Protokół Nr VII/07 z obrad VII sesji RM z 12.04.2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VII/07

z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w dniu 12 kwietnia 2007 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- dyrektorzy jednostek samorządowych,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.05

i zakończono o godzinie 12.10

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,

b) wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

c) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2006 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury,

- Centrum Sportu i Rekreacji,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Straż Miejską,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli mediów. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 20 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przed przystąpieniem do przegłosowania porządku obrad chciałby zasięgnąć opinii Państwa Radnych w bardzo istotnej sprawie, a mianowicie 29 grudnia 1993 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”, w której jest mowa o procedurze zgłaszania kandydatur, jak również o tym, kto ma wnioskować do Rady Miejskiej o nadanie medalu. Takim organem jest Kapituła Medalu. Zgodnie z w/w uchwałą w skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta oraz 3 radnych. W poprzedniej kadencji Rady w skład Kapituły Medalu wchodzili: Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni: Pani Ewa Perkowska, Pan Wiesław Jeruć, Pan Dariusz Górny. Dzisiaj Rada Miejska może podjąć uchwałę o zmianie składu Kapituły Medalu, jednak ze względu na to, że wszyscy w/w radni zasiadają w obecnej Radzie i reprezentują różne ugrupowania, istnieje możliwość pozostawienie składu Kapituły bez zmian, tak jak w poprzedniej kadencji RM. Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat utrzymania proponowanego składu Kapituły Medalu.

Pan Radny Bogusław Samel – zgłosił wniosek, aby radni, którzy od wielu lat wchodzili w skład Kapituły Medalu, najpierw wypowiedzieli się, czy nie znudziła się im ta praca?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że gdyby w/w radni nie chcieli uczestniczyć w pracach Kapituły, to już dawno zrezygnowaliby z tej działalności.

Pani Radna Ewa Perkowska – powiedziała, że posiada doświadczenie w tej dziedzinie, praca była bardzo przyjemna i nie czuje się zmęczona, ani niekompetentna. Zgłosiła swój akces do pracy w Kapitule Medalu, pozostawiając decyzję w tej kwestii Państwu Radnym.

Pan Radny Wiesław Jeruć – wyraził zgodę na dalszą pracę w Kapitule Medalu.

Pan Radny Dariusz Górny – wyraził zgodę na dalszą pracę w Kapitule Medalu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Kapituła Medalu pracowała w zaproponowanym składzie?

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, ile wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” rozpatrzyła Kapituła Medalu przez cały okres swojej działalności?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w tej chwili jest rozpatrywana sprawa powołania Kapituły Medalu, natomiast rejestr przyznanych medali osobom i instytucjom znajduje się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym UM. Do tego tematu Rada Miejska wróci na sesji przy podejmowaniu uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

Pani Radna Ewa Perkowska – odpowiedziała Radnemu R.Piskorzowi, że najbardziej liczy się nie ilość, ale jakość i jeżeli zainteresowani radni reprezentujący ugrupowanie zechcą rozszerzyć skład Kapituły, to Rada Miejska może powołać jeszcze jedną osobę, która również zdobędzie nowe doświadczenie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że jest to niemożliwe, ponieważ zgodnie z uchwałą Nr XXXV/294/93 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 1993 r. Kapituła Medalu składa się z 5 osób i w przypadku rozszerzenia jej składu trzeba będzie zmienić tę uchwalę. Stwierdził, że dzisiaj większość radnych opiniuje pozytywnie propozycję, aby Kapituła Medalu pracowała w takim samym składzie, jak w poprzedniej kadencji RM, tj. Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni: Pani Ewa Perkowska, Pan Wiesław Jeruć, Pan Dariusz Górny. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany skład Kapituły Medalu. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za utrzymaniem proponowanego składu Kapituły Medalu głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności, za okres od 20 marca 2007 r. do 4 kwietnia 2007 r.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych.

Nie zgłoszono.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych. Projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 15 w Szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 dla przeprowadzenia w dniu 20 maja 2007 r. wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Udzielił głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VII/43/07 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Projekt uchwały dotyczy powiadomienia Sekretarza Miasta p.Aldony Samel o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Augustowie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym” w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia tego powiadomienia. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VII/44/07 w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa na rewersie okolicznościowych medali zakupionych przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów, w związku z obchodami 50-lecia istnienia POM Augustów Sp. z o.o. oraz 10-lecia istnienia Spółki. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

/ Wniosek Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie Sp. z o.o. – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr VII/45/07 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdań z działalności za 2006 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury,

- Centrum Sportu i Rekreacji,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Straż Miejską,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powitał przedstawicieli w/w jednostek. Następnie udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta poinformował o odejściu na emeryturę z dniem 28 marca 2007 r. Pani Elizy Ramut – Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury. W tej chwili obowiązki Dyrektora APK pełni, do czasu ogłoszenia konkursu na to stanowisko, Pani Anna Jastrzębska. Burmistrz Miasta powiedział, że postanowił wstrzymać się z rozpisaniem konkursu do czasu zakończenia prac związanych z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów i spraw związanych z podpisywaniem umów dotyczących organizacji letnich imprez. Konkurs powinien być ogłoszony pod koniec lipca br., aby nowa osoba na stanowisko dyrektora mogła przygotować swoją propozycję na następny sezon turystyczny.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Augustowskich Placówek Kultury.

Pan Radny Bogusław Samel – stwierdził, że większość radnych po raz pierwszy pełni punkcję publiczną, natomiast Pan Burmistrz i radni, którzy pracowali w poprzedniej kadencji Rady, dokładnie znają problematykę omawianych jednostek. Nie wszyscy radni wiedzą, kto reprezentuje w/w dziedziny działalności, zgodnie ze Statutem Miasta tak ważne dla miasta. Radny B. Samel zwrócił się z wnioskiem do dyrektorów poszczególnych placówek o zaprezentowanie swojej osoby. Następnie powiedział, że zapoznał się ze wszystkimi sprawozdaniami, które zawierają dużo „cyferek”. Czy jednostkom przyświecał taki cel, aby Augustów rozwijał się w dobrym kierunku, a jego mieszkańcy wykorzystywali budżet i inicjatywy społeczne zgodnie z wolą większości? Czy dyrektorzy placówek przygotowywali swoją propozycję w oparciu o kilkuletnią wizję, czy jest ona co roku powielana? Praca jednostek miejskich jest bardzo ważna, ponieważ nie samymi drogami miasto żyje.

