Protokół nr III/10 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR III/10

z obrad III sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 30 grudnia 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02 i zakończono o 12.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obsadzenia wygasłych mandatów z listy Nr 15 KWW Augustów – Porozumienie Samorządowe

Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej:

- Panią Krystynę Wilczewską,

- Panią Annę Marię Szałwińską,

b) wyboru Komisji Rady Miejskiej,

c) zmian budżetu miasta na 2010 r. (uchwała zostanie dostarczona
w późniejszym terminie ze względu na konieczność jej bieżącego uaktualnienia),

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

f) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

h) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie prtotokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej z 2 i 9.12.2010 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady III sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitała przybyłych na sesję: Pan Leszka Cieślika – Posła na Sejm RP, Pana Bogdana Dyjuka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, przedstawicieli prasy lokalnej, Państwa Radnych, kierowników Wydziałów oraz Panów Burmistrzów.

Ad. pkt 2

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /zał. nr 2/

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poprosił
o wykreślenie z porządku obrad pkt. 5d, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, w związku z tym, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM budził on wiele kontrowersji. Pozostałe podpunkty pkt. 5 ulegną przesunięciu o jeden w dół.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, iż
w grudniu pływalnia złożyła do Urzędu Miejskiego wniosek o zmianę sposobu naliczania stawki. Stawka, pierwotnie, którą Państwo Radni w trakcie roku kilkakrotnie podwyższali dotyczyła dopłaty do jednej osoby korzystającej
z pływalni. Za wejście jednej osoby należało dopłacić 6 zł. Pływalnia złożyła wniosek o zmianę sposobu rozliczenia tej stawki, czyli kwota dotacji, jaka była w budżecie – ponad 840 tys. zł, pozostałaby bez zmian. CSiR proponuje zmianę sposobu przeliczenia tej stawki na osobo godzinę. Ze względu na to, że cała pływalnia, i np. karnety, dotyczą godzin funkcjonowania pływalni, CSiR chce zmienić tę stawkę na osobo godziny. Każda osoba, zgodnie z wyliczeniem pływalni, przebywa na pływalni dłużej niż 1 godzinę i CSiR proponuje obniżyć tę stawkę do kwoty 3,21 zł, po to, aby można było ją rozliczyć. Wiadomo, że jest grudzień i podjęcie uchwały na koniec grudnia skutkowałoby tym, że uchwała obowiązywałaby 1 dzień. Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową, w uchwale należałoby dopisać, że będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2010 r., ponieważ chodziło o to, aby cały rok można było rozliczyć na bazie nowej stawki. Radca prawny Urzędu Miejskiego był przeciwny takiemu zapisowi, ale również Regionalna Izba Obrachunkowa nie potrafiła powiedzieć, czy uchwała będzie pozytywnie zaopiniowana czy też nie. Projekt uchwały budził wiele emocji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM
i po Komisji Pan Burmistrz zdecydował, że jednak uchwałę dotyczącą tego roku należy wycofać z porządku obrad.

Pani Radna Anna Urban wyraziła zadowolenie z faktu, iż Pan Burmistrz podjął decyzję o wycofaniu ww. projektu uchwały z porządku obrad, ponieważ na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM budziła ona wiele wątpliwości. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów jest takim miejscem, gdzie te wątpliwości należy zgłosić i wyjaśnić.

Pan Radny Adam Sieńko zapytał, jakie będą skutki dla pływalni
w przypadku podjęcia, czy nie podjęcia ww. uchwały?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż na pływalni obowiązuje już stawka. Uchwała w tej sprawie była kilka razy podejmowana. Pływalnia obawiała się jednak, że w związku z tym, iż frekwencja była niższa niż planowana, zachodziły obawy, że część dotacji, zaplanowanej na 2010 r,. będzie niewykorzystana i w części trzeba będzie ją zwrócić. Prawdopodobnie, jednak do tego nie dojdzie ze względu na organizowane zawody pływackie
i skumulowaną liczbę uczestników.

Pan Radny Adam Sieńko stwierdził, że w takiej sprawie nie można tylko przypuszczać, a powinno się być pewnym, czy pływalni uda się rozliczyć dotację w taki sposób, aby nie trzeba było zwracać nadwyżki do budżetu miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że pływalni uda się rozliczyć dotację w taki sposób, aby nie trzeba było zwracać nadwyżki.

Więcej uwag nie zgłoszono, i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż 6 stycznia o godz. 10.30 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego odbędzie się msza w intencji augustowskiego samorządu. Poprosiła o wpłacanie datków.

