Protokół nr XXXIV/09 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/09

z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 września 2009 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.07 i zakończono o 12.38

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2009 rok;

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny;

c) budowy dróg /Trwają negocjacje ze Starostwem Augustowskim na temat zakresu inwestycji. Uchwała w wersji ustalonej zostanie przedłożona Państwu Radnym przed sesją/;

d) zmiany uchwały nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie
w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

e) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej z 4 września 2009 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył
Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli lokalnych mediów i gości przybyłych na sesję.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w ramach projektu „Zachowaj trzeźwy umysł” ogłoszono konkurs, którego laureatami m.in. zostały dzieci z naszego miasta. Koordynatorami projektu byli: Pan Roman Krzyżopolski, Pani Anna Szałwińska i Pani Krystyna Korzeniewska. Udzielił głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – pełnomocnikowi burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pan Roman Krzyżopolski – pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz jeden z koordynatorów projektu p.n.: „Zachowaj trzeźwy umysł” – poinformował, że już po raz dziewiąty odbył się konkurs organizowany przez dziennikarzy radiowych. Miasto Augustów wzięło udział w tym konkursie już po raz ósmy. W ciągu tych ośmiu lat augustowscy uczniowie trzykrotnie byli głównymi laureatami konkursu. W tym roku tak się nie stało, ale Augustów został szczególnie doceniony za działania profilaktyczne realizowane w ramach projektu. Pan Roman Krzyżopolski poinformował, iż
18 września odebrał medal za działalność w zakresie profilaktycznym, który to w obecności wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji, zostanie wręczony Panu Burmistrzowi. Serdecznie podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu „Zachowaj trzeźwy umysł”. Ww. projekt skierowany był do uczniów z klas gimnazjalnych i promuje zdrowy styl życia. W tym roku w ramach I etapu kampanii odbyło się pięć konkursów: „Przygoda tuż za progiem” – skierowana do uczniów podstawowych. „Moja pasja – moja tarcza” – dla gimnazjalistów, „Ping – pong” – dla uczniów szkół podstawowych, „Formuła na trzeźwość” – dla gimnazjów, „Szukamy młodych mistrzów” – dla gimnazjalistów. Nagrody w tych konkursach były bardzo cenne: laptopy, wysokiej klasy aparaty fotograficzne, stypendia finansowe, stoły do ping – ponga. Serdecznie podziękował koordynatorowi głównemu projektu – Pani Annie Szałwińskiej. Podziękował również Pani Krystynie Korzeniewskiej, która również była bardzo zaangażowana w realizację projektu. Poprosił Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego o wręczenie nagród laureatom konkursu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli nagrody laureatom konkursów organizowanych w ramach projektu „Zachowaj trzeźwy umysł”: Monice Malinowskiej, Gabrieli Pomichter, Danielowi Waszkiewiczowi, Annie Prawdzik, Natalii Klekotko /Natalia Klekotko otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty, ponieważ nie mogła wziąć udziału w uroczystości wręczenia nagród/.

Pan Roman Krzyżopolski – pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi wręczył dyplomy koordynatorom projektu „Zachowaj trzeźwy umysł”, jak również dyrektorom szkół, które brały udział
w jego realizacji: Pani Annie Szałwińskiej – głównemu koordynatorowi projektu, Pani Krystynie Korzeniewskiej – koordynatorowi projektu ze Szkoły Podstawowej nr 4, Pani Henryce Rzepeckiej – Dyrektor Gimnazjum nr 2,
Panu Markowi Sznejderowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2,
Pani Katarzynie Kwoska, która odebrała dyplom w imieniu Pana Dariusza Szkiłądzia – Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych, Panu Grzegorzowi Augusewiczowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4, Panu Januszowi Borysewiczowi – Dyrektorowi Gimnazjum nr 1.

Pan Roman Krzyżopolski – pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi wręczył Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta medal za aktywny i czynny udział miasta Augustowa w realizacji projektu „Zachowaj trzeźwy umysł”. Miasto jest jednym z 16 wyróżnionych miast w Polsce, co jest niebywałym sukcesem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że jest mu bardzo miło odbierać taką nagrodę, na którą pracowało tak duże grono osób. Powiedział również o kolejnej nagrodzie, którą za zajęcie I miejsca
w klasyfikacji gmin miejskich w sporcie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim otrzymało Miasto Augustów. Podziękował dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjalnych, nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie pogratulował wszystkim nagrodzonym, szczególnie dzieciom i młodzieży, dla których takie wyróżnienie jest bardzo ważne.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż pierwszy raz w historii wszystkich posiedzeń Rady Miejskiej zdarzyła się taka sytuacja, że w porządku obrad jeden z punktów sformułowano tak niejasno, a mianowicie chodzi pkt. 5c, w którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie budowy dróg. Brzmienie uchwały było trudne do ustalenia
z uwagi na trwające negocjacje ze Starostwem Augustowskim na temat zakresu inwestycji. Z tym punktem związane będą trzy uchwały: w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych – tę uchwałę Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję; kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego; trzeci projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego. Ww. projekty uchwał będą omawiane kolejno w punktach 5c, 5d, 5e. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź inne propozycje do przedstawionego porządku dzisiejszej sesji? /zał. nr 2/

Pani Radna Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, dlaczego w jednym z projektów uchwał wskazuje się ulicę Elektryczną i Tytoniową, natomiast w kolejnych uchwałach o ul. Elektrycznej nie ma już mowy?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
wyjaśnił, że budowa ul. Tytoniowej obejmuje również przebudowę ul. Elektrycznej.

Pani Radna Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zgłosiła wniosek formalny wypracowany przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 29 września 2009 r., aby do porządku obrad sesji wprowadzić punkt następującej treści: podjęcie uchwały w sprawie realizacji
ul. 3 Maja w zakresie wykonania kanalizacji miejskiej oraz odtworzenia nawierzchni na wysokości ulic od Ks. Ściegiennego do Hożej. Komisja Budżetu i Finansów RM zauważyła, iż część inwestycji zaplanowanych na ten rok nie zostanie zrealizowanych, dlatego można by te pieniądze przeznaczyć na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji na ul. 3 Maja. Poinformowała, że Rada Powiatu na sesji w dniu wczorajszym podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania w wysokości 90 000 zł na 2010 r. modernizacji ulic w mieście. Porozumienie Miasta z Powiatem mówi o partycypowaniu Powiatu w kosztach modernizacji ulic w wysokości 25%. Na podstawie tego porozumienia prawdopodobnie będzie można wyegzekwować 25% dofinansowania każdej inwestycji. Można również zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę, a także pozyskać środki finansowe z innych źródeł
i w końcu rozpocząć realizację ul. 3 Maja.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ma wątpliwości, czy do porządku obrad można wprowadzić projekt uchwały, który nie został przygotowany.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na realizację ul. 3 Maja ogłoszono przetarg, który został już rozstrzygnięty,
w takim zakresie jak to pierwotnie założono. Przyjęcie wniosku Komisji Budżetu i Finansów RM wiązałoby się z koniecznością unieważnienia przetargu i zapłaceniem kary. Następnie trzeba ogłosić kolejny przetarg. Ogłoszenie
i rozstrzygnięcie tego przetargu wymaga czasu i rozpoczęcie inwestycji nie byłoby na pewno możliwe w tym roku.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że przecież Miasto nie ma pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i w związku
z tym zapytała, czy przetarg jest prawomocny? Jak w takiej sytuacji będzie wyglądała realizacja inwestycji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że Miasto posiada pozwolenie na budowę ul. 3 Maja, przetarg ogłoszono i został rozstrzygnięty, podpisano umowę z wykonawcą, natomiast właściciel drogi, czyli Powiat Augustowski nie chce pozwolić na zajęcie pasa drogowego. Powiat Augustowski wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego pod warunkiem, że Miasto zapłaci karę w wysokości ok. 400 000 zł. Pan Burmistrz poinformował, że podjął rozmowy z Panem Starostą, ale niestety nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby wniosek Komisji Budżetu i Finansów RM dokładniej sformułować i rozpatrzyć go w punkcie zapytania i wolne wnioski, i nie podejmować żadnej uchwały na dzisiejszej sesji. Pan Przewodniczący zapytał, czy Państwo Radni i Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zgadzają się na jego propozycję?