Pan Radny Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni kierownicy jednostek, którzy będą odpowiadali na zgłaszane wątpliwości. Sprawozdania z działalności jednostek zawierają, oprócz „cyferek”, których wyszczególnienie w dokumentach jest bardzo potrzebne, także część opisową. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że każdego roku w mieście odbywają się różnego rodzaju imprezy cykliczne, ale również organizowane są inne imprezy, więc nie wszystko jest powielane. Natomiast istnieją placówki, które każdego roku powtarzają te same czynności, np. biblioteka zajmuje się wypożyczaniem książek. Sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury dotyczy spraw Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Augustowskiej, zawiera załączniki dotyczące ilości organizowanych imprez oraz rozliczenie finansowe.

Pan Radny Bogusław Samel – powiedział, że często występuje tendencja do powielania pewnych spraw. Stwierdził, że pomimo rozrastania się administracji, czego nie da się opanować i tworzenia nowych stanowisk pracy, działalność merytoryczna wygląda różnie. Opinię o pracy placówek mogliby wydać mieszkańcy Augustowa poprzez wypełnienie ankiety i dopiero wtedy byłby znany prawdziwy obraz pracy.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że prawdziwy obraz byłby może tylko jednym z wielu głosów w opinii, który kształtowałby pojęcie o tym, czy placówki pracują dobrze, czy źle.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dn. 11.04.2007 r. omawiała sprawozdania w/w placówek, ze szczególnym uwzględnieniem Augustowskich Placówek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na posiedzeniu Komisji byli obecni kierownicy placówek, którzy udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie ocenili działalność placówek w 2006 r. Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnego B.Samla z prośbą, aby podczas dyskusji na temat sprawozdań były podawane konkretne przykłady, co było robione dobrze, a co źle. W Augustowie są organizowane każdego roku imprezy letnie, do których przyzwyczaiło się bardzo dużo turystów. Imprezy cykliczne są dobrym rozwiązaniem, ponieważ promują Augustów w kraju i na świecie.

Pani Radna Ewa Perkowska – powiedziała, że sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury czytała z przyjemnością, jest ciekawe i rzetelne, widać ogrom pracy wniesionej przez pracowników i Panią Dyrektor. Augustowskie Placówki Kultury zajmują się organizacją wielu imprez w mieście, w zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, natomiast każdy ma prawo mieć wizje i wnieść nowe propozycje w tej kwestii.

Pan Radny Stanisław Łoniewski – powiedział, iż ma przyjemność gościć ludzi, szczególnie z Polski centralnej, które bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat imprez organizowanych w Augustowie. R.S.Łoniewski powiedział, że podziela tę opinię. Jeżeli ktoś narzeka na brak imprez w czasie sezonu turystycznego, to znaczy, że po prostu nie śledzi ich przebiegu, organizacji i nie korzysta z możliwości, żeby w nich uczestniczyć.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że od wielu lat czyta sprawozdania z działalności placówek miejskich i oczywiście niektóre rzeczy muszą być powielane, np. bardzo cenne są imprezy cykliczne, które odbywają się każdego roku. Ilość i zakres imprez przedstawia załącznik do sprawozdania – „Tabela imprez MDK – 2006 rok” - jest to 95 pozycji, z czego 50 dotyczy imprez, które odbyły się w okresie maj-sierpień 2006 r. W tym czasie w mieście organizowanych jest najwięcej imprez, ponieważ chodzi o zapewnienie odpowiedniego wypoczynku, rozrywki kulturalnej mieszkańcom i turystom. Osoby, które przyjeżdżają do Augustowa bardzo chwalą organizowane imprezy. Dobrze, że ktoś ma krytyczne spojrzenie i uważa, że może być lepiej. Oczywiście, zawsze może być lepiej i trzeba o to się starać. Działalność placówek jest ceniona, w mieście odbywa się bardzo dużo imprez kulturalno-rozrywkowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli tylko wyrazi chęć zainteresowania. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zapis dotyczący gazety „Przegląd Augustowski” w brzmieniu: „W roku 2007 PA wydawać będzie co miesiąc Jubileuszowy Przegląd Historyczny, który przybliża Czytelnikom wartości historyczne, jubileusze augustowskich instytucji, firm, okresów dziejowych i tematykę związaną z przyszłoroczną rocznicą 450-lecia nadania praw miejskich”. Sprawozdanie dotyczy ubiegłego roku, natomiast jest przedstawiane w 2007 r. Radzie Miejskiej. Pan Przewodniczący RM powiedział, że w tym miejscu chciałby jeszcze raz podziękować Pani Elizie Ramut – Dyrektorowi APK za kilkunastoletnią pracę oraz wszystkim pracownikom Augustowskich Placówek Kultury. Podziękował za wysiłek, który wszyscy pracownicy APK wkładają w pracę na ręce pełniącej obowiązki Dyrektora APK Pani Anny Jastrzębskiej z życzeniami, aby 2007 r. był jeszcze lepszy i udało się zorganizować więcej imprez w mieście zwłaszcza, że na ten rok przypada jubileusz 450-lecia nadania praw miejskich. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Augustowskich Placówek Kultury za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za 2006 r. Powitał Pana Andrzeja Zarzeckiego – Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji.

Pan Radny Wojciech Walulik – podziękował Panu Andrzejowi Zarzeckiemu – Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji za prowadzenie pływalni. Imprezy są organizowane w sposób profesjonalny, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, pływanie w Augustowie rozwija się. Pan Dyrektor CSiR jest otwarty na różnego rodzaju inne środowiska sportowe.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że działalność Centrum Sportu i Rekreacji z roku na rok coraz lepiej się rozwija, jednak w 2006 r. z pływalni skorzystało mniej osób, na co czasami mają wpływ czynniki niezależne, pogodowe, remontowe, przerwa technologiczna, które decydują o mniejszej ilości osób przychodzących na pływalnię. O prężnym rozwoju placówki decyduje rozbudowa bazy i wprowadzanie dodatkowych usług. W Centrum znajdują się siłownia, solarium, gabinet odnowy biologicznej. Co roku organizowane są zawody pływackie na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, Grand Prix Polski w Pływaniu, z udziałem najwybitniejszych pływaków. Cenną rzeczą jest to, że do CSiR przyjeżdża bardzo dużo ludzi spoza terenu Augustowa.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji zaprezentował swoją osobę. Powiedział, że ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, studia podyplomowe na kierunku menadżer sportu w Wyższej Szkole Turystyki w Warszawie, zdobył 6 uprawnień instruktorskich, z czego większość dotyczy sportów wodnych.

