Protokół Nr XXXIII/09 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 4 września 2009 r.

P R O T O K Ó Ł NrXXXIII/09

z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 4 września 2009 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o godzinie 11.50

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2009 r.,

b) podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” sp. z o.o. w Augustowie,

c) trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją,

d) przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/09 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z 3 lipca 2009 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Pana Tomasza Śpiczko – Zastępcę Burmistrza, kierowników i przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, gości, Pana Wiesława Mursztyna – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, Pana Bogdana Dyjuka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Pana Marka i Witolda Polkowskich – organizatorów regat żeglarskich, przedstawicieli mediów, Panią Małgorzatę Sobolewską – redaktora „Radia 5”, Panią Beatę Perzanowską – redaktora gazety „Przegląd Powiatowy”, Pana Jerzego Buzona – redaktora naczelnego gazety „Przegląd Augustowski”.

Stwierdził, ze zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczacy Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku dzisiejszej sesji? /zał. nr 2/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 5 porządku obrad dodatkowego podpunktu e): „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa”. Zwrócił się do Państwa Radnych z prośbą o zapoznanie się z projektem ww. uchwały, który został wyłożony na stołach. Projekt uchwały dotyczy wniosku Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników British-Americam Tobacco Polska S.A. w sprawie umieszczenia herbu miasta Augustowa na karcie kredytowej przeznaczonej dla członków związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych mieszkających na terenie Powiatu Augustowskiego.

Więcej propozycji, ani uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, wraz z zaproponowaną zmianą, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Interpelacje radnych

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM – interpelacje dotyczą następujących kwestii:

- przebiegu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”, ponieważ z przeprowadzonej rozmowy z Panem Leszkiem Cieślikiem Posłem na Sejm RP wynika, że w sierpniu br. zostało wystosowane na ręce Pana Burmistrza Miasta i do wiadomości Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wójta Gminy Płaska, Przewodniczącego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM pismo, z prośbą o informację na temat podjętych działań w tej sprawie;

- przebiegu prac związanych z realizacją wniosku Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w sprawie umieszczenia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gimnazjum Nr 1;

- przedstawienia informacji na temat planowanych prac na bulwarach przy ul. Rybackiej, na które po letnim sezonie został nawieziony piach;

- przedstawienia informacji na temat zakresu działania firmy, która została wybrana do wykonanie Strategii Promocji Miasta Augustowa. Jaka jest cena ww. Strategii?

Pani Radna Ewa Perkowska – interpelacja dotyczy terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: 3 Maja i Ogrodowej.

Pan Radny Stanisław Łoniewski - interpelacja dotyczy wniosków Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w sprawie naboru uczniów do pierwszych klas gimnazjalnych, wprowadzenia w przyszłości pewnej polityki naboru do ww. szkół. Obecnie w Gimnazjum Nr 1 funkcjonują 3 oddziały, w Gimnazjach Nr 2 i Nr 3 – 4 oddziały, w Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – 3 oddziały. Z uzyskanych informacji wynika, że w klasach pierwszych Gimnazjum Nr 1 jest bardzo mało uczniów, w szkole pomieszczenia są niewykorzystane, w pozostałych gimnazjach klasy pierwsze są o wiele liczniejsze.

Następnie przed przystąpieniem do realizacji punktu 4 porządku obrad sesji, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panom Markowi i Witoldowi Polkowskim - organizatorom regat żeglarskich.

Pan Marek Polkowski – podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Miasta za zaangażowanie i finansowe wsparcie regat o puchar Burmistrza Miasta oraz o puchar Polski Jachtów Kabinowych Plus Augustów Cup 2009. Poinformował o zakończeniu VIII edycji zawodów, w których wzięło udział 60 jachtów, 247 żeglarzy. Stwierdził, że obecność gości i objęcie zawodów patronatem medialnym Telewizji Białystok, Radia 3, miesięcznika „Żagle” spowodowało, że jest to jedyna większa impreza w regionie.

Następnie Pan Marek Polkowski wręczył na ręce Pana Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta pamiątkowe zdjęcie z regat żeglarskich, wykonane przez Pana Witolda Polkowskiego. Zwrócił się z prośbą o ujęcie w budżecie miasta na 2010 rok środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji zawodów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował organizacji regat, stwierdził, że warto jest wspierać ww. inicjatywy - imprezy o dużym zasięgu regionalnym.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta dodał, iż ww. regaty zaszczycił również swoją obecnością Wiceminister Rolnictwa oraz Wicewojewoda Podlaski. Burmistrz Miasta podziękował Panom Markowi i Witoldowi Polkowskim za organizację regat.

Ad.pkt 4

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 6.07.2009 r. do 27.08.2009 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że po przerwie wakacyjnej Państwo Radni omawiają różne sprawy, dzisiaj miało to miejsce podczas składania sprawozdania przez Burmistrza Miasta. W związku z tym chciałby zadedykować Państwu Radnym dwie nauczycielskie fraszki, które są aktualne. Pierwsza fraszka, na kryzys: „Musi być zwięzła nasza mowa, jest kryzys, oszczędzajmy słowa”. Druga fraszka, znaczenie milczenia: „W życiu największe znaczenie mają nie słowa, lecz milczenie”.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczacy Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dn. 2 września 2009 r. proponowane zmiany w budżecie miasta na 2009 r. zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXXIII/211/09 w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 3/

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” sp. z o.o. w Augustowie. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dn. 2 września 2009 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że z zapisu par. 1 wynika, że kwota 1.050.000 zł jest maksymalna, ale nie została jeszcze określona. Skąd wiadomo, że stanowi ona 50%?

