Protokół nr XLI/10 z obrad sesji RM z 4 czerwca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR XLI/10

z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 4 czerwca 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 18 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.07 i zakończono o 14.15

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2010 r.,

b) przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych,

c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego,

d) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Augustowie,

e) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa,

f) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zasadności wstrzymania dalszych prac nad projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów położonych przy drodze krajowej Augustów – Warszawa.

7. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność MOPS.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji RM z 26.03.2010 r. i XL sesji RM z 26.04.2010 r.

10.Zapytania i wolne wnioski.

Część uroczysta sesji ok. godz. 13.00

11. Wystąpienie okolicznościowe z okazji 20 lecia samorządu terytorialnego.

12. Wręczenie Medali „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

13. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał przybyłych na sesję: Ks. Proboczcza Witolda Bączyka, Pana Krzysztofa Andruszkiewicza – Przedstawiciela BAT, Pana Krzysztofa Budzińskiego – Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy lokalnej, Państwa Radnych, pracowników i kierowników Urzędu Miejskiego, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Tomasza Śpiczko – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? /zał. nr 2/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić pkt 5g, tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat porządku obrad?

Pani Radna Ewa Perkowska zaproponowała przeniesienie pkt 5a porządku obrad i rozpatrywanie go w pkt 5c. Punkty 5b i 5c ulegną przesunięciu o jeden w górę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że taka zmiana porządku obrad spowoduje, że przegłosowując uchwałę z pkt 5b przejmiemy od Powiatu Augustowskiego zadanie inwestycyjne w pasie drogowym dróg powiatowych, natomiast zmiany budżetu miasta na 2010 r. nie będą jeszcze przyjęte.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, iż taka kolejność została zaproponowana z tego względu, aby kolejne uchwały odnośnie przyjęcia od Powiatu zadania i udzielenie pomocy rzeczowej miały odzwierciedlenie w planie finansowym miasta.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, iż propozycja Pani Radnej Ewy Perkowskiej jest zasadna, ponieważ Pani Skarbnik przyjmuje z góry, że wszyscy będą głosować „za” ww. punktami porządku obrad. W przypadku głosowania negatywnego sytuacja jest zupełnie odwrotna. Pani Radna poparła wniosek Pani Radnej Ewy Perkowskiej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeżeli przyjmiemy od Powiatu zadanie, a uchwała w sprawie zmian budżetu miasta nie zostanie przegłosowana wówczas sytuacja będzie odwrotna.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeżeli
w budżecie nie nastąpią zaproponowane zmiany, wówczas dwie pozostałe uchwały, o których mowa, będą bezzasadne.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej Ewy Perkowskiej o przeniesienie pkt 5a porządku obrad i rozpatrywanie go w pkt 5c. Punkty 5b i 5c ulegną przesunięciu o jeden w górę. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem głosowało 4 radnych, 13 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek nie przeszedł.

Więcej propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres 29.04.2010 r. do 1.06.2010 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Radna Ewa Perkowska– interpelacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa w ulicach 3 Maja
i Ogrodowej, co znalazło odbicie w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 r. Pani Radna zapytała, kiedy miasto przystąpi do realizacji tego zadania? Kolejna interpelacja dotyczy ul. Piwnej. Mieszkańcy tejże ulicy zwracają się z prośbą
o wykonanie prac pielęgnacyjnych nad Kanałem Bystrym, ustawienie pojemników na śmieci i zaplanowanie patroli Policji czy Straży Miejskiej, szczególnie w sezonie letnim.

Pani Radna Anna Urban – interpelacja dotyczy budynku nr 30 przy
ul. 3 Maja. Pani Radna zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony kolejny remont elewacji tego budynku? Przypomniała, iż ostatnia kompleksowa termomodernizacja była przeprowadzona jesienią 2009 r. Niestety po pół roku od remontu potrzebny jest kolejny. Pani Radna zapytała, kto był wykonawcą
i ile kosztowała inwestycja?

