Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z 29.12.2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 1/10

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Joanna Lisek - Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Ukonstytuowanie się Komisji.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej:

a) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok,

b) projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

c) projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

d) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Ad.pkt 1

Pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Zwróciła się z prośbą o ukonstytuowanie się Komisji, wybór Przewodniczącego.

Pan Radny Wiesław Jeruć - zgłosił na Przewodniczącą Komisji kandydaturę Pani Radnej Bożenny Ziemak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pani Radna Ewa Perkowska - zgłosiła na Przewodniczącą Komisji kandydaturę Pani Radnej Anny Urban, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za kandydaturą Pani Radnej Bożenny Ziemak głosowało 3 członków Komisji, przeciw 2, przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za kandydaturą Pani Radnej Anny Urban głosowało 2 członków Komisji, przeciw 3, przy braku głosów wstrzymujących się.

Na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej została wybrana Pani Bożenna Ziemak.

Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów RM postanowiła dokonać wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji.

Pan Radny Wiesław Jeruć - zgłosił kandydaturę Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za kandydaturą Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz głosowało 3 członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Na Zastępcę Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej została wybrana Pani Bożenna Łukaszewicz.

Ad.pkt 2a

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Pani Radna Anna Urban - powiedziała, iż niepokoi fakt, że od 3,4 lat zadłużenie miasta rośnie, deficyt jest coraz większy.

Pani Bożenna Łukaszewicz - Zastępca Przewodniczącej Komisji poprosiła o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej informacji na temat deficytu miasta od 2007 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię ww. projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2b

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Zaproponowała dokonanie zmiany zapisu § 4 projektu uchwały, który otrzymałby brzmienie: „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.” Chodzi o wsparcie Centrum Sportu i Rekreacji, nie zmieni się forma księgowania, jedynie sposób rozliczenia.

Pani Radna Anna Urban - powiedziała, iż wolałaby, aby Centrum Sportu i Rekreacji zostało wsparte w innej formie, np. dotacji, zaliczki, środków finansowych w takiej wysokości, aby Centrum Sportu i Rekreacji nie miało kłopotów finansowych. Sprzeciwiła się datowaniu uchwały od 1 stycznia 2010 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię ww. projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2c

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Po dokonanej analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię ww. projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2d

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Po dokonanej analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię ww. projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za pozytywną opinią opowiedziało się 2 członków Komisji, przeciw 2, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Bożenna Ziemak/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-02-16