Protokół Nr XVIII/07 z obrad sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/07

z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 28 grudnia 2007 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.05

i zakończono o godzinie 11.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza, Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) budżetu miasta na 2008 rok (załączniki do uchwały przy projekcie budżetu):

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza, Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy,

- przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok przez - Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie nad uchwałą budżetową;

b) zmian w budżecie miasta na 2007 rok;

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

d) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

e) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010;

f) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanianarkomanii;

g) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

h) wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji RM z 5.12.2007 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał gości, Pana Leszka Cieślika – Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Tomasza Wojszko – Prezesa Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, Pana Marka Opolskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? /zał. nr 2/.

Uwag, ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Adamowi Sieńko – Burmistrzowi, Osobie pełniącej Funkcję Organów Gminy z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 17 grudnia 2007 r. do 21 grudnia 2007 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za złożenie sprawozdania.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych.

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5a

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Udzielił głosu Panu Adamowi Sieńko – Burmistrzowi, Osobie Pełniącej Funkcję Organów Gminy z prośbą o przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy – przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. /zał. nr 3/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Joannie Lisek – Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów RM z prośbą o przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że w dn. 18 grudnia 2007 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną RM. Po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta na 2008 r., Komisje zaopiniowały go pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr RIO.V.0131-6-11/07 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu miasta Augustowa na 2008 rok. Skład orzekający zaopiniował pozytywnie projekt budżetu miasta Augustowa na 2008 r. wraz z prognozą łączną kwoty długu, informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. /zał. nr 4/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

Pan Radny Ryszard Piskorz – stwierdził, że w 2008 r. jest planowana budowa kolektora sanitarnego w ul. 3 Maja, która jest drogą powiatową. Czy Starostwo Powiatowe będzie partycypowało w kosztach budowy ulicy i co stanie się, jeżeli nie będzie mogło przeznaczyć na realizację inwestycji środków finansowych?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa” obejmuje ul. 3 Maja i ul. Ogrodową. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w latach 2008 – 2009 na kwotę 1 mln zł, z podziałem na środki własne i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokościach 150 tys. zł i 850 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji w ul. 3 Maja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza do istniejącej zabudowy, przebudowę linii energetycznych komunalnej i oświetleniowej napowietrznych na kablowe, odbudowę nawierzchni ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Hożą. Powstaną nowe nawierzchnie na odcinku ok. 180 metrów, tj. na ul. Mostowej i ul. Ks.Ściegiennego została zaprojektowana nawierzchnia z kostki granitowej, wszystkie elementy pasa drogowego, czyli jezdnia i chodniki, nowo projektowane zatoki parkingowe będą wykonane z tych materiałów. Nawierzchnią jezdni na odcinku od ul. Ks.Ściegiennego do ul. Hożej będzie asfaltobeton, natomiast na pozostałych elementach pasa drogowego zostanie położona kostka granitowa.

Pan Radny Bogusław Samel – powiedział, że na jednej z poprzednich sesji Rady Miejskiej zgłaszał konieczność budowy w Augustowie centrum kulturalno-oświatowego z prawdziwego zdarzenia, w którym znajdowałoby się multikino i dom kultury, natomiast w załączniku Nr 5 „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” do projektu budżetu na 2008 rok nie ujęto w/w inwestycji. Dzisiaj na sesji RM będą podejmowane uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 oraz gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, natomiast poza budową dróg władze miejskie powinny mieć się na uwadze ważne sprawy młodych ludzi, którzy masowo wyjeżdżają za granicę. Pan Rady B.Samel powiedział, że będąc członkiem Komisji Budżetu i Finansów RM wstrzymał się od pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2008 r. z powodu braku ujęcia budowy centrum kulturalno-oświatowego. Ponadto z załącznika Nr 3 dotyczącego prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 oraz lata następne wynika, że deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Przez następne 4 lata będzie następowała spłata obligacji. W jaki sposób miasto planuje spłacić dług?

