczasowy statut został przekazany do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, które odpowiedziało, pismem z dnia 13 kwietnia 2006 r., iż: „Tymczasowy statutu uzdrowiska ma charakter przejściowy i jest wstępnym opracowaniem do operatu uzdrowiskowego, na podstawie, którego Minister Zdrowia, zgodnie
z obowiązującą ustawą uzdrowiskową, będzie orzekał czy dana miejscowość spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Może się zdarzyć, że sprawy zaniechane na etapie tymczasowego statutu mogą być w przyszłości nieodwracalne i mogą spowodować utratę statusu uzdrowiska. Przedstawiony statut został opracowany niezgodnie z obowiązującą ustawą uzdrowiskową...” Poinformował, iż w/w pismo podpisała Pani Dagmara Korbasińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia. Pan Przewodniczący przypomniał, iż w/w pismo przedstawił Państwu Radnym na sesji w kwietniu 2006 r. Oczywiście nie było ono w całości przeczytane, ale Państwo Radni zostali poinformowani, iż mogą się z nim zapoznać w Wydziale Organizacyjno - Prawnym UM. Po tym fakcie pojawiły się zarzuty, iż Pan Przewodniczący ukrył to pismo i nie zapoznał z nim radnych. Przypomniał, iż o tym fakcie napisał sprostowanie do gazety. Powiedział, iż statut tymczasowy został oprotestowany w taki sposób, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej i Stowarzyszenia Przedsiębiorców, aby usunąć błędy, które są w nim zawarte. Rada Miejska pisma te odrzuciła, ponieważ uchwała podjęta 30 marca 2006 r. nie została uchylona przez nadzór Wojewody. Gdyby były błędy merytoryczne i prawne to ta uchwała na pewno byłaby uchylona. W tej sprawie zorganizowano nawet spotkanie u byłego Wojewody Podlaskiego, który wprost zapytał autorów pisma: „o co wam chodzi? Przecież i Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej wam tłumaczą, że jest to statut tymczasowy.” Wszystkie błędy, które zawiera ten statut tymczasowy zostaną usunięte przy okazji uchwalania statutu docelowego, a na to jest czas do końca września 2008 roku. Niestety te argumenty nie przemówiły do autorów pisma, ponieważ skierowali sprawę do sądu. Po tym fakcie ukazał się artykuł w lokalnej prasie /list do Redakcji, podpisany przez TMZA/, a oto jego fragment: „Towarzystwo zaskarżyło do WSA w Białymstoku uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów. Na uzyskanie statusu miasta uzdrowiskowego pracowały dwa pokolenia, a teraz pan burmistrz Leszek Cieślik chce utrącić całą inicjatywę społeczną. W dniu 13 lutego, przed WSA odbyła się rozprawa uchylająca uchwałę Rady Miasta Augustowa
i tymczasowy statut uzdrowiska. W związku z powyższym obowiązuje dotychczasowy statut uzdrowiska i zachowane są dotychczasowe strefy uzdrowiskowe sprzed 30 marca 2006 r.” - to był jeden cytat. Kolejny cytat
z 1 marca z artykułu w Przeglądzie Powiatowym brzmi: „Statut Uzdrowiska obowiązywał do 2005 r. - wyjaśniał Marian Dyczewski - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej. Po tym okresie miasto uchwaliło statut tymczasowy, który zaskarżyliśmy. Został on przez sąd uchylony. Dodał też, że społecznicy z TMZA zasięgnęli opinii prawników w tej sprawie. Większość
z nich, jak podkreślam, uznało, że w tej sytuacji obowiązuje stary statut, jednak jasności w tej sprawie nie ma. O pomoc w rozwiązaniu problemu poprosił obecnych na spotkaniu radnych z Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta. Do udziału w naszych obradach zaprosiliśmy wszystkich radnych - tłumaczy Marian Dyczewski. Niestety przyszli tylko nieliczni, ale cieszymy się, że problemem zainteresowała się Komisja Uzdrowiskowa RM.” Pan Przewodniczący zacytował postanowienie WSA z 13 lutego 2007 r.: WSA
w Białymstoku Wydział II w składzie /…/ po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2007 r. na rozprawie ze skargi Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej
w Augustowie na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca
2006 r., Nr XXXIII/311/06 w przedmiocie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska postanawia odrzucić skargę”. Poinformował, iż do tego postanowienia jest dosyć obszerne uzasadnienie, z którym zainteresowani mogą się zapoznać. W uzasadnieniu WSA stwierdził m.in., iż: „Zgodnie z art. 13 pkt 2 cytowanej ustawy przedmiotowa uchwała podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podlaskiego. Jak wyjaśniono na rozprawie w dniu
13 lutego 2007 r. przed sądem - uchwała w sprawie tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów nie została ogłoszona, została jedynie przedstawiona Wojewodzie Podlaskiemu w trybie nadzoru. Organ ten nie znajdował podstaw do ogłoszenia, zatem procedury zmierzającej do ogłoszenia przewidzianej
w art. 15 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie uruchomiono…/ Skoro w sprawie niniejszej nie nastąpiło ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podlaskiego i nie weszła ona w życie, to przedwczesne było wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jak i przedwczesna /a więc niedopuszczalna/ jest skarga na uchwałę Rady Miejskiej Augustowa nr XXXIII/311/06. Dlatego podlega ona odrzuceniu.” Kolejne postanowienie WSA dotyczące skargi, którą złożyło Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej w Augustowie, i którą sąd również odrzucił. Pan Przewodniczący stwierdził, iż w związku z tym, iż uchwała dot. statutu tymczasowego nie została opublikowana to nie weszła ona w życie, ale nikt jej nie uchylił. Powiedział, iż twierdzenie, że obowiązuje statut „stary” skoro statut tymczasowy nie wszedł w życie, jest błędne, ponieważ
art. 62 ustawy uzdrowiskowej mówi: „dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z 17 marca 1966 r. o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie”. Przypomniał, iż nowa ustawa weszła w życie z końcem września 2005 r., co skutkuje tym, iż z końcem marca 2006 r. przestały obowiązywać dotychczasowe statuty uzdrowiskowe. Pan Przewodniczący zgodził się z TMZA, iż nowa ustawa dotycząca uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego powinna być jak najszybciej zmieniona, ponieważ jest prawnym bublem. Poinformował, iż TMZA wystosowało kolejne pismo dotyczące zaniechania uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów jak również wniosek w tej sprawie złożył Pan Radny Bogusław Samel. Powiedział, iż odbyło się spotkanie burmistrza, przewodniczącego rady i TMZA na temat w/w sprawy. Ogłoszono przetarg na opracowanie operatu uzdrowiskowego niezbędnego do wykonania docelowego statutu uzdrowiska Augustów. Poinformował, iż po opracowaniu operatu uzdrowiskowego będą organizowane spotkania m.in. z TMZA, które będą miały na celu opracowanie statutu docelowego, który musi zostać uchwalony do końca września 2008 r. Zachęcił wszystkich zainteresowanych do pracy nad statutem docelowym uzdrowiska Augustów.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przypomniał, iż uchwalenie tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów nie wymaga opracowania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy potrzebny jest do opracowania statutu docelowego. Powiedział, iż statut docelowy zostanie uzgodniony z Ministrem Zdrowia, ponieważ bez tego uzgodnienia nie ma możliwości jego uchwalenia. Również niemożliwe będzie wprowadzenie zmian innych niż te, które zaproponował Minister Zdrowia. Przypomniał, iż jednym z problemów przy uzgadnianiu z Ministrem Zdrowia statutu z 1993 r. była planowana obwodnica miasta Augustowa, która ma przebiegać tuż przy strefie A. Poinformował, iż podjęcie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów da możliwość jej zaskarżenia, po wejściu
w życie. Oświadczył, iż uchwalenie statutu tymczasowego jest niezbędne, ponieważ pozwala uniknąć np. budowy niepożądanych inwestycji,
w określonych miejscach, ponieważ skoro nie ma statutu, nie ma również stref. Poprosił, o powtórzenie głosowania nad projektem uchwały w sprawie tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów, aby był on możliwy do ogłoszenia. Stwierdził, iż nikt nie chce pozbawić Augustowa statusu uzdrowiska, ponieważ na ten status pracowało wielu i tym osobom trzeba podziękować.