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że ww. kwota wynika z szacunków, co do planowanych kosztów zadania. W par. 2 jest napisane, że w poszczególnych latach pieniądze będą przekazywane w wysokości do 350.000 zł, nie więcej niż 50%, ponieważ może okazać się, że zadanie będzie tańsze od zaplanowanego.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że zapis par. 2 może być podwójnie interpretowany i zrozumiany w ten sposób, że jest to pewien kapitał, podwyższany do górnej kwoty 350.000 zł. Zaproponował, aby par. 2 otrzymał brzmienie: „par.2. Podwyższenia kapitału dokonać w latach: - 2010 – 2011 - 2012 – o kwotę nie przekraczającą 350.000 zł.”

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że jest to maksymalna kwota wkładu pieniężnego, przekazywana w poszczególnych latach, może być ona niższa, jeżeli okaże się, że zmniejszy się wartość całkowita zadania realizowanego przez PT „Necko”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że PT „Necko” złożyło projekt na realizację zadanie w wysokości 4.200.000 zł, przy czym 50% wkładu pieniężnego ma pochodzić ze środków zewnętrznych, natomiast 50% ze Spółki „Necko” i Miasta. Ponadto może okazać się, że po otrzymaniu dofinansowania i przeprowadzeniu przetargu wartość zadania ulegnie zmianie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta powiedziała, że projekt uchwały został skonsultowany z księgowymi i Regionalna Izba Obrachunkową.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXXIII/212/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” sp. z o.o. w Augustowie została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 4/

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. Udzielił głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dn. 2 września 2009 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie zapisu par. 3 ust. 2 i ust. 9 projektu uchwały: „par. 3 ust. 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać przed rozpoczęciem roku budżetowego bądź w ciągu roku, nie później jednak niż do dnia 15 października danego roku budżetowego”; „ust. 9. Wnioski określone w ust. 1 mogą stanowić podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu bądź w uchwale budżetowej”.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że zapis ust. 9 ma odniesienie do ust. 2, ze względu na termin złożenia wniosku. Jeżeli nastąpi to do dnia 15 października, czyli na etapie konstrukcji projektu budżetu, wówczas kwota dotacji zostanie ujęta w projekcie budżetu. Jeżeli zmiany nastąpią w ciągu roku, to zadanie będzie ujęte w uchwale budżetowej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmianę zapisu punktu VI załącznika Nr 1: „Wniosek o udzielenie dotacji Spółce Wodnej”, który powinien otrzymać brzmienie: „Ocena wniosku przez właściwego pracownika Urzędu Miejskiego w Augustowie”. Wniosek powinien być oceniany przez właściwego pracownika, a nie przez właściwe stanowisko Urzędu Miejskiego.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXXIII/213/09 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 5/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.15.

Ad.pkt 5d

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, jakie gminy założyły ww. Stowarzyszenie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że akces przystąpienia do Stowarzyszenia wyraziły wszystkie gminy Powiatu Augustowskiego, Sejneńskiego, Suwalskiego. Pierwsze posiedzenie ma odbyć się 7 września 2009 r.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, czy były prowadzone rozmowy na temat środków finansowych. Starając się o środki unijne trzeba mieć własne pieniądze odnośnie składek, czy wkładów finansowych.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że jeszcze nie były prowadzone rozmowy na ww. temat, obecnie powstała grupa inicjatywna, przygotowywany jest projekt Statutu. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest podjęcie uchwały przez radę gminy.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że składki na pewno będą określone. Skoro istnieją szanse, że dzięki Stowarzyszeniu zwiększą się możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, to tę szansę trzeba wykorzystać.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXXIII/214/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 6/

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników British-American Tobacco Polska S.A., który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Augustowa na karcie rabatowej przeznaczonej dla członków związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych mieszkających na terenie Powiatu Augustowskiego. /zał.nr 7/ Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXXIII/215/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 8/

Ad.pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku. /zał.nr 9/ Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w informacji na str. 33 ww. znajduje się znamienne stwierdzenie, w brzmieniu: „Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w sposób prawidłowy. Miasto posiadało środki finansowe na pokrycie wszystkich zobowiązań. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec czerwca 2009 r. nie wystąpiły. Za I półrocze 2009 r. Miasto uzyskało dodatni wynik - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.372.953,67 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.208.503 zł.” Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ww. zapis świadczy o tym, że gospodarka finansowała przebiegała w sposób racjonalny, dobry. Złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, służbom finansowym, pracownikom, jednostkom samorządowym miasta, za utrzymanie dyscypliny budżetowej, dzięki której budżet miasta mógł być spokojnie realizowany. Przewodniczący Rady Miejskiej zwróci uwagę, że w załączniku Nr 5 ww. informacji należy poprawić zapis w kolumnie piątej, który powinien otrzymać brzmienie: „Plan na 2009 rok”.

Rada Miejska przyjęła informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku.