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy stwierdził, że podczas omawiania projektu budżetu miasta na 2008 r. na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Państwo Radni nie zgłaszali konkretnej propozycji dotyczącej budowy centrum kulturalno-oświatowego. Budżet konstruuje się na podstawie środków finansowych będących w dyspozycji miasta i zadań własnych gminy. W Augustowie mieszka ponad 30 tysięcy mieszkańców mających różne potrzeby, natomiast budżet na 2008 r. może spełnić tylko część oczekiwań. Na kolejnej sesji Rady Miejskiej Państwo Radni będą dyskutowali nad strategią rozwoju miasta i wtedy będzie można wrócić do tematu budowy w Augustowie centrum kulturalno-oświatowego. Burmistrz Pan Adam Sieńko powiedział, że oczekuje zgłoszenia konkretnych propozycji.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że Państwo Radni otrzymali załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta, czyli prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 oraz lata następne, w którym zostały ujęte zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w przyszłym roku zobowiązania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Prognoza jest zrobiona aż do momentu spłaty wszystkich zaciągniętych do dnia dzisiejszego kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Prognoza zakłada na następne lata wysokości dochodów i wydatków w wielkościach pozwalających na bezpieczną spłatę poszczególnych zadłużeń. Ponadto w prognozie do 2015 r. są również planowane wskaźniki wskazujące na bezpieczną spłatę zobowiązań przy maksymalnej kwocie 60%, tj. w 2008 r. – 28,6% i niższe w kolejnych latach.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Miasto prowadziło działania zmierzające do pozyskania obiektów przy ul. 3 Maja i utworzenia centrum kulturalno-oświatowego. Pomimo niepowodzeń władze miejskie będą podejmowały jeszcze inne kroki celem pozyskania potrzebnej nieruchomości. Państwo Radni powinni mieć na uwadze fakt, że dzisiaj wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wiąże się ze zmianą projektu budżetu, natomiast z zaproponowanych zadań nie można zrezygnować, ponieważ są bardzo ważne.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/103/07 w sprawie budżetu miasta na 2008 rok została podjęta 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał.nr 5/.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie w/w projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła w/w projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie w/w projektu uchwały zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dn.28 grudnia 2007 r. przeanalizowała proponowane zmiany w budżecie miasta na 2007 r. i w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/104/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu./zał. nr 6/.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawił opinie związków zawodowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Zarząd Regionu Podlaskiego Oddział w Augustowie po zapoznaniu się z wnioskiem Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w sprawie zwiększenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków przedstawioną propozycję zaopiniował negatywnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie propozycję zwiększenia opłat zaopiniował pozytywnie, ale tylko w granicach przewidywanej inflacji. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie projektu uchwały zabrać głos? Udzielił głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Prezesowi Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. powiedział, że przewidywany wzrost cen wody jest oparty o zerową rentowność przedsiębiorstwa i obejmuje tylko wzrost kosztów materiałów, obciążeń podatkowych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty amortyzacji, w związku z przejęciem nowej stacji uzdatniania wody oraz wzrost kosztów energii. Oparty jest tylko o wskaźniki inflacyjne. Wzrost cen wody znajduje się na poziomie średnim 4,9%. W bieżącym roku jest wprowadzona dwuskładnikowa cena wody dla gospodarstw domowych oraz dla pozostałych odbiorców. Różnica w cenie wynosi 4 grosze i wynika z różnych składników opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Za odprowadzanie ścieków jest wprowadzona jedna cena, znajdująca się na poziomie 3,28 zł, która wzrosła o 3% w stosunku do poprzedniej ceny.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie w/w projektu uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/105/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 7/.

Ad.pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie w/w projektu uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/106/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 8/.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie w/w projektu uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/107/07 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 9/.

Ad.pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie w/w projektu uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/108/07 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 10/.

Ad.pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Przypomniał, że regulamin jest przyjmowany na rok kalendarzowy. Przewodniczący Rady Miejskiej omówił w/w projekt uchwały, dokonując porównania z Uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wyjaśnił naniesione korekty. Ponadto poinformował, że regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony z działającymi w oświacie związkami zawodowymi - nauczycielską Solidarnością oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie. Następnie zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie w/w projektu uchwały zabrać głos?

Pani Radna Ewa Perkowska – zwróciła uwagę, że regulamin wynagradzania nauczycieli nie był omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zajmowała się sprawami wynagrodzeń nauczycieli. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskie w dn. 17 grudnia 2007 r. pytał, czy Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM omawiała sprawy wynagrodzeń w oświacie. Padła negatywna odpowiedź, natomiast w/w kwestie mogły być przeanalizowane na wcześniejszych posiedzeniach Komisji, a nie w ostatnim momencie. Organ prowadzący jest zobowiązany do uzgodnienia sprawy wynagrodzeń nauczycieli ze związkami zawodowymi w czasie prac nad konstrukcją budżetu miasta na dany rok i takie uzgodnienie zapadło. Przewodniczący Rady zaapelował do Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM o zajęcie się nie tylko regulaminem wynagradzania nauczycieli, ale również innymi regulaminami, m.in. dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, sprawami pracowników administracyjno-obsługowych, wartością jednego punktu, płacą minimalną. Dobrze byłoby, aby w/w tematy, które Komisja ujęła w planie pracy, były omawiane na posiedzeniach Komisji. Dzisiaj trudno jest przewidzieć, ile pieniędzy otrzyma samorząd na podwyżki nauczycielom, jakie będą tego skutki finansowe? Przymiarki odnośnie kwoty, która została znaleziona w budżecie, a pieniędzmi, które zdaniem związków zawodowych są potrzebne do realizacji podwyżki, to są dwie bardzo różniące się liczby. Sytuacja w bieżącym roku nie była dobra z powodu przyjęcia nowych stawek płacy zasadniczej dla nauczycieli. Przepisy prawne ukazały się dopiero w marcu, z ważnością od stycznia, a wzrost subwencji był minimalny. Na początku roku ukazał się wskaźnik zwiększający subwencję, ale żadnego wyrównania nie było, czyli do oświaty trzeba było dołożyć pieniądze z budżetu miasta.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/109/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 11/.