Pani Krystyna Wierzbińska - Radca Prawny UM powiedziała, iż aby dostarczyć Państwu Radnym pełnej wiedzy na temat postępowań prowadzonych przed WSA w Białymstoku w sprawie tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów należy wspomnieć, iż sąd ten 6 lutego 2007 r. rozpoznawał sprawę ze skargi Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie, w tym wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. Sąd w innym składzie rozpatrzył sprawę merytorycznie i nie znalazł podstaw do zakwestionowania obowiązywania uchwały i oddalił wniosek Stowarzyszenia Przedsiębiorców z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorcy nie uprawdopodobnili okoliczności uzasadniających wstrzymanie zaskarżonej uchwały. Sąd rozpatrując sprawę w dniu 13 lutego 2007 r. zajął inne stanowisko a sąd w dniu 6 lutego 2007 r. nie podnosił faktu nieopublikowania uchwały,
a rozpoznał sprawę merytorycznie.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż Natura 2000 w ponad 40% obejmuje miasto Augustów, co rodzi konsekwencje, nie tylko finansowe. Powiedział, iż przy ustalaniu stref będzie trzeba wykazać się wielką ostrożnością, aby nie nałożyć na mieszkańców Augustowa nieodwracalnych ograniczeń, głównie w zakresie inwestycji. Należy pamiętać, iż nasze miasto nigdy nie utrzyma się z uzdrowiska. Funkcja uzdrowiskowa powinna być uzupełniona przez funkcję turystyczną, a ponadto muszą działać zakłady takie jak POM, BAT, J.W. Ślepsk, Balt Yacht i inne.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, iż jest wiele nieścisłości
w wypowiedziach przedmówców. Oświadczył, iż WSA wyrokiem z 13 lutego 2007 r. zarzuca Radzie Miejskiej łamanie art.88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP
i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ uchwała w sprawie tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a jako prawo miejscowe powinna. Warunkiem wejścia w życie tej uchwały jest jej ogłoszenie. Zgodnie z art.
13 ustawy o ogłaszaniu aktów prawa miejscowego przedmiotowa uchwała podlegała ogłoszeniu. Powiedział, iż uchwała ta została odrzucona, ponieważ miała wady prawne i nie rodzi żadnych skutków prawnych, ponieważ nie została ogłoszona. Ponadto podkreślił, iż wyznaczone w statucie tymczasowym strefy A i B ochrony uzdrowiskowej nie zabezpieczają warunków do leczenia uzdrowiskowego. Powiedział, iż nie podjęcie uchwały, która ma tak rażące błędy prawne będzie skutkowało tym, że będzie nas obowiązywał akt wyższego rzędu, czyli ustawa. Oświadczył, iż Augustów jest miastem zdrojowym
i niewiele miast w Polsce może takim mianem się poszczycić. Jest to nasze dziedzictwo narodowe, które trzeba chronić. Powiedział, że już nie warto uchwalać statutu tymczasowego tylko zaczekać na opracowanie operatu uzdrowiskowego, który będzie podstawą do opracowania statutu docelowego.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż kwestia, czy tymczasowy statut uzdrowiska Augustów jest prawem miejscowym i czy należy go opublikować, była konsultowana
z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Wojewody Podlaskiego. WSA w swoim wyroku stwierdził, iż nieogłoszenie było uchybieniem i dlatego na dzisiejszej sesji jest czas, aby to naprawić, ponieważ nikt nie kwestionuje wyroku sądu.
Pan Przewodniczący odczytał fragment pisma podpisanego przez Panią Dagmarę Korbasińską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia z dnia 29 stycznia 2007 r.: „W nawiązaniu do pisma z 9 stycznia
2007 r. /…/ uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia jest zapoznany
z problemami zawartymi w pismach Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej. /…/.” Burmistrz Miasta Augustowa „poinformował Ministra Zdrowia, że nieścisłości i zarys stref ochrony uzdrowiskowej, które pojawiły się w Tymczasowym Statucie Uzdrowiska Augustów, zostaną usunięte w chwili sporządzenia operatu uzdrowiskowego.”

