Protokół Nr XXII/08 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/08

z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 kwietnia 2008 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- dziennikarze,

- mieszkańcy miasta.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o godzinie 10.50

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2007 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury,

- Augustowską Organizację Turystyczną,

- Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

- wystąpienie Burmistrza Miasta,

- przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie stanowisk poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie;

b) ustalenia zasad odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

7. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, Pana Kazimierz Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta, gości, Pana Grzegorza Olszewskiego – Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej – Pana Grzegorza Roszko, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, Pana Jerzego Buzona – redaktora naczelnego gazety „Przegląd Augustowski”.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił przyczynę przesunięcia obrad sesji Rady Miejskiej z 30 kwietnia na 29 kwietnia 2008 r. W Warszawie nastąpi otwarcie ofert i być może rozstrzygnięcie przetargu na wybór firmy, która opracuje dokumentację potrzebną do decyzji środowiskowej w sprawie Obwodnicy Miasta Augustowa. Nieobecność Burmistrza Miasta na przetargu spowodowałaby odłożenie na wiele tygodni sprawy materiałów niezbędnych do opracowania w/w decyzji.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? /zał. nr 2/

Uwag, ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 22.04.2008 r. do 28.04.2008 r.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono

Ad.pkt 5

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5 porządku obrad, w którym przewidziane jest przyjęcie sprawozdań z działalności za 2007 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury /zał. nr 3/;

- Augustowską Organizację Turystyczną /zał. nr 4/;

- Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie /zał. nr 5/;

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /zał. nr 6/;

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zał. nr 7/;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej /zał. nr 8/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Augustowskich Placówek Kultury.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, że na posiedzeniu w dn. 28 kwietnia 2008 r. członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami złożonymi przez Augustowskie Placówki Kultury, Augustowską Organizację Turystyczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po dokonanej analizie, Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM wszystkie sprawozdania zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sprawozdanie Augustowskich Placówek Kultury jest dokładne i wyczerpujące, wskazuje na bardzo duży zakres prac wykonywanych przez placówkę. Podziękował kierownikom i dyrektorom jednostek, którzy będą dzisiaj składali sprawozdania, szczególnie za pracę włożoną w organizację obchodów 450-lecia istnienia Miasta Augustowa. Wszystkie placówki w bardzo dużym stopniu wzbogaciły to święto, w zależności od posiadanych możliwości i kompetencji organizowały imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na problem placówki związany z brakiem bazy lokalowej, wyraził nadzieję, że być może w przyszłości problem ten zostanie rozwiązany, trzeba być dobrej myśli.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Annie Jastrzębskiej - Dyrektor APK i wszystkim pracownikom za pracę w 2007 r., życzył powodzenia w 2008 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Zbigniew Huszcza – Dyrektor Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że wzorem lat ubiegłych chciałby przedstawić krótką prezentację działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Poinformował, że do 24 kwietnia 2008 r. Prezesem AOT był Pan Jerzy Demiańczuk, natomiast od 24 kwietniabr. Walne Zebranie powierzyło tę rolę Panu Tomaszowi Śpiczko – Zastępcy Burmistrza Miasta. Dyrektor Biura AOT dokonał prezentacji multimedialnej ponad czteroletniej pracy Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Następnie powiedział, że w imieniu Organizacji chciałby podziękować za współpracę władzom miasta oraz jednostkom organizacyjnym, Augustowskim Placówkom Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Centrum Sportu i Rekreacji.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Zbigniewowi Huszczy – Dyrektorowi Biura Augustowskiej Organizacji Turystycznej za przedstawienie działalności AOT. W związku ze zmianą we władzach Organizacji podziękował wszystkim osobom pracującym w AOT, Panu Prezesowi Jerzemu Demiańczukowi i całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom, Panu Zbigniewowi Huszczy – Dyrektorowi Biura. Organizacja prowadziła bardzo ważną dla Augustowa działalność promocyjną. Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że nowe władze AOT również będą tę pracę kontynuowały i rozwijały. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Centrum Sportu i Rekreacji.

Głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Andrzejowi Zarzeckiemu – Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji oraz wszystkim pracownikom za pracę i życzył dalszych sukcesów. Powiedział, iż cieszy fakt, że w 2007 r. zwiększyła się liczba grup ze szkół i zakładów pracy korzystających z pływalni, nie tylko z terenu Augustowa. W Centrum organizowanych jest bardzo dużo zawodów sportowych, mistrzostw w różnych kategoriach wiekowych. Przedstawione zestawienie dotyczące zużycia mediów w latach 2002-2007 świadczy o tym, że modernizacja poszczególnych urządzeń pracujących w Centrum i prace dociepleniowe powodują mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej. Co prawda nie przełoży to się bezpośrednio na koszty, ponieważ zużycie energii wzrasta, ale jeżeli chodzi o zużycie jednostkowe, to parametry zmniejszają się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stwierdził, że w sprawozdaniu jest zawartych dużo informacji na temat imprez sportowych, turystycznych, które odbywały się w Augustowie, wszystko zostało opisane dokładnie i rzeczowo. Szkoda tylko, że dochody ze sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej, pomimo wielkiej popularności tego sportu, są mniej niż symboliczne. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu przedstawiona jest informacja na temat dochodów i wydatków, ale brakuje informacji na temat przychodów, w związku z czym dobrze byłoby sprawozdanie uzupełnić o dane dotyczące przyznanych dotacji, aby część finansowa była bardziej szczegółowa. Wyraził nadzieję, że po modernizacji stadionu MOSiR, która ma niedługo nastąpić, poprawi się standard obiektu i przez to powinna zwiększyć się ilość dochodów z działalności.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Maciejowi Krzywińskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wszystkim pracownikom za pracę, pogratulował działalności w 2007 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z realizacji programu i preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że część sprawozdania, która przedstawia działalność Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zawiera błędy. Zaapelowała o wykazanie większej dbałości w przygotowaniu materiałów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy błędy są literowe, czy merytoryczne?

Pani Radna Anna Urban – odpowiedziała, że są to m.in. błędy literowe.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejpoprosił o wskazanie błędów, ponieważ Państwo Radni powinni wiedzieć, jakie są uchybienia w sprawozdaniu.

Pani Radna Anna Urban – odpowiedziała, że powinna widzieć je każda osoba, która czytała sprawozdanie, na czele z Panem Przewodniczącym Rady, który również zawsze widzi wszelkiego rodzaju błędy i tym momencie nie będzie ich cytować. Zaproponowała szczegółowe zapoznanie się z przedstawionym dokumentem.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejodpowiedział, że dużo widzi i wie, ale wszystkiego nie musi mówić.

Pani Radna Anna Urban– odpowiedziała, że Pan Przewodniczący nie zawsze stosuje tę zasadę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że stosuje ją w zależności od sytuacji. Zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do Pana Marka Opolskiego – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na sprawozdanie merytoryczne z pracy Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii za okres I-VI 2007 r., które zostało podpisane przez Panią Bożennę Łukaszewicz, natomiast ze sprawozdania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia podpisanego przez Kierownika Pana Andrzeja Litwinczuka wynika, że w okresie IX-XII 2007 r. w Młodzieżowym Punkcie Konsultacji i Terapii w Augustowie zrealizowano 16 dyżurów konsultacyjno-terapeutycznych, łącznie 48 godzin pracy. Czy to oznacza, że Poradnia przejęła Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii?

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz – wyjaśniła, że w związku z otrzymaniem mandatu radnej Rady Miejskiej rozwiązała umowę - zlecenie na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii, który następnie rozpoczął działalność w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Markowi Opolskiemu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę. Życzył jak najmniejszej ilości problemów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdanie zawiera informację z pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej, placówki „Nasza Ostoja”, Środowiskowego Domu Samopomocy, informację z projektu „Czas do pracy” współfinansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przewodniczący Rady Miejskiej scharakteryzował działalność MOPS, o której dzisiaj mogłyby bardzo długo mówić poprzednia i obecna Kierownik MOPS - Pani Anna Dźwilewska i Pani Teresa Dobko. Stwierdził, że Ośrodek wykonuje ogrom pracy, odnosi sukcesy, realizuje bardzo dużo projektów, otrzymuje wiele nagród i dyplomów, a efektem prowadzonej działalności są środki finansowe pozyskiwane z różnych źródeł. Ciekawe jest również podejście MOPS do realizacji swoich obowiązków. Zadania są wykonywane w sposób niekonwencjonalny, pracownicy pomagają podopiecznym nie tylko finansowo, ale również w formie rzeczowej. Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował w/w działalności Pani Kierownik Teresie Dobko oraz wszystkim pracownikom. Stwierdził, że w 2008 r. Ośrodek będzie obchodził jubileusz 15-lecia działalności placówki „Nasza Ostoja” oraz stołówki dla bezdomnych, jubileusz rozpoczęcia prac nad stworzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, jubileusz 5-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta za złożenie sprawozdań ze swojej działalnościi w 2007 r. Życzył owocnej pracy i dalszych sukcesów.

Ad.pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta.