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 r., w wyniku burzliwej dyskusji, projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, iż materiały, które otrzymali radni na dzisiejszą sesję diametralnie zmieniają budżet miasta na 2010 r. Stwierdził, iż budżet sprzed 2 lat jak również obecny nie są ambitne. Miasto nadal nie ma odpowiedniej strategii rozwoju, co najmniej 10 letniej, a nawet
20 letniej. Polityczne rozgrywki, polegające na dzieleniu dróg na powiatowe
i miejskie, nie służą miastu. Pan Radny sugerował, aby ustalić wspólnie
z Powiatem, które drogi powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Ulica Kwaśna powstała pewnie 450 lat temu, a co najmniej od 200 jest brukowana,
i łączy ulice, które powstały przecież później a są już asfaltowe. Osoby, które mają wątpliwości, czy tę ulicę należałoby wykonać powinny nią trochę pojeździć. Prawdą jest, że ulica Tytoniowa jest ulicą, na której są duże zakłady typu BAT, POM i nie jest >a jednak w tak złym stanie. Pan Radny stwierdził, że jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców opowiada się za prowadzeniem inwestycji w mieście. Powiedział, że poprze tę uchwałę
w głosowaniu, ale uważa, że sprawa pojawiła się nagle, przed wyborami
i najprawdopodobniej chodzi tu o pozyskanie głosów wyborców, ponieważ przy ww. ulicach zlokalizowane są zakłady zatrudniające wielu ludzi.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że częściowo zgadza się
z wypowiedzią swojego przedmówcy. Radni zostali zaskoczeni tak poważną zmianą w budżecie miasta, co przyniesie duże konsekwencje na dalsze lata. Tę sprawę należy bardzo dokładnie przeanalizować, ponieważ ww. uchwała burzy wcześniejsze ustalenia: intencyjną uchwałę w sprawie ulicy 3 Maja. Pani Radna stwierdziła, że ulicę 3 Maja powinno się wykonać w pierwszej kolejności. Nie ulega wątpliwości, że ulice: Komunalną, Tytoniową i I Pułku Ułanów Krechowieckich również należy wykonać, ale nie powinno się traktować ich priorytetowo. Ulica 3 Maja jest wizytówką a jej stan jest fatalny, nie wspominając o kanalizacji, wodociągu, czy toaletach na zewnątrz domów. Taka sytuacja urąga naszemu miastu, które przecież jest miastem uzdrowiskowym. Pani Radna stwierdziła, że nie zgadza się z zaproponowanymi zmianami budżetu miasta.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest zaskoczony wypowiedziami Państwa Radnych, ponieważ na temat budowy ww. ulic rozmawiano już wielokrotnie. Wystarczy przypomnieć sobie sesje z ubiegłego roku, na których Rada Miejska ustaliła, iż występujemy
o dofinansowanie budowy ww. ulic i w tej sprawie zawarto porozumienie
z Zarządem Powiatu. Powiat na mocy tego porozumienia zobowiązany był wystąpić o dofinansowanie jednej inwestycji: Kwaśna i Młodości, natomiast Miasto o dofinansowanie: Tytoniowej, Elektrycznej, Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich. Projekt miejski oceniono bardzo wysoko i niewiele brakowało, aby znalazł się na tej liście przy pierwotnym podziale środków. Okazało się, że planowane środki na inne inwestycje były mniejsze niż we wcześniejszej wersji i dlatego zostały wygospodarowane środki na te inwestycje. Ulice: Kwaśna i Młodości znalazły się daleko na tej liście i nie miały szans na pozyskanie dofinansowania. Pan Przewodniczący zgodził się
z Panem Radnym Bogusławem Samlem, że ulice Kwaśna i Młodości są
w bardzo złym stanie, ale nieprawdą jest, że po ul. Tytoniowej w miarę dobrze się jeździ. Faktem jest, że ul. Tytoniowa prowadzi do naszych sztandarowych zakładów i tam przyjeżdżają ludzie z całego świata i wjeżdżając na tę ulicę nie powinni odnosić wrażenia, że znaleźli się na obszarze bardzo zaniedbanym. Pan Przewodniczący stwierdził, że podział dróg na miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe jest podziałem sztucznym, ponieważ nas interesują wszystkie ulice w mieście. Pan Przewodniczący powiedział, że skoro jest szansa na pozyskanie tych środków z zewnątrz, zagwarantowane są również pieniądze z powiatu, to powinno się tą inwestycję realizować i nie rezygnować
z dofinansowania. Organem prowadzącym tą inwestycję będzie Miasto, ponieważ to my złożyliśmy wniosek. Należy podkreślić, że ww. inwestycja nie niesie za sobą żadnych zagrożeń dla budżetu miasta, ponieważ daleko nam jeszcze do kwot, które powodowałyby utratę płynności finansowej. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy realizować tą inwestycję, czy środki finansowe, które mamy zagwarantowane są nam niepotrzebne?

Pan Radny Zbigniew Huszcza zgodził się z Panią Radną Anną Urban, że deficyt budżetu miasta rośnie, ale jest to wynikiem pewnych decyzji, które zostały przyjęte w budżecie. Pan Radny przypomniał, że był przeciwnikiem prowadzenia pewnych inwestycji, na które zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytów. Pan Radny stwierdził, że budowa dróg jest obowiązkiem samorządów. Zgodził się z Panem Przewodniczącym, że Rada Miejska
w ubiegłym roku w wyniku głosowania podjęła decyzję, że Miasto wspólnie
z Powiatem będzie realizować tę inwestycję, ale Miasto wystąpi z wnioskiem
o dofinansowanie z tzw. „schetynówek”. Przypomniał, że Miasto w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o budowę dróg korzysta tylko z tzw. „schetynówek”. Niestety wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę ulic: Tytoniową, Komunalną, I Pułku Ułanów Krechowieckich, gdzie można było dostać 75% dofinansowania, z przyczyn formalnych został odrzucony. Pozostają „schetynówki” i Miasto musi z nich skorzystać, ponieważ należy zdawać sobie sprawę z tego, że po powodzi, która trwa teraz w kraju, trudno będzie uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie. Pan Radny poinformował, że
w sprawie dofinansowania ze „schetynówek” interweniował Pan Poseł Leszek Cieślik, któremu należą się podziękowania. Poinformował, że ma przed sobą pismo firm, kierowane do Pana Posła Leszka Cieślika i odpowiedź Pana Wojewody do Pana Posła w sprawie dofinansowywania budowy dróg. Pan Radny stwierdził, że Państwo Radni powinni przyjąć ww. uchwałę.

Pani Radna Bożenna Ziemak stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, że w Augustowie jest wiele ulic do zrobienia, ale ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich powinna być wykonana jak najszybciej. Pani Radna poinformowała, iż w ostatnim czasie jeździ tą ulicą codziennie do Hospicjum. Przewiezienie chorego karetką po tej ulicy jest bardzo trudne, ponieważ tamtędy jedzie się 20 km na godzinę – ulica jest wybrukowana. Miastu nie udałoby się wykonać tylko tej ulicy, ponieważ na pojedyncze zadanie Miasto nie uzyska dofinansowania. Pani Radna stwierdziła, że jest bardzo ważne, aby Państwo Radni przyjęli ww. uchwałę, aby ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich mogła być zrealizowana.