Ad.pkt 7

Odpowiedzi na interpelację Pana Zbigniewa Huszczy – Przewodniczącego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w sprawie przebiegu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” jest już przygotowany, wartość kosztorysowa wynosi 60 mln zł. Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Urzędem Miejskim dotyczy dofinansowania ww. projektu kwotą ok. 22 mln zł. Natomiast zadanie będzie możliwe do zrealizowania, jeżeli w ciągu najbliższych 4 lat Miasto wygospodaruje w budżecie środki finansowe w wysokości 38 mln zł, co w tak krótkim czasie nie jest możliwe do wykonania, ponieważ płynność finansowa budżetu byłaby zachwiana, a inwestycje wstrzymane. W związku z powyższym zapadła decyzja podzielenia projektu na dwa etapy, które zostały przedstawione w Departamencie Zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane pozytywnie. Obecnie Urząd Marszałkowski ma wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zaopiniowanie złożonej propozycji. Informację na ww. temat otrzymał również Poseł na Sejm RP Pan Leszek Cieślik. Planuje się, aby w pierwszym etapie zadanie było realizowane w wysokości 42 mln zł.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, czy planuje się zwiększenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że zwiększenie dotyczy udziału własnego, nie ma możliwości otrzymania środków z funduszy europejskich.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM stwierdził, że w związku z powyższym zwiększenie w pierwszym etapie nastąpi z ponad 7 mln zł do 18 mln zł. Kiedy będzie realizowany drugi etap projektu?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że ww. etap byłby realizowany od 2014 r., ale być może wcześniej uda się rozpocząć realizację zadania po pozyskaniu środków z zewnątrz, np. transgranicznych, gdzie dofinansowanie wynosi do 85%.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, w jaki sposób Miasto wygospodaruje środki własne?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że istnieje możliwość zgromadzenia pieniędzy w budżecie w ciągu 4 lat, być może po przetargu wartość zadania będzie niższa, niż zakładana w kosztorysie.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RMzapytał, jakie są plany Miasta odnośnie funkcjonowania obiektu, czy będzie działał w ramach istniejących jednostek miasta, czy jako zakład budżetowy lub spółka?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że obecnie Miasto nie planuje tworzenia spółek. Zakłada się, że obiekt funkcjonowałby w ramach istniejących jednostek.

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego zwrócił uwagę, iż projekt związany z zagospodarowaniem strefy Kanału Augustowskiego został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWP. Przypomniał, że w marcu 2009 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w Augustowie, podczas której był omawiany zakres projektu, m.in. rozważano konieczność realizacji amfiteatru i basenu na rzecz infrastruktury ściśle związanej z turystyką, rozwojem stref leżących wokół jeziora Necko. Zapytał, w jaki sposób zostały załatwione wnioski z posiedzenia ww. Komisji, jeżeli nie zostały zaakceptowane, to z jakich powodów? Druga sprawa dotyczy posiedzenia Sejmiku Samorządowego z 31 sierpnia 2009 r., na którym były omawiane kwestie związane z realizacją projektów znajdujących się na liście indykatywnej. Zwrócono uwagę Panu Marszałkowi na istniejące zagrożenie dalszego umiejscowienia ww. projektu na liście, ze względu na ciągłe zmiany. Podobne uwagi zgłosił również Pan Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi, iż w maju 2008 r. był zgłoszony pierwszy wniosek w sprawie zmian w przedłożonym projekcie, potem zaczęły wpływać kolejne prośby o zmianę projektu oraz cena kosztorysu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że dopiero wczoraj Zastępca Dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego przekazał informację na ww. temat. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że nie jest autorem tak szerokiego zakresu zadań, np. na zagospodarowanie bulwarów nad Kanałem Bystrym potrzebna jest kwota ok. 20 mln zł. Natomiast potwierdził tylko zamianę kładki na amfiteatr, którego realizacja w pierwszym etapie nie jest możliwa. Jeżeli Urząd Marszałkowski zadecyduje, iż projekt należy zrealizować w całości, to przy istniejącym udziale środków unijnych nie będzie on możliwy do wykonania.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RMzapytał, jakie są koszty realizacji projektu?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miastaodpowiedział, że cena projektu wraz z pozwoleniem na budowę wynosi ok. 800.000 zł.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapytał, jaką dokumentację wykonano na ww. kwotę?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miastaodpowiedział, że kompletną dokumentację potrzebną do realizacji projektu, projekt techniczny i studium wykonalności.

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiegozwrócił uwagę, że nie zarzuca bezczynności Urzędowi Miejskiemu. Budowa kładki nad ul. 29 Listopada kosztuje ok. 7 mln zł, tak więc cena kładki nad rzeką Nettą nie może wynosić 20 mln zł, nie może również kosztować 100 tys.zł modernizacja lub budowa amfiteatru. Zgłoszony przed dwoma laty wniosek Miasta Augustowa i Gminy Płaska, z uwagi na kładkę, uzyskał pozytywną opinię ówczesnych władz Sejmiku Samorządowego i przesądził o wpisaniu projektu na listę indykatywną.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że budowa nowego amfiteatru ma kosztować 3.800 tys.zł. Natomiast budowa samej kładki została oszacowana w tamtym okresie na 7 mln zł, do tej kwoty trzeba doliczyć cenę ciągów komunikacyjnych. Burmistrz Miasta poinformował, że Pan Daniel Górski -Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę, iż projekt powinien zawierać elementy związane z wydłużeniem sezonu letniego: lodowisko, trasy narciarskie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Pan Radny Zbigniew Huszcza zwrócił uwagę na pismo Posła na Sejm RP Pana Leszka Cieślika, który zwrócił się z prośbą o informację na temat realizacji projektu. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ww. pismo wpłynęło do Rady Miejskiej i odpowiedź została udzielona.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą przebiegu prac związanych z realizacją wniosku Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w sprawie umieszczenia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gimnazjum Nr 1, Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zapadła decyzja o usytuowaniu pomnika obok Gimnazjum Nr 1, przy ul. Młyńskiej. Projekt techniczny jest już sporządzony i obecnie opiniowany przez Konserwatora Zabytków w Suwałkach. Uroczyste odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpi w trakcie obchodów Święta Niepodległości, w dn. 11 Listopada 2009 r.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą przebiegu prac na bulwarach przy ul. Rybackiej, na które po letnim sezonie został nawieziony piach, Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że teren na bulwarach jest podmokły i istnieje problem z parkowaniem pojazdów. Na bulwary będzie również przywieziony czarnoziem i zasiana trawa.