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że nie ma uprawnień, aby podjąć taką decyzję. Wniosek Komisji jest ostateczny.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej bardzo prosił Państwa Radnych, aby na przyszłość, podejmując tak trudne kwestie, najpierw je konsultowali z osobami z nadzoru prawnego i finansowego. Każda uchwała wymaga przygotowania. Proces takich przygotowań ma określony przebieg. Stwierdził jednak, że skoro zgłoszono wniosek formalny to zostanie on przegłosowany.

Pani Radna Ewa Perkowska poparła wniosek Pani Radnej Joanny Lisek i stwierdziła, że mieszkańcy ul. 3 Maja są zdesperowani. Remontowane są budynki i realizuje się nowe inwestycje na tej ulicy, natomiast w dalszym ciągu istnieje problem konieczności budowania kolejnych szamb, a przecież mamy XXI wiek. Poprosiła w imieniu mieszkańców, o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu i Finansów RM.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, dlaczego inwestycja na tej ulicy ma przebiegać tylko do ul. Ks. Ściegiennego, a nie do samego Rynku Zygmunta Augusta?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Joannę Lisek – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej o dokładne sformułowanie wniosku zgłoszonego przez Komisję Budżetu i Finansów RM.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w imieniu Komisji Budżetu i Finansów RM jeszcze raz zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie realizacji ul. 3 Maja w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w pełnym zakresie, na odcinku od ulicy Ks. Ściegiennego do ul. Hożej.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony w imieniu Komisji Budżetu i Finansów RM przez Panią Joannę Lisek – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej i umieszczenie go w pkt 5h porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem głosowało 17 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz
z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 7.09.2009 r. do 17.09.2009 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Zbigniew Huszcza poprosił Pana Burmistrza o udzielenie szczegółowej informacji na temat realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”. Zapytał, na jakim etapie jest realizacja tego projektu?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zgłosił interpelację dotyczącą 4 kładek pieszo – rowerowych. Obydwie strony jezdni przy kładkach będą w taki sposób zabezpieczone, że piesi będą musieli z nich korzystać, ponieważ obie strony drogi będą ogrodzone i okratowane. Takie rozwiązania bardzo negatywnie wpłyną na estetykę i promocję naszego miasta. Jest to rekompensata za obwodnicę, której miasto pewnie się nie doczeka. Tematowi kładek towarzyszy wiele niejasności. Inwestycje te nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, bo są to drogi krajowe. Inwestycje prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obejmują jednak tereny, które nie leżą już w pasie drogowym. Skoro taka sytuacja ma miejsce, to GDDKiA powinna wystąpić o wydanie decyzji o miejscowych warunkach realizacji inwestycji. Jak to się ma do statusu prawnego strefy Kanału Augustowskiego? Zapanowało dziwne milczenie ekoterrorystów. Ktoś nieproszony wkracza do naszego miasta i realizuje coś wbrew mieszkańcom. Inwestycje powstają jako przejaw szyderstwa ze społeczeństwa Augustowa, jako zapłata za niepokorność. Należy zadać sobie pytanie. Jakie miasto pozostawimy swoim następcom i jak oni nas ocenią?

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła interpelację dotyczącą podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków mieszkańców ul. 3 Maja. Stwierdziła, że umowy w sprawie podłączeń podpisano już dosyć dawno, natomiast budynki nie są podłączane, a robi się coraz zimniej.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, jakie jest zaawansowanie prac przy pomniku J. Piłsudkiego, ponieważ Święto
11 listopada zbliża się szybko?

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Zbigniew Huszcza poprosił o dokładne omówienie załącznika nr 1 do uchwały, czyli wykazu zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2009 rok. Zapytał, jaki jest na dzisiaj stan realizacji tych inwestycji? Zapytał, czy któraś z inwestycji nie będzie realizowana?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
omówił kolejno pozycje załącznika nr 1 do ww. uchwały:

- Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej – zadanie zostało zrealizowane i jest na etapie rozliczania - jest minimalna oszczędność w granicach ok. 70 000 zł;

- Budowa drogi wewnętrznej – dubler ulicy J. Chreptowicza – zadanie jest przygotowywane w zakresie dokumentacji projektowej – dokumentacja jest aktualizowana i będzie składany wniosek o pozwolenie na budowę;

- Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego – zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej jest wykonane, projektant przekazał dokumentację
i jest ona na etapie sprawdzania, analizy i w październiku zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę;

- Budowa ulicy Prądzyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie – zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zadanie zostało zrealizowane, został dokonany odbiór końcowy,
w tej chwili zadanie jest rozliczane, na tym zadaniu będzie oszczędność
w granicach 400 000 zł;

- Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacja została już wykonana, złożono wniosek
o pozwolenie na budowę, wydano decyzję środowiskową, zadanie
w październiku będzie przygotowane do realizacji;

- Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji – miasto jest na etapie wykonania dokumentacji, Pan Burmistrz zastanawia się nad dokumentacją na ulicę 3 Maja w zakresie architektury i nawierzchni na odcinku od ulicy Mostowej, Rynku Zygmunta Augusta do Ks. Ściegiennego, ponieważ zaprojektowano tam nawierzchnię granitową i bazaltową, w związku z tym niezbędnym elementem będzie dokumentacja architektury nawierzchni. W tej dokumentacji, którą posiada Urząd takie elementy są zawarte, ale w bardzo wąskim zakresie. Ulica Mostowa i Rynek Zygmunta Augusta pokazują jak właściwie należy zaprojektować ulicę 3 Maja na odcinku, o którym wspomniano wcześniej. Na to zadanie wystarczy środków finansowych zaplanowanych na ten rok;

- Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej – przetarg został rozstrzygnięty, 23 września został wybrany wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rawbud” Sp. z o.o. w Białymstoku, Spółka ta odmówiła podpisania umowy i w tej chwili jest tego typu sytuacja, że niewiadomo co dalej robić. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jest możliwość wyboru drugiej w kolejności oferty i kwestia podstawową jest, czy 28 września upłynął termin związania poszczególnych ofert z ofertą. W tej chwili jest taka sytuacja, że trzy firmy przedłużyły termin związania z ofertą
i pozostała kwestia podjęcia określonej decyzji. Czy z kolejną firmą, która jest na drugiej pozycji, z Przedsiębiorstwem Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Suwałki, uda się podpisać umowę? Trudno powiedzieć.

- Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie – zadanie zostało zrealizowane i pozostała kwestia jego rozliczenia, oszczędność na tym zadaniu to kwota ok. 40 000 zł;

- Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu – dzisiaj upływa termin złożenia ofert;

- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie – Pan Kierownik powiedział, że nie ustosunkuje się do tej pozycji;

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym ulica 3 Maja i ulica Ogrodowa – od 23 marca gmina miasto Augustów nie jest w stanie wprowadzić wykonawcy na teren budowy. Po raz kolejny została wydana decyzja odmowna przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi, czyli kanalizacji sanitarnej i kilku przyłączy wodociągowych. Złożono odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego na niekorzystną dla nas decyzję
i czekamy na rozstrzygnięcie;

- Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej – zadanie jest realizowane, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo EL - BEST z Suwałk – termin realizacji to 3 listopada 2009 r., oszczędność na tym zadaniu to kwota
ok. 100 000 zł;

- Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – przebudowa Rynku Zygmunta Augusta i parku – to zadanie jest przygotowywane i będzie realizowane w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa,
w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, prawdopodobnie w I kwartale 2010 r. zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy i jeżeli wykonawca zostanie wybrany, wówczas można się spodziewać rozpoczęcia inwestycji na przełomie
I i II kwartału 2010 roku;

- Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie – zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pani Radna Bożenna Ziemak poprosiła o udzielenie odpowiedzi na temat realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że na to zadanie, w budżecie miasta na 2009 r., zaplanowano kwotę 800 000 zł.
W przypadku podpisania umowy na realizację całorocznego centrum, gdzie udział własny wzrośnie z 7 mln zł do 20 mln zł, nie będzie możliwości realizacji tej inwestycji. Nie będzie możliwości realizacji jednocześnie trzech tak poważnych inwestycji jakimi są: budowa hali widowiskowo – sportowej, budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego. W IV kwartale roku będzie można przemyśleć, co można ewentualnie wykonać z tych 800 000 zł.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, co będzie działo się
z oszczędnościami uzyskanymi na inwestycjach? Stwierdził, że oszczędności nie zawsze są zjawiskiem pozytywnym.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że z tych oszczędności realizowane są inne inwestycje.

Pani Radna Anna Dźwilewska zapytała, czy skoro dzisiaj rozstrzygnięty zostanie przetarg na Termomodernizację Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu, to Państwo Radni będą mogli poznać jego wyniki?

