Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął:

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM,

- Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- Pan Tomasz Wojszko - Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

w Augustowie.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzył Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła procedurę opracowywania i uchwalania budżetu miasta oraz główne jego założenia. Powiedziała, że w porównaniu do 2007 r. dochody budżetu na 2008 r. w wysokości 71.646.972 zł wzrastają o 7,6%. Wydatki na 2008 r. wynoszą 73.237.680 zł, w tym wydatki na inwestycje – 12.661.600 zł (17,3% wydatków). W porównaniu do 2007 r. dochody budżetu na 2008 r. wzrastają o 6%. Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo dochody i wydatki budżetu miasta. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 21,5% ogółu dochodów, podatki i opłaty – 19,6%, część oświatowa subwencji ogólnej – 18%, dotacje celowe z budżetu państwa – 14%, dochody z Unii Europejskiej – 11,2%, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 6,4%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie – 5,2% dochodów, pozostałe dochody – 4,1%. Udział wydatków bieżących wynosi 78,9%, wydatków majątkowych – 21,1%. W wydatkach bieżących, które zabezpieczają realizację podstawowych zadań samorządu, 37,1% na kwotę 21.426.837 zł przypada na wynagrodzenie we wszystkich jednostkach budżetowych miasta, 7% - 4.040.038 zł, na pochodne od wynagrodzeń, 6,4% na kwotę 3.715.898 zł, na dotację 1,4% - 789.960 zł, na obsługę długu 0,5% na kwotę 288.073 zł, tytułem wydatków na poręczenie oraz na pozostałe wydatki bieżące 47,6% na kwotę 27.515.274 zł. Na oświatę i wychowanie przeznacza się 31% ogółu wydatków, na pomoc społeczną – 17,5%, na gospodarkę mieszkaniową – 10%, na administrację publiczną – 8,8%, na kulturę fizyczną i sport – 7%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5,6%, na turystykę – 5,3%, na obsługę długu – 1,5%, na pozostałe wydatki – m.in. rezerwę ogólną – 0,9% - 656.074 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – 700.000 zł, utrzymanie żłobka – 589.898 zł, świetlice szkolne – 425.132 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 213.600 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 492.165 zł. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo zadania inwestycyjne oraz środki na ich realizację w 2008 r., wydatki na programy i projekty w 2008 r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, omówiła plan przychodów i rozchodów na 2008 r., plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z porozumieniu między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawiła przychody i wydatki zakładu budżetowego, wykaz dotacji dla instytucji kultury, dotacje z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta, plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prognozę kwoty długu i spłat na 2008 r. oraz lata następne. Skarbnik Miejski powiedziała, że planuje się budowę dróg powiatowych i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowej, ul. Komunalnej, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ul. Borki, ul. Cienistej, ul. Wiśniowej, ul. Wrzosowej, ul. Śliwkowej, ul. Zacisze, ul. Wspólnej, ul. Konwaliowej, ul. Orlej, rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego. Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 183.600 zł. Na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji – 185.000 zł. Na audyt uzdrowiska – 20.000 zł. Na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – 220.000 zł (w tym 187.000 zł z UE). Na termomodernizację Przedszkola Nr 6 – 430.000 zł (w tym 365.500 zł z UE). Na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa – 1.000.000 zł (w tym z UE 850.000 zł). Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza – 80.000 zł. Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II – 500.000 zł. Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa – 100.000 zł. Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 700.000 zł ( w tym 595.000 zł z UE). Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 5.500.000 zł (w tym z UE 2.975.000 zł). Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego- 40.000 zł. Na koniec 2008 r. zadłużenie miasta wyniesie 20.518.576 zł, tj. 28,6% planowanych dochodów, natomiast spłaty pożyczek, kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat wynikających z tytułu poręczeń wraz z odsetkami – 4.427.325 zł, tj. 6,18% planowanych dochodów, a deficyt budżetowy – 1.590.708 zł.

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył dyskusję.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zapytał, jakie nieruchomości planuje się przeznaczyć do sprzedaży w 2008 r.?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że przewidziana jest zabudowana nieruchomość położona przy ul. Wojska Polskiego 13, zabudowana nieruchomość położona przy ul. 3 Maja 14a, 3 niezabudowane działki położone przy ul. Żytniej, 2 niezabudowane działki położone przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 1 niezabudowana działka położona przy ul. Młodości, działki po Silikatach.

Pani Radna Anna Dźwilewska – zapytała, czy rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa obejmuje również remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 1?