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przedstawił wykonanie budżetu miasta za 2007 r., przyjętego na sesji Rady Miejskiej w dn.29 grudnia 2006 r. /zał. nr 9/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uchwałę Nr RIO.V.0131-1-24/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2008 r., który zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. /zał. nr 10/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miejskiej z prośbą o przedstawienie opinii dotyczących wykonania budżetu miasta za 2007 r.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM oraz Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM, które na wspólnym posiedzeniu w dn. 17 kwietnia 2008 r. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. zaopiniowały pozytywnie 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pani Bożenna Ziemak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM przestawiła opinię Komisji Uzdrowiskowej RM oraz Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, które na wspólnym posiedzeniu w dn. 17 kwietnia 2008 r. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedstawił opinię Komisji, która na posiedzeniu w dn.18 kwietnia 2008 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Panu Patrykowi Palczewskiemu, który na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM w dn. 22 kwietnia 2008 r. został wybrany na Przewodniczącego Komisji. Życzył owocnej pracy na tym zaszczytnym stanowisku. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Patrykowi Palczewskiemu - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RM.

Pan Patryk Palczewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej RM, która na posiedzeniu w dn. 22 kwietnia 2008 r., po zapoznaniu się z w/w protokołami poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, wykonanie budżetu miasta za 2007 r. zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna RM, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2007 rok. /zał. nr 11/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uchwałę Nr RIO.V.0131-2-24/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 rok. Skład orzekający stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym, a w szczególności dotyczy wykonania budżetu miasta za 2007 rok, oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej RM o wykonaniu budżetu, skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym. /zał. nr 12/.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

- Pan Radny Bogusław Samel – powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. zawiera istotną informację dotyczącą zaległości podatkowych od osób prawnych w wysokości 1.136.981 zł, która dotyczy sześciu podatników. Podatków nie płacą również osoby fizyczne. Pan Radny B.Samel zapytał, jakie działania podjął Burmistrz Miasta i Skarbnik Miasta w sprawie zabezpieczenia w/w należności? Ponadto Miasto pozyskało środki finansowe z Unii Europejskiej w 42,7%, co uplasowało Augustów dopiero na 52 miejscu w Województwie Podlaskim. Jakie działania były podjęte przez poprzednich Panów Burmistrzów celem pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił procedurę pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, która jest dosyć skomplikowana. Swoją wypowiedź Pan Radny Bogusław Samel oparł o podany w prasie ranking. Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie nie chciałby polemizować na ten temat. Wyjaśnił, iż może być tak, że Miasto zrealizuje dużo zadań, które są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej np. w 50%, natomiast niektóre samorządy mogą otrzymać wysokie dofinansowanie w wysokości 85-90%. Wskaźnik wykorzystania środków unijnych jest różny. Augustów został sklasyfikowany na 52 miejscu i być może bardzo istotny wpływ mogły mieć na to lata, które były wzięte do oceny. Augustów bardzo dużo środków unijnych wykorzystał z chwilą pojawienia się takiej możliwości, natomiast później były trudniejsze do zdobycia. Obecnie o preferencje przy składaniu projektów dopominają się wójtowie i burmistrzowie gmin, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania lub otrzymali je w niewielkim procencie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że samorządy, które w poprzednich latach otrzymały najwięcej środków z Unii Europejskiej, w kolejnych latach już nie otrzymywały tak wysokiego dofinansowania. Natomiast kryteria rankingu ustalają osoby, które go przeprowadzają i wynik można łatwo przewidzieć. W przypadku Augustowa dotyczył on konkretnych 2 lat, w czasie których miasto otrzymało najmniej środków unijnych. Gdyby ranking dotyczył wszystkich samorządów od początku dofinansowania, to Augustów prawdopodobnie zająłby czołowe miejsce na liście województwa podlaskiego.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że środki z Unii Europejskiej są kierowane do Polski na zadania innowacyjne, które będą przynosiły efekty w późniejszych latach, natomiast ulice i drogi są już odsuwane na dalszy plan. Zgodnie z podjętą na ostatniej sesji RM uchwałą, budowa dróg w Augustowie będzie dofinansowana z budżetu w 50% i jest to sygnał, że środków finansowych na tego typu inwestycje będzie coraz mniej.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.171.000 zł, w tym jest 6 podatników, którzy mają największą część tych zaległości. Trzy największe zaległości są zahipotekowane, a pozostałe są objęte tytułami wykonawczymi i są przekazane do realizacji Urzędowi Skarbowemu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada udziela absolutorium w głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXII/132/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 13/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji budżetu miasta w 2007 r. Istotne jest to, że pomimo zachodzących zmian na stanowisku burmistrza miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta cały czas wykonywali swoją pracę, przyczyniając się do prawidłowej realizacji budżetu. Przewodniczący Rady złożył gratulacje wszystkim pracownikom, szczególnie Pani Skarbnik i Burmistrzowi Miasta. Powiedział, że chciałby również szczególnie podziękować poprzedniemu Burmistrzowi Miasta – Panu Leszkowi Cieślikowi, Komisarzowi Pani Elżbiecie Paziewskiej, która pełniła funkcje organów gminy oraz Panu Adamowi Sieńko – Zastępcy Burmistrza, który także pełnił funkcje organów gminy.

