Protokół Nr XVI/07 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/07

z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 22 listopada 2007 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.30

i zakończono o godzinie 9.40

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Augustowa.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał Pana Leszka Cieślika – Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Elżbietę Paziewską – Burmistrza, Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli lokalnej prasy. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Państwu Radnym za obecność na dzisiejszej sesji, która została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na pisemny wniosek 9 radnych, złożony w dn. 21 listopada 2007 r. /zał.nr 2/ Wyjaśnił, że zgodnie z w/w przepisami przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”.

Pani Radna Anna Urban – poprosiła o odczytanie nazwisk radnych, którzy podpisali w/w wniosek.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że wniosek podpisali radni: Joanna Lisek, Stanisław Sokołowski, Anna Dźwilewska, Wojciech Walulik, Stanisław Łoniewski, Dariusz Górny, Bożena Łukaszewicz, Lech Popko, Zbigniew Huszcza. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wnioskodawcy zaproponowali porządek obrad sesji wraz z projektem uchwały. Materiały te zostały przesłane Państwu Radnym. W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa, na dzisiejszej sesji jest obecny Pan Leszek Cieślik, który udzieli Państwu Radnym stosownych wyjaśnień, zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że dzień dzisiejszy jest jedynym, w którym może odbyć się sesja z zachowaniem siedmiodniowego terminu od złożenia wniosku i jednocześnie z udziałem Pana Leszka Cieślika.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie zaproponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? /zał nr 3/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie po punkcie 4 „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa” punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa”. Spowoduje to przesunięcie kolejnych punktów o jeden w dół. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż na poprzedniej sesji RM zapoznał z wnioskiem Państwa Henryka i Bronisławy Ostaszewskich zam. w Augustowie przy ul. Perstuńskiej 1 w Augustowie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/332/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustów dzielnicy Glinki, obejmującej tereny położone między ulicami Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną i Mazurską – w części obejmującej przeznaczenie działki nr 1844 pod tereny komunikacyjne (drogi) o pow. 658 m2 – z powodu niezgodności z prawem. Przedłożony Państwu Radnym projekt uchwały dotyczy odmowy uchylenia w/w uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do radnych, którzy złożyli wniosek o zwołanie sesji, czy wyrażają zgodę na dokonanie zmiany w porządku obrad? Poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich dziewięciu wnioskodawców.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowaną zmianą, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Interpelacje radnych

Pani Radna Anna Urban – poinformowała, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Augustowie kieruje do Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczącego Rady interpelację w formie oświadczenia, którą podpisali radni: Anna Urban, Jarosław Kwiecień, Ewa Perkowska, Patryk Palczewski, Jarosław Radzio, Ryszard Piskorz. Pani Radna A.Urban odczytała w/w oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Poinformowała, iż w związku tym, że sesja RM została zwołaną niezgodnie z § 11.1 ust. 6 i 7 Statutu Rady Miejskiej w Augustowie, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie będzie brał udziału w głosowaniu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w osobach: Anna Urban, Jarosław Kwiecień, Ewa Perkowska, Patryk Palczewski, Jarosław Radzio, Ryszard Piskorz składa wniosek formalny o odwołanie Pana Andrzeja Kurczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej z powodu utraty zaufania do jego osoby. Pani Radna A.Urban zwróciła się o przegłosowanie tego wniosku.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że oświadczenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie jest interpelacją, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady nie zostanie poddany pod głosowanie, gdyż nie jest to wniosek formalny. Nie jest prawdą, że sesja Rady Miejskiej została zwołana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zwołał sesję w ustawowym terminie na pisemny wniosek 9 radnych. Skoro nie były spełnione warunki związane z przesłaniem materiałów na sesję, to mógł być zgłoszony wniosek o odroczenie sesji. Takiego wniosku Państwo Radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić interpelację.

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że chciałaby zabrać głos.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie udzieli Pani Radnej A.Urban drugi raz głosu.