Odpowiedzi na interpelacje Pana Zbigniewa Huszczy – Przewodniczącego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM dotyczącą firmy, która ma wykonać Strategię Promocji Miasta Augustowa udzielił Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM.

W dn.29 lipca 2009 r. została podpisana umowa z firmą Sadowski Sp. z o.o., której częścią jest firma „DEMO Effective Launching”, która będzie zajmowała się przygotowaniem Strategii Promocji Miasta na lata 2010-2015. Koszt Strategii wynosi 47.400 zł. Zgodnie z zawarta umową, Strategia będzie zawierała: analizę obecnej sytuacji, wyniki badań rynku i konsultacji społecznej, analizę w zakresie pozycjonowania Augustowa na tle innych miast, określenie misji, wskazanie generalnego kierunku działania na lata 2010-2015, określenie podstawowych problemów i sposobów ich rozwiązywania, planowanie działania promocyjnego na lata 2010-2015, opracowanie harmonogramu aktywności i działań promocyjnych. W dn. 7 września 2009 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim odbędą się konsultacje społeczne w ramach przygotowywania Strategii Promocji Miasta.

Odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Ewy Perkowskiej dotyczącą terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: 3 Maja i Ogrodowej udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy 3 Maja w II półroczu 2009 r.

Odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Stanisława Łoniewskiego dotyczącą wniosków Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w sprawie naboru uczniów do klas pierwszych gimnazjalnych, wprowadzenia w przyszłości pewnej polityki naboru do ww. szkół udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Wnioski Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta, Kierownika Wydziału Edukacji UM, dyrektorów gimnazjów na wspólnym posiedzeniu w październiku 2009 r. Prawdopodobnie powstaną nowe obwody szkolne związane z naborem uczniów do gimnazjów. Nie powinno być tak, aby w jednej szkole klasy były 16 osobowe, a w drugiej 31 osobowe.