Ad. pkt 3

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 20.12.2010 r. do 27.12.2010 r.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zadawanie ewentualnych pytań do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie było.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zwrócił uwagę na problem odśnieżania
w mieście, szczególnie, jeżeli chodzi o Śródmieście. Stwierdził, że bez akcji wywozu śniegu tej zimy nie uda się przetrwać.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki apelował o przyłączenie się Augustowa do protestu Suwałk w sprawie budowy obwodnicy. Stwierdził, iż w tej kwestii oba miasta powinny się jednoczyć i wspierać oraz wystosować wspólny apel do Rady Ministrów i parlamentarzystów w tej sprawie.

Pan Radny Bogusław Samel wyraził zaniepokojenie, jeżeli chodzi o realizację głównej inwestycji w mieście, a mianowicie o centrum sportu i rekreacji nad jez. Necko. Toczył się bój w tej sprawie podczas kampanii wyborczej, obiecano miastu 20 mln zł, ale od września na ten temat panuje niepokojąca cisza. Co się dzieje z inwestycjami w Polsce to wszyscy na pewno mają świadomość. Korzystając z obecności Pana Posła i Pana Przewodniczącego Sejmiku poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. Apelował o dołożenie wszelkich starań, aby tę inwestycję zrealizować, ponieważ w kolejnych latach może być tylko gorzej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski korzystając z obecności Pana Leszka Cieślika – Posła na Sejm RP, poprosił o przedstawienie stanu prawnego i etapu, na jakim znajdują się przygotowania do budowy obwodnicy Augustowa? Czy ta inwestycja została już wykreślona, czy może przesunięta, jeżeli chodzi o jej realizację?

Ad. pkt 5a

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5a, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie obsadzenia wygasłych mandatów z listy Nr 15 KWW Augustów – Porozumienie Samorządowe. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Kożuchowskiego wybranego z listy Nr 15 KWW Augustów – Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym Nr 3 na jego miejsce wstępuje Krystyna Wilczewska, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Śpiczko wybranego
z listy Nr 15 KWW Augustów – Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 3 na jego miejsce wstępuje Anna Maria Szałwińska, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów,
a nie utraciła prawa wybieralności. Następnie nastąpi złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej: Panią Krystynę Wilczewską i Panią Annę Marię Szałwińską. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/6/10 w sprawie obsadzenia wygasłych mandatów z listy Nr 15 KWW Augustów – Porozumienie Samorządowe została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała rotę ślubowania. /zał. nr 4/

Pani Krystyna Wilczewska i Pani Anna Maria Szałwińska złożyły ślubowanie wobec Rady Miejskiej.

Ad. pkt 5b

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwał w sprawie wyboru Komisji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż obligatoryjnie Rada Miejska ma obowiązek powołania Komisji Rewizyjnej i Komisji Uzdrowiskowej. Przypomniała, że do tej pory Rada Miejska w Augustowie miała 6 stałych komisji w 6-osobowych składach, o nazwach:

- Komisja Budżetu i Finansów,

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Uzdrowiskowa,

- Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia,

- Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych ma inną propozycję?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił propozycję, aby Komisje Rady Miejskiej, z wyjątkiem Komisji Budżetu i Finansów RM, były 7 – osobowe.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że wniosek Pana Radnego jest słuszny, ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że niektórym radnym zabraknie miejsc do pracy w Komisjach.

Więcej propozycji nie zgłoszono i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego, aby powołać Komisje Rady Miejskiej w 7 – osobowych składach, z wyjątkiem Komisji Budżetu i Finansów, którą już powołano.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem Pana Radnego głosowało 9 radnych, 12 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek został oddalony.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie propozycję, aby pięć Komisji Rady Miejskiej pracowało w 6 – osobowych składach, i aby zachować dotychczasowe ich nazwy. Za ww. propozycją głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy
9 głosach wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Augustowie. Przypomniała, iż do każdej Komisji powinni zostać zgłoszeni przedstawiciele wszystkich klubów. Do tej pory zgłoszono następujące kluby:

- Klub Radnych Augustów Porozumienie Samorządowe Rady Miejskiej
w Augustowie, /zał. nr 5/,

- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Augustowie,
/zał. nr 6/,

- Klub Radnych Nasze Miasto Rady Miejskiej w Augustowie – zgłoszony na poprzedniej sesji.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła kandydatury Pana Radnego Adama Sieńko i Pana Radnego Dariusza Górnego.

Pani Radna Anna Maria Szałwińska zgłosiła kandydatury Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej i Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Pani Radna Anna Urban zgłosiła kandydatury Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego i Pani Radnej Małgorzaty Grygo.

Pan Radny Bogusław Czesław Samel zgłosił kandydaturę Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego.

Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, lista zgłoszeń została zamknięta
i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania:

- za kandydaturą Pana Radnego Adama Sieńko głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Dariusza Górnego głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego głosowało
9 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 12 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Małgorzaty Grygo głosowało 10 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 11 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego głosowało
21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania do Komisji Rewyzyjnej RM weszli następujący radni:

1) Pan Tomasz Dobkowski,

2) Pan Jerzy Dobrowolski,

3) Pan Dariusz Górny,

4) Pani Małgorzata Grygo,

5) Pan Adam Sieńko,

6) Pani Krystyna Wilczewska.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/7/10 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 7/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej
w Augustowie.

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła kandydatury Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego i Pana Radnego Jarosława Górnego.

Pan Radny Wiesław Jeruć zgłosił kandydatury Pani Radnej Bożenny Alicji Ziemak i Pani Radnej Anny Marii Szałwińskiej.

Pan Radny Dariusz Górny zgłosił kandydatury Pana Radnego Zbigniewa Huszczy i Pana Radnego Adama Wysockiego.

Pan Radny Bogusław Czesław Samel zgłosił kandydaturę Pana Radnego Stanisława Kisiela.

Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, lista zgłoszeń została zamknięta i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania:

- za kandydaturą Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Jarosława Radzio głosowało 9 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 12 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Bożenny Alicji Ziemak głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Anny Marii Szałwińskiej głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Zbigniewa Huszczy głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Adama Wysockiego głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Stanisława Kisiela głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania do Komisji Uzdrowiskowej RM weszli następujący radni:

1) Pan Zbigniew Huszcza,

2) Pan Stanisław Kisiel,

3) Pani Anna Maria Szałwińska,

4) Pan Adam Wysocki,

5) Pan Zygmunt Bernard Zawadzki,

6) Pani Bożenna Alicja Ziemak.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/8/10 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 8/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Jarosława Radzio.

Pan Radny Wiesław Jeruć zgłosił kandydatury Pani Radnej Bożenny Alicji Ziemak i Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Pan Radny Dariusz Górny zgłosił kandydatury Pana Radnego Zbigniewa Huszczy i Pana Radnego Adama Wysockiego.

Pan Radny Stanisław Kisiel zgłosił kandydaturę Pana Radnego Bogusława Czesława Samla.

Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, lista zgłoszeń została zamknięta i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania:

- za kandydaturą Pana Radnego Jarosława Radzio głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się,

- za kandydaturą Pani Radnej Bożenny Alicji Ziemak głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pan Radnego Tomasza Dobkowskiego głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Zbigniewa Huszczy głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Adama Wysockiego głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Bogusława Czesława Samla głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania do Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM weszli następujący radni:

1) Pan Tomasz Dobkowski,

2) Pan Zbigniew Huszcza,

3) Pan Jarosław Radzio,

4) Pan Bogusław Czesław Samel,

5) Pan Adam Wysocki,

6) Pani Bożenna Alicja Ziemak.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/9/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 9/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła kandydatury Pani Radnej Anny Jolanty Dźwilewskiej i Pana Radnego Dariusza Górnego.

Pan Radny Wiesław Jeruć zgłosił kandydatury Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej i Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Bogusława Czesława Samla.

Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, lista zgłoszeń została zamknięta i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania:

- za kandydaturą Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego głosowało
13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymującym się,

- za kandydaturą Pani Radnej Anny Jolanty Dźwilewskiej głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pan Radnego Dariusza Górnego głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pana Radnego Bogusława Czesława Samla głosowało
20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania do Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM weszli następujący radni:

1) Pan Tomasz Dobkowski,

2) Pani Anna Jolanta Dźwilewska,

3) Pan Dariusz Górny,

4) Pan Marcin Kleczkowski,

5) Pan Bogusław Czesław Samel,

6) Pani Krystyna Wilczewska.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/10/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 10/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Radny Wiesław Jeruć zgłosił kandydatury Pani Radnej Anny Marii Szałwińskiej i Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej.

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła kandydaturę Pani Radnej Anny Urban.

Pan Radny Dariusz Górny zgłosił kandydatury Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz i Pani Radnej Anny Jolanty Dźwilewskiej.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił kandydaturę Pani Radnej Ewy Perkowskiej.

Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, lista zgłoszeń została zamknięta i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania:

- za kandydaturą Pani Radnej Anny Marii Szałwińskiej głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Anny Urban głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Anny Jolanty Dźwilewskiej głosowało
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się,

- za kandydaturą Pani Radnej Ewy Perkowskiej głosowało 11 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymującym się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania do Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM weszli następujący radni:

1) Pani Anna Jolanta Dźwilewska

2) Pani Bożenna Łukaszewicz,

3) Pani Ewa Perkowska,

4) Pani Anna Maria Szałwińska,

5) Pani Anna Urban,

6) Pani Krystyna Wilczewska.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/11/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 11/.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w obradach sesji do godz. 10.20.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o ukonstytuowanie się ustalonych Komisji, czyli o wybranie spośród swoich członków ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Komisje Rady Miejskiej ukonstytuowały się w następujący sposób:

- przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej został Pan Adam Sieńko, a jego zastępcą została Pani Krystyna Wilczewska,

- przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej został Pan Stanisław Kisiel, a jego zastępcą została Pani Bożenna Alicja Ziemak,

- przewodniczącym Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej został Pan Zbigniew Huszcza, a jego zastępcą został Pan Adam Wysocki.

- przewodniczącą Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej została Pani Anna Maria Szałwińska a jej zastępcą Pani Anna Jolanta Dźwilewska,

- przewodniczącym Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej został Pan Dariusz Górny, a jego zastępcą Pan Tomasz Dobkowski.

Ad. pkt 5c

Wznawiając obrady po przerwie Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pani Radna Anna Urban zapytała ile procent wynosi zadłużenie naszego miasta?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miastaodpowiedziała, że zadłużenie na koniec 2010 r. wynosi ok. 40% przy ustawowo dopuszczalnym, 60% maksymalnym zadłużeniu.

Pani Bożenna Alicja Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów RM
poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie
3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/12/10 została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 12/.

Ad. pkt 5d

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pani Bożenna Alicja Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów RM
poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, iż stawka dotacji z miesiąca na miesiąc rośnie, i czy w związku z tym podejmowane są działania, które pozwolą na zachowanie stawki na tym samym poziomie, albo nawet na jej zmniejszenie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż dyrektor miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji został zobowiązany do opracowania planu naprawczego do 15 stycznia 2011 r.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/13/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 13/.

Ad. pkt 5e

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Udzieliła głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Prezesowi Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie
z prośbą o omówienie ww. uchwały.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. omówił projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła opinie związków na temat podwyżki wody i ścieków w 2011 r.:

- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie, po analizie wniosku spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie na temat nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, stwierdził, iż nie zgadza się z podwyżką opłat na proponowanym poziomie, a do zaakceptowania byłyby następujące stawki: woda G1 – 2,89 zł/m3 brutto, woda G2 – 2,92 zł/m3 brutto, ścieki G1 – 3,91 zł/m3 brutto, ścieki G2 – 3,91 zł/m3 brutto, /zał. nr 14/,

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Zarząd Regionu Podlaskiego negatywnie zaopiniował projekt podwyżek. Związek uważa, że
i tak już zubożałe społeczeństwo, poprzez ciągłe, coroczne podwyżki we wszystkich usługach wpędzane jest w dalszą nędzę. Związek twierdzi, że cena wody i odprowadzania ścieków w naszym mieście są najdroższe w porównaniu z innymi miastami naszego województwa. Nagannym jest fakt, by Wodociągi
i Kanalizacje Miejskie osiągały pozytywne wyniki poprzez nieustanne podwyżki wody i ścieków. Związek zaproponował, by oszczędności i rezerw szukać wewnątrz zakładu, jak to czyni każda rodzina we własnym zakresie. Jak do tej pory wszelkie podwyżki wody i ścieków nie miały konkretnego przełożenia na poprawę tych usług. Związek jest zdecydowanie przeciwny podwyżkom, które godzą bezpośrednio w budżety domowe, /zał. nr 15/.

/zał. nr 16, 17, 18/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pani Bożenna Alicja Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów RM
poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 r. za projektem ww. uchwały głosowało 2 członków Komisji, 2 było przeciw a 1 wstrzymał się od głosu.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że zgadza się z treścią pisma Związku „Solidarność”. Podwyżka bardzo uderzy w mieszkańców, dlatego będzie przeciwna podjęciu uchwały.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał Pana Prezesa, czy podnoszenie stawek opłat za wodę i ścieki jest jedynym sposobem radzenia sobie
z warunkami rynkowymi? Każdy doskonale wie, że koszty rosną. Na sesji Rady Miejskiej obecni są przedsiębiorcy, którzy gdyby reagowali tak samo jak Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie to wszystkie usługi by zdrożały. Stwierdził, że jest wiele sposobów na radzenie sobie z podwyżkami. Oszczędności trzeba szukać też u siebie tak, jak robią to wszyscy inni.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o.stwierdził, iż Pan Radny słusznie zauważył, że wszystkie koszty rosną w większym stopniu niż zaproponowała to Spółka. Program oszczędnościowy Spółki realizowany jest, co roku. Sporządza się plan wydatków związanych
z działalnością na najbliższy rok i program ten przewiduje pewne oszczędności. Powiedział, że wg wyliczeń Spółki wzrost kosztów utrzymania 4 – osobowej rodziny wzrośnie średnio miesięcznie o 4,93 zł. Pan Prezes stwierdził, że podwyżka za wodę i ścieki nie jest przecież tak wysoka jak w przypadku energii elektrycznej, czy paliwa, i ma jedynie charakter zabezpieczający wzrost innych kosztów.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o przedstawienie informacji na temat cen za wodę i ścieki w okolicznych miejscowościach.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o.przedstawił informację dotyczącą cen za wodę i ścieki w okolicznych miejscowościach.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za ww. uchwałą głosowało 4 radnych,
7 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została podjęta.