Pani Radna Anna Urban – zwróciła się o zapisanie w protokole, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odmówił udzielenia głosu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Pani Radna A.Urban nie zna pojęcia interpelacji i dlatego nie udzieli jej głosu po raz drugi w punkcie „Interpelacje radnych”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że w tej chwili jest rozpatrywany punkt „Interpelacje radnych”, a nie „Zapytania i wolne wnioski”. Zgłosił wniosek o przejście do następnego punktu porządku obrad sesji.

Ad.pkt 4

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 4 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa. Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przed podjęciem uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu rada powinna umożliwić burmistrzowi złożenie wyjaśnień. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Leszek Cieślik – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej wyjaśnił, że 21 października 2007 r. odbyły się wybory do Parlamentu RP. W wyniku wyborów został Posłem RP z listy Platformy Obywatelskiej. Z dniem 2 listopada 2007 r. zrzekł się mandatu Burmistrza Miasta Augustowa, chociaż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym w/w rezygnacja mogła być złożona 5 listopada 2007 r. Mandat Posła RP przyjął poprzez ślubowanie 5 listopada 2007 r. Od daty zrzeczenia się mandatu burmistrza, Rada Miejska ma miesiąc na podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Motywem zrzeczenia się mandatu Burmistrza Miasta Augustowa był wybór i przyjęcie mandatu Posła Rzeczpospolitej Polskiej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVI/91/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 5/ Obecni na sesji radni: Anna Urban, Jarosław Kwiecień, Ewa Perkowska, Patryk Palczewski, Jarosław Radzio, Ryszard Piskorz i Jerzy Dobrowolski odmówili wzięcia udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że głosowanie uchwał należy do podstawowych obowiązków radnego. Zastanowi się, czy nie należy potrącić diety za brak czynnego udziału w sesji.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska w Augustowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Augustowa. Jest to ostatni akt prawny związany z pełnieniem tej funkcji przez Pana Leszka Cieślika. Od tego momentu rozpoczyna się odliczanie czasu wyborczego. Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, uchwała zostanie niezwłocznie przesłana Panu Premierowi RP oraz Państwowej Komisji Wyborczej celem uruchomienia kalendarza wyborczego. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Posłowi RP Panu Leszkowi Cieślikowi za wieloletnią pracę w samorządzie augustowskim, na rzecz Augustowa, współpracę z radami w kolejnych kadencjach. Powiedział, że decyzja, która została podjęta przez Pana Leszka Cieślika na pewno nie była łatwa. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż obecnie krótko podsumuje tę pracę i współpracę, ale nie będzie to ocena. Oceny dokonali wyborcy, powierzając mandat Posła RP Panu Leszkowi Cieślikowi. Zadanie, które w tej chwili stoi przez Panem Posłem RP jest o wiele trudniejsze od tych, które były do tej pory realizowane w Augustowie, ponieważ dotyczy Obwodnicy Miasta Augustowa. Mieszkańcy mają nadzieję, że działalność Pana Posła doprowadzi przede wszystkim do zakończenia budowy tej tak ważnej dla Augustowa inwestycji. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na kilka najistotniejszych zadań, które były realizowane w czasie pełnienia funkcji Burmistrza Miasta przez Pana Leszka Cieślika. Omówił zadania związane z porządkowaniem infrastruktury podziemnej - budowę wodociągów, kolektorów sanitarnych, ciągów ciepłowniczych, przedstawił inwestycje, których wybudowanie przyczyniło się do przyjazdu turystów, np. elektryczny wyciąg nart wodnych, pływalnia miejska, inwestycje związane z promocją Kanału Augustowskiego - bulwary nad rzeką Nettą, ścieżki rowerowe, ulica Mostowa, Centrum Informacji Turystycznej, zadania związane z porządkowaniem Augustowa, a szczególnie centrum miasta, rozpoczęta rewitalizacja Rynku Zygmunta Augusta. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w/w inwestycje były zrealizowane dzięki Panu Burmistrzowi Leszkowi Cieślikowi i dobrej, harmonijnej współpracy Pana Burmistrza z radami kolejnych kadencji. Władze samorządowe mogą być dumne, że w Augustowie tak dużo się dzieje. Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że miasto nadal będzie rozwijało się w dobrym kierunku. Podsumowanie, którego dokonał, jest krótkim rysem tego, co w ciągu kilkunastu lat wydarzyło się w Augustowie. Zwrócił się o rzetelną ocenę zrealizowanych inwestycji, a wtedy będzie może mniej zamieszania, pomówień i bezpodstawnych zarzutów. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Posłowi RP Panu Leszkowi Cieślikowi za współpracę z innymi gremiami. Jako Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia podziękował Panu Leszkowi Cieślikowi za wieloletni udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, merytoryczne głosy w dyskusji, zwłaszcza w kwestii wykorzystywania środków finansowych na aktywne formy zwalczania bezrobocia, które jest jeszcze wysokie w powiecie augustowskim. Działanie Pana Burmistrza i Rady Zatrudnienia było spójne i zmierzało w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, czemu służyły m.in. zwolnienia podatkowe. Przewodniczący Rady Miejskiej, jako Przewodniczący Związku Komunalnego „Biebrza”, podziękował Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta za kilkuletni udział w pracach tego zgromadzenia, w którym od kilku lat jest rozwiązywany bardzo drażliwy dla Augustowa problem gospodarki odpadami. W ciągu kilkunastu miesięcy ten problem musi być rozwiązany, natomiast dzięki Związkowi Komunalnemu „Biebrza”, w którym jest zrzeszonych kilkanaście gmin z Powiatów: augustowskiego, sokólskiego, monieckiego i grajewskiego, istnieje możliwość pozyskania odpowiednich środków dla dużych skupisk ludzkich. Przewodniczący Rady Miejskiej, jako Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie i nauczyciel, serdecznie podziękował Panu Posłowi Leszkowi Cieślikowi za współpracę, za prowadzone rozmowy na tematy oświatowe, w których często zdania na wiele spraw były odmienne, ale właśnie dzięki rozmowom zawsze dochodziło do konsensusu. Pan Burmistrz postrzegał ZNP, jako organizację, która pomaga rozwiązywać problemy edukacyjne w Augustowie. Przewodniczący Rady raz jeszcze podziękował Posłowi RP Panu Leszkowi Cieślikowi za współpracę i życzył dalszych owocnych lat pracy dla dobra Polski, regionu i Augustowa. Oświadczył, że jako radny, Przewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” wystąpi do Kapituły Medalu z wnioskiem o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Panu Leszkowi Stanisławowi Cieślikowi – Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, w imieniu Rady Miejskiej, złożyli na ręce Pana Leszka Cieślika – Posła Rzeczypospolitej Polskiej kwiaty i pamiątkowy album wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Pan Leszek Cieślik – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej dziękując Państwu Radnym za pracę w samorządzie augustowskim stwierdził, że od momentu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza, praca na stanowisku Burmistrza Miasta Augustowa dobiegła końca. Powiedział, że atmosfera, która towarzyszyła pracy Burmistrza, wyrażane poglądy, służyły miastu i dobrym rozwiązaniom. Dzięki współpracy zostały zrealizowane inwestycje w Augustowie, chociaż w Augustowie podobnych inicjatyw było wiele, np. już przed wojną istniały zapisy o pływalni miejskiej. Pan Leszek Cieślik – Poseł RP raz jeszcze serdecznie podziękował za współpracę wszystkim organizacjom świeckim, kościelnym, stowarzyszeniom. Jako Poseł RP wyraził wolę uczestniczenia w obradach sesji Rady Miejskiej w Augustowie oraz wolę współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie miasta Augustowa. Poinformował, że Biuro Poselskie będzie zawsze otwarte dla mieszkańców miasta i wszystkich osób, które zechcą rozmawiać na temat działalności Posła i problemów Augustowa. Biuro znajduje się w lokalu przy ul. Młyńskiej 20. Następnie Poseł RP życzył przyszłemu burmistrzowi, który zostanie wybrany w bezpośrednich wyborach, jeszcze więcej sukcesów w pracy zawodowej. Zwrócił się również do Pani Radnej Anny Urban o mniej nerwową pracę, historia Augustowa na tym się nie kończy, czasami słowo powiedziane więcej spowoduje, że współpraca może pójść w złym kierunku, czasami można wstydzić się wypowiedzianych słów. Poseł RP zaapelował o spokój i pracę dla dobra Augustowa i jego mieszkańców. Zwrócił uwagę, że obecne prawo, które dotyczy wygaszenia mandatu burmistrza, jest precyzyjnie sformułowane, tylko czasami brak dobrej woli powoduje niepotrzebne spięcia. Zwrócił się do Pani Elżbiety Paziewskiej – Burmistrza, Osoby Pełniącej Funkcję Organów Gminy, która przyjmując obowiązki burmistrza, powinna spotkać się z byłym burmistrzem, obecnie Posłem RP, a nie porozumiewać się z nim za pomocą mediów. Stwierdził, że inicjatywą w tej kwestii powinna wykazać się obecna Pani Burmistrz. Wykonując mandat Posła RP chciałby też znać szczegóły podejmowanych decyzji, ponieważ Augustów i praca na rzecz tego miasta zawsze będą najwyższą wartością. Zwrócił się do Pani Elżbiety Paziewskiej – Burmistrza, Osoby Pełniącej Funkcję Organów Gminy z apelem, aby pełniąc tę zaszczytną funkcję miała na względzie dobro miasta i jego mieszkańców. Pan Leszek Cieślik – Poseł RP raz jeszcze podziękował za pracę Panu Przewodniczącemu i Państwu Radnym, mediom i pracownikom Urzędu Miejskiego.