Pan Radny Bogusław Samel – stwierdził, że w sprawozdaniu jest zapis dotyczący uczestnictwa w targach turystycznych. Czy Pan Dyrektor CSiR uważa, że jest to działanie skuteczne?

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że na targach są prezentowane materiały promocyjne CSiR i obecnie trudno jest ocenić, jak duży wpływ mają one na uczestników targów. Chcąc funkcjonować na rynku kultury fizycznej w zakresie pływania, obiekt Centrum Sportu i Rekreacji musi być prezentowany w Polsce, ponieważ jest on również ważnym elementem dla Augustowa ze względów promocyjnych. Targi są jedną z wielu działalności promocyjnych, ale przede wszystkim jest nią organizacja imprez. Dyrektor CSiR wyjaśnił, że bardzo skrótowo opisał imprezy, które są organizowane w CSiR, natomiast w podsumowaniu określił przeciętną liczbę osób korzystających z imprez. W Centrum od 5 lat są organizowane ogólnopolskie zawody „O Puchar Dyrektora Cenrtrum Sportu i Rekreacji”, w której w 2006 r. wzięło udział 450 zawodników z 13 klubów z Lublina, Warszawy i północno-wschodniej Polski. Zainteresowanie imprezą pokazuje, że organizowany sport pływacki jest w stanie zaistnieć na rynku ogólnopolskim.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Centrum Sportu i Rekreacji za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Dyrektorowi Andrzejowi Zarzeckiemu i wszystkim pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji za pracę i życzył dalszych sukcesów w organizowaniu imprez oraz rozwijaniu działalności.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że następne sprawozdanie dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Augustowie za 2006 r. Powitał Pana Macieja Krzywińskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Otworzył dyskusję.

Pan Wiesław Jeruć – Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM powiedział, że współpraca Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji układa się bardzo dobrze, ponieważ działające w MOS sekcja piłkarska oraz nart wodnych mogą korzystać ze stadionu MOSiR oraz elektrycznego wyciągu nart wodnych do popularyzacji nauki pływania na nartach wodnych. Sekcje korzystają z w/w obiektów bezpłatnie.

Pan Maciej Krzywiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentował swoją osobę. Powiedział, że ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. Następnie wyjaśnił, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest ośrodkiem niedużym, w którym pracuje 7 osób i pomimo niewielkiego zatrudnienia pracownicy dają sobie jakoś radę przy obsłudze licznych obiektów podlegających MOSiR.

Pan Radny Stanisław Łoniewski – stwierdził, że w składzie obecnej Rady Miejskiej jest co najmniej 5 radnych, którzy ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego i jeżeli ze strony tych osób padają tylko pozytywne opinie, to należy podziękować za pracę placówek i życzyć dalszych sukcesów.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że dochody prognozowane przez MOSiR za 2006 r. wynoszą 175.600 zł, a wykonane 154.762 zł. Z czego wynika ta różnica, czy Pan Dyrektor nie miał na co wydać tych pieniędzy?

Pan Maciej Krzywiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że osiągnął mniejsze dochody niż zostały zaplanowane, co było spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W maju i czerwcu 2006 r. z elektrycznego wyciągu nart wodnych skorzystało bardzo mało osób. Ponadto uznał również, że nie powinien wydawać pieniędzy, jeżeli nie ma takiej konieczności.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sprawy finansowe są rzeczą ważną, ale najistotniejsza jest działalność merytoryczna placówki, w której nie chodzi przede wszystkim o zyski, lecz o to, aby wszystkie imprezy, które będą organizowane w Augustowie, miały zapewnioną odpowiednią bazę i zaplecze. O to wszystko dba Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sprawozdaniu z działalności MOSiR zostały omówione imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane w 2006 r. Pan Przewodniczący RM poprosił o wyjaśnienie zapisu § 750 dotyczącego wpływu z dzierżawy terenu pod garaż w wysokości 254,10 zł oraz zwrócił uwagę na bardzo mały dochód ze sprzedaży biletów na mecz piłki nożnej w wysokości 1.380,36 zł. Dla porównania wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe wynosiły 7.379,19 zł.

Pan Maciej Krzywiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że za dzierżawę terenu, na którym stoi garaż MOSiR pobiera symboliczną, roczną opłatę w wysokości 254,10 zł. Na mecze piłki nożnej przychodzi niedużo osób, cena biletu jest symboliczna i wynosi 5 zł. Pan Dyrektor wyraził nadzieję, że piłkarze AKS”Sparta” zaczną lepiej grać i wtedy na mecze zacznie przychodzić więcej kibiców, co przełoży się na pieniądze. Natomiast cena biletu na korty tenisowe jest również niewysoka i wynosi 12 zł. Z kortów korzysta dużo osób, szczególnie w wakacje, przyjeżdżają szkółki tenisowe oraz indywidualni zawodnicy, turyści.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Panu Dyrektorowi Maciejowi Krzywińskiemu i wszystkim pracownikom MOSiR dobrej pracy i życzył dalszych sukcesów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.20.

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania zadań statutowych Straży Miejskiej w Augustowie za 2006 r. Powitał Pana Piotra Sieńkowskiego – Komendanta Straży Miejskiej. Otworzył dyskusję.

Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od wielu lat i gdyby nie pomoc w wielu sprawach strażników Straży Miejskiej, wykonywanie zadań MOPS byłoby bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Podziękowała Panu Komendantowi i wszystkim strażnikom Straży Miejskiej za współpracę, pomoc i wsparcie.

Pan Radny Bogusław Samel – powiedział, że niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący karania osób prowadzących pojazdy samochodowe i zgodnie z orzeczeniem strażnicy miejscy nie mogą karać kierowców. Natomiast wiele spraw, którymi zajmują się strażnicy dubluje się z uprawnieniami Policji. Czy w związku z tym Straż Miejska jest potrzebna, a może warto byłoby zwiększyć zadania i uprawnienia Policji poprzez zmniejszenie etatów Straży Miejskiej? Taką opinię głoszą mieszkańcy miasta zwracając się do Straży Miejskiej o interwencję często uzyskują odpowiedź, że sprawa nie może być załatwiona z powodu braku etatów i środków finansowych.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, czy do obowiązków Straży Miejskiej należy pilnowanie porządku na posesjach, ponieważ wiele nieruchomości jest zarośniętych, budynki są zaniedbane, a to nie przynosi chluby dla miasta. Następna sprawa dotyczy terenów położonych po lewej stronie ul. Mostowej, idąc w stronę cmentarza. Od położonych w tym miejscu posesji są budowane dojścia do rzeki Netty, ale to powoduje wycięcie rosnącej nad rzeką trzciny, którą zamieszkują wydry, piżmaki. Czy budowa dojść jest zgodna z prawem? Ponadto na wielu posesjach w Augustowie znajdują się brzydkie szopy, które nie upiększają miasta i powinny być rozebrane. Pan Radny R.Piskorz stwierdził, że miasto jest brudne i za mało sprzątane, zamiatarka używa za mało wody, ponieważ kurz osiada na elewacjach budynków.