Pani Radna Ewa Perkowska poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie procentowego udziału w tym zadaniu Miasta i Powiatu oraz dofinansowania
z innych źródeł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż żadnych konfliktów pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym nie ma. Sporne sprawy są rozstrzygane w wyniku rozmowy. Pan Burmistrz przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku Miasto zawarło ze Starostwem porozumienie,
w którym każda ze stron zadeklarowała 25% udział w realizacji zadania, natomiast 50% to dofinansowanie z tzw. „schetynówek”. Pan Burmistrz zauważył również, że dopóki Miasto nie zdecyduje o realizacji jakiejś inwestycji, nie ma potrzeby zwiększania zadłużenia. Pan Burmistrz stwierdził, że nie jest również przesądzone, że ulice: Kwaśna i Młodości nie będą realizowane, ponieważ w wyniku przeprowadzanych przetargów być może uda się obniżyć wartość innych inwestycji. Pan Burmistrz stwierdził, że kompleks ulic: Tytoniowa, Komunalna i I Pułku Ułanów Krechowieckich powinien być wykonany, ponieważ na ulicach: Komunalnej i Tytoniowej nie ma kanalizacji deszczowej i wiadomo, czym to skutkuje przy obfitych opadach deszczu, które mamy w ostatnim czasie. Należy również mieć na względzie uporządkowanie terenu przy Kościele. Zadanie zostanie wykonane kompleksowo, tj.: drogi, kanalizacje, parkingi, oświetlenie. Pan Burmistrz zwrócił również uwagę na fakt, iż BAT i pozostałe zakłady pracy znajdujące się na ulicy Tytoniowej są największymi płatnikami podatku od nieruchomości. Wykonując tę drogę zachęcamy te zakłady pracy do pozostania i dalszego rozwoju, a co za tym idzie skutkowało to będzie większymi dochodami z podatków.

Pan Radny Bogusław Samel zauważył, iż przy budowie ulicy Kwaśnej również potrzebna jest interwencja Pana Posła Leszka Cieślika.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/260/10 w sprawie zmian budżetu miasta na
2010 rok została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy
3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/261/10
w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego
w pasie drogowym dróg powiatowych została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/262/10
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 5/

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM, na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2010 r., projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/263/10 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie została podjęta
17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa przez PHU „MEWA”. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 7/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/264/10
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 8/

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą
o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/265/10
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Udzielił głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLI/266/10
w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 10/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji do godz. 12.20.

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zasadności wstrzymania dalszych prac nad projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów położonych przy drodze krajowej Augustów – Warszawa. Pan Przewodniczący poinformował, iż w materiałach na sesję Państwo Radni otrzymali pismo Burmistrza Augustowa, w którym zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności wstrzymania dalszych prac nad projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów położonych przy drodze krajowej Augustów – Warszawa, do czasu wykupienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod projektowaną obwodnicą miasta Augustowa w obrębie sporządzanego planu. /zał. nr 11/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż odbyło się bardzo wiele spotkań z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad oraz z projektantem w sprawie uzgodnienia ww. planu. Po takich uzgodnieniach dokumentacja zostaje wysłana a GDDKiA po raz kolejny nie uzgadnia planu mimo wspólnych ustaleń. Takie postępowanie GDDKiA ma na celu zepchnięcie odpowiedzialności na gminę, co będzie wiązało się
z płaceniem ewentualnych odszkodowań za zmianę przeznaczenia gruntów. Gmina, uchwalając ten plan będzie musiała wziąć na siebie jego finansowe konsekwencje, dlatego na dzisiejszej sesji proponuje się Państwu Radnym, aby poparli stanowisko w sprawie wstrzymania prac nad planem, co z kolei będzie skutkowało tym, że odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań spadnie na GDDKiA.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść stanowiska Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zasadności wstrzymania prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze krajowej Augustów – Warszawa: „Rada Miejska w Augustowie po zapoznaniu się z problematyczną sytuacją terenów objętych ww. planem uważa za zasadne wstrzymanie prac projektowych do czasu pozyskania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad terenów potrzebnych do realizacji obwodnicy Augustowa. Brak konkretnych rozwiązań planistycznych oraz sprzeczność z poprzednio przedstawianymi przez GDDKiA rozwiązaniami komunikacyjnymi uniemożliwiają dalsze prace projektowe nad planem miejscowym.”

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM stwierdził, że uparte dążenie do zatwierdzenia i ukończenia tego planu może przynieść odwrotny skutek, jeżeli chodzi o samą obwodnicę. Mogłoby to być nawet przeszkodą w dalszych pracach.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zasadności wstrzymania prac nad projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze krajowej Augustów – Warszawa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania ww. stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, 16 głosami za. /zał. nr 12/

Ad. pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność MOPS. Udzielił głosu Panu Patrykowi Palczewskiemu – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RM z prośbą o przedstawienie wyników pracy Komisji Rewizyjnej.

Pan Patryk Palczewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż Komisja Rewizyjna RM na posiedzeniu w dniu 10 maja 2010r. rozpatrywała skargę Pani Jadwigi Chełmińskiej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Komisja Rewizyjna RM po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy oraz wysłuchaniu obu stron stwierdziła, iż nie widzi nieprawidłowości
w postępowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Działania interwencyjne mające na celu ratowanie życia i zdrowia były powodem wejścia na posesję Pana Piotra Chełmińskiego bez zgody jego siostry. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż w zaistniałej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie miał obowiązek podjąć działania.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pani Radna Anna Dźwilewska stwierdziła, iż rodzina Państwa Chełmińskich jest jej znana i może ręczyć, że w postępowaniu MOPS
w Augustowie nie widzi żadnych nieprawidłowości. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił wszystko, żeby ratować życie człowieka i za takie postępowanie należy się pochwała, a nie skarga.

Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby udzielić odpowiedzi na skargę Pani Jadwigi Chełmińskiej zgodnie z opinią wypracowaną przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 10 maja 2010 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni jednogłośnie, 16 głosami za, uznali, iż skarga Pani Jadwigi Chełmińskiej jest bezzasadna, a działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miały na celu ratowanie życia.