Pan Marian Dyczewski - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej poinformował, iż TMZA zwróciło się do Rady Miejskiej
z prośbą o wstrzymanie się od podejmowania uchwały w sprawie tymczasowego statutu uzdrowiska miasta Augustów. TMZA oraz mieszkańcy chcą, aby Augustów był uzdrowiskiem i należy to miasto rozwijać w kierunku uzdrowiska. Powiedział o fakcie, iż przez wiele lat nie mógł doprosić się od Pana Burmistrza okazania Strategii Miasta Augustowa i dopiero na wczorajszym spotkaniu było to możliwe.

Pani Radna Ewa Perkowska poprosiła, aby Komisja Uzdrowiskowa wyraziła opinię na temat tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów.

Pan Stanisław Sokołowski - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, iż Komisja Uzdrowiskowa, nie zajmowała się tym tematem, ponieważ problem dotyczył tylko kwestii publikacji uchwały, a opracowaniem tymczasowego statutu uzdrowiska Augustów zajmowała się Komisja poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.

Pan Radny Ryszard Piskorz zapytał, czy statut tymczasowy, który uchwala Rada Miejska może diametralnie zmieniać strefy? Zapytał, czy Rada Miejska, bez żadnej opinii, może w statucie tymczasowym ingerować w strefy ? Zapytał, czy ta uchwała będzie jeszcze kierowana do Ministerstwa Zdrowia ? Zapytał, na podstawie, którego statutu opracowano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, dlaczego była konieczność zmiany stref ochronnych w mieście. Powodem były bardzo poważne obostrzenia zapisane w obecnie obowiązującej ustawie. Wiele planów było łatwiej opracowywać na podstawie dotychczasowego statutu. Powiedział, iż dziwi go stanowisko przedsiębiorców w sprawie stref, ponieważ to w ich interesie leży, aby były one zmienione w taki sposób jak to zaproponowano
w statucie tymczasowym. W strefie A np. nie można lokalizować domków campingowych., a w strefie B nie można lokalizować zakładów przemysłowych ani rozbudowywać już istniejących. Przypomniał, iż do tej pory całe miasto było objęte strefą B i ustawa z 1966 r. nie nakładała takich obostrzeń. W strefie C nie można lokalizować nowych obiektów uciążliwych.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, iż nie byłoby tak burzliwej dyskusji gdyby Komisja Uzdrowiskowa RM spotkała się, przedyskutowała ten temat, ponieważ większość członków tej Komisji to nowe osoby w Radzie Miejskiej. Stwierdziła, iż Komisja Uzdrowiskowa nie spotkała się i jest to dużym uchybieniem i lekceważeniem radnych i dlatego uważa, iż Rada Miejska nie powinna podejmować uchwały w sprawie statutu tymczasowego uzdrowiska Augustów.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ta godzinna dyskusja na temat statutu tymczasowego nie wyjaśniła wszystkich kwestii z nim związanych ? Temat statutu jest sprawą wszystkich radnych, a nie tylko Komisji Uzdrowiskowej RM.