Pani Radna Anna Urban – pogratulowała Panu Leszkowi Cieślikowi wyboru na Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Elżbieta Paziewska – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy powiedziała, że ma zaszczyt skierować do Pana Posła RP, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Państwa Radnych kilka słów. Jadąc do Urzędu Miejskiego w Augustowie układała sobie plan pracy na pierwsze dni. Wyobrażała sobie, że zastanie w Urzędzie Miejskim przedstawiciela kierownictwa, poprzez którego będzie mogła nawiązać kontakt z Panem Posłem RP. Przyjechała w sposób niezapowiedziany i zastała inną sytuację, którą obecnie pozostawia bez komentarzy. Wypadki pobiegły zupełnie innym trybem, niż to sobie zakładała. Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy zwróciła się do Pana Leszka Cieślika - Posła RP, aby zrozumiał fakt, że z Urzędem Miejskim nie jest związana tak emocjonalnie, jak były Burmistrz Miasta. Rozumie jednak doskonale reakcje Posła RP, ponieważ także pracowała w różnych miejscach i po zakończeniu kadencji odchodziła z funkcji kierowniczych w samorządzie. Wszystkie sprawy samorządu zna bardzo dobrze i czasami je przeżywała, ale pełniąc funkcje w samorządzie zdawała sobie sprawę, że przychodzi czas na odejście. Pan Leszek Cieślik podjął suwerenną decyzję o kandydowaniu na Posła RP, która spowodowała odejście ze stanowiska Burmistrza Miasta Augustowa. Do tego nikt Pana Posła RP nie zmuszał. Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy poprosiła o zobiektywizowanie powstałej sytuacji, powiedziała, że zawsze o działalności Burmistrza Miasta Augustowa wypowiadała się w jak najcieplejszych słowach i dzisiaj jest przekonana, że w Augustowie jest wielu przyzwoitych ludzi, samorządowców, przedsiębiorców, dzięki których pracy i zaangażowaniu Augustów rozwija się przy współpracy z władzami miasta. Natomiast przypisywanie złej woli nie powinno mieć miejsca, ponieważ już na drugi dzień po przyjeździe do Augustowa pojawiły się w prasie krytyczne wypowiedzi Pana Posła RP na temat działalności w Urzędzie Miejskim. Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy powiedziała, że jej osoba nie jest znana Panu Posłowi RP, natomiast poznała działalność Burmistrza Miasta Augustowa. Spędziła w Augustowie dużo urlopów i w wielu sprawach pomagała ludziom, pisała pisma, jako anonimowy autor. To wszystko jest Panu Posłowi RP owiane tajemnicą, ale w pewnych momentach dawał znać o sobie „duch samorządowy”. Tłumaczyła ludziom, że wielu problemów nie można od razu rozwiązać, przedstawiała kompetencje burmistrza, nigdy nie krytykowała tej ciężkiej pracy. Obecnie chciałaby odnieść się do wypowiedzi Pana Posła z prasy, że „Komisarz z Pruszkowa nie może zarządzać Augustowem”. Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy oświadczyła, że nie jest mieszkanką, komisarzem z Pruszkowa. Zaproponowała zainteresowanym osobom udostępnienie życiorysu zawodowego i naukowego. Niczego nie wstydzi się i może poszczycić się wieloma osiągnięciami, np. współpracowała z kombatantami, posiada odznaczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci medalu „Za zasługi w zakresie ratowania życia i mienia”, otrzymała „Pierścień Golgoty Wschodu”, jako wyróżnienie od Związku Sybiraków, posiada osiągnięcia naukowe, uczestniczyła w pracach badawczych nad reformą administracji, przygotowuje pracę doktorską z zakresu zarządzania samorządem. W ciągu kilka dni pracy w Urzędzie zdążyła już poznać sprawy mieszkańców Augustowa, których przyjęła w gabinecie. Oświadczyła Panu Posłowi RP, że nie podejmie niczego, co byłoby sprzeczne z dobrem ziemi augustowskiej. Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy powiedziała, że rozumie sprawę konieczności zakończenia budowy Obwodnicy Miasta Augustowa i żałuje, że ten problem jeszcze nie został rozwiązany. Natomiast zaobserwowała, jaką uciążliwością dla mieszkańców są tiry. Poinformowała, że wczoraj wieczorem dokonała objazdu Augustowa celem zorientowania się, czy w mieście jest bezpiecznie. Stwierdziła, że Augustów jest spokojnym i bezpiecznym miastem, spotkała niewielu ludzi, zrozumiała, że wszystkie służby miejskie działają jak najlepiej, rozmawiała z Komendantem Straży Miejskiej. Następnie Pani Elżbieta Paziewska - Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy raz jeszcze zwróciła uwagę na stan, jaki zastała po przyjeździe do Urzędu Miejskiego. Pierwszego dnia Sekretarz Miasta przedstawiła gabinet burmistrza, odpowiedziała na wszystkie pytania, ale na drugi dzień rano biurko w gabinecie burmistrza było zajęte i wolny był tylko stół konferencyjny. Została wyproszona z gabinetu przez Zastępcę Burmistrza Miasta z powodu pozostawionych osobistych rzeczy Pana Posła RP. Natomiast Zastępca Burmistrza Miasta zaproponował swój gabinet. Pani Elżbieta Paziewska- Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy oświadczyła, że nie miała zamiaru naruszać prywatnego terenu Posła RP, ale uznała, że odchodząc z zakładu pracy wypada zabrać ze sobą swoje rzeczy. Stwierdziła, że nie mogła zaprosić Pana Posła RP do gabinetu, ponieważ w mediach została przedstawiona „w krzywym zwierciadle”. Poinformowała, że jest mieszkanką Nadarzyna, pięknie rozwijającej się gminy podwarszawskiej na trasie katowickiej. Oświadczyła, że nie ma żadnych złych zamiarów i Pan Poseł RP może być spokojny. Wyraziła nadzieję, że Pan Poseł RP dla Ziemi Augustowskiej, jak również Ojczyzny będzie zaszczytnie pracował.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że tematem dzisiejszej sesji nie jest polemika, zwłaszcza na tematy wypowiedzi w prasie. Nie będzie się do nich ustosunkowywał i komentował zarzutów, ponieważ w prasie zdarzają się przekłamania. Najlepsza jest bezpośrednia rozmowa.