Ad. pkt 5f

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5f, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Udzieliła głosu Pani Anicie Szostak – Insepktorowi w Wydziale Edukacji UM
z prośbą o omówienie ww. uchwały.

Pani Anita Szostak – Inspektor w Wydziale Edukacji UM omówiła projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pan Radny Jarosław Radzio przytoczył §37. regulaminu: „Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymali za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.” Pan Radny zapytał, czy nauczyciel może sobie wybrać, czy otrzyma dzień wolny, czy wynagrodzenie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że
w regulaminie zapisano, iż nauczyciel, jeżeli nie otrzymał wynagrodzenia to może otrzymać dzień wolny. Podstawą jest dzień wolny, i jeżeli tego dnia nie otrzymał to wtedy otrzymuje wynagrodzenie. Podobnie te kwestię regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zwróciła uwagę, iż w §29 w pkt. 2 funkcjonuje następujący zapis: „...w szkołach /klasach/ przysposabiających do pracy zawodowej”. Pani Radna wyjaśniła, że już od kilku lat nie ma szkół, ani klas przysposabiających do pracy zawodowej tylko przysposabiających do pracy. W miejsce „zawodowej” należy wpisać „do pracy”

Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała, że jeżeli nauczyciel otrzymuje dzień wolny to w tym czasie na jego godzinę przychodzi inny nauczyciel, któremu trzeba zapłacić. Skutek finansowy jest, więc taki sam. Nauczyciel danego przedmiotu odbiera wolny dzień, a w tym czasie na jego miejsce przychodzą nauczyciele, którzy często nie uczą danego przedmiotu.
W związku z tym, może należałoby coś w tej kwestii zmienić?

Pan Radny Jarosław Radzio stwierdził, że ww. zapis regulaminu wywołuje niezadowolenie wśród nauczycieli, którzy nie widzą sensu w pracy
w dni wolne, kiedy później muszą odebrać ten dzień w dni pracujące, a na ich miejsce przychodzą inni nauczyciele, którym trzeba zapłacić.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż organizacją pracy w szkole, czy w przedszkolu zajmuje się dyrektor. Dyrektor ma przede wszystkim działać w sposób ekonomiczny. W regulaminie nie zapisano tylko i wyłącznie dzień wolny, ale również daje się możliwość otrzymania wynagrodzenia.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/14/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 19/.

Ad. pkt 5g

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Udzieliła głosu Pani Anicie Szostak – Insepktorowi w Wydziale Edukacji UM
z prośbą o omówienie ww. uchwały.

Pani Anita Szostak – Inspektor w Wydziale Edukacji UM omówiła projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pani Radna Anna Dźwilewska wyraziła zadowolenie z faktu, iż taki projekt uchwały powstał i ma nadzieję, że będzie to pierwszy krok do stworzenia społecznej rady działalności pożytku publicznego.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/15/10 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 20/.

Ad. pkt 6

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm RP pogratulował Paniom i Panom Radnym, Panu Burmistrzowi wyboru na następną kadencję i życzył wszystkim dobrej współpracy na rzecz miasta. Powiedział, że chciałby, aby w obecnej Radzie była stabilna koalicja i wydaje się, że taka koalicja powstała. Nie tylko jako poseł, ale również jako przewodniczący struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący regionu podlaskiego cieszy się, że taka koalicja została zawarta ze względu na to, że mieszkańcy Augustowa niejako tak wskazali wybierając na burmistrza Pana Kazimierza Kożuchowskiego,
a większość radnych rady miejskiej to są członkowie Platformy Obywatelskiej. Naturalną sprawą było w tej sytuacji utworzenie koalicji. Personalne zawiązanie koalicji nastąpiło, jeżeli chodzi o organy uchwałodawcze. Dobrze by było, aby koalicjanci ustalili wspólny program działania, który będą wspierać
i realizować. Pewnie nie we wszystkich tematach będą się zgadzać i tych należałoby nie realizować, a realizować tylko te, gdzie będzie porozumienie.
W sytuacji, gdy nie udaje się wypracować wspólnego stanowiska nie powinno się tracić czasu na kłótnie.