Ad. pkt 8

Na interpelacje Pani Radnej Ewy Perkowskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy 3 Maja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku jesienią. Nie można było realizować jej wcześniej z uwagi na to, iż trwa modernizacja parku
w Rynku Zygmunta Augusta i prowadzenie dwóch budów w centrum miasta jednocześnie wprowadziłoby chaos komunikacyjny. Pan Burmistrz polecił WGKRiOŚ wykonanie prac pielęgnacyjnych i ustawienie koszy na śmieci na
ul. Piwnej. Również będą zorganizowane patrole Policji i Straży Miejskiej na tej ulicy. Pan Krzysztof Budziński – Komendant Powiatowy Policji, obecny na dzisiejszej sesji, stwierdził, że patrole na tej ulicy będą zapewnione.

Na interpelację Pani Radnej Anny Urban odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Inwestorem budynku remontowanego przy ulicy 3 Maja był TBS „KODREM”. Usterki zostaną usunięte przez wykonawcę do 30 czerwca 2010 r. Wartość remontu tego budynku wyniosła 143 559,60 zł.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 9 porządku obrad, tj. do przejęcia protokołów z obrad XXXIX sesji RM z 26.03.2010 r.
i XL sesji RM z 26.04.2010 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XXXIX sesji RM?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XL sesji RM?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XL sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 10

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego, w którym stwierdza nieważność § 2 ust. 1 w części” „z zastrzeżeniem ust. 2” oraz § 2 ust. 2 uchwały nr XL/257/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż niewłaściwym byłoby udzielanie bonifikat wszystkim bez wyjątku, dlatego jest propozycja, aby na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pani Radna Anna Urban zgodziła się z Panem Przewodniczącym. /zał. nr 13/;

- z pismem Przedsiębiorstwa Usługowo Asenizacyjnego „ASTWA”, w którym wzywa do usunięcia naruszenia prawa – chodzi o wskazanie miejsca odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady z terenu miasta Augustów powinny być przekazywane. Pan Przewodniczący stwierdził, że Spółka PUA „ASTWA” działa z pewnym wyprzedzeniem mimo tego, że wie przecież
o istnieniu Związku Komunalnego „Biebrza”. W ramach Związku Komunalnego „Biebrza” powstanie wysypisko komunalne w Koszarówce koło Grajewa, natomiast stacje przeładunkowe będą w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach. Odpowiedź na pismo zostanie udzielona.

- z pismem Pani Beaty Matyszkiewicz - Naczelnego Lekarza Uzdrowiska,
w którym na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji na temat zlokalizowanych aktualnie na terenie Miasta i Gminy Augustów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego zdefiniowanych we wspomnianej ustawie, w celu uaktualnienia danych
w ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w ewidencji urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego Wojewody Podlaskiego. /zał. nr 14/

- z zaproszeniem od Marszałka Województwa Podlaskiego na spotkanie poświęcone wykorzystaniu środków unijnych w naszym województwie, które odbędzie się 11 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej;

- z wnioskiem podpisanym przez 16 organizacji oraz przez Panią Radną Annę Dźwilewską w sprawie utworzenia w mieście Augustów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie. /zał. nr 15/ Pan Przewodniczący zaproponował, aby przeanalizować wniosek od strony merytorycznej, a następnie podjąć decyzję w tej sprawie.

- z pismem Pana Helge Sonnenburga zam. w Augustowie przy ul. Leśnej 8/5,
w którym proponuje pewne zmiany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Augustowie /chodzi o poprawę warunków pracy i jakości obsługi mieszkańców/. Pismo zawiera również elementy skargi na poszczególnych pracowników MOPS-u. Pismo zostało skierowane do przeanalizowania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie. /zał. nr 16/ ;

- z zaproszeniem od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, które odbędą się
w dniu 14 czerwca 2010r. /zał. nr 17/

- z pismem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie,
w którym apeluje do wszystkich mieszkańców o to, aby wsparli powodzian. Pani Teresa Dobko – Kierownik MOPS poinformowała, iż ww. apel został rozplakatowany w całym mieście, co przyniosło już pierwsze efekty i są pierwsze wpłaty na konto, gromadzone są także dary rzeczowe. Pani Kierownik zwróciła się do Państwa Radnych z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie ww. akcji. Pomoc zostanie przekazana gminie Gorzyce, której miasto Augustów pomagało już wcześniej. Pan Przewodniczący gorąco apelował o pomoc;

- z zaproszeniem na aukcję prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, która odbędzie się 16 czerwca 2010 r. o godz. 10.00. Pani Bożenna Łukaszewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie serdecznie zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w aukcji mającej na celu zebranie funduszy na organizację uroczystości nadania imienia Szkole oraz ufundowanie sztandaru.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż w tym roku obchodzimy XX- lecie samorządu terytorialnego
i w związku z tym w najbliższą niedzielę o godz. 10.30 odprawiona zostanie msza dziękczynna w Bazylice Mniejszej P.W. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz przypomniała, iż prosiła
o przygotowanie informacji dotyczącej dokumentacji na inwestycje drogowe, które będą realizowane w naszym mieście. Zapytała, czy jest już przygotowywana dokumentacja na ul. Zawilcową i Sasankową, zgodnie
z obietnicą składaną przez pana Burmistrza mieszkańcom tych ulic?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM poinformował, iż miasto jest przygotowane do realizacji następujących inwestycji drogowych:

- ul. Ustronie - posiada pełną dokumentację projektową łącznie z pozwoleniami na budowę,

- ul. Jaćwieska wraz z odcinkiem ul. Limanowskiego,

- ul. Bystra wraz z odcinkiem ul. Wiklinowej,

- ul. Łąkowa,

- ul. Bociania,

- ul. Łazienna na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Malinowej,

- ul. Hotelowa – w ramach dużego zadania w części już zrealizowanego pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych, infrastruktury w dz. Zarzecze”,

- ul. Komunalna realizowana w ramach dużego zadania pn.: „przebudowa dróg lokalnych 2008 – 2011”,

- ul. Tytoniowa i ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich,

- ul. Ogrodowa i ul. 3 Maja,

- kompleks ulic dzielnicy Wypusty obejmujący ul. Rosiczkową, Goryczkową, Groszkową, Miłkową,

- Kanał Bystry obejmujący ciągi pieszo – jezdne,

- droga wewnętrzna, dojazdowa do budynków wspólnot mieszkaniowych: 3, 5, 9, 11, 13 ul. mjr Henryka Sucharskiego,

- park przy Starej Poczcie.