Pan Radny Bogusław Samel poinformował, iż ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska
z 10 marca 2006 r. i w par. 4 mówi się, iż: „W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się /zależnie od warunków danego uzdrowiska/ następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek.” Stwierdził, iż w statucie tymczasowym uzdrowiska Augustów w strefach: A, B i C są powierzchnie, ale nie ma powierzchni działek i to jest istotny błąd tego statutu tymczasowego.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż za kilka miesięcy Rada Miejska przystąpi do opracowywania statutu docelowego i wówczas zajmie się również tym problemem.

Pan Jerzy Harasim - mieszkaniec Augustowa stwierdził, iż Rada Miejska uchwala fragmentaryczne plany zagospodarowania przestrzennego, które za rok, dwa lub trzy spowodują to, że statut miasta uzdrowiska może nie być aktualny. Stwierdził, iż miasto nie ma opracowanej strategii.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uzgadniany z Ministerstwem Zdrowia. Powiedział, iż Pan Harasim mówi nieprawdę, ponieważ w 2000 r. Rada Miejska uchwaliła studium kierunków i uwarunkowań miasta na bazie, którego są opracowywane wszystkie plany w mieście. Poinformował, iż Państwu Radnym zostaną przedstawione kolejne opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, iż żaden plan w mieście nie może być opracowany bez studium.

Pani Krystyna Wierzbińska - Radca Prawny UM oświadczyła, iż Pan Radny Bogusław Samel zarzucił jej nierzetelność informacji, chociaż w swojej wypowiedzi cytowała postanowienie sądu, które to postanowienie na pewno otrzymało również Stowarzyszenie Przedsiębiorców /nieobecne na rozprawie
w dniu 13 lutego/. Podkreśliła, iż w ferworze dyskusji umknął wszystkim fakt, iż uchwała przedłożona Państwu Radnym do uchwalenia, w par. 11, zawiera taki zapis: „Traci moc Uchwała Nr XXXIII/311/06 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2006 r. ...” Ten zapis oznacza, iż ta uchwała obowiązuje do tej chwili, ponieważ nie można wycofać jej z obiegu prawnego uzasadnieniem sądu, które nie ma charakteru prawotwórczego, przedstawia tylko stanowisko sądu w sprawie, którą sąd rozpoznaje. Jednakże uchwała Rady Miejskiej /każda/ podlega nadzorowi Wojewody i tylko nadzór Wojewody może stwierdzić jej nieważność. Rada może zmienić swoją uchwałę, może również tego dokonać Sąd Administracyjny, któremu przysługuje prawo kontroli w ramach rozpoznawania skarg. Żadna z takich decyzji nie zapadła, więc nie można mówić, że ta uchwała nie obowiązuje. Uchwała została podjęta przez właściwy organ w ramach jego kompetencji.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/38/07
w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów została podjęta 12 głosami za, przy 8 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach sesji, z uwagi na ważne spotkanie, które odbędzie się za chwilę na temat obwodnicy miasta Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji do 19 marca 2007 r. do godz. 14.00.

Ad. pkt 5f

Wznawiając obrady po przerwie /19 marca 2007 r. o godz. 14.07/
Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego
i osiedle Południe. Udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk - Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą
o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
omówiła projekt w/w uchwały jak również projekty uchwał, które będą realizowane w pkt. 5g i 5h.

Pan Radny Ryszard Piskorz - zapytał, na bazie jakich statutów opracowano plany, o których mówiła P. Kierownik ?

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
wyjaśniła, iż plany opracowywane są latami, w tym czasie do 30.03.2006 r. obowiązywał „stary” statut, a następnie tymczasowy statut uzdrowiska Augustów. Ponadto były uzgodnione
z Ministerstwem Zdrowia.

Pan Radny Ryszard Piskorz zapytał, dlaczego plany zrealizowano na podstawie statutu tymczasowego skoro nie był on prawomocny ?