Pan Poseł udzielił odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego i Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Zachęcił do zapoznania się z Krajowym Programem Budowy Dróg na lata 2011-2015 oraz z jego trzema załącznikami. Pierwszy priorytetowy załącznik zawiera budowę dróg krajowych i obwodnic. W tym priorytecie jest ujęta obwodnica Augustowa. Obwodnica ta znajduje się w formule Projektuj Buduj. W tej chwili Dyrekcja Generalna Dróg wykonuje tzw. II etap przetargu, etap cenowy. Ponieważ pojawiły się pytania wykonawców, przedłużono termin składania ofert do 14 stycznia 2011 r.. Po przyjęciu ofert /ma prawo zgłosić się 18 firm/ nastąpi ich otwarcie i pewnie wybrana zostanie firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę. Firmy, które przegrają mają możliwość zgłoszenia protestu. Przewiduje się, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi
w I kwartale 2011 roku. Od podpisania umowy firma ma 42 miesiące na realizację całego przedsięwzięcia. To maksymalny termin. Firma oczywiście może skrócić czas realizacji, i na niektórych inwestycjach takie terminy zostały skrócone. Na liście priorytetowej nie znalazły się wszystkie zadania
z Województwa Podlaskiego. Zadaniami, które są na tej liście to: droga do Jeżewa /24 km/, obwodnica Zambrowa, obwodnica Bargłowa, obwodnica Szczuczyna
i obwodnica Stawisk. Są to inwestycje, których realizacja rozpocznie się przed 2013 rokiem. Powstała również lista rezerwowa, gdzie inwestycje, w przypadku oszczędności, będą realizowane, m.in. droga Katrynka – Przewalanka. Inwestycja ta ma szanse realizacji, ponieważ jej koszt nie jest wysoki. Wracając do interpelacji Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego na temat obwodnicy Suwałk, to ta inwestycja znalazła się w załączniku nr 2, co oznacza, że znalazła się wśród tych inwestycji, które będą realizowane po 2013 r. Obwodnica Suwałk nie ma jeszcze gotowej dokumentacji, i nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, i tak naprawdę nie ma zatwierdzonych wariantów przez Komitet Opiniowania Inwestycji. Wniosek do Dyrektora Generalnego został wystosowany 2-3 tygodnie temu i w ciągu miesiąca przez KOI prawdopodobnie zostanie zatwierdzony wariant tzw. preferowany. Może pojawić się problem, ponieważ toczy się spór pomiędzy miastem i gminą Suwałki, i w jednym
z wariantów Miasto Suwałki zbliża się do zabudowań mieszkalnych Suwałki. Mieszkańcy tych terenów złożyli protest w związku z tą odległością obwodnicy od ich zabudowań. Pan Poseł poinformował, iż będąc na sesji w Suwałkach namawiał prezydenta Suwałk do tego, żeby podjął rozmowy z wójtem gminy,
w celu dojścia do porozumienia. Takie porozumienie jest konieczne, aby na etapie złożenia wniosku o decyzję środowiskową nikt się nie odwołał. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie ważnej decyzji środowiskowej. Prezydent Suwałk chce, aby tę inwestycję przesunięto na listę rezerwową i taką interpelację do Ministra Infrastruktury złożyli wspólnie
z Posłem Robertem Tyszkiewiczem. Istnieje szansa na to, aby inwestycja została przesunięta na listę rezerwową, ale warunkiem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Pan Poseł stwierdził, iż nie widzi potrzeby wspierania Suwałk
w kwestii budowy obwodnicy, ponieważ w związku z sytuacją, o której wspomniał wcześniej, niewiele to da, a wręcz może wprowadzić większe zamieszanie. Realizacja inwestycji w formule Projektuj Buduj skraca czas jej realizacji, ale też nie pozwala na dokładne określenie jej wartości, z uwagi na to, że nie ma projektu technicznego.

Pan Radny Zygmunt Bernard Zawadzki zapytał, czy Pan Poseł zgadza się z tym, aby Augustów integrował się z Suwałkami, tak jak Pan Poseł uczył wszystkich wcześniej. Stwierdził, że jeśli Suwałki nie uzyskają decyzji środowiskowej to, jaka pociecha dla Augustowa z naszej obwodnicy.
W Augustowie organizowano protesty i w związku z tym blokowano przejazd przez miasto. Poinformował, iż jego firma również blokowała drogę, za co Policja skierowała wniosek o ukaranie do sądu. Pan Radny uważa za niesprawiedliwy fakt, iż wiele osób brało udział w proteście, a tylko oni zostali ukarani. Zapytał, jak można wierzyć obietnicom, które Pan Poseł składa?