Ad.pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Projekt uchwały dotyczy powiadomienia Sekretarza Miasta Pani Aldony Samel o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Augustowie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym” w terminie do dnia 14 marca 2008 r. Nie złożenie oświadczenia grozi sankcjami związanymi z utratą stanowiska. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie w/w projektu uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVIII/110/07 w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 12/.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu.

Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że w protokole jest mowa o tym, że Pani Elżbieta Paziewska, która była osobą wyznaczona przez Premiera RP do pełnienia funkcji organów gminy powinna zwrócić dokumenty wzięte z Urzędu Miejskiego do dn. 7 grudnia 2007 r. Czy w/w dokumenty zostały zwrócone?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że pytanie jest istotne, ale nie dotyczy ono samego protokołu, a tylko zaprotokołowanej wypowiedzi. Państwo Radni w głosowaniu przyjmują zapisy w protokole, czy wszystkie wypowiedzi zostały ujęte. Natomiast odpowiedzi na w/w pytanie udzieli Pan Adam Sieńko – Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy w punkcie 8 „Zapytania i wolne wnioski”. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w protokół pod głosowanie, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

1. Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy wyjaśnił, że do Pani Elżbiety Paziewskiej zostały wysłane 2 listy, ale do dnia dzisiejszego zwrotki nie wróciły z poczty i jeżeli do końca roku nie wpłyną, wówczas Urząd Miejski będzie ich poszukiwał. Istnieją dwie możliwości: przesyłka mogła zaginąć, albo nie została odebrana przez adresata.

2. Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że część mieszkańców ul.Kasztanowej zwraca się z prośbą o rozpoczęcie w przyszłym roku działań zmierzających do podłączenia prywatnych domów do sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład finansowy w realizację inwestycji.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że istnieje możliwość podłączenia domów prywatnych do sieci ciepłowniczej. Sprawa powinna być przeanalizowana z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o.o. i przede wszystkim należy dokonać wstępnej weryfikacji zgłoszonego wniosku w zakresie ilości osób zainteresowanych podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz wyrażających zgodę na partycypowanie w kosztach realizacji inwestycji. Pan Kierownik WGKRiOŚ powiedział, że ciepłociąg biegnie wzdłuż ul. 29 Listopada, w związku z czym przeprowadzi wstępną rozmowę z Dyrektorem Spółki „Giga” Panem Andrzejem Palką na temat technicznych możliwości i warunków podłączenia domów w ul.Kasztanowej do sieci.

Pan Radny Wiesław Jeruć – poinformował, że na w/w temat rozmawiał z Panem Dyrektorem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o.o. Podanie mieszkańców ul.Kasztanowej, którzy wyrażają zgodę na podłączenie do sieci ciepłowniczej, zostało złożone w Przedsiębiorstwie przed 7 laty.

3. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Bagińskiego na temat współpracy, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków strukturalnych z Unii Europejskiej wraz z życzeniami wytrwałości w realizacji wspólnych zadań. Pan Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego przekazał również życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku; /zał. nr 13/;

- z życzeniami świątecznymi i noworocznymi przesłanymi przez wiele osób, m.in. od Księdza Biskupa Jerzego Mazura – Ordynariusza Ełckiego, Posłów Pana Leszka Cieślika, Pana Lecha Kołakowskiego, Pana Damiana Raczkowskiego, Wojewody Podlaskiego Pana Macieja Żywno, Dyrektorów augustowskich szkół i placówek oświatowych, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Związku Sybiraków, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, British American Tobacco, Pani Beaty Matuszkiewicz -Naczelnego Lekarza Uzdrowiska;

- z pismem Związku Miast Polskich dotyczącym dostarczenia adresów mailowych członków Rady Miejskiej, jeśli takie posiadają; /zał. nr 14/;

- z pismem Pani Radnej Anny Urban Przewodniczącej Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość informującym, że od 27.11.2007 r. członkami Klubu Radnych PiS przestali być radni: Jarosław Kwiecień, Patryk Palczewski; /zał. nr 15/;

4. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do Pani Radnej Anny Urban Przewodniczącej Klubu Radnych PiS, czy został skierowany wniosek do Prokuratury o ściganie przestępców, o czym jest mowa w oświadczeniu Klubu z 22 listopada 2007 r.?