Projektant planu wyjaśnił, iż procedura opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Plany w mieście realizowane są na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Augustowa, ponieważ powinny być zgodne z polityką przestrzenną miasta. Stwierdził, iż bardzo niekorzystnym dla miasta jest, gdy pewne obszary nie mają aktualnych planów, i może to skutkować lokalizowaniem niepożądanych inwestycji, ponieważ ustawa dopuszcza taką możliwość na podstawie decyzji lokalizacyjnej w oparciu o stan obecny, a nie o politykę przestrzenną miasta.

Pan Radny Bogusław Samel złożył zapytanie następującej treści:
„W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia
6 lutego 2007 r. znak: NK.II.A.K.0911-21/06 stwierdzającego nieważność uchwały nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską oraz powtórnym wprowadzeniem przez Burmistrza Miasta Augustowa w trybie pilnym pod obrady VI sesji Rady Miejskiej
w Augustowie projektu tej uchwały, kieruje na ręce pana Burmistrza zapytanie: Czy i w jakim zakresie w związku z brzmieniem art. 28 ust. 1 i 2 ustawy
o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu, Pan Burmistrz w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zgodności projektu planu z przepisami prawnymi, ponowił czynności, o których mowa w art. 11 i 17 ustawy,
a w szczególności czy czynności te opiniowała merytoryczna w tej sprawie komisja architektoniczno - budowlana? Ze względu na wagę sprawy, wnoszę
o udzielenie przez Pana Burmistrza w trybie pilnym protokołowanej
i bezzwłocznej odpowiedzi w tej sprawie.”

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe?

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, iż uważa, że par. 9 nie jest potrzebny w tej uchwale.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM odpowiedziała, iż zapis w par. 9 w/w uchwały jest potrzebny, ponieważ, gdyby go nie było to na tym obszarze mogłyby pojawić się obiekty handlowe przekraczające dozwoloną powierzchnię.

Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. w/w uchwałę zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/39/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech. Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. w/w uchwałę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/40/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech została podjęta
17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską.
Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poprosił Panią Projektant
o ustosunkowanie się do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody w stosunku do tej uchwały.

Pani Teresa Fimowicz - projektantka planu wyjaśniła, iż uchwała
w sprawie w/w planu została uchylona przez Wojewodę nie ze względów merytorycznych, a przez rysunek planu, gdzie przy rozgraniczaniu terenów użyto linii przerywanych, a wg Wojewody powinny być ciągłe. Poinformowała, iż Wojewoda zgłosił również dwie drobne uwagi do słowniczka.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta stwierdził, iż skoro nie było żadnych uwag merytorycznych ze strony Wojewody do planu to stoi na stanowisku, aby na dzisiejszej sesji podjąć w/w uchwałę, ponieważ ponowne przeprowadzanie procedury planistycznej jest zbędne. Powiedział, iż w tym wypadku, gdyby nie było różnego rodzaju nacisków, to prawdopodobnie ten plan by przeszedł. Poinformował, że jeszcze 2 miesiące temu w Dziennikach Urzędowych Województwa Podlaskiego opublikowano plany gdzie stosowano linię przerywaną. Stwierdził, że jeżeli Państwo Radni na dzisiejszej sesji podejmą w/w uchwałę, i jeżeli ze strony Wojewody będą nadal różnego rodzaju naciski, to jedynym rozwiązaniem będzie skarga do WSA a potem do NSA, które rozstrzygną w końcu tę sprawę.

Pan Maciej Sieniawski - projektant planu poinformował, iż przygotowuje właśnie plany w Suwałkach, i w dalszym ciągu stosuje linię przerywaną, ponieważ aby przesunąć taką linię nie potrzeba każdorazowej zmiany w planie.

Pan Radny Ryszard Piskorz stwierdził, iż wg dotychczasowego statutu przedmiotowy teren był objęty strefą B. Zapytał, jaka strefa obecnie będzie obowiązywała na tym obszarze?

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
odpowiedziała, że w/w obszar nie jest objęty żadną strefą.

