Protokół nr II/10 z sesji Rady Miejskiej z dnia 14-12-2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR II/10

z obrad II sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 14 grudnia 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 12.00 i zakończono o 12.25

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Augustowa.

4. Interpelacje radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitała przybyłych na sesję: Panów Burmistrzów, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, Państwa Radnych, przedstawicieli lokalnych mediów.

Ad. pkt 2

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /zał. nr 2/

Uwag nie zgłoszono, i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 3 porządku, w którym jest przewidziane objęcie obowiązków Burmistrza Miasta Augustowa. Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów - Tak mi dopomóż Bóg. Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Pana Kazimierza Kożuchowskiego
o złożenie ślubowania, a Państwa Radnych o powstanie.

Pan Kazimierz Kożuchowski Burmistrz Miasta złożył ślubowanie wobec Rady Miejskiej.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta.

Wystąpienie Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrz Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 3/

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Marcin Kleczkowski poprosił o wyjaśnienie w kwestii, do kogo należy odśnieżanie chodnika przy ul. Turystycznej na odcinku od przejazdu kolejowego do wieży ciśnień. Pan Radny powiedział, że od początku tegorocznej zimy chodnik na ww. odcinku nie był odśnieżany. Jest to dużym kłopotem, a zarazem zagrożeniem dla mieszkańców, którzy nie mogąc przejść chodnikiem, chodzą skrajem jezdni. Stwarza to duże zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i dla kierujących samochodami. Dodatkowym utrudnieniem dla pieszych jest też fakt, że na chodniku zalega śnieg zgarnięty przez pługi
z jezdni. Nadmienił, że chodnik przy wspomnianej ulicy, na odcinku od Alei Kardynała Wyszyńskiego do przejazdu kolejowego, jest regularnie odśnieżany. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej.

Pan Komendant stwierdził, że sprawa jest mu znana, ponieważ od kilku lat się nią zajmuje. Wyjaśnił, iż droga jest powiatowa, natomiast chodnik jest własnością PKP. W tej sprawie prowadzona była korespondencja. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu lub błota z tego terenu, który jest bezpośrednio przyległy do nieruchomości. W tym przypadku chodnik bezpośrednio nie przylega do nieruchomości Nadleśnictwa. PKP twierdzi, że na ich terenie znajduje się droga powiatowa, za którą nikt nie płaci i obowiązek uprzątnięcia tego terenu, ich zdaniem, należy do Powiatu. Na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Pana Komendanta, na którym były obecne władze PKP i Powiatowego Zarządu Dróg, niestety do porozumienia nie doszło, ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg upierał się, że sprzątać powinno PKP, a PKP twierdziło, że droga należy do Powiatu. PKP zobowiązało się, że wydzieli ze swojej działki ten teren i przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg. Teren miał być przekazany w maju ubiegłego roku, ale niestety osoba, która z ramienia PKP miała to przeprowadzić, poszła na emeryturę i problem pozostał. Około miesiąc temu Pan Komendant powtórnie skontaktował się z PKP, czy teren został przekazany Powiatowi, ale niestety okazało się, że nie. Ostatnia korespondencja w tej sprawie, sprzed 7 grudnia, nakazująca dla PKP odśnieżanie tego odcinka chodnika miała taki oddźwięk, że w końcu po
8 grudnia, ten teren uprzątnięto. Pani, która zarządza augustowskim PKP skarżyła się, że po odśnieżeniu tego chodnika, przejeżdżające ulicą Turystyczną, pługi zasypały uprzątnięty dopiero, co chodnik. Po rozmowie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Powiat miał ten problem rozwiązać. PKP zobowiązały się, że do czasu przekazania terenu we władanie Powiatowemu Zarządowi Dróg, będą odśnieżały ten teren.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że rozumie wyjaśnienia Pana Komendanta, ale niestety zawiłości dotyczące własności gruntu i obowiązki
z tego wynikające są dla mieszkańców niezrozumiałe. Mimo niedogodności, które istniały, ten chodnik był odśnieżany. Dlaczego to się zmieniło?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej potwierdził, iż chodnik był sprzątany przez służby miejskie, ale to się zmieniło, ponieważ Miasto nie chce ponosić kosztów związanych z odśnieżaniem na nieswoich terenach. Dlatego teraz do tego obowiązku nakłaniani są właściciele nieruchomości. Sytuacja zmieni się gdy Powiat zostanie właścicielem tego terenu.

Pani Radna Ewa Perkowska zapytała, czy jest możliwość wywozu śniegu zalegającego na chodnikach, na miejscach parkingowych. Przejeżdżające pługi zrzucają śnieg na pobocze, czego efektem jest brak miejsc parkingowych
i uniemożliwienie wyjazdu z posesji. Poprosiła o wywożenie, w miarę możliwości zalegającego na chodnikach śniegu.

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że problem ten jest znany zarządcom dróg. Zarządcy dróg, czy to województwo, miasto, czy powiat twierdzą, że są to koszty. Pan Komendant wyjaśnił, że nie ma możliwości przymuszenia do wywozu, ponieważ nie jest to wykroczenie. Prowadzone są rozmowy na ten temat, ponieważ zawężają się jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, i z pewnością jest to duży problem. Na posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa problem ten również został poruszony, ale zależy to na razie od dobrej woli zarządców dróg. Jedyna możliwość to apelowanie do właścicieli dróg.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że z ulic miejskich, jeżeli jest taka potrzeba, śnieg jest wywożony. Wywożenie śniegu
z ulic należy również do innych zarządców, czyli do powiatu czy województwa.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że dla mieszkańców jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego na jednym odcinku ta sama ulica jest odśnieżana. Powiedział, że wyjaśnienia tych niejasności są absurdalne i dlatego może należy zadać pytanie, jaki jest koszt odśnieżenia tego ok. 1 km chodnika, który jest bardzo uczęszczany?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej stwierdził, że logika jest taka, że nikt nie chce finansować zadań, które do niego nie należą. Trwają starania aby problem rozwiązać. Powiatowy Zarząd Dróg, mimo, że jest właścicielem drogi, kategorycznie odmawia odśnieżania chodnika przy swojej drodze. W momencie przekazania tego terenu problem zostanie rozwiązany.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że zarządca tego odcinka został ustalony, i dlatego mamy nadzieję, że Straż Miejska będzie czyniła swoje powinności i będzie pilnowała, aby teren był odśnieżany.

Ad. pkt 6

Zapytania i wolne wnioski

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Klubu Radnych „Nasze Miasto”, w związku z powołaniem Klubu Radnych. Zgodnie ze statutem miasta Augustowa utworzono Klub Radnych „Nasze Miasto” w składzie: Pan Bogusław Samel – Przewodniczący, Pan Jerzy Dobrowolski – Sekretarz i Pan Stanisław Kisiel – Członek Klubu. /zał. nr 5 i 6/

Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowgo w sprawie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych /złożonych przed upływem kadencji/, które wpłynęły do Urzędu Skarbowego w Augustowie w dniach 18 i 28 października 2010 r., stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 7/

Ad. pkt 7

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Joanna Lisek/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2011-02-16