Pan Leszek Cieślik – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej powiedział, że gdyby doszło do spotkania z Panią Elżbietą Paziewską, to nie byłoby tych wszystkich nieporozumień. Jako Burmistrz Miasta w gabinecie przebywał niewiele czasu, nie było to miejsce najważniejsze, ponieważ chcąc dobrze sprawować funkcję burmistrza czasami trzeba też wychodzić poza gabinet, biurko nie jest takie ważne. Mieszkańcy docenili starania Burmistrza Miasta, nagrodą jest wybór na Posła RP. Pan Leszek Cieślik – Poseł RP zaapelował o to, aby nie dopuścić do zmarnowania dorobku wypracowanego przez wiele lat pracy.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wiele spraw można załatwić spokojnie, bez żadnych podtekstów, rozmawiając ze sobą, bez pośrednictwa radia i telewizji, gazet. Wcale to nie musiało odbyć się na sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Ad.pkt 5

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie projektu uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczacy Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVI/92/07 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 6/

Ad.pkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Radny Kazimierz Kożuchowski – odniósł się do doniesień prasowych. Zwrócił uwagę na wypowiedź Pani Elżbiety Paziewskiej, Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Organów Gminy w kwestii „złej prasy”. Pan Radny K.Kożuchowski powiedział, że nie należy do Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, ani Sojuszu Lewicy Demokratycznej – o czym donosiła prasa. Natomiast w gazecie zostało podane takie stwierdzenie, że „PO zawłaszczyło miastem”. Pan Radny przypomniał, że taką decyzję podjęli wyborcy - mieszkańcy Augustowa. Stwierdził, że nieporozumienia są skutkiem „rozmów przez prasę”. Ponadto Pan Radny K.Kożuchowski stwierdził, że po kilku dniach pracy Pani E.Paziewska - Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy mówiła o wielu nieprawidłowościach w pracy Urzędu, o których mogłyby się tylko, po tak krótkim czasie, wypowiedzieć organy ścigania. Dlatego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na brak rozmów, dzięki którym można było rozwiązać bardzo dużo problemów. Zabrakło spotkania „w cztery oczy” osoby przychodzącej z osobą odchodzącą, rozmowa przez prasę nie jest dobrym rozwiązaniem, natomiast efekty są wszystkim znane.

2. Pan Radny Ryszard Piskorz– zapytał, dlaczego nie odbyła się sesja Rady Miejskiej w dn.12 listopada 2007 r., pomimo tego, że była zwołana w ciągu 6 dni? Czy przyczyną była zmowa, czy inne problemy z przekazaniem informacji o sesji? Dlaczego nie było dziennikarzy? Natomiast Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarzucił, że radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie chcą brać udziału w sesji i powinni zwrócić dietę. Pan Radny R.Piskorz powiedział, że może ją oddać.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejpoprosił, aby Pan Radny R.Piskorz nie zmieniał sensu jego wypowiedzi. Powiedział, że rozważy możliwość potrącenia diety, jeżeli radny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Sesja Rady Miejskiej nie odbyła się w dn.12 listopada 2007 r. z powodu braku kworum.

3. Pan Jerzy Buzon- redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Augustowski”poinformował, że nie mógł wziąć udziału w sesji Rady Miejskiej w dn. 12 listopada 2007 ., ponieważ przebywał na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

4. Pani Elżbieta Paziewska – Burmistrz, Osoba Pełniącą Funkcję Organów Gminy poinformowała, że w kwestii nieprawidłowości posiada dowody na piśmie, które podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. To są sprawy zaległe, które zostały przypomniane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Nieprawidłowości stwierdziła kontrola zewnętrzna. Następnie Pani Elżbieta Paziewska – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy przekazała na ręce Pana Andrzeja Kurczyńskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2008. Państwo Radni zajmą się projektem budżetu w Komisjach Rady Miejskiej i ustalą zadania do wykonania oraz koszty ich realizacji w ramach dochodów, które można zaplanować na 2008 rok.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim osobom, które opracowały projekt budżetu Miasta Augustowa na 2008 r. Następnie zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o uzgodnienie terminów posiedzeń Komisji.

Ad.pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-12-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-12-11