Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM z Komisją do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w Augustowie

z dnia 4 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Adam Sieńko – Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy,

- Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych,

c) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

2. Sprawa podatku rolnego i leśnego na 2008 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

4. Zapytania i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM z Komisją do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 lipca 2007 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 2,2%. Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,2 % w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w 2007 r., natomiast w przypadku stawki dla budynków i ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budowli wysokość stawki podatku pozostaje na poziomie 2007 r. Zaproponowane w projekcie uchwały stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych na rok 2008, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystki RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowały pozytywnie 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 2b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek w podatku od środków transportowych. Poinformowała, że wysokość stawek w podatku wzrasta o 2,2% w porównaniu do wysokości stawek obowiązujących w 2007 r. W 2008 r. podatkiem nie będą objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystki RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymującym się.

Ad.pkt 2c

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. Wyjaśniła, że w 2008 r. zamiast podatku od posiadania psa będzie pobierana opłata w wysokości 30 zł. W porównaniu do 2007 r. stawka rocznej opłaty nie ulegnie zmianie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystki RM projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1d

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Ustalenie dotacji wynika z art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie pozytywną opinię w/w projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystki RM projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według Komunikatu Prezesa GUS cena 1 kwintala skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2007 r. wynosi 58,29 zł za 1 kwintal i kwota ta stanowi podstawę naliczenia podatku na 2008 r. Rada Miejska może podjąć uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala skupu żyta i wówczas obniżona cena będzie podstawą naliczenia podatku rolnego. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r. ogłaszana każdego roku przez Prezesa GUS. Cena ta, wg komunikatu wynosi 147,28 za 1 m3 drewna i przy zachowaniu tej ceny podatek na 2008 r. od 1 ha lasu wynosić będzie 0,220 m3 x cena skupu drewna, a lasy ochronne 50% stawki. Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie propozycję nie podejmowania uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna, która będzie podstawą naliczenia podatku leśnego oraz ceny 1 kwintala skupu żyta, która będzie podstawą naliczania podatku rolnego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystki RM w/w propozycję zaopiniowały pozytywnie 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby zgłosić uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Zaproponował, aby § 5. pkt 9 lit. „a” projektu uchwały otrzymał brzmienie: „a) rozwijanie współpracy z miastami bliźniaczymi Tuusula, Porto Ceresio, Druskienniki, Szklarska Poręba.

Pani Radna Bożenna Alicja Ziemak – zgłosiła wniosek w sprawie opracowania regulaminu zasad udzielania uznaniowej dotacji dla klubów sportowych.

Ad.pkt 4

Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przedyskutowały sprawę prowadzonej w Augustowie zbiórki segregowanych odpadów komunalnych, która należy do obowiązków każdego właściciela posesji. Omówiono konieczność zachęcenia mieszkańców do większej mobilizacji, aby można było zebrać jak największą ilość odpadów. Zwrócono uwagę na zwiększenie odzysku odpadów z budynków jednorodzinnych.

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy zapoznał z przedstawionym przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. wykazem ilości odpadów segregowanych zebranych w 2007 r. / - w załączeniu do niniejszego protokołu/.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że istnieje konieczność postawienia kontenerów sanitarnych na drogach leśnych prowadzących do „Królowej Wody” i „Słonecznej Polany” przy Kanale Bystrym.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – powiedział, że miejsce na postawienie kontenera wskazują reklamówki z nieczystościami poustawiane w jednym miejscu przez ludzi.

Protokołowała:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

/Kazimierz Kożuchowski/

Przewodniczący:

Komisji ds. Promocji,

Kultury, Sportu i Turystyki RM

/ Zbigniew Huszcza/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-12-12