Pan Kierownik wyjaśnił, iż prace projektowe oraz przygotowywanie przyszłych inwestycji wynika ze strategii rozwoju miasta Augustowa na lata 2008 – 2015 oraz z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2008 r. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na następujące kompleksy ulic:

- dzielnica Wypusty: ul. Arnikowa, ul. Krecia, ul. Rysia, ul. Bobrowa,
ul. Zawilcowa, ul. Sasankowa i część ulic wewnętrznych, które już powstają – zamierzeniem jest przeprowadzenie procedury przetargowej w III kwartale 2010 r., a zakładany termin realizacji to lata 2010 -2011,

- dzielnica Borki: ul. Jabłoniowa, ul. Czereśniowa, ul. Słoneczna,
ul. Porzeczkowa, ul. Agrestowa – procedura przetargowa i realizacja prac projektowych to lata 2010 – 2011,

- ul. Glinki – procedura przetargowa i realizacja prac projektowych to lata 2010 – 2011.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz podziękowała Panu Kierownikowi za wyczerpującą odpowiedź stwierdzając, że jej zapytanie było krótkie,
a mianowicie jaka dokumentacja była przygotowana w roku 2010 i czy dokumentacja na ulice Zaliwcową i Sasankową będzie gotowa do końca 2010 r., zgodnie z informacją zawartą w strategii, z której wynika, że budowa tych ulic planowana jest na 2010 r.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że budowa tych ulic na pewno nie zostanie przeprowadzona w 2010 r., natomiast dokumentacja na pewno zostanie wykonana.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, na jak długo została podpisana umowa na dzierżawę terenu w centrum Rynku Zygmunta Augusta przez właściciela Karczmy Leszcz i ile wynosi cena za dzierżawę? Zgłosił wniosek, aby odnowić litery na pomniku w centrum miasta, ponieważ są >e nieczytelne. Wiele osób robi sobie przy nim pamiątkowe zdjęcia i warto by wiedzieli, dlaczego ten pomnik powstał.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż właściciel Karczmy Leszcz dzierżawi teren w centrum miasta na okres wakacyjny /do końca września/ i płaci 2 zł za 1 m2 za 1 dzień, tak jak za zajęcie pasa drogowego.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił
5 – minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 11

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, wznawiając obrady po przerwie, otworzył część uroczystą sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Powitał zaproszonych gości: Pana Leszka Stanisława Cieślika – Posła na Sejm RP, Pana dr Jarosława Matwiejuka – Posła na Sejm RP, przedstawicieli organizacji i instytucji, które zostaną uhonorowane Medalem za zasługi dla Miasta Augustowa, powitał grono osób, które zasłużyły się dla miasta Augustowa i również zostaną odznaczone medalem. Jeszcze raz powitał wszystkich przybył na uroczystą część sesji Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu dr Jarosławowi Matwiejukowi – Prodziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, z prośbą
o wystąpienie okolicznościowe z okazji 20 lecia samorządu terytorialnego.