Ad.pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 3 lipca 2009 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM powiedział, że był nieobecny na sesji RM, w związku z czym chciałby zwrócił uwagę na wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, w brzmieniu: „Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że odnosi wrażenie, iż rozmowy na temat ww. zadania (przyp. chodzi o infrastrukturę w strefie Kanału Augustowskiego) z przedstawicielami różnych urzędów toczą się dwutorowo. Taka sytuacja przypomina mu sprawę sanatorium i uzdrowiska, gdzie niezależnie od Burmistrza jakieś delegacje z Augustowa prowadzą rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa na temat ww. projektu. Takie postępowania wygląda na dezaprobatę dla działań Burmistrza, a przecież powinniśmy w tej sprawie mówić jednym głosem. Pan Przewodniczący nazwał zaistniałe zjawisko niepokojącym”. Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM powiedział, że ww. wypowiedź dotyczy spotkania z Panem Danielem Górskim – Dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM wyjaśnił, że jeździł do Urzędu Marszałkowskiego w zupełnie innej sprawie, natomiast temat został poruszony pod koniec rozmowy, kiedy zadał pytanie, czy możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian w projekcie. Nie było to „podkopywanie” i działanie dwutorowe. Natomiast Pan Burmistrz przed przedstawieniem wariantów Dyrektorowi Departamentu Urzędu Marszałkowskiego powinien najpierw zwołać posiedzenie Komisji RM i skonsultować propozycje, przeanalizować ewentualne wnioski. Warto jest w ten sposób pracować, warto rozmawiać, ponieważ wszystkim zależy na realizacji projektu dla dobra mieszkańców i turystów przyjeżdżających do Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że wypowiedział się w ten sposób, ponieważ z przedstawionych dokumentów wynikało - - co potwierdził również Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM - iż były prowadzone rozmowy z Panem Danielem Górskim – Dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż na sesji RM zadał pytanie, czy wie coś na ten temat Burmistrz Miasta. Okazało się, że sprawa nie była znana Burmistrzowi Miasta, ani Zastępcy Burmistrza. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż chodzi o to, aby Państwo Radni wychodząc na zewnątrz z jakimkolwiek problemem Augustowa uzgadniali wspólne stanowisko w Urzędzie Miejskim, aby wszyscy mówili „jednym głosem”. Natomiast zgłaszane na posiedzeniach Komisji RM propozycje zawierają wnioski, z których niektóre są do przyjęcia, ale wiele wniosków jest wygórowanych. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w ostatnim czasie pracuje aktywnie, świadczy to dobrze o pracy Komisji, ale z drugiej strony trzeba też „chodzić realnie po ziemi”. Z uwagi na występujące kontrowersje zostało przegłosowane stanowisko, aby Burmistrz Miasta przeanalizował możliwość zmian w zgłoszonym projekcie. Natomiast szansę na realizację mają tylko te projekty, które będą w sposób jednoznaczny poparte przez wszystkich wnioskodawców. Jeżeli ktoś w Urzędzie Marszałkowskim usłyszy, że stanowiska Burmistrza Augustowa i Komisji Rady Miejskiej różnią się, to nic dobrego z tego nie będzie. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Państwa Radnych o rozważenie ww. postępowania.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM nie zgodził się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w jednej kwestii – tak powinno być w obie strony. Jeżeli Komisja wypracuje wniosek, to powinna być poinformowana o sposobie jego rozpatrzenia. Który wniosek Komisji był „wygórowany”?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że w tej chwili nie będzie wracał do złożonych przez Komisję wniosków. Powtórzył, że aktywność Komisji w bieżącym roku dobrze świadczy o jej pracy. Natomiast należy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie wnioski Komisji mogą być zaakceptowane przez Burmistrza Miasta, wszystko polega na zasadzie kompromisu, a kompromis nie zadowala żadnej ze stron.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RMstwierdził, że najpierw muszą być rozmowy, aby powstał kompromis.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił uwagę, że w posiedzeniach Komisji biorą udział przedstawiciele Urzędu, Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, więc sprawy poruszane na posiedzeniach są znane pracownikom Urzędu Miejskiego. Jeżeli nie było ustosunkowania się na piśmie do wniosków Komisji, to pewne wyjaśnienia były złożone na sesji Rady Miejskiej. Na poprzedniej sesji RM długo rozmawiano na ww. temat, m.in. na temat wniosku Komisji dot. dofinansowania Klubu Sportowego „Ślepsk”. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji wiedząc o tym, że nie będzie na sesji Rady Miejskiej, zaprosił społeczeństwo Augustowa do wzięcia udziału w sesji, a chyba tak być nie powinno.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RMpowiedział, iż zwracał się z prośbą o przełożenie terminu sesji RM o jeden dzień. Następnie poruszył sprawę wniosku Komisji dotyczącego celowości dofinansowania Klubu Sportowego „Ślepsk”. Przewodniczący Komisji powiedział, że starał się pomóc siatkarzom, ponieważ na to zasługują. Poinformował, że był inicjatorem spotkania Burmistrza Miasta z przedstawicielami Zarządu Klubu. Ze strony Komisji nie padły żadne sugestie finansowe, natomiast proponowano rozważenie możliwości udzielenia pomocy w formie rzeczowej i finansowej. Rozgrywki piłki siatkowej pierwszej ligi są prowadzone systemem jesień – zima, jesień – wiosna, więc można było w 2009 r. wygospodarować niewielką część dotacji i zastanowić się nad ujęciem środków finansowych w przyszłorocznym budżecie, z przeznaczeniem na zakończenie rozgrywek. Natomiast decyzję w tej kwestii podejmuje oczywiście Pan Burmistrz. Przewodniczący Komisji zapytał, czy tak sformułowany wniosek jest czymś na wyrost? Komisja poprosiła o rozważenie możliwości dofinansowania Klubu, we wniosku nie podała żadnych kwot, ponieważ zdawała sobie sprawę z możliwości finansowych budżetu. Przewodniczący Komisji stwierdził, że wnioski Komisji nie powodują załamanie budżetu i nie czynią zamachu na unijne pieniądze.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM będąc doświadczonym samorządowcem wiedział, że budżet ma pewne ramy, jednak złożył wniosek, nie proponując zmian w budżecie, nie wskazując oszczędności. Natomiast Pan Burmistrz wygospodarował pewne środki, które nie usatysfakcjonowały Ślepska. W prasie ukazały się artykuły, listy kibiców, które zawierały dużo nie sprostowanych błędów. Niedobrze stało się, że doszło do takiej polemiki. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że obecnie Rada Miejska zajmuje się protokołem z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, w którym wszystkie ujęte wypowiedzi są prawdziwe. Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji tego nie kwestionuje. Przewodniczący Rady Miejskiej raz jeszcze zwrócił się do Państwa Radnych o mówienie w sprawach Augustowa „jednym głosem”, ponieważ jakiekolwiek rozdźwięki będą zawsze wykorzystywane na niekorzyść. Zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do protokołu?

Więcej uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół Nr XXXII/09 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z 3 lipca 2009 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

1. ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008, które zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) przedłożył Radzie Miejskiej Burmistrz Miasta. Sprawozdanie znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym UM. /zał. nr 10/

2. ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I półrocze 2009 roku, przyjętym uchwałą Nr 27/20/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z ds. 26 sierpnia 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sprawozdanie znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym UM, zaproponował, aby wszelkie wątpliwości typu merytorycznego Państwo Radni zgłaszali Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM, który jest Głównym Księgowym Związku Komunalnego „Biebrza” /zał. nr 11/;

3. z zaproszeniem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Leszka Cieślika na spotkanie dotyczące wypracowania stanowiska w sprawie pozyskania kamienicy przy ul. 3 Maja (Dom Turka) na potrzeby Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej /zał. nr 12/;