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że przy wylocie ul. Zygmuntowskiej w stronę Olecka, na wysokości skrzyżowania z ul.Kwaśną stoi całkowicie opuszczony budynek, z powybijanymi oknami, do którego okoliczni mieszkańcy wyrzucają śmieci. Budynek jest w strasznym stanie i zagraża wybuchem epidemii. Zbliża się sezon turystyczny i należałoby zainteresować się tym problemem.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, czy Straż Miejska mogłaby zwrócić większą uwagę na pasaż spacerowy znajdujący się nad rzeką Nettą i jeziorem Necko, szczególnie w godzinach wieczornych. Wandale niszczą daszki nad ławkami, łamią deski.

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że obsada Straży Miejskiej w Augustowie wynosi 7 funkcjonariuszy, w tym 5 strażników pracuje w terenie. Jest to bardzo mała ilość osób w stosunku do ilości spraw, szczególnie latem, którymi zajmuje się Straż Miejska. Następnie Pan Komendant poruszył kwestię fotoradaru, o którym jest mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie kontroli pojazdów samochodowych. Temat znalazł się w programie rządowym „Bezpieczna Polska”, natomiast w/w przepis został uznany za niekonstytucyjny. Pan Komendant poinformował, że straże nie ubiegały się o uprawnienia do ścigania kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Obecnie Sejm zajmuje się ustawą Prawo o ruchu drogowym, w której będzie wprowadzony zapis dotyczący uprawnień straży w tym zakresie i wtedy nikt nie będzie zgłaszał zastrzeżeń. Funkcjonariusze będą mogli karać kierujących za wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym stwierdzone przez urządzenia samoczynnie rejestrujące. Wszystkie czynności wyjaśniające, które trzeba będzie wykonać po zarejestrowaniu wykroczenia, są bardzo kłopotliwe i czasochłonne. Pan Komendant powiedział, że uprawnienia straży powinny być znane za miesiąc. Stwierdził, że fotoradar w Augustowie jest potrzebny, tylko przy obecnej obsadzie etatowej Straży Miejskiej nie będzie szans, aby go w pełni wykorzystać. Następnie Pan Komendant powiedział, że pracuje w Straży Miejskiej od momentu jej powstania i może stwierdzić, że jest to służba bardzo potrzebna w mieście, natomiast pracuje w niej tylko 7 funkcjonariuszy, którzy zgłaszane problemy przez mieszkańców Augustowa starają się rozwiązywać w miarę swoich możliwości. Straż Miejska zajmuje się zaniedbanymi budynkami, jednak właściwym organem w tej kwestii jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Właścicielka budynku znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Zygmuntowskiej z ul.Kwaśną nie żyje, spadkobiercy nie są znani, nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Straż Miejska przed rokiem problem w/w budynku zgłosiła w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który podejmuje decyzję, jeśli budynek swoim stanem technicznym zagraża bezpieczeństwu lub oszpeca otoczenie. W Inspektoracie zostało złożonych już kilka wniosków dotyczących zaniedbanych budynków. Największy problem stanowią nieruchomości z nieuregulowanym stanem własności gruntów. Mieszkańcy zgłaszali skargi na kurzącą zamiatarkę i po interwencji okazało się, że miała zepsuty filtr. Obecnie jest zreperowana. Pan Komendant zwrócił uwagę, że większość ulic w mieście to drogi powiatowe, których właścicielem jest Powiat i wiele sprawach zgłaszanych przez mieszkańców Straż Miejska przekazuje do Powiatowego Zarządu Dróg. Mieszkańcy muszą sprzątać tylko chodnik, który jest bezpośrednio przyległy do nieruchomości, natomiast pozostałą część drogi, jeśli jest oddzielona pasem zieleni, sprząta zarządca. Bulwary na rzeką Nettą od ubiegłego roku patrolują funkcjonariusze straży wspólnie z policją. W bieżącym roku również będą prowadzone takie akcje, szczególne latem. Zadaniem patroli będzie w wyznaczonym czasie patrolowanie mające na celu wykrywanie sprawców zakłócenia spokoju i porządku publicznego, zwłaszcza spożywania alkoholu.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, kto ma zrobić porządek na posesjach?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że właściciel posesji.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, kto może zmusić właściciela do posprzątania nieruchomości? Zaoferował swoją pomoc przy kontrolowaniu zaniedbanych posesji i może wskazać je funkcjonariuszom straży, szczególnie przy ul. Nowomiejskiej, ul. Kasztanowej.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że nie stanowi problemu miejsce zaniedbanej posesji i nałożenie mandatu, jeżeli jest znany właściciel nieruchomości. Natomiast w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego, np. właściciele nie żyją, nie ma możliwości wyegzekwowania należytego stanu sanitarnego posesji. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie ma prawa wejść na prywatną posesję bez zgody właściciela chyba, że zaistniała sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, natomiast można złożyć wniosek w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Problem polega na tym, że jest instytucja - wykonanie zastępcze, ale musi być wydana decyzja w tym zakresie i Inspektor Nadzoru Budowlanego wydając taką decyzję musi zabezpieczyć także środki na wykonanie tej czynności i istnieje ryzyko, że nie ściągnie pieniędzy. Jeżeli właściciel nie żyje, bądź jest trudny do ustalenia, to powstaje problem, kto poniesie koszty związane z rozbiórką budynku. Chodzi o to, żeby nie szastać pieniędzmi podatników, bo co z tego, że zostanie wydane wykonanie zastępcze, przeprowadzona egzekucja, wydane pieniądze, które nigdy nie zostaną odzyskane. Odbędzie się to kosztem innych zadań związanych z działalnością i miasto czasami podejmuje ryzyko, ponosi koszty. Budynek przy ul. Kwaśnej jest objęty ochroną konserwatorską i w tym wypadku Inspektor Nadzoru Budowlanego, który nie podlega Burmistrzowi Miasta, może wydać decyzję o doprowadzeniu do należytego stanu lub rozbiórce budynku, ale taką decyzję trzeba wykonać. Co roku jest prowadzona akcja zarządzana przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, który kilka razy w roku przypomina właścicielom o sprzątaniu nieruchomości, szczególnie osobom uporczywie uchylającym się od tego obowiązku. Koszt utrzymania czystości należy do właściciela posesji. Burmistrz Miasta powiedział, że czasami powstaje problem z zarządcami dróg, którzy chcą zaoszczędzić na sprzątaniu i zamiatają drogi np. raz w miesiącu. Przyczyną osiadania kurzu na budynkach przy ul. 3 Maja, która jest drogą powiatową, nie jest zamiatarka, tylko przejeżdżające samochody. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Państwo Radni uchwalając budżet przeznaczają pewną kwotę na bieżące utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg sprząta ulice za pieniądze, które przyznała Rada Powiatu i może tłumaczyć się, że są to środki niewystarczające. Burmistrz Miasta powiedział, że nie podziela stanowiska nt. brudnego miasta, ponieważ jest sprzątane w miarę posiadanych środków finansowych. Zdarzają się zaniedbane posesje, ale należy stwierdzić, że w porównaniu z innymi miastami w Polsce Augustów jest jednym z najczystszych miast. Nie można zapewnić mieszkańców, że bulwary nad rzeką Nettą będą patrolowane przez 24 godziny, ponieważ ilość funkcjonariuszy policji musiałaby być czterokrotnie większa. Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca policji i straży z mieszkańcami miasta, ale nie na zasadzie zrzucania odpowiedzialności na władze. Dopóki nie ma informacji od świadków zdarzenia, nie ma możliwości złapania osoby na gorący m uczynku. Bywa też tak, że najpierw świadkowie zgłaszają zdarzenie, a później wycofują się i nie chcą zeznawać na rozprawie w sądzie. Najważniejsze jest przekonanie mieszkańców, że wspólne dbanie o czystość dałoby większe efekty.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że współpraca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej z Policją i Strażą Miejską układa się bardzo dobrze, na każdy telefon podejmowane są interwencje. Natomiast nie jest możliwe postawienie osoby do pilnowania przez cały dzień ławki, kontenera, czy klatki schodowej i chyba niewiele krajów na świecie byłoby na to stać. Chodzi o to, że najpierw wszyscy ludzie powinni nauczyć się kultury zachowania, natomiast karanie mandatami nie przyniesie zamierzonego celu. Administratorzy Spółdzielni Mieszkaniowej zwracają uwagę na wypuszczane psy biegające po osiedlu, których właściciele uważają, że służby są po to, aby sprzątały po ich pupilach. Czy na tym polega kwestia utrzymania porządku w mieście?

