Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r.

Untitled

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM
i Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Adam Sieńko - Burmistrz

Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy;

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta;

- Pan Tomasz Wojszko - Prezes Wodociągów i Kanalizacji

Miejskich Spółki z o.o.

- Pan Roman Krzyżopolski - Pełnomocnik Burmistrza do spraw

Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

- Pani Krystyna Juchniewicz - Inspektor w Wydziale Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata
2008 - 2010;

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków;

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy;

- projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2008.

Wspólne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM i Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

- Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji omówił projekty uchwał w sprawach:

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2010;

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, członkowie obu Komisji, jednogłośnie, 6 głosami za, wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2010 i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

- Pan Tomasz Wojszko - Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich
sp. z o.o. omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, członkowie obu Komisji, pozytywnie, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się, wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe `odprowadzanie ścieków.

- Pani Krystyna Juchniewicz - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, członkowie obu Komisji, jednogłośnie pozytywnie, 7 głosami za, wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

- Pan Adam Sieńko - Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy
i Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówili projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2008. Pani Skarbnik zapoznała członków obu Komisji z dochodami i wydatkami planowanymi w 2008 roku oraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi. Ponadto poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa, uchwałą nr RIO.V.0131-6-11/07 z dnia 3 grudnia 2007 r., pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Augustów na 2008 rok wraz
z prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami. Kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, członkowie obu Komisji, jednogłośnie pozytywnie, 7 głosami za, wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2008.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji ds.

/Ewa Szczepańska/ Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej

/Bożenna Ziemak/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-01-02

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2008-01-02