Protokół Nr XVII/07 RM z 5.12.2007 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVI/05

P R O T O K Ó Ł NR XXVII/05

z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

w dniu 30 czerwca 2005 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miejskiego,

 • goście.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.40

i zakończono o 10.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej;

  2. wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Augustowa
   i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem;

  3. udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej 29 Listopada 11;

  4. udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 2;

  5. zmian budżetu miasta na 2005 rok;

  6. zabezpieczenia środków w budżecie miasta;

  7. powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 8. Zapytania i wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej, wspólnie z Panem Leszkiem Cieślikiem - Burmistrzem Miasta, wręczyli okolicznościowe plakietki z okazji 15 - lecia samorządu terytorialnego radnym, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystej sesji w dniu 25 maja 2005 r.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji ?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 6 czerwca 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej. Udzielił głosu Pani Aldonie Samel - Sekretarzowi Miasta
z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Aldona Samel - Sekretarz Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/260/05
w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej została podjęta jednogłośnie 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/261/05
w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Augustowa
i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem została podjęta jednogłośnie 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powitał Pana Eugeniusza Franciszka Simsona - Prezesa Związku Sybiraków Koło w Augustowie i udzielił mu głosu.

Pan Eugeniusz Franciszek Simson - Prezes Związku Sybiraków Koło w Augustowie powitał wszystkich zebranych na sesji. Poinformował, iż
w Augustowie odbyło się spotkanie członków rodziny
gen. Ignacego Prądzyńskiego, z którego to spotkania zdał krótką relację. Ponadto poinformował, iż z okazji 20 - lecia Koła Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Augustowie wydane zostało opracowanie „Augustów
o Generale Prądzyńskim”. Podziękował za życzliwość i wsparcie wydania
Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta i Panu Andrzejowi Kurczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Publikacja współfinansowana była z budżetu miasta Augustowa. Pan Eugeniusz Franciszek Simson wręczył, wraz z podziękowaniami, wszystkim zebranym na sesji Rady Miejskiej, wydanie „Augustów o Generale Prądzyńskim”.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej 29 Listopada 11. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/262/05
w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej 29 Listopada 11 została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 2. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/263/05
w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 2 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/264/05
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok została podjęta jednogłośnie
16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta
z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zabezpieczone środki finansowe w 2006 r. zostaną przeznaczone na inwestycję współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Augustowa poprzez rozbudowę i modernizację transportu miejskiego”.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/265/05
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczegółowym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka. Omówił projekt w/w uchwały. Poinformował, iż Urząd Pracy w Augustowie zgłosił dwie kandydatury do pracy w w/w zespole
w osobach Pani Urszuli Wolny i Pana Stanisława Lipińskiego. Ponadto
Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej również wyraziła zgodę na kandydowanie na członka w/w zespołu. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić inne kandydatury ?

Pan Radny Kazimierz Kożuchowski zgłosił kandydaturę Pani Radnej Janiny Bulkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie na członka w/w zespołu.

Pan Radny Bogdan Dyjuk zgłosił kandydaturę Pani Radnej Reginy Korniłowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie na członka w/w zespołu.

Więcej kandydatów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVII/266/05
w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi do protokołów z poprzednich dwóch sesji ?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokoły: nr XXV/05
z dnia 27 kwietnia 2005 r. i nr XXVI/05 z dnia 25 maja 2005 r., które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie
16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą
o przedstawienie informacji z walnych zgromadzeń spółek miejskich.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przedstawił informację
z walnych zgromadzeń spółek miejskich:

- Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. /zysk netto - 77.933,52 zł/,

- MPEC „GIGA” sp. z o.o. /zysk netto - 440.644,46 zł/,

- PUK „KODREM” sp. z o.o. / zysk netto - 63.751 zł/

- PT „Necko” sp. z o.o. / zysk netto 106.368 zł/,

- PHU „Sajno” sp. z o.o. /strata netto 39.000 zł/,

- Spółka komandytowa Maria Klepacka i Wspólnicy /zysk netto 7.512 zł /.

Poinformował, iż najbliższy rok zadecyduje o losach spółki „Sajno”. Jeżeli stan finansowy nie ulegnie poprawie, wówczas będzie należało zastanowić się nad zasadnością dalszego jej funkcjonowania.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat dotyczący w/w spółek ?

Dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Ligi Krajowej w Częstochowie, która poinformowała o możliwości

składania wniosków o przyznanie nagrody im. Grzegorza Palki - Samorządowego Oskara za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej;

- ze skargą kierowaną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku przez P. Mirosława Babkowskiego, zam. w Augustowie przy

ul. Uł. Krechowieckich 15/6 na działalność Burmistrza Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na wycinkę dwóch świerków. Pan Mirosław Babkowski od trzech lata dąży do tego, aby udzielono mu zgody na wycięcie dwóch świerków, które rosną obok jego domu. Wszelkie analizy i ekspertyzy wskazują na to, że te drzewa są w dobrym stanie i wycinać ich nie należy. Niestety pan Babkowski utrzymuje, iż świerki są w złym stanie, zagrażają jego kotłowni i żadne ekspertyzy go nie przekonują.

- z kolejną skargą Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w Augustowie, na bezczynność Rady Miejskiej w Augustowie, w kwestii wprowadzanych podwyżek taryf za wodę i ścieki. Ową skargę podpisał
Pan Edward Kamiński - jako Przewodniczący w/w Komisji. Jednak,
Pan Bogdan Wielgat - Przewodniczący Oddziału Regionu Podlaskiego
w Augustowie, pismem z dnia 4.04.05 r., poinformował, iż Komisja Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Augustowie nie istnieje, ponieważ zgodnie ze Statutem winna była w 2002 roku dokonać wyboru swoich władz, czego nie uczyniła, rozwiązując się samoistnie. Kolejna skarga niczym nie różni się od poprzedniej, jednak należy ponownie przesłać ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ponieważ taka jest procedura postępowania administracyjnego.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapoznał Państwa Radnych z kalendarzem zbliżających się imprez sportowo - kulturalnych zaplanowanych na sezon letni.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej, życzył wszystkim zebranym przyjemnych oraz pogodnych wakacji i po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

8

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2008-01-02

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2008-01-02