4. z zaproszeniem Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczacego Rady Miejskiej, przesłanym przez Ks. dr Wojciecha Kalinowskiego na uroczystości kanonicznego objęcia urzędu proboszcza Parafii pw. Jana Chrzciciela w Augustowie, które odbędą się w niedzielę, 6 września 2009 r. na Mszy Św. o godz. 12.30. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że z przyczyn rodzinnych, osobistych nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości. Poinformował, że na spotkaniu będzie reprezentowała Radę Miejską Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej /zał. nr 13/;

5. z apelem Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, która zwróciła się z propozycją do działaczy samorządowych Województwa Podlaskiego o podjęcie działań łączących „wspólnoty” i komitety lokalne w celu wystawienia w wyborach w 2010 r. jednej samorządowej listy wyborczej do Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego. Pismo znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym UM /zał. nr 14/;

6. z zaproszeniem Zarządu Związku Miast Polskich do wzięcia udziału w VII Kongresie Miast Polskich, który odbędzie się 24 i 25 września 2009 r. w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5/7 /zał. nr 15/;

7. z pismem Komitetu Budowy Nitki Ciepłowniczej do ulic Nowomiejskiej, Chwalczewskiego, Nadrzecznej i Wierzbnej w sprawie podłączenia mieszkań do sieci ciepłowniczej i ujęcie inwestycji w planie budżetu miasta na rok 2010 /zał. nr 16/;

8. z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który po rozpatrzeniu w dn. 2 lipca 2009 r. sprawy ze skargi Andrzeja Usowicza na decyzję Rady Miejskiej w Augustowie z dn. 30 grudnia 2008 r. Nr XXIX/183/08 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w sprawie inwestycji niekorzystnie oddziaływującej na środowisko postanowił odrzucić skargę /zał. nr 17/;

9. z uchwała Nr RIO.V-0032-45/09 z 20 lipca 2009 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, który zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Agustowie Nr XXXII/202/09 z dn. 3 lipca 2009 r. podjętej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok /zał. nr 18/;

10.z zaproszeniami Wrocławskiego Ośrodka Szkoleń Profesjonalnych „Dexter” do wzięcia udziału w szkoleniach /zał. nr 19/;

11.z ofertą Dreamtec Sp. z o.o. we Wrocławiu bezprzewodowego systemu do głosowań z oprogramowaniem dedykowanym dla rad gmin, miast i powiatów /zał. nr 20/;

12.z zaproszeniem Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów w Krakowie do wzięcia udziału w ogólnopolskim szkoleniu z cyklu „Komisje rewizyjne w JST”, które odbędzie się w dniach 27.09-01.10.2009 r. w Międzyzdrojach /zał. nr 21/.