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy wyjaśnił, że rewitalizacją będzie objęty tylko park w Rynku Zygmunta Augusta. Omówił procedurę pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację planowanych inwestycji w mieście. Gmina Miasto Augustów wraz z Gminą Płaska zgłosiły projekt rozbudowy infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w strefie Kanału Augustowskiego do listy indykatywnej projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu ma szansę rozpocząć się już w 2008 r. Projekt został umieszczony we wstępnym indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 54/680/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z 5 grudnia 2007 r. Pozostałe projekty będą składane w trybie konkursowym.

Pani Radna Anna Dźwilewska – stwierdziła, że w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na zwalczanie narkomanii zaplanowana jest kwota 80.000 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 620.000 zł. Jakie zadania będą realizowane w ramach w/w kwot? W preliminarzu finansowym na 2008 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest zapisana kwota 700.000 zł, w tym na program wychowania wodnego – 130.000 zł. Na czym będzie polegało prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień i wiedzy o problemach alkoholowych i narkomanii pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom? Na czym będą polegały działania zmierzające do stworzenia świetlic socjoterapeutycznych?

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz – wyjaśniła, że zadania są wyszczególnione w preliminarzu finansowym na 2008 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Omówiła założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Przeciwdziałania Narkomanii. Omówiła założenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że kwota 700.000 zł jest przeznaczona na zadania wspólne, które dopiero będą wyszczególnione przy opisywaniu faktur, obecnie nie da się wyliczyć pieniędzy za rozmowy telefoniczne przeznaczone na program związany ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii będą otrzymywali wynagrodzenie za jednorazowy udział w pracach komisji w wysokości 1/10 obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia zapisów w w/w kwestii ujętych w regulaminie pracy Komisji.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że w przyszłym roku planuje się przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień i wiedzy o problemach alkoholowych i narkomanii pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom. Celem szkolenia będzie doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Podjęte będą również działania zmierzające do stworzenia świetlic socjoterapetycznych, w których planuje się realizowanie programów profilaktycznych przez wyznaczone osoby. Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił szczegółowo preliminarz finansowy na 2008 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zwrócił uwagę na działalność organizacji społecznych w zakresie opieki i wychowania dzieci z rodzin patologicznych oraz wymagających szczególnej opieki, program rozwoju i modernizacji bazy sporotwo-rekreacyjnej, pomieszczeń i obiektów sportowych oraz realizacji programów sportowych, działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Planuje się zakup rampy do jazdy na rolkach i deskorolkach. Następnie Kierownik Wydziału Edukacji omówił szczegółowo sprawę dotacji i subwencji oświatowej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zaproponował postawienie rampy do jazdy na rolkach i deskorolkach na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Hożej. Młodzież bardzo chętnie korzysta z tej formy wypoczynku.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2008 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt budżetu miasta na 2008 r. zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt w/w uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt w/w uchwały zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 4

Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM oraz Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. omówili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Opłata za pobór wody w porównaniu do 2007 r. wzrośnie o 4,9%, natomiast za odprowadzanie ścieków o 3%. Planuje się wprowadzenie podwyżek od 1 lutego 2008 r.

Pani Radna Anna Dźwilewska – zapytała, czy możliwe jest zamontowanie dodatkowych liczników w gospodarstwach domowych?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. wyjaśnił, że podliczniki do podlewania ogródków mogą być zamontowane na koszt właściciela.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zapytał, jak kształtuje się zużycie wody przez mieszkańców?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. odpowiedział, że w skali roku wzrost poboru wody wynosi 1-2%.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RModpowiedział, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej nie stwierdził w/w wzrostu.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. wyjaśnił, że wzrost poboru wody jest związany z przyjmowaniem nowych odbiorców do sieci wodociągowej, natomiast przyczyną spadku zużycia wody są oszczędności.

Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na ciągle rosnące koszty utrzymania, przy zakładanym wzroście wynagrodzeń 2,3%.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt w/w uchwały zaopiniowały pozytywnie 5 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 5

Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Po analizie, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymującym się.

Ad.pkt 6

Członkowie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowili, aby w niedalekiej przyszłości zorganizować terenowe posiedzenie komisji w celu zapoznania się z inwestycjami, realizowanymi przez Miasto Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji do spraw Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Przewodniczący

Komisji do spraw Rodziny,

Edukacji, Zdrowia i Spraw

Społecznych RM

/Wiesław Jeruć/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-01-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-04