Pan Józef Górki – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
odpowiedział, że wyniki przetargu powinny być znane już o 10.15 i Państwo Radni będą mogli się z nimi zapoznać.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu 28.09.09 zwróciła uwagę na wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 i zakup elektrycznej patelni. Pan Adam Filipkowski miał przeprowadzić audyt wewnętrzny i zapoznać Państwa Radnych z jego wynikiem. Poprosiła
o wyjaśnienia w tej sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż przy analizowaniu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 stwierdził pewne nieprawidłowości, dlatego przeprowadzona została kontrola mająca na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Z przeprowadzonego audytu sporządzono protokół i są pewne zalecenia, których będzie musiała przestrzegać nie tylko Szkoła Podstawowa nr 2, ale również inne szkoły w mieście. W Szkole zostały zamontowane podliczniki na energię elektryczną i wodę.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą
nr RIO.V.0034-21/09 z dnia 8 września 2009 roku zaopiniowała pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Miasta Augustowa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku. /zał. nr 3/ Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/216/09 w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Anna Urban poinformowała, iż Komisja Budżetu
i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. zajmowała się projektem ww. uchwały. Stwierdziła, iż po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały. Powiedziała, iż nadal podtrzymuje swoją decyzję w tej sprawie, ponieważ 1 m2 tego mieszkania wyszacowano na kwotę 1936 zł, gdzie mieszkania w tym rejonie kosztują od 3 do 4 tys. zł za 1 m2. Prawie 48 m2 wg tego szacunku będzie kosztowało ok. 92 000 zł. Pani Radna stwierdziła, że miasto w tym przypadku udziela zbyt dużej bonifikaty. Stwierdziła również, iż dziwi fakt, iż mieszkanie zostały oszacowane na tak niską kwotę. Należy również zwrócić uwagę, iż w wyszacowanej kwocie ujęto również koszt piwnicy i ułamkowej części gruntu, gdzie na wolnym rynku za każdy z tych elementów płaci się oddzielnie. Pani Radna stwierdziła, iż miasto zbyt hojnie postępuje mając zamiar udzielić 30% rabatu. Zdaniem Pani Radnej 15% rabat wystarczyłby w zupełności. Podkreśliła, iż nie zgadza się na sprzedaż tego mieszkania za tak niską kwotę, ponieważ należy pamiętać, że ewentualni spadkobiercy będą mogli je sprzedać na wolnym rynku.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, iż nie może kwestionować wyceny rzeczoznawcy, ponieważ dokonując takiej wyceny ponosi odpowiedzialność. Pan Burmistrz zauważył, iż lokale przeznaczone do sprzedaży ich najemcom nie są nowe. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają ponieśli określone nakłady na te mieszkania podnosząc znacznie ich standard. Stwierdził, iż nie można lokatorów karać za to, że dbają o te mieszkania. Każdy z lokatorów, kiedy staje się właścicielem mieszkania musi ponosić koszty jego utrzymania.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński -Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXIV/217/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny została podjęta 13 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. 5/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.15.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie budowy dróg. Z tym punktem związane są jeszcze dwa kolejne. Pan Przewodniczący przed omawianiem projektów uchwał odczytał pismo Zarządu Powiatu w Augustowie skierowane w dniu 23 września 2009 r. do Pana Burmistrza oraz przesłane do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Augustowie:

„Nawiązując do pisma Pana Tomasza Śpiczko – Zastępcy Burmistrza Augustowa z dnia 21 września 2009 r. w sprawie propozycji realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, Zarząd Powiatu w Augustowie na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budownictwa i Dróg, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu
w Augustowie w dniu 23 września br. podtrzymał zasady wspólnej realizacji zadań z Miastem Augustów w ramach ww. programu określone w piśmie Zarządu Powiatu nr OP.0065/242/09 z dnia 9 września br.

Propozycja Miasta Augustowa, aby Powiat Augustowski samodzielnie realizował budowę ulic Kwaśnej i Młodości jest nie do przyjęcia, bowiem stanowiłoby to złamanie ustalonych i realizowanych od początku istnienia Powiatu Augustowskiego z Burmistrzami miast i Wójtami gmin zasad wspólnej (po 25% wartości kosztorysowej zadania) budowy ulic i dróg powiatowych.

Informujemy, że na sesji Rady Powiatu w dniu 28 września br. Rada Powiatu rozpatrzy przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały
w sprawie przekazania zarządu ulicami Tytoniową i Elektryczną oraz uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2010 rok środków finansowych na realizację przebudowy ulicy Tytoniowej. W załączeniu projekt porozumienia w tej sprawie.

Zarząd Powiatu analogicznie oczekuje, że na sesji Rady Miasta w dniu
29 września br. Rada Miasta przyjmie uchwałę o partycypacji Miasta Augustowa w kosztach budowy ulicy Kwaśnej i Młodości w kwocie 897.350 zł, tj. 25% wartości zadania. Brak takiej uchwały spowoduje, że Powiat Augustowski z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego nie złoży
w określonym terminie do 30 września br. wniosku do Wojewody Podlaskiego.” /zał. 6/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż ww. pismo jest konsekwencją wystąpień Miasta z pewnymi propozycjami. Logicznym byłoby, aby kompleks ulic: Tytoniowa, I Pułku Ułanów Krechowieckich, Komunalna i Elektryczna, realizowany był przez jednego inwestora, a ulice: Młodości i Kwaśna, przez drugiego. W takiej sytuacji nie będzie nieporozumień, kto w jakiej części ma płacić za określone zadanie. Okazało się, że mimo wcześniejszych wstępnych ustaleń, Zarząd Powiatu podjął inną decyzję i zostaliśmy zmuszeni przystąpić do partycypacji
w kosztach realizacji zadań. Jedynym argumentem, który przekonuje do takich rozwiązań są dodatkowe punkty przy wspólnej realizacji zadania. Pan Przewodniczący stwierdził, że jest zaskoczony ww. zmianami mimo wcześniejszych ustnych ustaleń. Najważniejszym jednak jest, aby w końcu porozumieć się i przystąpić do realizacji ulic. Nieporozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem skutkują tym, że wszyscy na tym tracimy. Trzeba spotykać się i rozmawiać, aby wyjaśniać takie sytuacje. Społeczeństwa miasta nie interesuje, czy dana ulica jest miejska, czy powiatowa, ponieważ wszystkie leżą
w Augustowie. Pan Przewodniczący stwierdził, że sama wymiana pism między urzędami nie rozwiązuje problemu. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, iż wspólne spotkania przyniosą oczekiwany finał.

Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego poinformował, iż 28 września 2009 r. na sesji Rady Powiatu podjęto uchwały, które przeczą temu co Pan Przewodniczący Rady Miejskiej próbuje powiedzieć. Wynikiem ustaleń pomiędzy Powiatem i Miastem są właśnie podjęte uchwały w sprawie budowy ulicy Kwaśnej i Młodości /Kwaśna w takim zakresie, w jakim może być realizowana, czyli do miejsca, w którym jest pas drogowy i Młodości w pełnym zakresie/. Benificjentem w tym zadaniu jest Powiat Augustowski, przy czym 25% w umowie dotyczy miasta Augustowa. Podobnie sytuacja wygląda z ulicami: Tytoniową i Elektryczną, gdzie benificjentem jest Miasto Augustów a Powiat Augustowski zabezpiecza 25% wartości tego zadania. W wyniku rozliczeń i rozmów pomiędzy Powiatem
i Miastem postanowiono, różnicę finansową realizacji ww. inwestycji w kwocie 90 000 zł, zabezpieczyć na realizację ul. 3 Maja.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż wartość realizacji ul. Tytoniowej to kwota 4.726.000 zł, przy założeniu, że ta ulica będzie realizowana. Z prostego rachunku wynika, że jeśli otrzymamy 50% dotacji na to zadanie, to łatwo policzyć ile wyniesie 25%. Kwota, którą proponuje Powiat nie stanowi 25% wartości inwestycji, tylko zdecydowanie mniej. Mimo takiej sytuacji roboty będą prowadzone. Pan Burmistrz powiedział, iż rozmowiał ze Starostą Augustowskim, z którym ustalił, iż inwestycje będą realizowane odrębnie /Młodości i Kwaśna – Powiat, Tytoniowa i Elektryczna – Miasto/, aby uniknąć nieporozumień z finansowaniem. W ostatniej chwili Powiat Augustowski zmienił zdanie i odwołał wcześniejsze ustalenia. Pan Burmistrz mimo takiej sytuacji zaproponował Państwu Radnym, aby podjęli uchwały, które zaproponował Powiat Augustowski, aby wreszcie można było realizować ww. inwestycje. Pan Burmistrz powiedział, iż 50% wartości inwestycji najprawdopodobniej uda się pozyskać, dlatego nie można wciąż się kłócić, ponieważ skorzystają na tym inne samorządy.

Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa powiedział, iż Pan Przewodniczący Rady Powiatu chyba nie zrozumiał, o co chodziło Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, dlatego chciałby wyjaśnić sytuację, ponieważ uczestniczył w rozmowach na temat realizacji ww. inwestycji. Poinformował, że w środę 23.09.09r. o godz. 9.00 rozmawiał
z Panem Starostą, który zapewnił, iż zgadza się na to, aby Miasto samo realizowało ul. Tytoniową, natomiast Starostwo ul. Kwaśną i Młodości. Po godzinie 15.00 tego samego dnia do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo,
z którego wynikało coś zupełnie innego. Chcąc wyjaśnić sytuację wspólnie
z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej w czwartek spotkali się z Panem Starostą i niestety dla dobra Miasta trzeba było zgodzić się na podpisanie porozumienia o treści zaproponowanej przez Powiat. Miasto zgodziło się na podpisanie tego porozumienia, ponieważ zależy nam na realizacji zadań
i pozyskaniu jak największej ilości środków finansowych z zewnątrz.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28.09.09 r. oba projekty uchwał w sprawie budowy dróg zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński -Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego
w pasie drogowym dróg powiatowych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/218/09 w ww. sprawie została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. 7/

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego. Miasto udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi Augustowskiemu w wysokości 1.711.400 zł na realizację ulic: Tytoniowej, Komunalnej, I Pułku Ułanów Krechowieckich.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/219/09 w ww. sprawie została podjęta jednogłośnie
18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
/zał. 8/

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego. Miasto udzieli pomocy finansowej na realizację ulic Młodości i Kwaśnej w wysokości 897.350 zł.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/220/09 w ww. sprawie została podjęta jednogłośnie
18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
/zał. 9/

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28.09.09 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/221/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie
w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skał mieszkaniowego zasobu gminy została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. 10/

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa przez Augustowski Klub Golfa. Pan Przewodniczący odczytał treść pisma w tej sprawie:

„W imieniu działaczy Augustowskiego Klubu Golfa zwracam się za Pańskim pośrednictwem do Rady Miejskiej z prośbą o jednorazowe zezwolenie na użycie przez nas herbu Augustowa.

W dniu 11 października br. odbędą się organizowane przez nas Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Augustowa w golfie o Puchar Burmistrza Augustowa. Mając nadzieję na otrzymanie zgody Rady Miejskiej planujemy umieścić herb Augustowa na trofeach tryumfatorów turnieju oraz okolicznościowych plakietkach, którymi zamierzamy uhonorować wszystkich uczestników.”
/zał. 11/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXIV/222/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. /zał. 12/

Ad. pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie realizacji ul. 3 Maja w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenia nawierzchni na wysokości ulic od Ks. Ściegiennego do Hożej. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta – z prośbą o omówienie ww. sprawy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej
w ul. 3 Maja zostało wprowadzone przez Radę Miejską do budżetu miasta na 2009 r. Zgodnie z przyjętą procedurą Miasto przystąpiło do wykonania tego zadania, został ogłoszony przetarg, który został rozstrzygnięty w marcu tego roku. Podpisana została umowa z wykonawcą. Wielkim zaskoczeniem był brak zgody na zajęcie pasa drogowego, co jest niezbędne, aby realizować to zadanie. Powiat Augustowski zażyczył sobie, aby zadanie wykonać w całym zakresie. Niestety Miasta nie stać na realizację wszystkich ulic miejskich i powiatowych. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tak to powinno wyglądać? Wartość modernizacji ul. 3 Maja to kwota ok. 3.700.000 zł., i Powiat deklaruje, że
w przyszłym roku na to zadanie dołoży nam 90.000 zł. Należy pamiętać, że
w najbliższych latach całoroczne centrum rekreacyjno – sportowe będzie kosztowało miasto 20.000.000 zł. Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 to koszt 9.000.0000. Skąd Miasto weźmie na to wszystko pieniądze, jeśli zacznie również realizować nie swoje zadania? Mamy również drogi do wykonania. Z oszczędności na zadaniach realizowanych
w tym roku będzie remontowane Przedszkole nr 6, które jest w opłakanym stanie. Kolejnym Przedszkolem czekającym na remont to Przedszkole przy
ul. Kopernika, które nie spełnia norm bezpieczeństwa i wg Straży Pożarnej wymaga natychmiastowego remontu. Miasto chciało w tym roku wykonać kanalizację sanitarną na ul. 3 Maja, sprawdzić jak wygląda wodociąg, który był budowany jeszcze przed wojną, bo może się okazać, że wodociąg również trzeba będzie wymienić. Ulica 3 Maja jest zaprojektowana na odcinku od skrzyżowania ul. Mostowej do ul. Hożej. Taki odcinek jest zbyt mały, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W rozmowach
z Panem Starostą Pan Burmistrz zaproponował, aby w tym roku doprojektować odcinek od ul. Hożej do ronda i w przyszłym roku złożyć wniosek
o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” – gdzie można liczyć na pozyskanie 50% wartości inwestycji. Początkowo Pana Starosta zgodził się na taką propozycję, jednak później zmienił zdanie. Rada Miejska przyjmując wniosek Komisji Budżetu i Finansów RM spowoduje, iż trzeba będzie rozwiązać umowę z wykonawcą i ponieść koszty tego działania. Ogłoszenie kolejnego przetargu i dopełnienie wszelkich formalności z tym związanych wymaga czasu, dlatego w tym roku tej inwestycji na pewno nie uda się rozpocząć. Czy komuś zależy na tym, aby mieszkańcy ul. 3 Maja nadal nie mieli kanalizacji?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż w tym roku niewiele uda się wykonać na tej ulicy biorąc pod uwagę możliwości techniczne. Niewiadomo jak z tej sytuacji teraz wybrnąć. Trzeba przecież tę inwestycję jak najszybciej wykonać ponosząc jak najmniejsze koszty, pozyskując środki finansowe z zewnątrz. Poprosił Państwa Radnych o konkretne propozycje dotyczące finansowania ww. inwestycji.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, dlaczego tak bardzo boimy się zadłużenia miasta? Przecież od długiego czasu to zadłużenie jest na niskim poziomie. Zapytał, czy nie można zwiększyć intensywności sprzedaży majątku miasta? Korzystniej jest inwestować. Społeczeństwo Augustowa na pewno się
z tym zgodzi.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zdziwienie wypowiedzią Pana Radnego. Jeszcze całkiem niedawno Państwo Radni zwracali uwagę na fakt, iż miasto jest bardzo zadłużone i budżet miasta znajduje się na granicy płynności finansowej. Zadłużając się tracimy możliwość pozyskania pieniędzy z zewnątrz.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta stwierdziła, iż zadłużyć się na cudze zadanie jest bardzo skomplikowaną sprawą. Żaden bank nie udzieli nam kredytu na nie swoje zadanie.

Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że nie będzie odpowiadał za działania Panów Starosty i Wicestarosty. Powiedział, że nieprawdą jest, że nie można zadłużać się na zadanie, które nie jest nasze. Do tej pory takie zadania były realizowane i nie było z tym większych problemów. Stanowisko Panów Starostów i Zarządu Powiatu jest takie, że lepiej poczekać i wykonać całe zadanie, ponieważ ul. 3 Maja jest ulicą centralną w Augustowie. Powiedział, że jeżeli mamy zamiar nadal łatać tę ulicę to on ze swojej strony jako Przewodniczący Rady Powiatu będzie negocjował
z Panami Starostami, aby na to zadanie zaplanować w 2010 roku wyższą kwotę tak, aby można było ją wykonać w całości. Rozsądek dwóch Rad /Powiatu
i Miejskiej/ być może pozwoli na wykonanie tej ulicy w sposób właściwy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wypowiedź Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego, poinformował, iż Miasto cały czas stara się sprzedawać majątek, jednak w dobie kryzysu chętnych zbyt wielu nie ma. Stwierdził, że w nie swoje zadania można inwestować jedynie środki finansowe własne i na kredyt nie ma co liczyć.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że w tym momencie Pan Burmistrz nie ma wyjścia i musi przyjąć wolę Rady Miejskiej oraz społeczeństwa
i przystąpić do realizacji tego zadania.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że wolę Rady Miejskiej przyjmie pod warunkiem, że Rada wskaże mu wolne środki finansowe w budżecie miasta, albo zaproponuje kosztem, którego zadania będziemy realizować ul. 3 Maja.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że środki finansowe na realizację tego zadania są w banku.