13.Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w dn. 3 września 2009 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje społeczne, zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o/Białystok oraz biuro projektów Scott Wilson Sp. z o.o. Oddział w Polsce, które dotyczyły budowy kilku obwodnic: rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku od Obwodnicy Sztabina do Obwodnicy Augustowa, rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku od Obwodnicy Bargłowa Kościelnego do węzła „Augustów”, budowy przełożenia drogi krajowej nr 16 w rozwiązaniu alternatywnym na odcinku od m.Rutki Nowe do połączenia z drogą krajowa nr 61, od m.Rutki Nowe do połączenia z Obwodnicą Augustowa. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że był zbulwersowany tym, co usłyszał. Przedstawione opracowanie dotyczyło obwodnicy m.Białobrzegi, obwodnicy Sztabina, spięcia wszystkich dróg biegnących z Warszawy w kierunku Bargłowa, m.Białobrzegi, Ełku. Wiele osób, które przybyły na spotkanie myślały, że będzie również poruszana sprawa budowy obwodnicy Augustowa, jednak być może nie wczytały się w zaproszenie. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iż Rada Miejska przed rokiem zgłosiła pierwszy protest dotyczący projektu Ministerstwa Infrastruktury, jednak inicjatywa nie spotkała się z zainteresowaniem osób, na które Miasto liczyło. Kolejny protest został zgłoszony na sesji w dn. 3 lipca 2009 r. i po rozesłaniu spotkał się z odzewem wielu osób, spowodował powstanie dużej ilości protestów, m.in. w tym samym duchu wypowiedział się Pan Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, zaprotestował Sejmik Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Bogdanowi Dyjukowi – Wiceprzewodniczącemu Sejmiku. Konsultacje społeczne, które odbyły się 3 września br. były tematem zastępczym, tzw.„biciem piany”, że niby coś się robi, natomiast okazuje się, że w sprawie budowy obwodnicy Augustowa nic się nie dzieje. Na spotkaniu było obecnych kilku rolników, zainteresowanych przebiegiem tras, przez których gospodarstwa miałaby przebiegać obwodnica. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że teraz trzeba czekać na odpowiedź, ponieważ materiały mają być przekazane Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, która dokona wyboru najlepszego wariantu, wypunktuje czynniki decydujące o wyborze. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że czynniki i punkty można sobie różnie ustawić, a wynik zaplanować. Stwierdził, że w sierpniu br. miał być oddany raport środowiskowy związany z nowym wariantem przebiegu obwodnicy Augustowa przez Raczki, ale jakim dokumentem jest raport opracowany przez naukowców, którzy wcześniej popierali ekologów, gdzie czynnik ludzki był na dalekiej, może 20 pozycji? Wygląda na to, że raport był fałszywy, zmanipulowany i obecnie jest uzupełniany, skoro będzie w nim mowa o człowieku. Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że do braku obwodnicy Augustowa nie przyczyniła się wcale Unia Europejska, tylko sami Polacy. Zapoznał z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, przesłanym przez Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury. Projekt dotyczy zmian w sieci drogowej na terenie Polski, w tym Województwa Podlaskiego. /zał. nr 22/ Poinformował, że wszystkie zastrzeżenia odnośnie Rail Baltica, Via Baltica, które zgłosił w ubiegłym roku Samorząd Augustowa, mają potwierdzenie w projekcie. Zwrócił uwagę, że tematem zainteresował się Sejmik Samorządowy, obecnie władze Białegostoku zorientowały się, że w przedstawionych koncepcjach Białystok jest omijany. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie może być przyjęta propozycja, aby trasa Augustów – Białystok była trasą regionalną, o zmniejszonych parametrach. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że przyczyną takiego postępowania jest brak pieniędzy, dlatego dla odwrócenia uwagi są organizowane konsultacje, przedstawiane warianty budowy obwodnic, których budowa nastąpi za wiele lat. Natomiast jak w tych warunkach mają gospodarować rolnicy na swoich ziemiach, przez które ma przebiegać planowana obwodnica? Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, ze zgodnie z wykazem autostrad i dróg ekspresowych, będących załącznikiem do ww. rozporządzenia, droga S8 ma przebiegać od Wrocławia przez Warszawę, Ostrów Mazowiecka, Zambrów do Choroszczy (S19); droga S19 (Via Carpatia) zaczyna się od Grodna; droga S 61 /Via Baltica/ biegnie przez S8 Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Stawiski, Szczuczyn, Ełk, Raczki, Suwałki, Budzisko do granicy państwa (Kowno). Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w uzasadnieniu do rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie zmian kierunkowego przebiegu drogi ekspresowej S 8 i S 19 polegającej na wskazaniu przebiegu drogi ekspresowej S8 po trasie określonej w zmienianym rozporządzeniu do węzła Choroszcz, natomiast od Białegostoku na północ do początku obwodnicy Augustowa (po trasie istniejącej dk 8) droga stałaby się jednojezdniową (w przekroju 2+1) drogą klasy GP, obwodnica Augustowa realizowana byłaby w przekroju 2x2; zmianie przebiegu drogi S19 na terenie województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć obszary cenne przyrodniczo. Zaproponowane zmiany przebiegu dróg szybkiego ruchu uwzględniają oprócz wniosków ze „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica także wezwanie do usunięcia naruszenia wystosowane przez Komisję Europejską w związku z realizacją przedsięwzięć polegających na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Katrynka oraz Katrynka – Przewalanka, budowie obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz budowie obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czego dotyczy usunięcie naruszenia, skoro w Traktacie Europejskim jest napisane, że przez ww. tereny ma przebiegać trasa Via Baltica? Jest to jakiś blef w uzasadnieniu, który nie ma potwierdzenia w istniejących faktach, ww. decyzji nie podjęła Unia Europejska, tylko Ministerstwo Infrastruktury. Augustów ma stać się skansenem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że proponowana trasa S61 nie powstanie wcześniej niż za 20 lat. Zmienił się przebieg trasy Rail Baltica, który spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na trasie Augustów – Białystok. Trasa nie będzie przebiegała przez Augustów, ponieważ w każdym opracowaniu są zawarte opisy przyrody, decyzje Unii Europejskiej, natomiast nieistotny jest czynnik ludzki. Burmistrz Miasta powiedział, że po wysłuchaniu wypowiedzi zgłoszonych na konsultacjach społecznych skieruje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, zawnioskuje o zmianę parametrów drogi S8 na odcinku od Białegostoku do obwodnicy Augustowa z drogi jednojezdniowej w przekroju 2+1 na drogę dwujezdniową w przekroju 2x2. Istniejąca droga krajowa nr S8 łączy Białystok z miastami turystycznymi w północnym rejonie województwa podlaskiego i do momentu wybudowania drogi ekspresowej S61 – Via Baltica, co może nastąpić nie wcześniej niż za 20 lat, jest trasą tranzytową dla tysięcy pojazdów ciężarowych. Natężenie ruchu samochodowego osobowego i pojazdów ciężarowych jest obecnie bardzo duże i będzie coraz większe z kolejnymi latami. Wobec powyższego wykonanie drogi ekspresowej S8 dwujezdniowej w przekroju 2x2 będzie rozwiązaniem optymalnym, zwiększającym bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Burmistrz Miasta poparł wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, że to nie Unia Europejska jest przyczyną zmian decyzji, tylko Polacy. Nikt nie chce przyznać się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak środków finansowych. Burmistrz Miasta powiedział, że nie wiadomo kiedy nastąpi zakończenie budowy obwodnicy Augustowa, nie chciałby, aby to samo stało się z drogami.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż dobrze stało się, że została podjęta inicjatywa przez władze Białegostoku, przekazane stanowisko Sejmiku Samorządowego, Posłów, którzy zwrócili uwagę, iż niedopuszczalna jest budowa drogi jednojezdniowej. Obecnie istnieje szansa na korektę. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że ww. projekt rozporządzenia został rozesłany m.in. do Polskiego Kongresu Drogowego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Wojewody Mazowieckiego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Łomży, Prezydenta Suwałk, Burmistrza Augustowa, Wójta Gminy Raczki. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury nie uznało za stosowne wysłanie projektu rozporządzenia do poszczególnych rad gmin. Krótko mówiąc, Rada Miejska w Augustowie nie jest adresatem pisma, nie powinno jej ono dotyczyć, więc nie może zająć stanowiska w sprawie, może tylko obserwować sytuację, co się dalej będzie działo. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Pana Bogdana Dyjuka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego o omówienie stanowiska Sejmiku Samorządowego.