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że działalność prewencyjna, profilaktyczna służby, jaką jest Straż Miejska, odnosi bardzo doby efekt wychowawczy. Przypomniała zdarzenie, kiedy funkcjonariusze chodząc ulicami upominali właścicieli posesji, po których biegały psy, o fakcie braku tabliczki na ogrodzeniu. Skutek był natychmiastowy.

Pan Radny Bogusław Samel – zaproponował, aby w gazecie „Przegląd Augustowski” powstała rubryka informująca o czystości w mieście, w której mieszkańcom byłyby pokazane zadbane i zaniedbane nieruchomości, ulice. Mieszkańcy i na pewno większość radnych nie wiedzą o podziale dróg na miejskie i powiatowe, a powstanie rubryki zmobilizowałoby Pana Starostę i służby do wytłumaczenia się na łamach prasy z braku utrzymania należytego porządku ulic w mieście. Powstanie rubryki byłoby bardziej skuteczne, niż karanie mandatami. Być może warto byłoby rozważyć propozycję utworzenia przez Powiatowy Urząd Pracy firmy sprzątającej. Ogólny wizerunek Augustowa w porównaniu z innymi miastami w Polsce jest bardzo korzystny, np. wyremontowanie ul. Rajgrodzkiej spowodowało, że mieszkańcy zaczęli dbać o ogródki, posesje są coraz piękniejsze. Jakiej odpowiedzi udzieliłby Inspektor Nadzoru Budowlanego, jeżeli w gazecie ukazałby się budynek przy ul. Kwaśnej? Następnie Pan Radny B.Samel zwrócił uwagę na urągający wygląd targowiska, które nie jest wizerunkiem miasta. To jest folklor, który będzie tkwił w ludziach i przeżyje wszystkich.

Pan Radny Ryszard Piskorz- zapytał, czy rowerzyści mogą jeździć po chodnikach?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że Straż Miejska jeszcze nie skontrolowała całego terenu nad rzeką Nettą i w bieżącym roku patrole piesze będą kontrolowały czystość na posesjach. Rowerem po chodniku nie wolno jeździć, natomiast są dwie przesłanki w ustawie Prawo o ruchu drogowym dopuszczające jazdę rowerami po chodnikach: - dopuszczona prędkość pojazdów na danym terenie jest wyższa niż dopuszczalna, np. wyższa niż 50 km/h, - nie ma drogi dla rowerów. W w/w wypadkach rowerzysta musi mieć na uwadze bezpieczeństwo pieszych. W Augustowie takich miejsc nie ma i rowerzysta powinien korzystać z jezdni.

Pani Radna Ewa Perkowska – powiedziała, że wzajemny szacunek na chodnikach spowoduje, że nie będzie żadnych problemów.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – zapytał, do czyich obowiązków należy uporządkowanie zaśmiecanych terenów wokół miasta. Chodzi o sprzątanie leśnych miejsc postojowych, parkingów, skrzyżowania drogi do Przewięzi, Wojciecha i Studzienicznej. W ubiegłym roku uporządkowana została plaża w dzielnicy Lipowiec, w stronę Wojciecha. Każdego roku sytuacja powtarza się, ponieważ w lesie leżą porozrywane przez zwierzęta worki ze śmieciami, stoją zaśmiecone pojemniki, kosze. Wiosna odsłoniła pozostałości po zimie, które nie przysparzają miastu chluby. Przed kilkoma laty w w/w miejscach były wystawiane kosze na śmieci, ale ktoś je zabrał.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że generalną zasadą jest to, że za utrzymanie porządku na posesji odpowiada właściciel lub zarządca. Tereny, o których mówi Pan Radny, należą do Lasów Państwowych. Miasto występuje do Nadleśnictw o utrzymanie porządku na terenach leśnych i Nadleśnictwa każdego roku uruchamiają akcję sprzątania. Obszary znajdujące się w granicach pasa drogowego sprzątają zarządcy dróg.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – zapytał, czy można w jakiś sposób zmusić właściciela lub zarządcę do utrzymania należytego porządku?