Pani Radna Anna Urban poprosiła o wyłączenie jej osoby z głosowania z uwagi na to, iż osoba z rodziny jest właścicielem działki na w/w terenie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zgodę na wyłączenie Pani Radnej Anny Urban z głosowania.

Pan Radny Bogusław Samel poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie uchwalona ustawa o sklepach wielkopowierzchniowych /obiekty powyżej 400 m2/ i aby móc wznieść taki obiekt potrzebna będzie opinia rady, która zbada czy nowy obiekt będzie spełniał potrzeby miasta i nie zaszkodzi jego rozwojowi. Opinia rady będzie wydawana w oparciu o specjalistyczne analizy dot. oceny skutków uruchomienia takiego obiektu handlowego. Stwierdził, iż taka procedura będzie chronić rodzime podmioty gospodarcze,
i tak jest też w wielu krajach Europy.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta stwierdził, iż ustawodawca nie spieszy się z podjęciem ustawy, która zdaniem Pana Burmistrza nie jest dobra. Powiedział, iż to mieszkańcy powinni decydować z czyich usług będą korzystać. Stwierdził, iż monopol nigdy nie był dobrym rozwiązaniem.

Pani Radna Anna Dźwilewska poprosiła o wyłączenie jej osoby
z głosowania z uwagi na to, iż osoba z rodziny jest właścicielem działki na w/w terenie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zgodę na wyłączenie Pani Radnej Anny Dźwilewskiej z głosowania.

Pan Włodzimierz Kudraszew - właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami stwierdził, iż nie uchwalenie planu rodzi negatywne skutki dla właścicieli nieruchomości. Projekt planu obejmuje grunty w centrum miasta, które są jego wizytówką i powinny być zagospodarowane zgodnie z polityką urbanistyczną.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/41/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską została podjęta 10 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących się i przy 2 głosach wyłączonych z głosowania. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5i

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”. Pan Przewodniczący omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VI/42/07
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza” została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania Burmistrza Augustowa z realizacji planu gospodarki odpadami za 2006 rok. Zachęcał do zapoznania się z materiałami,
z którymi można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania bądź uwagi do w/w sprawozdania?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie Burmistrza Augustowa
z realizacji planu gospodarki odpadami za 2006 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania w/w sprawozdanie zostało przyjęte
16 głosami za przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 7

Odpowiedzi na interpelacje

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na piśmie na interpelację Pani Radnej Ewy Perkowskiej zgłoszoną na poprzedniej sesji. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji nr V/07 z 19 lutego 2007 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Pani Radna Anna Urban wniosła zastrzeżenie do protokołu nr V/07
z 19 lutego 2007 r. gdzie na stronie nr 7 została przeinaczona jej wypowiedź dotycząca prac zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stwierdziła, iż powiedziała, że jej zdaniem zespół motywujący do leczenia może odbywać się 4 razy w miesiącu, ze względu na dużą ilość spraw, które musi załatwić, natomiast zespół kontrolujący i opiniujący, powinny spotykać się wyłącznie 3 razy w miesiącu. Poprosiła o naniesienie poprawki.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił
o przekazanie w/w wypowiedzi na piśmie, aby nie było przekłamań. Poddał w/w protokół pod głosowanie wraz z zgłoszoną poprawką, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pani Teresa Dobko - Kierownik MOPS poinformowała, iż MOPS
w Augustowie został finalistą konkursu organizowanego przez Izbę Gospodarczą: „Pracodawca przyjazny rodzinie”.

Pani Radna Anna Dźwilewska wyjaśniła, na czym polegał w/w konkurs i jak przebiegała uroczystość wręczenia nagród.

Wszyscy obecni na VI sesji Rady Miejskiej nagrodzili brawami kolejny sukces augustowskiego MOPS-u.