Pan dr Jarosław Matwiejuk – Poseł na Sejm RP oraz Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powitał wszystkich zebranych i powiedział, że to wielki honor dla niego, aby móc podzielić się wiedzą, którą studenci studiów prawniczych jak i administracyjnych na Wydziale Prawa muszą opanować. Muszą się nauczyć co to jest samorząd terytorialny w Polsce? Jakie są jego zadania i kompetencje? Żaden absolwent Wydziału Prawa nie opuści murów tej szkoły dopóki tej wiedzy nie posiądzie. Powiedział, że 9 lat pracował w samorządzie, ponieważ przez 8 lat był radnym Rady Miejskiej Białegostoku i przez 1 rok był radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Samorząd terytorialny, jak mówi Konstytucja, to podstawowa forma demokracji lokalnej. Mieszkańcy określonego terenu, z mocy prawa, są gospodarzami tego terenu. Ta konstrukcja logiczna, prawna i faktyczna zaistniała w Polsce w 1990 r. W tym miejscu warto jednak przypomnieć wspaniałe tradycje samorządowe Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita od końca średniowiecza była kolebką samorządowości w tej części Europy, a nawet wzorem dla innych państw. To
I Rzeczpospolita, Rzeczpospolita szlachecka słynęła z samorządu sejmikowego, którego ukoronowaniem był sejm – izba polskiego parlamentu. Była to jedna
z trzech izb, ponieważ drugą izbą był senat a trzecią izbą sejmującą był król. Model ten funkcjonował bardzo dobrze i był wspierany przez samorząd miejski. Polskie miasta, zakładane na prawie magdeburskim, też miały swoje samorządy, swoje rady, swoich burmistrzów, swoich ławników, swoich radnych. Samorząd funkcjonował także w gminach. Państwo polskie oparte na samorządzie do końca XVIII w. było państwem, które w zasadzie rozstrzygało
o tym co działo się w tej części świata. Bez zgody Krakowa, czy potem Warszawy nie można było nic dokonać w zakresie polityki zagranicznej czy handlowej w tej części Europy. W 1933 r. Rzeczpospolita II, niepodległe państwo polskie istnieje już lat 15. Dopiero wtedy udało się przygotować dobry projekt samorządu terytorialnego w Polsce, który spajał tradycje samorządowe trzech rozbiorów: niemieckiego, rosyjskiego i austriackiego. Kiedy w sejmie pracowano nad ustawą dotyczącą reaktywacji samorządu, toczyły się olbrzymie spory – jaki model samorządowy wybrać? Czy wybrać model samorządu, który dominował w Niemczech? Czy wybrać model samorządu, który dominował we Francji? Może model Angielski byłby właściwy? W Europie, generalnie, było pięć wzorów gmin samorządowych. Zdecydowano się na wzór francuski. Francja uchodziła wtedy za mocarstwo europejskie. Uchodziła za państwo, które ma najlepsze rozwiązania, najlepszą konstytucję. Uchwalając Konstytucję
w 1921 r. wzorowaliśmy się na konstytucji francuskiej. Tworzyliśmy polskie przepisy kodeksu karnego, także wzorując się na wzorcu francuskim i także uczyniono to przy okazji ustawy dotyczącej samorządu w 1933 r. Niestety samorząd funkcjonował tylko 6 lat, ponieważ w 1939 r. wybuchła wojna. Polski samorząd terytorialny został reaktywowany w 1944 r., ale nie był to samorząd, który w pełni odpowiadał temu samorządowi sprzed wojny, tym bardziej, że równolegle funkcjonował dotychczas nieznany w polskim systemie prawnym system rad narodowych. System podwójnych organów w terenie funkcjonował do 1950 r. W 1950 r. wchodząc w kolejny etap dostosowywania polskiego wzorca ustrojowego do modelu Związku Radzieckiego, zlikwidowano w Polsce samorząd terytorialny i nie było go przez 40 lat. W 1989 r., kiedy trwały obrady Okrągłego Stołu rozmawiano o bardzo wielu rzeczach. To wtedy przywrócono instytucję prezydenta RP, to wtedy zdecydowano o powrocie senatu, to wtedy mówiono o częściowo demokratycznych, zwanych kontraktowymi wyborach do sejmu, pierwszych wolnych wyborach do senatu, przywrócono solidarność, aktywowano jej działalność. Mało kto pamięta jednak o tym, że jedną z wielkich pozytywnych konsekwencji Okrągłego Stołu było przywrócenie samorządu terytorialnego. Zgoda polityczna co do tego, żeby samorząd powstał właśnie wtedy miała miejsce. Sejm, który został wybrany w 4 czerwca 1989 r. rozpoczął pracę jesienią nad nową ustawą samorządową, która została uchwalona 1990 r.,
a już 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze całkowicie demokratyczne i wolne wybory w Polsce. To były pierwsze wybory samorządowe, wolne wybory
w Polsce. W 1990 r. samorząd terytorialny oparty został o zapisy ustawy, nad którą pracowało dwóch jego profesorów. Profesor Stanisław Prutis – pierwszy Wojewoda w latach 90 –tych i profesor Mirosław Stec. Będąc ich uczniem,
a potem młodszym kolegą na Wydziale Prawa pytał, jak pisali tę ustawę i jak to przebiegało? Obydwaj profesorowie, niezależnie od siebie, mówili, że spotkali się, aby zastanowić się, od czego zacząć pracę. Każdy z nich niezależnie od siebie powiedział, że trzeba sięgnąć do wzorców przedwojennych Rzeczypospolitej, do ustawy z 1933 r., która przecież tak dobrze funkcjonowała. Kiedy przypomnieli sobie treść tejże ustawy, to na jej podstawie napisali nową, która potem została złożona jako projekt rządowy do laski marszałkowskiej
i została uchwalona, o czym wcześniej była mowa. Ci z Państwa, którzy pamiętają to pierwsze brzmienie ustawy z 1990 r. na pewno pamiętają, że zakres kompetencji był znacznie mniejszy od tych kompetencji, które są dzisiaj. To nawet dało się wyliczyć. 30% dzisiejszych kompetencji samorządu gminnego to były kompetencje dane jakby na próbę, w tym momencie kiedy zdecydowano się na reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Ważnym jest, że już wtedy ustalono sztywne zapisy, jakie będą dochody samorządu gminnego. Samorząd gminny był wtedy jedyną formą samorządu terytorialnego. Przez te 20 lat można powiedzieć o jednej prawidłowości, a mianowicie, że ciągle zmieniano usytuowanie samorządu terytorialnego i zwiększano jego kompetencje, jednocześnie nie zawsze zwiększając dochody przeznaczone na realizację tych zadań. Jako samorządowiec pamięta, że brak dostatecznych środków finansowych był często poważnym problemem, np. w Białymstoku, gdzie zawsze trzeba było dokładać ze swojego do przekazywanych kompetencji. Tak z pewnością było też i w Augustowie i w innych gminach, bo była to pewna prawidłowość. Kolejne wybory do samorządu, samorządu, w którym były już dwa główne organy: rada gminy, rada miasta – czyli organ uchwałodawczy, ale także organ wykonawczy – zarząd, na czele z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta. Takie były początki samorządu. Ten samorząd, w tym samym składzie, ustrojowym, w sensie organów, kompetencji został powtórzony w wyborach 1994 r.. Kiedy zbliżało się 8 lat funkcjonowania polskiego samorządu zdecydowano się na reformę, którą przeprowadził rząd Jerzego Buzka, i którą zwano samorządową, poszerzającą samorząd terytorialny w Polsce. W 1998 r. zdecydowano się na uchwalenie ustawy i wprowadzenie
w życie samorządu terytorialnego w powiecie, a następnie w województwie. Samorząd w powiecie i w województwie uruchomiły swoją działalność
1 stycznia w 1999 r. i to było wielkie nowum. Wprowadzenie tak poważnej zmiany było możliwe dzięki temu, że pozytywnie oceniano działalność samorządu terytorialnego w gminie - w tej podstawowej jednostce podziału terytorialnego. To nie koniec zmian, które dotknęły samorząd. Przypomnijmy sobie kolejne wybory i kolejną kadencję. 2002 r. to z jednej strony zmniejszenie liczby radnych, w niektórych gminach i miastach, nawet o połowę, a z drugiej strony po raz pierwszy bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nastąpiła likwidacja zarządów, przemodelowanie relacji między radą
a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta – oczywiście tylko w gminie. Bez wątpienia i ta zmian /mowa tu o świecie nauki, a nie polityki/ oceniana jest pozytywnie, dlatego, że z jednej strony zbliżyła >a organ wykonawczy do wyborców, do mieszkańców i przekazała mieszkańcom możliwość wyboru tego najważniejszego, jeżeli tak można uznać organu władzy wykonawczej
w gminie, to było nowum i oczywiście wywoływało określone konsekwencje związane z problemem ułożenia się wójta, burmistrza, prezydenta, z radą dla dobra wspólnego, dla dobra samorządowego. W 2006 r. ten system zafunkcjonował dokładnie w tych samych uwarunkowaniach. Można mówić długo o relacjach między organami władzy uchwałodawczej, wykonawczej,
o statusie radnego, o nadzorze, o kontroli, nie tylko o nadzorze wykonywanym przez wojewodę, przez regionalną izbę obrachunkową, czy też o kontroli
i nadzorze dokonywanym w sposób bardziej jawny i niejawny przez takie organy jak prokuratura, policja, czy inne. Warto wspomnieć o pewnej wizji, co jeszcze może się w samorządzie zdarzyć. Powiedział, że jako poseł na Sejm, który pracuje w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji i przez ręce tej Komisji przechodziły różne projekty, albo odbywała się dyskusja na temat tego co jeszcze może się zdarzyć. Na początku tej kadencji toczyła się dyskusja na temat likwidacji czegoś, co określa się jako dualizm administracyjny
w województwie. Z jednej strony jest administracja rządowa z wojewodą na czele, a z drugiej strony jest samorząd wojewódzki z sejmikiem i marszałkiem. Proponowano, aby wszystkie kompetencje wojewody przekazać do samorządowego województwa. Chodziło o zlikwidowanie, któregoś z tych organów i wskazywano, że to wojewoda jest tym organem zbędnym – do czego jednak nie doszło, co wcale nie oznacza, że w przyszłości tak się nie stanie. Pojawił się również drugi postulat, który można określić jako potrzeba przeprowadzenia bezpośrednich wyborów starosty w powiecie i zastąpienie zarządu w powiecie instytucją jednoosobowego organu wykonawczego, czyli starosty. Zastanawiał się czy do obchodów XXX-lecia samorządu terytorialnego te zmiany już nastąpią, czy też pojawią się jakieś nowe pomysły. Patrząc na polski samorząd, na gminy i miasta i porównamy je z tymi, które istniały przed 20 laty to widać istotny postęp. Należy pamiętać, że obecny samorząd terytorialny jest nawiązaniem do polskiej tradycji samorządowej. Polska, w tej części Europy, była państwem, które wiele w tej materii uczyniło. Z kręgu naszej cywilizacji, jakby jej nie nazywać, czy grecko – rzymskiej, czy judeo – rzymskiej, to zawsze i w Rzymie i w Grecji istniały formy samorządu. Samorząd najbardziej był rozbudowany w starożytnych miastach greckich. Istota samorządu polegała na tym, że wszyscy mieszkańcy miasta zbierali się
w jednym miejscu /tylko mężczyźni/ i podejmowali decyzje dotyczące wszystkich spraw lokalnych. Ten model bardzo dobrze funkcjonował. Należy być dumnym z naszych idei samorządowych, z naszych osiągnięć
i tradycji. Wyraził nadzieję, że wszyscy zgromadzeni na sesji podzielają ten pogląd. Na zakończenie podziękował wszystkim za uwagę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Doktorowi za wystąpienie. Pan Przewodniczący powiedział, iż za chwilę odbędzie się wręczanie Medali za zasługi dla Miasta Augustowa. Poprosił członków Kapituły Medalu o wspólne wręczenie Medali wszystkim zasłużonym. Przypomniał uchwałę Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania Medalu za zasługi dla Miasta Augustowa Panu Leszkowi Stanisławowi Cieślikowi – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Poseł Leszek Cieślik przez kilkanaście lat był burmistrzem miasta Augustowa i w tym miejscu nie sposób jest wymienić wszystkich dokonań, które za czasów przewodniczenia pracom samorządu augustowskiego były wykonywane, ale należy wymienić kilka z nich. Uporządkowano sprawę gospodarki kanalizacyjnej i wodociągów. Jako miasto uzdrowiskowe należało najpierw wybudować infrastrukturę podziemną, czego może nie było widać, ale było bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Udało się wybudować pływalnię miejską i decyzja w tej sprawie zapadła dzięki jednemu głosowi, który przeważył. Wybudowano również elektryczny wyciąg dla nart wodnych. Dzięki pozyskaniu środków unijnych wybudowano Centrum Informacji Turystycznej, bulwary nad rzeką Nettą. Wszystkie tak ważne inwestycje, które powstały w tamtym czasie były zasługą Pana Burmistrza Leszka Cieślika, również radnych, którzy wtedy pracowali. Pan Poseł będąc burmistrzem patrzył perspektywicznie, pewne kierunki rozwoju Augustowa były nakreślane i te kierunki są utrzymane. Kolejną sprawą, która należy poruszyć jest gospodarka odpadami. Przystąpiono do Związku Komunalnego „Biebrza”
i dzięki staraniom Pana Posła ten problem również został w zasadzie rozwiązany. Kolejna sprawa to modernizacja stacji uzdatniania wody – to również zostało wykonane za kadencji Pana Burmistrza Leszka Cieślika.
Pan Przewodniczący jeszcze raz gorąco podziękował Panu Leszkowi Cieślikowi – Posłowi, Burmistrzowi, koledze za te wiele lat pracy na rzecz augustowskiego samorządu.