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego powiedział, że długo by trzeba mówić na ww. temat. Stanowisko Sejmiku Samorządowego, przyjęte 31 sierpnia 2009 r., nie było przyjmowane przez aklamację, z uwagi na występujące również całkowicie odmienne opcje i środowiska. Stanowisko Sejmiku wskazywało na konieczność podniesienia standardu drogi ekspresowej Białystok - Augustów - Suwałki, natomiast strona łomżyńska wypowiedziała się negatywnie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego zwrócił uwagę, że ustawa o konsultacjach środowiskowych daje Radzie Miejskiej szansę wyrażenia swojej opinii. W czasie obrad Sejmiku Samorządowego została wywołana dyskusja dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów, ponieważ środowisko łomżyńskie miało całkowicie odmienny pogląd od stanowiska środowiska augustowskiego i białostockiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego powiedział, że istotne są prace dotyczące Via Bialtici, natomiast jednym z priorytetów np. Augustowa jest bardzo dobra komunikacja z Białymstokiem. Krytyczne stanowisko dotyczące braku drogi ekspresowej, która połączy Suwałki, poprzez Augustów, z miastem wojewódzkim, przedstawił Ministrowi Infrastruktury Prezydent Miasta Suwałk. Pozostałe samorządy nie miały takiej możliwości, poza podanymi w rozdzielniku.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowiestwierdził, że w ten właśnie sposób odbywają się rozgrywki na różnych szczeblach, region Augustów-Białystok i region Łomża, to dwa różne państwa. Istotne jest nagłośnienie wypracowanego stanowiska Sejmiku Samorządowego, a czy będzie wzięte pod uwagę, to już jest druga kwestia. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Pan Burmistrz w opinii dotyczącej sieci autostrad i dróg ekspresowych, przekazywanej Ministerstwu Infrastruktury, zwrócił uwagę, iż Rada Miejska w Augustowie stwierdziła jednoznacznie, że droga łącząca Białystok z Suwałkami powinna być realizowana, jako droga ekspresowa, dwujezdniowa o przekroju 2x2.

14.Pan Radny Bogusław Samel – podziękował Burmistrzowi Miasta za interwencję na targowisku miejskim, stwierdził, że przy niewielkich nakładach finansowych targowisko miejskie można jeszcze bardziej uporządkować. Zwrócił się z prośbą o informację dot. konkursu na stanowisko dyrektora Augustowskich Placówek Kultury.

Pan Kazimierz Kożuchowski – BurmistrzMiasta wyjaśnił, że po wysłuchaniu kandydatów na stanowisko dyrektora Augustowskich Placówek Kultury, Komisja Konkursowa nie wybrała dyrektora. Sprawa będzie ponownie rozpatrzona po zakończana sezonu letniego.

15.Pan Radny Wojciech Walulik – poruszył sprawę bezpieczeństwa na plaży obok sanatorium „Budowlani”, na którą przychodzi kilkaset osób. Nie ma stałego kąpieliska, na którym byliby obecni ratownicy. Pan Radny Wojciech Walulik powiedział, że nie oczekuje pokrycia przez Miasto w przyszłym roku 100% kosztów związanych z funkcjonowaniem kąpieliska, zaproponował podjęcie rozmów z innymi podmiotami. Plaża jest zadbana, położona w bardzo ładnym miejscu, w przyszłości należałoby tylko pomyśleć o przenośnych toaletach. Pan Radny Wojciech Walulik powiedział, że druga sprawa dotyczy architektury miejskiej, pół roku temu zwrócił się do Pani Anny Kowalczuk – Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z propozycją powołania stanowiska architekta miejskiego. Nie jest to łatwe, ale Augustów rozbudowuje się, dlatego chodzi o uniknięcie „wolnej amerykanki”. Miasto powinno zachować swój styl.

Pan Kazimierz Kożuchowski –Burmistrz Miasta wyjaśnił, że były czynione próby wydzierżawienia plaży, jednak nie zgłosiła się ani jedna chętna osoba. W bieżącym roku nadal będą prowadzone poszukiwania osób, które zechcą wydzierżawić kąpielisko. Natomiast dużą ilość środków finansowych Miasto przeznacza na utrzymanie plaży miejskiej, na której nad bezpieczeństwem kąpiących się osób czuwają ratownicy. Miastu zależy na tym, aby plaża była maksymalnie wykorzystana. Natomiast były czynione próby wygrodzenia linami bezpiecznych miejsc na kąpieliskach miejskich, jednak np. na plaży „Bielnik” zostały one pocięte. Przy ścieżce prowadzącej do hotelu „Hetman” znajdują się toalety, utrzymywane i opłacane przez Miasto, z których mogą korzystać wszystkie osoby korzystające z plaży położonej obok sanatorium „Budowlani”. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że obecnie wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę zajmuje się Starostwo Powiatowe, natomiast zapowiadana zmiana ustawy Prawo budowlane może spowodować przejęcie niektóre zadań przez Miasto i wtedy będzie musiał być zatrudniony architekt miejski.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-10-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2009-10-06