Pan Radny Bogusław Samel odczytał, a następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta wniosek - zapytanie
w związku ze „sprawą” uchwalonego ponownie Tymczasowego Statutu uzdrowiska i w nawiązaniu do pisma Departamentu Organizacji Zdrowia Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. Wniosek - zapytanie, podpisany przez Panów Radnych: Bogusława Samla, Ryszarda Piskorza, Jarosława Kwietnia, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż przedłożony wniosek - zapytanie zawiera wiele nieprawdziwych stwierdzeń. Minister Zdrowia nie zatwierdza statutu tymczasowego i aby się
o tym dowiedzieć wystarczy przeczytać ustawę. Wyjaśnił, iż to statut docelowy musi być zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Poinformował, że przy opracowywaniu statutu docelowego uzdrowiska Augustów będą uwzględnione uwagi Pani Dagmary Korbasińskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Pani Radna Bożenna Ziemak przedstawiła wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej o podjęcie uchwały zakazującej organizowania imprez na terenie jezior augustowskich, które zakłócają ciszę
i niszczą ekolologicznie teren - dot. wyścigów „bolidów” organizowanych na jeziorze Rospuda i Necko w lipcu 2006 r. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na to, iż wniosek wpłynął do niego dopiero teraz, a data na nim to 26 luty 2007 r. Pan Przewodniczący poprosił, aby na wniosku zapisać rzeczywistą datę wpływu wniosku, czyli 19 marca 2006 r.

Pani Radna Bożenna Ziemak zapytała, czy w projekcie Baltic SEA Cycling ujęto ścieżki rowerowe w Sajenku ?

Pani Katarzyna Czernicka - Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju
i Promocji
odpowiedziała, iż w ramach tego projektu zostaną ustawione jedynie stojaki do rowerów na ścieżkach już wykonanych.

Pani Radna Bożenna Ziemak zapytała czy jest możliwość utwardzenia, wyznaczonych w Sajenku, ścieżek rowerowych, ponieważ obecnie trudno jest tamtędy przejechać.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż wszelkie inwestycje w Sajenku są utrudnione, ponieważ obszar ten nie jest objęty żadnym planem zagospodarowania przestrzennego, ponadto w całości objęto go Naturą 2000. Powiedział, iż ścieżki rowerowe w Sajenku zostaną wyrównane, chociaż jest to inwestycja nietrwała.

Pan Radny Bogdan Dyjuk podziękował wszystkim biorącym udział
w 6 godzinnej blokadzie, w dniu 12 marca 2007 r., mającej na celu przyspieszenie prac związanych z budową obwodnicy Augustowa.

Pan Radny Wojciech Walulik zapytał, jakie są zasady wyłączenia radnego z głosowania?

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż radny, którego dotyczy sprawa, rozpatrywana na sesji, lub dotyczy jego najbliższych, nie powinien brać udziału w głosowaniu.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- ze stanowiskiem Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 lutego 2007 r. popierającym budowę obwodnicy Augustowa - w załączeniu do protokołu;

- ze stanowiskiem Zgromadzenia Związku Komunalnego „Biebrza” z dnia
5 marca 2007 r. popierającym budowę obwodnicy Augustowa - w załączeniu do protokołu,

- ze zgłoszeniem zawiązania Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Augustowie podpisanym przez Panią Annę Urban - Przewodniczącą /do zgłoszenia dołączono skład osobowy Klubu Radnych PIS oraz regulamin działania, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu/;

- z ofertą firmy EKOCHEM EKOSERVICE sp. z o.o. dot. m.in. utylizacji azbestu - w załączeniu do protokołu;

- z ofertą gazety samorządowej INFOR;

- ze skargą na działalność Pana Burmistrza wystosowaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Panią Elżbietę Szyman z Gorzowa Wielkopolskiego - dot. budowy obwodnicy Augustowa i bezpieczeństwa
w mieście - w załączeniu do protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o konieczności załączenia do oświadczeń majątkowych rozliczeń podatkowych składanych do końca kwietnia. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości, jakie mogą pojawić się przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Ad. pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

20

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-05-07

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-05-07