Ad.pkt 6b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6b porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielił głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o omówienie w/w projektu uchwały.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła w/w projekt uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby korzystające z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej wynosi 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł na osobę samotnie gospodarującą. W w/w programie kryteria zostały podwyższone do 150% i wynoszą: 526,50 zł na osobę w rodzinie oraz 715,50 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 14/.

Ad.pkt 6c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że 25 kwietnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”, która rozpatrzyła wniosek o nadanie medalu Panu Leszkowi Stanisławowi Cieślikowi – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść wniosku w brzmieniu: „Zgłaszam Pana Posła na Sejm RP Leszka Stanisława Cieślika, jako kandydata do nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Pan Leszek Stanisław Cieślik przez 13 lat z powodzeniem pełnił funkcję Burmistrza Miasta Augustowa. Jego kompetencje, doświadczenie i umiejętność pozyskiwania środków finansowych pozwoliły na dynamiczny rozwój Augustowa, dzięki czemu miasto stało się bardziej atrakcyjne dla turystów. Główne kierunki rozwoju miasta to turystyka i funkcja uzdrowiskowa. Wybudowanie m.in. wyciągu nart wodnych, pływalni, bulwarów nad Nettą i Neckiem, Centrum Informacji Turystycznej, kąpieliska z infrastrukturą, to w dużej mierze zasługa Pana Leszka Cieślika. Rozpoczęta rewitalizacja Rynku Zygmunta Augusta, budowa ścieżek rowerowych, poprawa infrastruktury drogowej, remonty placówek oświatowych, budowa nowej stacji uzdatniania wody oraz prace mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami i utrzymania statusu miasta uzdrowiskowego świadczą o dalekowzrocznym spojrzeniu Pana Leszka Cieślika na problemy Augustowa Zwracam się do Wysokiej Kapituły z prośbą o pozytywne zaopiniowanie niniejszego wniosku. Radny Rady Miejskiej w Augustowie Andrzej Kurczyński”. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w/w wniosek złożył 15 marca 2008 r., zgodnie z regulaminem przyznawania medalu. Wniosek był wynikiem decyzji, o której poinformował Państwa Radnych na sesji RM, podczas pożegnania Pana Leszka Cieślika. Poinformował, że Kapituła Medalu jednogłośnie wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o uhonorowanie w 2008 r. medalem „Za zasługi dla miasta Augustowa” Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Stanisława Cieślika. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXII/134/08 w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 15/.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad, tj. do zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej. Udzielił głosu Przewodniczącym komisji z prośbą o przedstawienie planów pracy komisji na 2008 r.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przedstawił plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 16/.

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przedstawił plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 17/.

Pan Stanisław Sokołowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM przedstawił plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 18/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawiła plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 19/.

Pani Anna Dźwilewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przedstawiła plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 20/.

Pan Patryk Palczewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przedstawił plan pracy Komisji na 2008 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 21/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić uwagi, bądź pytania do przedstawionych planów pracy komisji.

Uwag nie zgłoszono. Rada Miejska zatwierdziła plany pracy komisji Rady Miejskiej na 2008 r.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z zaproszeniem Augustowskich Placówek Kultury dotyczącym obchodów Święta 3 Maja. Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił Państwa Radnych do wzięcia udziału w uroczystości, podziękował Pocztowi Sztandarowemu;