Pan Radny Ryszard Piskorz zapytał, dlaczego wzorem miast północnej Polski nasze miasto nie korzysta ze środków z zewnątrz w ramach programu rewitalizacji miasta? Lepiej coś realizować w ramach takiego programu, niż małymi kroczkami i po kawałku. Zauważył, że Pan Burmistrz tylko mówi, że coś będzie realizowane, a mamy już koniec roku i ciągle nic, i pewnie nie ma co liczyć na to, że tym roku coś będzie rozpoczęte.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że można korzystać z programu rewitalizacji miasta, jeżeli tylko zostanie ogłoszony nabór do takiego programu. Program rewitalizacji miasta dotyczy nie tylko zasobów komunalnych, ale również mogą z niego korzystać osoby fizyczne. Wniosek na rewitalizację został złożony na Rynek Zygmunta Augusta w ramach Projektu Transgranicznego Polska – Litwa, ponieważ była taka możliwość i z tej możliwości skorzystano.

Pan Tomasz Śpiczko Zastępca Burmistrza Miasta stwierdził, że Państwo Radni na dzisiejszej sesji wyrażają chęć zadłużania się w bankach,
a jeszcze niedawno na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów RM były zarzuty do Burmistrza Miasta skąd weźmie pieniądze na budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4, ponieważ na to zadanie mamy tylko
2 mln zł z Ministerstwa Sportu i na pewno nie poradzimy sobie z tym zadaniem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta jeszcze raz zaproponował, aby na razie wykonać kanalizację sanitarną zgodnie
z rozstrzygniętym przetargiem, a w przyszłym roku doprojektować pozostałą część ulicy i starać się o środki finansowe z zewnątrz na całe zadanie
i realizować je wspólnie z Powiatem.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iż wnioskodawcy, czyli członkowie Komisji Budżetu i Finansów chcą, aby jak najszybciej rozpocząć roboty na ul. 3 Maja, niestety ich wniosek powoduje coś zupełnie odwrotnego. Wniosek z jednej strony jest zasadny, ponieważ zadanie zostałoby zrealizowane za jednym zamachem, a z drugiej strony Pan Burmistrz przedstawił bardzo rozsądną propozycję rozwiązania tego problemu. Pan Przewodniczący stwierdził, że należy pamiętać, że przez swoich następców Radni będą oceniani za to, że nie pozyskiwali środków z zewnątrz na realizację zadań, chociaż mieli taką możliwość, i zadłużali się w bankach oraz realizowali inwestycje w ramach środków własnych. Pan Przewodniczący powiedział, że również jest zwolennikiem, aby ulicę 3 Maja wykonać od razu, ale nie wiadomo, czy mieszkańcy będą z tego zadowoleni, że w tym roku nie zrobi się już nic.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, kiedy Miasto przystąpi do realizacji ww. zadania, jeśli trzeba najpierw przeprowadzić całą procedurę projektową?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, iż
w 2010 r. prawdopodobnie udałoby się złożyć wniosek o dofinansowanie, dlatego należy się spodziewać, że do realizacji można będzie przystąpić
w 2011 r.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, iż nie podjęcie uchwały w sprawie realizacji ul. 3 Maja jeszcze dzisiaj spowoduje to, że dalej nikt nic nie będzie robił w tej sprawie.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
powiedział, iż opracowana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Mostowej do
ul. Hożej i obejmuje branże:

- energetyczną /napowietrzna linia energetyczna oświetleniowa i komunalna – projekt przewiduje przebudowę tej linii na kablową/,

- odwodnienie korpusu drogowego, czyli kanalizację deszczową,

- kanalizację sanitarną z przyłączami do poszczególnych budynków,

- drogową, nawierzchnie wszystkich elementów pasa drogowego ulicy,

- ciepłowniczą /mieszkańcy tej ulicy oczekują na podłączenie swoich domów do sieci/. Dzielenie zakresu rzeczowego tej inwestycji jest niemożliwe, bo taki podział jest sztuczny. Dzieli się odcinek ulicy 3 Maja od ul. Mostowej do
ul. Hożej na trzy odcinki, na których funkcjonuje jezdnia o trzech parametrach – 9 m, czyli istniejąca, 7 m i 9 m. Wykonując to zadanie trzeba wyeliminować tą pułapkę, stwarzającą zagrożenie dla kierowców, którzy nie zdają sobie sprawy z tego zwężenia jezdni. Projektowany kanał sanitarny jest włączony do studni na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego. Wykonując to zadanie trzeba będzie również wykonać odcinek ul. 3 Maja od ul. Kilińskiego do ul. Ks. Ściegiennego – albo po rozkopie lub w pełnym zakresie rzeczowym. Miasto posiada podpisaną umowę na wspólne finansowanie przebudowy linii energetycznych
z PGE Sp. z o.o. Zakład Sieci Suwałki. Realizacja tego zadania wg umowy nie będzie możliwa w 2009 r. Następny element tej ulicy to wodociąg, który wybudowano w czasie wojny. Na razie nie ma z nim żadnych problemów eksploatacyjnych, ale przy okazji realizacji tego zadania należałoby przynajmniej stwierdzić, w jakim stanie technicznym jest ten wodociąg. Następną kwestią jest procedura przetargowa, czyli znowu chodzi o czas. Podpisano już umowę z wykonawcą, i jeżeli zakres rzeczowy zostaje zwiększony trzeba jeszcze raz ogłaszać przetarg i wyłonić wykonawcę, co potrwa 1,5 miesiąca. Możliwości technologiczne wykonania nawierzchni tej ulicy, to nie tylko tzw. dywanik, ale również wszystkie elementy pasa drogowego. Nie ma fizycznej możliwości wykonania tej inwestycji
w krótkim czasie i w okresie zimowym. Państwo Radni podzielili ul. 3 Maja do realizacji na dwa etapy i taki podział wynikał z tego, że na początku roku miasto nie posiadało środków finansowych. Państwo Radni gdyby podjęli uchwałę
o realizacji inwestycji w jej pełnym zakresie rzeczowym, wówczas dzisiaj nie byłoby dyskusji, ale niestety nie było pieniędzy. Szacunek zakresu rzeczowego zgodnie z dokumentacją opiewa na kwotę 3.600.000 zł. Pełen zakres robót na tej ulicy będzie tyle kosztował i tyle trzeba będzie zapłacić wykonawcy. Zwrócił uwagę, iż trzeba mieć na względzie, iż dzielenie na etapy każdego tego rodzaju zadania inwestycyjnego będzie niosło za sobą problemy, o jakich wspomniał wcześniej. Podział ulicy 3 Maja na odcinek od ul. Ks. Ściegiennego do ul. Hożej jest podziałem niewłaściwym i nieracjonalnym. Idealnym rozwiązaniem byłaby przebudowa ul. 3 Maja na całym jej odcinku i wówczas będzie możliwość skorzystania w 50% ze środków finansowych zewnętrznych.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że jeżeli nie będzie zgody właściciela na zajęcie pasa drogowego to i tak nie uda się wykonać kanalizacji, chyba że zapłacimy 400 000 zł kary.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego przypomniała, że przed chwilą Państwo Radni podejmowali uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r. i tam pod pozycją 20 w zał. nr 1 figuruje inwestycja wskazująca środki na realizację w 2009 r. zadań na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym ul. 3 Maja. Skoro ta uchwała zyskała aprobatę całej Komisji Budżetu i Finansów RM w dniu 28 września 2009 r., to skąd nagle taka zmiana? Komisja chcąc zrealizować swój zamysł powinna zaproponować wprowadzenie zmiany w uchwale budżetowej, ponieważ żadna inwestycja nie może być realizowana poza budżetem miejskim i poza zabezpieczeniem środków finansowych na okres realizacji inwestycji. W takiej sytuacji prawnej nie można podpisać umowy i ogłosić przetargu. Podjęcie uchwały w tej sytuacji, w świetle obowiązującego prawa, jest bezprzedmiotowe.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, dlaczego Miasto podpisywało umowę z wykonawcą skoro nie miało wszystkich potrzebnych uzgodnień? Komisja Budżetu i Finansów RM, dlatego podjęła taką decyzję, ponieważ urząd nie robi nic w tej sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach przyznało nam rację
i negatywną decyzję na zajęcie pasa drogowego przekazało do ponownego przeanalizowania. Niestety Powiat Augustowski ponownie wydał niekorzystną dla nas decyzję, i ponownie została ona zaskarżona. Obecnie oczekujemy na odpowiedź SKO w tej sprawie. Pan Burmistrz powiedział, że nie wie, o co chodzi Starostwu Powiatowemu, które nie chce udzielić zgody na zajęcie pasa drogowego. Niestety ani Burmistrz, ani Państwa Radni, planując w budżecie miasta taką inwestycję, nie mogli przewidzieć takiej sytuacji.

