Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją Uzdrowiskową RM w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Adam Sieńko – Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy,

- Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM,

- Pan Marian Dyczewski – Przedstawiciel Augustowskiego Towarzystwa

Miłośników Ziemi Augustowskiej,

- Pan Jerzy Harasim – Przedstawiciel Augustowskiego Towarzystwa

Miłośników Ziemi Augustowskiej.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących część Dzielnicy Lipowiec i Osiedle Bema;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów zwanego „Plaża Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane, przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową położoną przy ul. Nadrzecznej na odcinku między ul. Nad Nettą a działką nr 2926.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych,

c) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

3. Sprawa podatku rolnego i leśnego na 2008 r.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia z Komisją Uzdrowiskową RM otworzył Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM omówiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących część Dzielnicy Lipowiec i Osiedle Bema oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów zwanego „Plaża Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane, przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową położoną przy ul. Nadrzecznej na odcinku między ul. Nad Nettą a działką nr 2926.

Po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, udzieleniu odpowiedzi na zapytania i wątpliwości, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię projektów uchwał w sprawach w/w planów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja Uzdrowiskowa RM projekty uchwał zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2a

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 lipca 2007 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 2,2%. Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,2 % w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w 2007 r., natomiast w przypadku stawki dla budynków i ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budowli wysokość stawki podatku pozostaje na poziomie 2007 r. Zaproponowane w projekcie uchwały stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych na rok 2008, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek w podatku od środków transportowych. Poinformowała, że wysokość stawek w podatku wzrasta o 2,2% w porównaniu do wysokości stawek obowiązujących w 2007 r. W 2008 r. podatkiem nie będą objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2c

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. Wyjaśniła, że w 2008 r. zamiast podatku od posiadania psa będzie pobierana opłata w wysokości 30 zł. W porównaniu do 2007 r. stawka rocznej opłaty nie ulegnie zmianie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2d

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Ustalenie dotacji wynika z art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Po dokonanej analizie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM oraz Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według Komunikatu Prezesa GUS cena 1 kwintala skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2007 r. wynosi 58,29 zł za 1 kwintal i kwota ta stanowi podstawę naliczenia podatku na 2008 r. Rada Miejska może podjąć uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala skupu żyta i wówczas obniżona cena będzie podstawą naliczenia podatku rolnego. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r. ogłaszana każdego roku przez Prezesa GUS. Cena ta, wg komunikatu wynosi 147,28 za 1 m3 drewna i przy zachowaniu tej ceny podatek na 2008 r. od 1 ha lasu wynosić będzie 0,220m3 x cena skupu drewna, a lasy ochronne 50% stawki. Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r.

Pan Rady Jerzy Dobrowolski – zgłosił wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do 50 zł za 1 kwintal, która stanowiłaby podstawę naliczenia podatku rolnego.

Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RMpoddał wniosek pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala skupu żyta do 50 zł głosowało 3 członków Komisji, przeciw 5, przy 3 głosach wstrzymujących się.

W związku z odrzuceniem w/w wniosku Komisje postanowiły nie przedstawiać go na sesji Rady Miejskiej. Postanowiono podtrzymać wysokość stawek obniżenia średniej ceny skupu żyta i średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r. przedstawionej przez Panią Monikę Podziewską – Skarbnika Miasta.

Protokołowała: Przewodniczący:

/Beata Filipow/ Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM

/Stanisław Sokołowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-01-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-04