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta odpowiedział, że poprzez nałożenie mandatu.

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że Straż Miejska współpracuje z Nadleśnictwem i zgłasza problem zaśmiecanych terenów leśnych. Po rozmowach okazało się, za utrzymanie porządku na swoim terenie odpowiedzialni są leśnicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel terenów jest posiadaczem odpadów, jeżeli sprawca nie jest znany.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dyskusja świadczy o ważności poruszanych tematów, ale czy za wszystkie sprawy są odpowiedzialni funkcjonariusze straży? Straż Miejska w Augustowie jest potrzebna, spełnia swoją rolę, m.in. współpracuje z różnymi organizacjami, patroluje miasto, wzmacnia Policję, pomaga pracownikom MOPS podczas wywiadów środowiskowych. W tych sprawach Policja na pewno nie zastąpiłaby Straży Miejskiej. Natomiast dzisiejsza dyskusja skierowała się na problem utrzymania porządku, czystości, zagospodarowania odpadów. Karanie mandatami nic nie da, natomiast może pomóc odpowiednie wychowanie i edukacja ekologiczna, które dopiero po pewnym czasie przyniosą efekty, chociażby powszechne prowadzenie przez mieszkańców segregacji odpadów. Powstają wątpliwości, czy tylko turyści porzucają w lesie śmieci, czy przypadkiem części nieczystości nie pozbywają się mieszkańcy Augustowa? W przyszłości problem będzie rozwiązany, ponieważ wszystkie gospodarstwa domowe będą musiały mieć zawarte umowy na wywóz posegregowanych nieczystości stałych. Wprowadzone przepisy spowodują większość dbałość o porządek.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania zadań statutowych Straży Miejskiej w Augustowie za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Piotrowi Sieńkowskiemu i funkcjonariuszom Straży Miejskiej za pracę. Życzył jak najmniej problemów i szybkiego ich rozwiązywania.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z realizacji programu i preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. Powitał Przewodniczącego Komisji – Pana Marka Opolskiego, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pana Romana Krzyżopolskiego.

Pani Radna Anna Urban – stwierdziła, że w sprawozdanie Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zawiera część opisową, natomiast brakuje relacji na temat wydatkowania środków. Poprosiła o uzupełnienie informacji.

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że w preliminarzu Komisji są przeznaczane środki finansowe na działalność Poradni, która podpisując kontrakty korzysta również ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan Stanisław Litwińczuk-Kierownik Poradni rozlicza się z Komisją fakturami, przedstawiając ilość udzielanych porad oraz wysokość wydatkowanych na ten cel pieniędzy. Pan Roman Krzyżopolski powiedział, że w/w faktury mogą być skopiowane lub przedstawione Państwu Radnym do wglądu.

Pani Radna Anna Urban – stwierdziła, iż z wypowiedzi wynika, że środki finansowe przekazane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeznaczane na płace pracownikom Poradni.

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że temat dotyczy dwóch zadań, w tym porad indywidualnych typu A i porad terapii grupowej typu B. Komisja przekazuje pieniądze na podstawie składanych faktur.

Pani Radna Ewa Perkowska – poprosiła o wyjaśnienie sprawy dotacji w wysokości 48.300 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 2.

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że Stowarzyszenie wygrało przetarg na prowadzenie kolonii w postępowaniu konkursowym.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie sprawy dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół SP 4, Towarzystwa Młodego Krechowiaka, Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św.Jana Chrzciciela. Pieniądze nie były zarezerwowane w preliminarzu na 2006, natomiast dotacje zostały przyznane w czerwcu 2006 r.

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że na wypoczynek dzieci i młodzieży jest każdorazowo przyznawana pewna kwota. Był ogłoszony konkurs na dofinansowanie wypoczynku również innych osób, nie tylko związanych z koloniami terapeutycznymi. W/w organizacje złożyły w ramach konkursu ofert propozycje dopłat na wszystkie formy wypoczynku.

Pani Radna Ewa Perkowska – zapytała, czy wypoczynek letni był organizowany w Augustowie, czy poza miastem? Ile dzieci skorzystało z tej formy wypoczynku?

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że wypoczynek był organizowany na podstawie złożonych propozycji, niektóre kolonie były organizowane na terenie Augustowa, część dzieci wyjechała. Z tej formy wypoczynku skorzystało ponad ok. 200 dzieci, szczegóły znajdują się w sprawozdaniach.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego Uczniowski Klub Sportowy ZIHART nie wykorzystał w całości przyznanej dotacji?

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że Klub przestał prowadzić swoją działalność.

Pani Radna Anna Dźwilewska – stwierdziła, że w okresie letnim będzie ogłoszony II konkurs ofert. Czy Pan Pełnomocnik może podać kwotę, która będzie przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego.

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że w preliminarzu na 2007 r. została zaplanowana kwota 80.000 zł.

Pani Radna Anna Dźwilewska – zapytała, jaki zakres działań jest przewidziany do realizacji?

Pan Roman Krzyżopolski- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że czasami organizacje pozarządowe zgłaszają wnioski, które mogą być przyjęte do realizacji, np. wniosek filharmonii letniej AUKSO jest rozpatrywany do dnia 10 kwietnia.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu i preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Markowi Opolskiemu – Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panu Romanowi Krzyżopolskiemu - Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę, życzył mniej kłopotów, aby środki finansowe Komisji były racjonalnie wykorzystywane.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za 2006 rok, które zawiera opisy poszczególnych agend MOPS: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu Dziennego Pobytu „Nasza Ostoja”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej. Powitał Panią Teresę Dobko – Kierownika MOPS oraz byłą Panią Kierownik – Radną Annę Dźwilewską. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady powiedział, że MOPS bardzo dobrze pracuje, osiąga sukcesy, w różnych konkursach zajmuje wysokie miejsca, otrzymuje wyróżnienia. Natomiast niepokoi ilość nowych zadań przekazywanych Ośrodkowi, które muszą być zrealizowane ze środków finansowych budżetu miasta, co również wiąże się ze zwiększeniem obciążania pracowników różnymi pracami. Coraz więcej zadań ogólnych rząd przekazuje samorządom bez zabezpieczenia pieniędzy na ten cel, np. na świadczenia rodzinne MOPS w Augustowie musiał dodatkowo przeznaczyć z kasy miejskiej 32.483,45 zł. Zakres pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ogromny i szkoda, że problemy pracowników związane z niesieniem pomocy społecznej nie są wszystkim znane. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył na ręce Pani Teresy Dobko, Pani Annie Dźwilewskiej podziękowania i gratulacje za pracę dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie udzielił głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi MOPS.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowała swoją osobę. Powiedziała, że jest magistrem pedagogiki, ukończyła podyplomowe studium z zakresu organizacji pomocy społecznej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje od 25 lat, zaczynała od podstaw, natomiast stanowisko Kierownika piastuje od lipca 2006 roku. Następnie Pani Teresa Dobko zwróciła uwagę na bardzo trudną pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ilość wykonywanych zadań.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, czy sytuacja ubogich ludzi w Augustowie poprawia się, czy pogarsza?