Pan Radny Zbigniew Huszcza wyjaśnił, że Pani Joannie Lisek – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej chodziło o to, dlaczego została podpisana umowa na realizację zadania bez pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż o zajęcie pasa drogowego występuje się po podpisaniu umowy na realizację inwestycji, ponieważ umowa jest załącznikiem do dokumentów towarzyszących prośbie
o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Pan Radny Ryszard Piskorz zapytał, do kiedy uda się wykonać projekt na ul. 3 Maja na odcinku od ul. Hożej do ronda?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
odpowiedział, że z jego strony była sugestia, aby wykonać dodatkowo jeszcze ten odcinek ulicy 3 Maja od ul. Hożej do ronda,
i aby to zrealizować potrzebna jest dokumentacja projektowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, iż powstała sytuacja patowa, ponieważ nie ma projektu uchwały do przegłosowania. Ponownie zaproponował, aby zgodnie z wcześniejszymi sugestiami, podjąć próbę zrealizowania inwestycji w całości, pozyskując środki finansowe z zewnątrz. W takim wypadku jednak budowa rozpocznie się dopiero w 2011 r.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o ogłoszenie przerwy w obradach, aby Komisja Budżetu i Finansów RM mogła się naradzić i wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji do godz. 11.47.

Wznawiając obrady po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Joannie Lisek – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, aby przedstawiła wspólne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM na temat realizacji inwestycji na ul. 3 Maja.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM proponują, aby Wydział Organizacyjno – Prawny wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, i Komisją Budżetu i Finansów i Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM jasno sprecyzował tę uchwałę, określił wszystkie niuanse prawne i techniczne. Obie Komisje RM nie wycofują swojego wniosku w sprawie realizacji inwestycji na ul. 3 Maja, ale proponują, aby podjęcie tej uchwały nastąpiło na następnej sesji Rady Miejskiej 12 października 2009 r. Termin ten jest dlatego taki, ponieważ wnioski do budżetu miasta na następny rok muszą być zgłoszone do 14 października. Projekt uchwały do tego czasu zostanie opracowany, i do tego czasu podjęte zostaną starania, aby porozumieć się w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Augustowie, ponieważ powinien to być wspólny projekt realizacji całej ulicy 3 Maja.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ten pomysł jest dobry, ale najprawdopodobniej może niezadowolić mieszkańców tej ulicy, ponieważ wiadomo, że jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to jego realizacja będzie możliwa dopiero w 2011 r.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, że jest to sytuacja bardzo trudna dla mieszkańców, ponieważ na tej ulicy ciągle funkcjonują szamba. Kolejnym problemem jest podłączenie do sieci ciepłowniczej, gdzie część mieszkańców podpisała już umowy z MPEC „GIGA”, podłączenie jeszcze nie nastąpiło, a część mieszkańców odłączyła już swoje stare piece.

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Zbigniewa Huszczy
w sprawie udzielenia informacji na temat realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” udzielił Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM.

W związku z określeniem wartości kosztorysowej projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”
z zakresu rzeczowego realizowanego na terenie Augustowa na blisko 60 mln. zł Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
o zmianę zakresu rzeczowego inwestycji. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wstępnie zaakceptował propozycję Miasta, natomiast zwrócił się
z prośbą o interpretację dalszego postępowania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o określenie, czy zmiany pociągną za sobą ponowną procedurę wpisywania projektu na listę indykatywną projektów kluczowych, czy też wystarczający będzie aneks do umowy? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedziało, że pełną decyzyjność i pełną odpowiedzialność za wszelkie zmiany na liście indykatywnej ponosi instytucja zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W związku z tym na wczorajszym posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję
o akceptacji zmian zaproponowanych przez Miasto. Na terenie Augustowa,
w ramach projektu, będzie realizowane jedynie zadanie nr 1, czyli budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego; zadanie nr 2, czyli ciągi pieszo – rowerowe nad Kanałem Bystrym przeznaczone będą do realizacji już nie
w ramach tego projektu. W ramach budowy całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego zostanie zbudowany wielofunkcyjny budynek główny, basen wielosezonowy do nauki pływania, basen rekreacyjny, basen dla dzieci, lodowisko, zespół boisk zewnętrznych oraz place zabaw dla dzieci, zostanie zakupiony sprzęt do przygotowania w okresie zimowym tras narciarstwa biegowego. Wartość zadania wstępnie została określona na 42.364.000, w tym dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21.825.000 zł
i środki własne – 20.539.500 zł. Miasto czeka teraz na oficjalne pismo ze strony Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zarządzania RPO i w październiku zostanie już złożony ostateczny wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zauważył, że wkład własny Miasta znacznie wzrósł, bo z 7.000.000 zł do ponad 20.000.000 zł. Zapytał, czy Rada Miejska będzie musiała podjąć uchwałę, jeżeli chodzi o finansowanie, ponieważ te środki finansowe będą rozłożone na kilka lat?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM potwierdził, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie konieczna będzie uchwała Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w latach 2010 – 2013.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy jest również rozgraniczenie tego kosztorysu na poszczególne, mniejsze zadania, np. ile kosztuje basen?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM wyjaśnił, iż takie rozgraniczenie na poszczególne zadania nie będzie ujęte we wniosku o dofinansowanie, ani też w uchwale Rady Miejskiej.

Pan Radny Wojciech Walulik zapytał, na kiedy przewiduje się rozpoczęcie inwestycji?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM odpowiedział, iż termin realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2010 – 2013.

Odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Ewy Perkowskiej w sprawie podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków mieszkańców ul. 3 Maja udzielił Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta.

W piątek 25 września 2009 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami
ul. 3 Maja oraz z Panią Radną Ewą Perkowską, którego celem było m.in. omówienie kwestii podłączenia domów na tej ulicy do sieci ciepłowniczej.
W tym celu Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta spotkał się
z Panem Andrzejem Palką – Dyrektorem MPEC „Giga” Sp. z o.o., który wyjaśnił, iż były pewne utrudnienia z zajęciem pasa drogowego, ale już za
2 tygodnie rozpoczną się podłączania do sieci ciepłowniczej i w ciągu 1,5 tygodnia wszystkie budynki wraz z budynkiem komunalnym zostaną podłączone.

Odpowiedzi na interpelację Pani Joanny Lisek – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie zawansowania prac przy pomniku J. Piłsudkiego udzielił Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Została opracowana dokumentacja projektowa na wybudowanie postumentu pod popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wniosek został złożony do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Miasto posiada już pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można wyłonić wykonawcę w trybie bezprzetargowym i przystąpić do realizacji zadania.

Odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego
w sprawie planowanej budowy kładek pieszo – rowerowych udzielił
Pan
Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Budowane kładki są jałmużną za brak obwodnicy. Można dyskutować, czy budowane kładki poprawią bezpieczeństwo, czy też nie? Mieszkańcom Augustowa o taką poprawę bezpieczeństwa nie chodziło. Budowanie kolejnych kładek nie spowoduje, że przez miasto będzie przejeżdżało mniej TIR-ów. Nadal będzie ten sam huk i ta sama ilość spalin. Miasto nie jest nawet informowane, kiedy rozpoczynają się jakiekolwiek prace budowlane. Pan Burmistrz stwierdził, że nie dla wszystkich prawo jest takie samo, ponieważ kto poza Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad otrzymałby zgodę na wyburzenie części Pomnika „Nigdy więcej Wojny”, wejście w strefę Kanału Augustowskiego, rozebranie nabrzeża i wykonanie własnych umocnień. Czasopismo „Przegląd Inżynieryjno – Budowlany” na swoich łamach zamieścił artykuł, wg którego budowana kładka poprawi wizerunek architektoniczny miasta.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Radny Wojciech Walulik zaproponował, aby Rada Miejska wyraziła swój sprzeciw w sprawie budowy kładek. Zapytał, czy Miasto zdąży
z postawieniem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego do 11 listopada?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż taki sprzeciw był już wystosowany.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Miasto zdąży z budową pomnika do 11 listopada.