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm RP powiedział, że to do Państwa Radnych należy decyzja, czy podejmą decyzję o integracji z Suwałkami. Pan Poseł powiedział, że Państwo Radni, czy podejmą, czy nie podejmą uchwały
w tej sprawie to on i tak będzie działał na rzecz budowy obwodnicy Suwałk. Powiedział, że to nie on, będąc burmistrzem, wstrzymał budowę obwodnicy Augustowa, tylko 1 sierpnia 2007 r. ogłosił to w Sygnałach Dnia Pan Premier Jarosław Kaczyński. Zanim Rząd Platformy Obywatelskiej przejął władzę wszystkie decyzje, m.in. środowiskowa, zostały uchylone. Stwierdził, że jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Augustowa, to przewidziane jest takie rozwiązanie, że jeżeli z różnych względów nie uda się jej wykonać, aż do lotniska, m.in.
z uwagi na protesty, mieszkańców gminy Suwałki, to w ramach tej inwestycji jest przygotowywana modernizacja drogi powiatowej i dojścia z powrotem do drogi nr 8 na wysokości ronda /skrzyżowanie papiernia, Płociczno/. Rondo to jest potrzebne ze względu na to, że na tej drodze dochodzi do wielu wypadków. Pan Poseł powiedział, że na budowie obwodnicy Suwałk zależy mu pewnie bardziej niż Panu Radnemu.

Pan Radny Zygmunt Bernard Zawadzki stwierdził, że Pan Poseł mógł się tłumaczyć wtedy, gdy jako burmistrz miał ograniczoną władzę, ale teraz,
w momencie, gdy większość władzy w Państwie znajduje się w rękach Platformy Obywatelskiej tłumaczenie, że mogą być protesty jest niedorzeczne. Przypomniał, że przecież procedura wywłaszczeniowa przebiega zupełnie inaczej, gdy dana inwestycja będzie przeznaczona pod cel publiczny. Pan Radny wyraził niezadowolenie, że wszystkie procedury zmierzające do rozpoczęcia inwestycji trwają tak długo.

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm RP stwierdził, że Pan Radny na pewno nie chiałby, żeby jako właściciel danej nieruchomości, nie miał możliwości odwołania, bo taka sytuacja może też dotknąć Pana Radnego. Proces odwoławczy musi być zachowany. Obecnie odwołanie jest skuteczne na etapie decyzji środowiskowej, która wytycza pas przebiegu drogi. W przypadku Suwałk nie zostało to jeszcze przeprowadzone, i jeżeli wszystko pójdzie dobrze uda się to do końca roku. W momencie, gdy będzie wytyczony pas, inwestycję będzie można realizować w formule Projektuj Buduj, gdzie po uprawomocnieniu się zintegrowanej decyzji na realizację inwestycji, grunty automatycznie przechodzą na Skarb Państwa. Na tym etapie można sądzić się
o odszkodowanie przez wiele lat, ale nie wstrzymuje to realizacji inwestycji,
i taka właśnie usprawniająca procedura została wprowadzona dwa lata temu.
W przypadku Augustowa, jeżeli będzie już prawomocna decyzja ZRIDU,
to z mocy prawa grunty przechodzą na własność Skarbu Państwa. W przypadku gdyby nie było takich przepisów prawa to nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji w kraju. Pan Poseł na zakończenie swojego wystąpienia pogratulował Pani Joannie Lisek wyboru na Przewodniczącą Rady Miejskiej, która w historii tego miasta jest pierwszą kobietą, piastującą tę funkcję. Życzył wszystkim zebranym i ich rodzinom wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności
w nadchodzącym 2011 roku.

Na interpelację Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że główne ulice w mieście, tj.: Wojska Polskiego, 3 Maja, Kopernika, Kościuszki, Rajgrodzka, są ulicami powiatowymi. Kolizja, o której mówił Pan Radny Jerzy Dobrowolski dotyczyła ulicy 3 Maja. Miasto rozpoczęło wywóz śniegu z Rynku Zygmunta Augusta, ale akcja na większą skalę jest podyktowana finansami. Brakuje środków finansowych na odśnieżanie, ponieważ zaplanowane na ten rok w budżecie miasta są niewystarczające.