- z pismem Pana Helge Sonnenburga zam. w Augustowie przy ul. Leśnej 8/5 skierowanym do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta w sprawie budowy dróg i obiektów sportowych w Dzielnicy Lipowiec.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, czy w 2008 r. są prowadzone prace projektowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa? Czy będą podejmowane uchwały w w/w sprawie?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że Miasto realizuje kilka planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, np. Dzielnicy Lipowiec. Państwo Radni podejmowali już uchwałę w w/w sprawie, jednakże w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego dotyczącego zamkniętych terenów kolejowych, procedura planistyczna musiała być powtórzona. Plan był wyłożony do publicznego wglądu i jest nadzieja na jego uchwalenie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Oprócz w/w planu realizowany jest również plan Dzielnicy Borki dotyczący terenów rolnych obok Przedsiębiorstwa Ślepsk. Plany są w trakcie uzgadniania i ponownego opiniowania. Ponadto rozpoczęła się procedura planistyczna dotycząca terenów przy stacji paliw obok drogi warszawskiej. W przyszłym półroczu będzie proponowany Państwu Radnym nowy plan dotyczący Dzielnicy Ślepsk. To, czy plany wejdą w życie nie zależy tylko od pracy Urzędu Miejskiego, ale również od organów opiniujących, uzgadniających, od uwag do planu oraz konieczności powtarzania procedury.

Pan Radny Wojciech Walulik – powiedział, że istnieje duża szansa na to, że Augustów będzie miał 3 olimpijczyków – jest to sukces niewyobrażalny dla Augustowa. W skali ogólnopolskiej jest to sprawa niebywała, ponieważ na dziesięć tysięcy mieszkańców Augustowa przypada jeden olimpijczyk. Obecnie do wspaniałych kajakarzy Marka Twardowskiego i Adama Wysockiego może dołączyć jeszcze Edyta Dzieniszewska, która na ostatnich zawodach eliminacyjnych zakwalifikowała się do pierwszej reprezentacji. Polski Związek Kajakowy w bieżącym roku będzie obchodził 80-lecie swojej działalności i ogromnym sukcesem jest to, że na trzech wybitnych kajakarzy singlistów, którzy pływali w ciągu 80 lat istnienia związku, dwóch zawodników pochodzi z Augustowa. Natomiast przed trzema laty odwiedzający Augustów Prezes Polskiego Związku Kajakowego wraz z Panią Sekretarz Generalną - Wiceprezesem Europejskiej Federacji Kajakowej nie mogli uwierzyć, że kajakarze nie mają profesjonalnej bazy kajakowej, dziwili się, jak z takich warunków mogą wywodzić się mistrzowie. W związku z w/w wizytą powstał plan modernizacji boiska przy Gimnazjum Nr 1, jednocześnie z budową bazy kajakowej. Pan Radny Wojciech Walulik zwrócił się z prośbą do Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta o wyrażenie opinii, czy istnieje szansa uwzględnienia w/w inwestycji sportowej, jako priorytetowej?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na możliwości finansowe budżetu miasta, dlatego w tej chwili nie może obiecywać uwzględnienia w/w inwestycji w planie, jako priorytetowej. Obecnie temat zostanie szczegółowo przeanalizowany. Burmistrz Miasta powiedział, że rozpatrzy możliwość pozytywnego załatwienia w/w problemu.

Pan Radny Wojciech Walulik – podziękował za deklarację.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod rozwagę możliwość stworzenia bazy kajakowej z prawdziwego zdarzenia na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Miejsce to byłoby lepsze, niż obecny teren przy Gimnazjum Nr 1. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Radny Wojciech Walulik, jako Prezes Okręgowego Związku Kajakowego mógłby powiedzieć coś więcej na temat bazy, czy były prowadzone rozmowy w w/w kwestii.

Pan Radny Wojciech Walulik – Prezes Okręgowego Związku Kajakowego powiedział, że różne są koncepcje rozwiązania problemu bazy kajakowej. Obecnie sprawa wygląda w ten sposób, że hangar będący w posiadaniu kajakarzy rozpadnie się w najbliższym czasie. Podobny los spotka również sprzęt najmłodszych zawodników, który już nie nadaje się do remontu. Polski Związek Kajakowy, który jest jednym z najbogatszych związków sportowych w Polsce, otrzymuje dotacje celowe w wysokości 11-14 mln zł rocznie na przygotowanie reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej. Jego zadaniem nie jest finansowanie małych klubów, problem ten spoczywa na samorządach. Pan Prezes Okręgowego Związku Kajakowego powiedział, że omawia problem bazy z władzami Województwa Podlaskiego, jednak sprawa do tej pory nie została załatwiona pozytywnie, pomimo tego, że największe sukcesy sportowe wywodzą się z Augustowa. Problem braku bazy kajakowej jest poważny, niedługo może nie być kajaków w Augustowie, rodzice nie zechcą posyłać dzieci do takich warunków, w jakich obecnie znajduje się baza kajakowa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że omówi możliwość pomocy Urzędu Marszałkowskiego dla kajakarzy na spotkaniu z Panem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego, który ma przyjechać do Augustowa.

Ad.pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2008-06-09

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-06-09