Pani Radna Anna Urban – Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziała, że w tym momencie nie czuje się upoważniona do udzielenia odpowiedzi na w/w pytanie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej uznał, że powiadomienie organów ścigania jest niezbędne z uwagi na napisane w oświadczeniu zdanie, iż „kompetentnych działań Pani Burmistrz Elżbiety Paziewskiej w Urzędzie Miejskim w Augustowie obawiają się te osoby, które prowadzą zawiłe interesy na mieniu publicznym”. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli Pani Radna Anna Urban nie powiadomi organów ścigania, to sam to uczyni.

Pani Radna Anna Urban - Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziała, aby Pan Przewodniczący Rady Miejskiej uczynił to, co uważa za stosowne.

5. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z pismami Pana Eugeniusza Ławrynowicza zam. w Augustowie, ul. Nadrzeczna 142. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w rozmowie telefonicznej Pan Ławrynowicz zwrócił się z prośbą o zorganizowanie wspólnego spotkania z sąsiadami Państwem Walesiakami celem wyjaśnienia przez Pana Walesiaka przyczyn istniejącego od wielu lat konfliktu. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że obaj Panowie tak zagubili się w kłótniach, że sami już nie wiedzą o co w tej sprawie chodzi. Stwierdził, że podejmie starania zmierzające do zorganizowania w/w spotkania, jeżeli takie będzie potrzebne, z udziałem Burmistrza Miasta. Poinformuje Radę Miejską o podjętych działaniach.

6. Pan Leszek Cieślik – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił informację z działań poselskich, scharakteryzował budżet państwa na 2008 rok, zwrócił uwagę na sprawę dotacji udzielanych samorządom, kwestię podwyżek, deficytu budżetowego, realizację inwestycji ujętych w programach wieloletnich, sprawę budowy dróg. Zapoznał z prowadzonymi pracami na temat dalszych losów augustowskiej obwodnicy na jej obecnym etapie realizacyjnym. Przekazał również życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i wszelkiej w pomyślności w 2008 r.

Pan Radny Stanisław Łoniewski – powiedział, że również chciałby złożyć życzenia, aby sesje Rady Miejskiej były konstruktywne, twórcze, mniej emocjonalne i mniej personalizowane. Wycofał złożoną na poprzedniej sesji RM propozycję, aby Poseł RP Pan Jarosław Zieliński przeprosił mieszkańców Augustowa i okolic. Pan Radny S.Łoniewski stwierdził, że Pan Poseł jest człowiekiem zapracowanym, życzył mu twórczej, pożytecznej pracy dla dobra Augustowa i okolic z okręgu wyborczego.

7. Pan Radny Wojciech Walulik – przekazał ogłoszenie w sprawie możliwości rezerwacji biletów na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Kwalifikacje olimpijskie posiada dwóch reprezentantów Augustowa, którzy są jedynymi sportowcami z województwa podlaskiego. Regaty olimpijskie trwają 6 dni, natomiast finały odbywają się w ostatnich dwóch dniach. Bilet kosztuje 75 Euro za 1 dzień, plus koszty transportu i pobytu. Osoby chętne powinny zgłosić chęć uczestnictwa do końca 2007 r. Pan Radny W.Walulik życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2008 r.

8. Pani Radna Ewa Perkowska – powiedziała, że również chciałaby złożyć życzenia, aby na sesji Rady Miejskiej nie było „wycieczek personalnych”, życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przyznał rację, że dobrze byłoby skończyć z „osobistymi wycieczkami”. Powiedział, że chciałby zadedykować bardzo mądrą myśl, którą znają przedszkolacy, iż są trzy czarodziejskie słowa, które załatwiają wiele trudnych spraw: proszę, dziękuję, przepraszam. Nie byłoby wielu problemów i dyskusji, gdyby jedno z w/w magicznych słów zostało wypowiedziane.

9. Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy podziękował Radzie Miejskiej za przyjęcie budżetu miasta Augustowa na 2008 rok, za obdarzenie zaufaniem pracowników Urzędu Miejskiego, szczególnie Pani Skarbnik. Złożył życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

10. Pani Radna Anna Urban – zwróciła się z prośbą, aby rozmowy były konstruktywne, otwierające drzwi do dobrej współpracy.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejpo wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XVIIII sesji Rady Miejskiej. Życzył zdrowia, sukcesów, wszelkiej pomyślności w 2008 r. oraz dokonania trafnego wyboru Burmistrza Miasta Augustowa.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2008-02-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-02-08