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że odpowiedź na w/w pytanie jest złożona. Zjawisk związanych z biedą jest coraz więcej i są one coraz bardziej skomplikowane. Bardzo trudno jest określić, że bieda jest związana tylko z jednym zjawiskiem, ponieważ składa się na nią bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, samotne matki, ubóstwo, ochrona macierzyństwa, występowanie przemocy w rodzinach. Pracownicy MOPS podejmują działania w zależności od tego, które zjawisko jest dominujące w danym miejscu i czasie.

Pan Radny Ryszard Piskorz – zapytał, w jakich latach sytuacja ulegnie zmianie?

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejodpowiedziała, że nie zna takiej daty.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejw imieniu Rady Miejskiej jeszcze raz podziękował Pani Teresy Dobko, Pani Annie Dźwilewskiej oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pracę i życzył jak najmniejszej ilości problemów.

Ad.pkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Radny Bogusław Samel – poruszył sprawę ogłoszonego przetargu na wybór dzierżawcy targowiska. Stwierdził, że od 17 lat władze miasta planowały zrobienie z tego miejsca wizytówki miasta, jednak tak się nie stało. Istniejące wiaty niszczeją i ogromnie szpecą otoczenie, nie przynoszą chluby dla miasta. Pan Radny B.Samel stwierdził, że jeżeli kupcy chcą prowadzić działalność na targowisku, to również powinni ponieść jakieś nakłady. Wiele polskich miast, np. Kraków, już zrobiło porządek ze stowarzyszeniem kupców na targowisku, które powinno być miejscem zadbanym, czystym, kolorowym, odpowiadającym normom sanitarnym. Należałoby zastanowić się nad skorzystaniem ze środków unijnych.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przetarg na wybór dzierżawcy targowiska jest już ogłoszony. Podmiot, który zgłosi się do przetargu nie może prowadzić działalności na terenie targowiska. Natomiast oczywiście są rozważane różne możliwości zagospodarowania tego miejsca. Przetarg dotyczy bezpośredniego utrzymania targowiska, natomiast o wszelkich inwestycjach związanych z modernizacją i przekazywaniem środków finansowych będą decydować Burmistrz i Rada Miejska. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwsza propozycja będzie polegała na poprawie jakości handlowania, ale bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Głównie dotyczy to zakupu przez firmę przy pomocy miasta miejsc do handlowania. Drugim etapem będzie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego i wtedy stanie się możliwe docelowe zagospodarowanie terenu umiejscowionego w planie. Modernizacja targowiska nie jest zadaniem priorytetowym, ważniejsze są sprawy związane z turystyką, uzdrowiskiem, drogami. Warto było przeznaczyć pieniądze na wykonanie ul. Mostowej, kładki przez rzekę Nettę obok mostu, niż zrobienie targowiska. W tamtym czasie były to zadania priorytetowe, później przychodzi czas na realizację innych inwestycji, za które ponoszą wspólnie odpowiedzialność Burmistrz i Rada Miejska.

2. Pani Radna Anna Dźwilewska – zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkańców dzielnicy Lipowiec o postawienie ławki na przystanku przy ul. Jonkajtysa. Następnie poinformowała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w zrzeszeniu organizacji pn. Centrum Aktywności Lokalnej i w bieżącym roku po raz drugi będzie obchodził „czerwiec aktywnych”. Natomiast w ramach obchodów 450-lecia nadania praw miejskich będą organizowanie w czerwcu przez różne placówki imprezy towarzyszące odchodom, spotkania, konferencje, w których będzie uczestniczyć społeczność lokalna. Pani Radna A.Dźwilewska zwróciła się z prośbą, aby w/w imprezy były zgłoszone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został zobowiązany do ich ogłoszenia.

3. Pan Radny Ryszard Piskorz – poinformował, że mieszkańcy ul.Bystrej, która jest drogą powiatową, skarżą się na bardzo zły stan ulicy, która po wiosennych roztopach, opadach deszczu jest zupełnie nieprzejezdna. Powiat jest właścicielem 65 ulic o długości 42 km. Pan Radny R.Piskorz zapytał, dlaczego istnieje podział na drogi miejskie i powiatowe na terenie miasta?

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, że od wielu lat samorządy terytorialne domagają się zmiany ustawy o drogach poprzez wprowadzenie zapisu, aby w granicach administracyjnych miasta właścicielem dróg, poza drogą krajową, był burmistrza miasta. Niestety, do tej pory tak się nie stało, utrzymanie dróg powiatowych i ponoszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem nie należy do kompetencji Burmistrza i Rady Miejskiej. W przeszłości pieniądze na ten cel były przeznaczane z subwencji drogowej, a obecnie Powiat ma zwiększony udział w podatku od osób fizycznych i prawnych. W przypadku przejęcia drogi powiatowej Miasto będzie musiało ponosić koszty jej utrzymania, natomiast Powiat w ten sposób zaoszczędzi pieniądze. Takiego problemu nie mają miasta prezydenckie, np. Suwałki, Białystok, Ełk, w których wszystkimi drogami, w tym krajowymi, zarządza Prezydent Miasta wykonujący jednocześnie funkcję Starosty. Natomiast w miastach, które nie są prezydenckie, utrzymuje się podział na drogi miejskie i powiatowe. Na terenie Augustowa drogami zarządza również Zarząd Województwa. Burmistrz Miasta powiedział, że nie może namawiać Państwa Radnych do przejęcia dróg powiatowych na stan miasta i pokrywania kosztów ich utrzymania ze środków finansowych przeznaczanych m.in. na szkoły, MOPS, budowę infrastruktury drogowej.

4. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o możliwości zakupu posrebrzonych medali projektu Pani Wdowiarskiej-Wątróbskiej, które mają być wybite z okazji 450-lecia Augustowa, w wysokości 75 zł za medal.

5. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał Państwu Radnym o złożeniu w dwóch egzemplarzach oświadczenia majątkowego oraz zeznania podatkowego PIT.

6. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego ma pewne wątpliwości dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Zgłaszane były zarzuty w sprawie terenów obejmujących dzielnicę Wojciech oraz dzielnicę Limanowskiego i osiedle Południe. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przesłane przez Panią Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli UM pisma przeczytał z niepokojem i niedowierzaniem, ponieważ autorami poprzednich i obecnych planów zagospodarowania przestrzennego były te same osoby, również procedura uchwalenia planów nie uległa zmianie - i raptem coś jest źle. Wydział Nadzoru i Kontroli UM zwraca uwagę np. na brak przecinka, źle sformułowane zdanie. Przewodniczący Rady powiedział, że na problemy z prowadzoną polityką Wydziału Nadzoru i Kontroli UW, których wcześniej nie było, skarży się obecnie wiele samorządów.

7. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismem Pana Edwarda Maksimowskiego zam. w Augustowie przy ul. Łaziennej 22, który zwrócił uwagę na nieprawidłowości dotyczące czystość i porządku w Augustowie. W/w pismo świadczy o tym, że Pan E.Maksimowski pragnie zadbać o ładny wygląd Augustowa, aby był w nim większy porządek.

8. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z informacją Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej, iż biuro Stowarzyszenia przeniosło swoją siedzibę i obecnie mieści się w Augustowie przy ul. Młyńskiej 34. Do pisma został dołączony Statut, na podstawie którego działa Stowarzyszenie.

9. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z ofertą Studia Usług Edukacyjnych w Suwałkach dotyczącą wzięcia udziału w dwugodzinnym wykładzie nt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego RP”.

10. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ustosunkował się do pisma, które zostało opublikowane w gazecie „Przegląd Powiatowy” w dn. 22.03.2007 r. Artykuł zawiera informację o sesji Rady Miejskiej, na której radni dyskutowali nad temat tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów. Na sesji była obecna redaktor gazety Pani Beata Perzanowska, która opisała przebieg obrad, natomiast został jeszcze skierowany list do redakcji gazety, podpisany przez TMZA. Pan Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego Pan Marian Dyczewski nie podpisuje się swoim nazwiskiem? Tytuł listu jest bardzo wymowny: „Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej i Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta mądrzejsi od Wydziału Prawnego Ministerstwa Zdrowia”. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na sesji RM w dn.16.03.2007 r. odbyła się prawie dwugodzinna dyskusja, aby można było wyjaśnić problemy związane ze Statutem tymczasowym, docelowym, omówić procedury, pisma. Odczytał bulwersujące fragmenty listu, np. „W dn. 13 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał ten Statut, uchwalony 30 marca 2006 r. jako zapisany świstek papieru”. Czy uchwały Rady Miejskiej są świstkami papieru? Ktoś może tak uważać, ale tej uchwały nie uchylił Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Podlaskiego i zdaniem Sądu Wojewódzkiego uchwała nie weszła w życie, ale tymczasowy Statut funkcjonował, ponieważ na podstawie uchwały dokonywano uzgodnień w planach zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Panu Marianowi Dyczewskiemu uchwała jest świstkiem papieru, to można „pogratulować” wiadomości na temat działalności Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał następny fragment listu: „Pomimo to dwunastu radnych nie znając dogłębnie problemu Uzdrowiska Augustów na bazie tendencyjnego materiału przygotowanego przez burmistrza podjęło uchwałę zatwierdzającą ten sam materiał z marca 2006 r. bez żadnej poprawki. W rozmowie z kilkoma radnymi stwierdziliśmy, że nie tylko nie czytali materiału na sesji, ale i nie wiedzą, gdzie te strefy się znajdują i o co w tej całej sprawie chodzi”. Przewodniczący Rady skomentował w/w stwierdzenie, że materiały czyta się przed sesją Rady, aby być przygotowanym do dyskusji. Następnie odczytał fragment listu: Pan Andrzej Kurczyński i Burmistrz Leszek Cieślik stwierdzili, „co to za opinia Ministerstwa Zdrowia podpisana przez jakąś tam Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowi. Przecież ona nie zna się na prawie i wypisuje głupstwa. My tu sami rządzimy i nikt nam nie będzie dyktował, co jest zgodne z prawem, a co nie. Nieważne, że mieszkańcy chcą mieć uzdrowisko z prawdziwego zdarzenia. Mają tu być supermarkety i przemysł, bo my tak chcemy.” Przewodniczący Rady przypomniał, że Państwo Radni byli obecni na sesji RM i pamiętają, czy była wyrażana w/w opinia o Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. Następny fragment listu: „Czy w całej tej sprawie chodzi wyłącznie o prywatny interes elity rządzącej Augustowem, czy dobro nas wszystkich jest niczym dla władzy?” Przewodniczący Rady odpowiedział, że rzeczywiście chodzi o sprawy prywatne elity, ponieważ każda augustowska sprawa jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców miasta. Jeżeli ktoś ma na myśli inną prywatę, to niech przedstawi argumenty i nie wypisuje bzdetów w gazecie. Pan Przewodniczący Rady zachęcił Państwa Radnych do lektury w/w pisma, bo jest to kolejne pismo, które świadczy o tym, że ktoś jest obecny na sesji, wypisuje bzdury, nie słucha o czym się mówi. Można słuchać, ale nie słyszeć.

11. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o ustalenie terminów posiedzeń Komisji na temat przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Po przeprowadzonej dyskusji ustalono następujące terminy posiedzeń Komisji:

1. Wspólne posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM odbędzie się 16.04.2007 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30.

2. Wspólne posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z Komisją Uzdrowiskową odbędzie się 17.04.2007 r. /wtorek/ o godz. 13.30.

3. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną odbędzie się 18 kwietnia 2007 r. /środa/ o godz. 9.00.

4. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27.04.2007 r. /piątek/ o godz. 8.00.

5. Posiedzenie Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” odbędzie się 17.04.1007 r. /środa/ o godz. 8.00.

12. Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta poinformował, że w przyszłym tygodniu będą rozesłane zaproszenia na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 450 ‑lecia miasta Augustowa w dniach 17-20.05.2007 r. Burmistrz Miasta zapoznał z propozycją przebiegu uroczystości i zwrócił się do Państwa Radnych o zgłaszanie uwag i innych propozycji do Pani Aldony Samel – Sekretarza Miasta. Kalendarz imprez towarzyszących obchodom od maja do sierpnia 2007 r. znajduje się na stronie internetowej www.augustow.pl.

/Zaproszenie – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Rady Miejskiej

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-06-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-05