Ad. pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia
4 września 2009 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. protokół pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół nr XXXIII/09 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej z 4 września 2009 r. został przyjęty jednogłośnie
14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

1. Z pismem Pana Adama Prawdzika, zam. w Augustowie przy
ul. 29 Listopada 14/12, w którym wnosi o rozpatrzenie podania, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 22.06.09 r. Podanie dotyczy umożliwienia wykupu lokalu mieszkalnego. /zał. 13/

2. Z podaniem Pana Adama Prawdzika, zam. w Augustowie przy
ul. 29 Listopada 14/12, w którym zwraca się z prośbą o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego - pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego 22.06.2009 r.
/zał. 14/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Adamowi Prawdzikowi, który był obecny na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2009 r.

Pan Adam Prawdzik wyjaśnił, iż po rozmowie z Panem Burmistrzem na temat możliwości wykupu mieszkania, w dniu 22.06.09 r. złożył komplet dokumentów niezbędnych do wykupu. Wtedy pojawiły się pierwsze trudności, pracownice z pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego poinformowały, że trzeba poprawić operat szacunkowy, ale niestety nie chciano wskazać, na czym te błędy miałyby polegać /dzisiaj na sesji Pan Burmistrz twierdził, iż wyceny dokonują osoby kompetentne i nie powinno się tego zdania podważać/.
Nie wskazano również osoby, która jest w stanie ocenić, że jest on nieprawidłowy. Pan Prawdzik odebrał operat i przekazał go ponownie do rzeczoznawcy majątkowego celem naniesienia poprawek. Rzeczoznawca naniósł poprawki i 8 lipca 2009 r. Pan Prawdzik ponownie złożył operat szacunkowy lokalu mieszkalnego do Urzędu Miejskiego. Dzień 8 lipca 2009 r. jest terminem, kiedy złożono komplet niezbędnych dokumentów i od niego należy liczyć 60 dniowy ustawowy termin /ustawa o gospodarce nieruchomościami/, na załatwienie sprawy. Dnia 24 lipca 2009 r. Pan Prawdzik otrzymał pismo z Urzędu Miejskiego, w którym odmówiono mu nabycia lokalu mieszkalnego, z uwagi na fakt, iż jego była żona musi wyrazić na to zgodę /była żona utraciła prawa lokatorskie w wyniku podziału majątku – Pan Prawdzik poświadczył to prawomocnym wyrokiem sądowym/. Dnia 31 lipca 2009 r. Pan Prawdzik złożył pismo o wskazanie podstaw prawnych takiej odmowy i do dziś nie udzielono mu żadnej odpowiedzi w tej sprawie, a upłynęło już 50 dni. Dnia 21 września 2009 r. Pan Prawdzik otrzymał kolejną odmowę bez podania jakichkolwiek podstaw prawnych. Pan Prawdzik powiedział, iż wielokrotnie przychodził do Burmistrza Miasta, który zapewniał go, że sprawa jest już
u niego na biurku i lada chwila zostanie załatwiona. Odwlekanie sprawy trwa już naprawdę bardzo długo i Pan Prawdzik nie wie do kogo może się zwrócić
w tej sprawie, dlatego właśnie jest obecny na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej
w Augustowie. Pan Prawdzik stwierdził, iż urzędnicy działają na jego szkodę, ponieważ ponosi koszty /opłata za operat szacunkowy, opłata za zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego/. Na to mieszkanie Pan Prawdzik chce zaciągnąć kredyt, a jest to postępowanie czasochłonne. Stwierdził, iż dziwi go fakt, iż jest w ten sposób traktowany, skoro Urząd Miejski sprzedaje mieszkania osobom, które tak jak on spełniają warunki określone obligatoryjnie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że owszem Miasto sprzedaje mieszkania komunalne ich lokatorom. Pan Prawdzik wspomniał o wyroku sądu, ale zapomniał, co w tym wyroku wskazał sąd na temat byłej żony. Żona dostanie lokal, jeśli o niego wystąpi. Zapytał, kiedy była żona wystąpiła o lokal socjalny do Urzędu Miejskiego? Pan Burmistrz powiedział, iż wskazał Panu Prawdzikowi, gdzie znajdują się błędy w operacie szacunkowym lokalu. Osoba sporządzająca operat pomyliła numery lokali oraz położenie budynku. Błędy zostały poprawione, ale żona nie wystąpiła do Miasta o lokal socjalny, zgodnie z tym, co zaznaczył w wyroku sąd.

Pan Adam Prawdzik poinformował, iż wyrok sądu z 15.01.2009 r., uprawomocniony 9.04.2009 r., określa sytuację jasno. Stwierdził, iż dyskusja na ten temat na forum Rady Miejskiej bardzo go dziwi.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zacytował fragment wyroku sądu: „wstrzymuję wykonanie obowiązku wydania lokalu /.../ do czasu złożenia uczestniczce postępowania przez Gminę Miasto Augustów oferty zawarcia umowy najmu lokalu”.

Pan Adam Prawdzik zauważył, iż 9.04.2009 r., zgodnie z pkt. 1 postanowienia sądu była żona straciła wszelkie prawa lokatorskie, które wiązały byłą żonę z miastem. Teraz jest to osoba określona w ustawie o ochronie praw lokatorskich, która musi zwracać mu koszty czynszu, ale nie ma praw do lokalu. Ustawa wskazuje wyraźnie jakie osoby mogą wykupić mieszkanie i zdaniem Pana Prawdzika jest on osobą spełniającą wszystkie wymagania.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż sprzedaż tego lokalu, a sprawa dotycząca byłej żony to dwie zupełnie różne sprawy.
W ustawie zapisano słowo „może” – ale nie musi.

Pan Adam Prawdzik zapytał, kto w takim razie decyduje o tym, czy może kupić to mieszkanie czy też nie?

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał dyskusję, ponieważ stwierdził, iż sprawa nie powinna być analizowana na sesji Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący stwierdził, że z tej polemiki można wysnuć wniosek, iż wyroki sądów należy czytać w całości. Wnioskodawca nie spełnia wszystkich warunków do nabycia lokalu, ponieważ była żona nie wystąpiła do miasta o lokal socjalny. Pan Burmistrz na pewno dokona sprzedaży ww. lokalu, jeżeli tylko wszystkie warunki, o jakich wspomniano powyżej zostaną spełnione.

3. Z wnioskiem mieszkańców ul. Krętej i Masztowej z dnia 21.09.2009 r., w którym wnoszą o wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Krętej
i Masztowej oraz o uregulowanie ruchu na skrzyżowaniu ww. ulic. /zał. 15/ Sprawa zostanie rozpatrzona przy kształtowaniu budżetu miasta na przyszły rok.