Na interpelację Pana Radnego Bogusława Samla odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że rozdzielony wniosek w sprawie budowy całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego nad jez. Necko został złożony we wrześniu br. i przeszedł ocenę formalną, a w chwili obecnej znajduje się
w ocenie merytorycznej. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że przy wsparciu Pana Posła i Przewodniczącego Sejmiku, inwestycję uda się rozpocząć w przyszłym roku.

Pani Radna Anna Urban zwróciła uwagę na problem polegający na tym, że pługi śnieżne rozsuwają śnieg na ulicach w irytujący sposób, ponieważ większość tego śniegu wpychana jest bezczelnie, w dopiero, co odśnieżone wjazdy, na indywidualną posesję. W takiej sytuacji, aby wyjechać ze swojego podwórka trzeba 60-70 cm zbrylonego śniegu odgarnąć. Pani Radna stwierdziła, że praca takiego spychacza jest po prostu skandaliczna. Poprosiła Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że warunki zimowe, wiadomo, że są trudne, i nie ma technicznej możliwości, aby rozsuwany śnieg nie lądował we wjazdach posesji. Powiedział, że sam również boryka się z tym problemem, ponieważ jego wjazd jest również zasypywany
i musi go odśnieżać.

Ad. pkt 7

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej z 2 i 9.12.2010 r. Zapytała czy są uwagi do protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej?

Uwag nie zgłoszono i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, czy jest to możliwe, aby zawiadamiać wszystkich Radnych o terminach i tematyce posiedzeń Komisji Rady Miejskiej? Niektórzy Radni chcą uczestniczyć w posiedzeniach, bez prawa głosu, ale z prawem doradczym. Pan Radny zapytał, co się dzieje z ul. 3 Maja? Obietnice wyborcze minęły i w związku z tym, kiedy rozpocznie się prawdziwa robota? Pan Radny zapytał o zakres robót na tej ulicy?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż
w tej sprawie podpisano już porozumienie ze Starostwem Powiatowym i roboty na ul. 3 Maja rozpoczną się, kiedy tylko zejdą śniegi. Przedłużono aneks do umowy z firmą, która wygrała przetarg i wiosną rozpocznie się budowa. Wykonanie tej inwestycji planowane jest do sezonu letniego, do 20 czerwca 2011 r..

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
poinformował, iż zakres prac obejmuje budowę kolektora sanitarnego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Hożej, plus przyłącza sanitarne i wodociągowe oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników, po rozkopach, na szerokości po wykopie, nawierzchnią asfalto - betonową. Pan Kierownik wyjaśnił, iż porozumienie zawarte z Powiatem dotyczy udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej, czyli ul. 3 Maja.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała jak wyglądają sprawy związane z ekspertyzą klatek schodowych w przedszkolach?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Pana Radnego Dobrowolskiego, czy informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej może być telefoniczna?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski odpowiedział, że tak.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta odpowiedziała, że jeżeli chodzi o informowanie o posiedzeniach Komisji wszystkich radnych to nie ma z tym problemu tylko w tym przypadku, gdy są one zaplanowane odpowiednio wcześniej. Powiedziała, że o posiedzeniach Komisji zwoływanych w ostatniej chwili, będzie trudno zawiadomić wszystkich radnych. Informacja
o posiedzeniach Komisji każdorazowo umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Augustów24pl.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Augustowie gdzie orzeka o uchyleniu swoich wcześniejszych decyzji nałożonych na Dyrektorów Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, dotyczących zakazu eksploatacji stref pożarowych ZLII do czasu usunięcia uchybień kwalifikujących budynek jako zagrażający życiu ludzi, /zał. nr: 21, 22, 23, 24/;

- z pismem Naczelnego Lekarza Uzdrowiska w sprawie rozszerzenia strefy A, w taki sposób, aby objąć swoim zasięgiem budowany budynek hotelowy pn. „Pałac na Wodzie” /pismem zajmie się Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie/.

Pani Przewodnicząca przypomniała, że 3 stycznia 2011 r. mija ostateczny termin składania oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2010-2014.

Pani Przewodnicząca podziękowała Państwu Radnym za wpłaty na uroczystą Mszę Świętą w intencji Augustowskiego Samorządu Terytorialnego kadencji 2010 - 2014, która odbędzie się w Kościele NSJ 6 stycznia 2011 r.
o godz. 10.30. Pani Przewodnicząca ustaliła poczet sztandarowy na ww. uroczystość w osobach: Pan Radny Tomasz Dobkowski, Pan Radny Jerzy Dobrowolski i Pani Radna Anna Jolanta Dźwilewska.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyli wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia noworoczne.

Ad. pkt 9

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła III sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Joanna Lisek/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2011-02-16