4. Z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Sokółce z dnia 17.09.2009 r. /kierowanym do Burmistrza Miasta Augustowa/ o następującej treści; „W związku z planowaną zmianą przebiegu Korytarza „Rail Baltica” na odcinku linii kolejowej Białystok – Suwałki przekazuję Stanowisko Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 4 września 2009 r. w sprawie przebiegu korytarza kolejowego „Rail Baltica”. Pan Przewodniczący stwierdził, iż jest to pierwszy odzew na piśmie od momentu, kiedy podejmowane są różne próby zachowania tych tras zgodnie z Traktatem Akcesyjnym. Pan Przewodniczący odczytał fragment stanowiska Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie przebiegu korytarza kolejowego „Rail Baltica”: „Rada Powiatu Sokólskiego z niepokojem przyjmuje otrzymaną informację o zmianie przebiegu Korytarza „Rail Baltica”./.../ Rada Powiatu Sokólskiego opowiada się jednoznacznie za budową korytarza „Rail Baltica” przebiegającego jak zakładano w wariancie I, tj. przez Sokółkę – Dąbrowę Białostocką – Augustów. Powyższa inwestycja w dużej mierze przyczyni się do zintensyfikowania rozwoju gospodarczego naszego powiatu. Przebieg korytarza przez powiat sokólski przyczyni się do przyciągnięcia inwestycji, a przez to nastąpi zwiększenie liczby miejsc pracy, tak bardzo potrzebnych na naszym terenie. Budowa „Rail Baltica” przez Sokółkę – to również szansa na poprawę stosunków gospodarczo – politycznych z Republiką Białoruś. Do miejscowości Geniusze nieopodal Sokółki dochodzi szeroki tor co umożliwia łatwy transport towarów nie tylko do tej Republiki, ale także bezpośrednio do Rosji. W Sokółce planowano już wcześniej utworzenie dużego terminala przeładunkowego, który by ingerował transport drogowy i kolejowy, zarówno szerokotorowy, jak
i normalny. Priorytetem Unii Europejskiej jest niwelacja różnić pomiędzy bardziej i mniej rozwiniętymi regionami, a niewątpliwie budowa korytarza kolejowego przez nasz powiat znacznie przyczyni się do osiągnięcia takiego celu. Obecny fatalny stan dróg krajowych łączących nasz powiat
z aglomeracjami w Polsce, w Europie oraz niepewność co do przyszłego układu drogowego na naszym terenie, a także planowana zmiana przebiegu korytarza „Rail Baltica” stwarza poważne bariery komunikacyjne, które wpływają negatywnie na rozwój społeczno – gospodarczy nie tylko naszego powiatu, ale również powiatów ościennych. Rada Powiatu Sokólskiego uważa za niedopuszczalne pomijanie naszego powiatu przy planowaniu inwestycji,
a szczególnie zmianie planów inwestycyjnych, na które tak bardzo liczyliśmy, gdyż są one bardzo znaczące przy tak słabej infrastrukturze występującej na tym terenie. W świetle powyższego Rada Powiatu Sokólskiego stanowczo domaga się budowy korytarza „Rail Baltica” przez trasę Białystok – Sokółka – Dąbrowa Białostocka – Augustów – Suwałki.” /zał. 16, 17/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad sesji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że została podpisana umowa o współpracy między Grodnem a Augustowem. Taka umowa umożliwi korzystanie ze środków finansowych Programu Transgranicznego Polska – Białoruś. Mamy nadzieję, że w ramach tego programu uda się wykonać te elementy zadania pn.: „całoroczne centrum sportowo – rekreacyjne”, z których ze względów finansowych trzeba było zrezygnować.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski przypomniał, iż było przeprowadzone badanie na temat nasycenia handlu w Augustowie. Badanie zostało zakończone, ale radni ze zostali zapoznani z jego wynikami. Zapytał, czy coś już wiadomo na temat przekazania lasu komunalnego przy sanatorium? Poprosił, aby mu przypomnieć, czy Rada Miejska podejmowała krytyczną uchwałę w sprawie kładek? Poprosił, aby zbojkotować otwarcie kładek na ul. 29 Listopada.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż Sanatorium Budowlani jest nowo powstałą spółką, i aby przekazać im las komunalny muszą zmienić się przepisy prawne, czym obiecał zająć się
Pan Poseł RP Leszek Cieślik. Nie jest to problem Augustowa, ale również innych samorządów. Pan Burmistrz przyjął apel Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego w sprawie bojkotu otwarcia kładek.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM poinformował, iż raport o stopniu nasycenia handlu i usług
w Augustowie już klika miesięcy temu został opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan Kierownik poinformował, iż raport znajduje się w Wydziale Strategii, Rozwoju
i Promocji UM i jest on w każdej chwili dostępny.

Pan Radny Stanisław Łoniewski zauważył, iż inwestycja budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Augustowie nie rozpocznie się w tym roku. Na jednym z uroczystych spotkań z Radą Pedagogiczną tej szkoły Pan Radny przedstawił swoje marzenia dotyczące tej szkoły. Niestety po dzisiejszej sesji widać, że te marzenia zostaną przesunięcie w czasie, prawdopodobnie na lata
20 XXI wieku. Pan Radny zgłosił formalny wniosek, aby 800 000 zł zaplanowane w tym roku na budowę boiska, przeznaczyć na wymianę okien
w budynku szkoły. Okna w tej szkoły pochodzą z lat 30 XX w. W najbliższym czasie przed szkołą stanie pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
i niewłaściwym będzie, aby z budynku o tak zaszczytnym imieniu wypadały okna.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, iż na początku sesji powiedział, iż sprawa, gdzie przesunąć ww. pieniądze, będzie analizowana. Kwestia okien jest również brana pod uwagę.

Pan Radny Stanisław Łoniewski stwierdził, że deklaracja Pana Burmistrza jest zbyt ogólna i poprosił, aby ją skonkretyzować.

Pan Radny Wojciech Walulik z przykrością wysłuchał informacji, że inwestycja przy Gimnazujm nr 1 nie będzie realizowana. Pan Radny zdawał sobie sprawę z tego, że wykonanie tak dużej inwestycji o wartości 7.600.000 zł, przy dwóch kolejnych poważnych inwestycjach, bez pozyskania środków zewnętrznych, jest nierealne. Stwierdził, że jako Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Kajakowego, działając jako przedstawiciel tego środowiska, czuje się oszukany. Od wielu lat, na różnych uroczystościach, obiecuje się, iż baza dla kajakarzy ulegnie poprawie. Najczęściej takie obietnice padają, gdy sportowcy osiągną jakiś sukces. Podczas pożegnań i powitań olimpijczyków jest tylu notabli, że nie mieszczą się na trybunie honorowej.
W tej chwili stan bazy sportowej kajakarzy jest tragiczny. Pan Radny apelował
o podjęcie merytorycznej dyskusji ze środowiskiem kajakarzy, gdzie konkretnie zostanie powiedziane, na co miasto stać i co można wykonać. Muszą to być realne ustalenia. Zwrócił uwagę, iż kajakarstwo jest wizytówką naszego królewskiego miasta Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż z częścią wypowiedzi Pana Radnego nie może się zgodzić. Nie można mówić, że baza kajakarska znajduje się w tak opłakanym stanie. Na ten temat może coś powiedzieć Pan Wiesław Jeruć – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportowego. Poprosił Pana Radnego o powiedzenie kilku słów na ten temat. Najlepsi augustowscy kajakarze mają swoją bazę w MOSie. Twierdzenia, że chodzi
o całą bazę kajakarską i wszystkich kajakarzy, są nieprawdziwe. Artykuły prasowe, w których pisze się, że mistrzowie świata muszą się przebierać
w szopie są nieprawdą.

Pan Wiesław Jeruć – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Augustowie
poinformował, że już od kilku lat olimpijczycy korzystają z bazy sportowej MOS-u. Kajakarze mają do swojej dyspozycji: pokój wypoczynkowy, ciepłą wodę, siłownię i hangar, z którego wypływają na trening. Od 2002 r. Pan Wicestarosta Jarosław Szlaszyński zabiegał o to, aby kajakarze przenieśli się do MOS-u, gdzie będą mieli swoją bazę. Kajakarze nie wyrazili na to zgody i dlatego do tej pory korzystają z bazy sportowej, która nie jest najlepsza. Pan Dyrektor poinformował, iż jeden z trenerów kajakarzy jest opłacany ze środków MOS-u. Sportowcy kajakarstwa są też członkami MOS, ale korzystają z bazy sportowej przy Gimnazjum nr 1. Pan Dyrektor powiedział, że baza sportowa kajakarzy może być przeniesiona do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Augustowie.

Pan Radny Wojciech Walulik poinformował, iż dwóch kajakarzy korzysta z bazy sportowej przy MOS – Marek Twardowski i Adam Wysocki. Za to kajakarze są wdzięczni i wielokrotnie było to podkreślane. Przypomniał, że Pani Edyta Dzieniszewska, która uzyskała najwyższy wynik sportowy
w Województwie Podlaskim od początku swojej kariery trenuje w tzw. „budzie”. Zapytał, dlaczego prze parę lat mówi się o inwestycji w tym miejscu, skoro można było tę bazę przenieść? Trzeba było od początku sprawę jasno postawić i dać następujący wybór: przenieść bazę do MOS-u, który jest ośrodkiem powiatowym lub czekać na koniec kajakarstwa w bazie przy Gimnazjum nr 1.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż Pan Radny snuje zbyt czarne wizje, ponieważ dobra wola realizacji inwestycji była, i do tego tematu na pewno powrócimy. Sprawa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 jest sprawą otwartą. Na razie warto by rozważyć możliwość współpracy z MOSem. Pan Przewodniczący poprosił, aby nie uogólniać swoich wypowiedzi mówiąc, że wszyscy kajakarze trenują w złych warunkach bo nie jest to prawdą. Należy przyznać, że wielu kajakarzy trenuje
w trudnych warunkach i tzw. „buda” była wielokrotnie pokazywana i opisywana w prasie i telewizji, ale nie do końca wszystko tak źle wygląda.

Pan Radny Wiesław Jeruć przedstawił pomysł, aby na bazę dla kajakarzy wykorzystać budynek, w którym swoją siedzibę mieli harcerze. Można by zainteresować się tematem i podjąć próbę przejęcia tego budynku.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2009-11-03

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2009-11-03