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwracając się do wszystkich zebranych powiedział, że na tej sali jest już od 20 lat. Przypomniał czasy, kiedy to nie profesor a jeszcze doktor Pan Stanisław Prutis szkolił przyszłych samorządowców w Domu Katechetycznym przy
ul. Świerczewskiego – tam odbyło się pierwsze spotkanie. Z samorządem augustowskim, ze wszystkimi radami poszczególnych kadencji w okresie tych 20 lat Pan Poseł współpracował. Przypomniał, że był członkiem zarządu, radnym, burmistrzem – ponad 13 lat, i wszystkie reformy samorządowe uchwalane przez ówczesnych parlamentarzystów trzeba było doświadczyć na własnej skórze. Reformy te były lepsze i gorsze, ale ogólnie szły w dobrym kierunku, oczywiście zawsze przy okazji tych reform brakowało środków finansowych. To nie tylko samorząd Augustowa, ale wszystkie samorządy wykonały gigantyczną pracę organizacyjną, ponieważ trzeba było coś tworzyć, czym praktycznie nikt wcześniej się nie zajmował. Oczywiście były rady, ale trochę inaczej usytuowane. Nie ma pewnie takiego samorządu, który by nie wybudował drogi, czy kanalizacji, oczywiście tych inwestycji mogło być więcej czy mniej natomiast jedno, co trzeba powiedzieć o samorządach to to, że stworzono pewnego rodzaju wspólnotę. To właśnie na poziomie samorządu zaczęto współpracować z różnymi organizacjami, z kościołem, ze stowarzyszeniami, i głównym celem samorządu jest pobudzenie lokalnych inicjatyw. Stwierdził, że nie lubi, kiedy burmistrza w mediach przedstawia się jako urzędnika. Burmistrz i radni to liderzy lokalnej społeczności, to ich mieszkańcy wybierają, zmieniają. To są liderzy wybrani przez mieszkańców, aby przewodzić tym mieszkańcom, żeby realizować pewne cele, zadania i w ten sposób służyć mieszkańcom. Serdecznie podziękował za Medal. Przypomniał, że to na podstawie jednej z ostatnich uchwał rady I kadencji ten Medal dzisiaj jest przyznawany. Pomysłodawcą i inicjatorem Medalu był Pan Eugeniusz Franciszek Simson. Na zakończenie swojej wypowiedzi przypomniał słowa już nieżyjącego śp. Biskupa Chrapka, który powiedział w ten sposób: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię.” To jest przesłanie dla liderów samorządu, dla radnych, burmistrzów, ale także pracowników, że zawsze po sobie trzeba coś pozostawić. Serdecznie podziękował wszystkim pracownikom, bo bez nich żaden samorząd by nie funkcjonował.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na podstawie uchwały z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Medalu za zasługi dla Miasta Augustowa postanowiono nadać ww. Medal:

- Pani Edycie Dzieniszewskiej,

- Panu Piotrowi Markiewiczowi,

- Panu Markowi Twardowskiemu,

- Panu Adamowi Wysockiemu - wybitnym augustowskim sportowcom. Pan Przewodniczący przypomniał, że Pan Piotr Markiewicz to jedyny augustowski olimpijczyk - brązowy medalista z Atlanty 96. Przeżycia niezapomniane, wielki sukces, nie tylko Augustowa, nie tylko Sparty, ale polskiego kajakarstwa. Pan Piotr ofiarował replikę tego medalu władzom Augustowa, to na razie pierwszy olimpijski medal sportowca z Augustowa, ale miejmy nadzieję nie ostatni. Sukcesy sportowe Pani Edyty Dzieniszewskiej, Pana Marka Twardowskiego i Pana Adama Wysockiego to sukcesy na miarę światową. Augustowscy sportowcy to medaliści mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, jak również uczestnicy olimpiad. Zabrakło niewiele do medali olimpijskich w Atenach czy w Pekinie. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy augustowskich sportowców. Pan Marek Twardowski, po kłopotach zdrowotnych wraca do sportu. Nasi sportowcy doceniani byli przez władze federacji sportu w Białymstoku, jak również przez czytelników
w różnych plebiscytach na najlepszych sportowców województwa podlaskiego. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów osiąganych na różnego rodzaju zawodach sportowych, ale trzeba koniecznie podkreślić fakt, że nasi kajakarze cały czas reprezentowali Spartę i Augustów. Mimo wielu intratnych propozycji nie przeszli do innych klubów. Nasi sportowcy trenują, i to bardzo ciężko, dlatego dobrze byłoby, aby za tym szło odpowiednie wynagrodzenie. Należy pamiętać, że mieli możliwość otrzymać o wiele większe pieniądze w innych, bogatych klubach w Polsce, ale jednak nie zrezygnowali z augustowskiej Sparty. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że warunki stworzone przez Starostwo Powiatowe poprzez rozbudowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zachęcą do dalszego trenowania z takimi sukcesami jak to miało miejsce dotychczas. Złożył serdeczne gratulacje dla czwórki augustowskich sportowców, wychowanków znakomitych trenerów: Panów Andrzeja Siemiona
i Jerzego Grąbczewskiego.

Na podstawie uchwały z 26 kwietnia 2010 r. Medalem za zasługi dla Miasta Augustowa postanowiono również odznaczyć:

- Panią Zofię Piłasiewicz - psychologa, podróżniczkę, propagatora Augustowa
i regionu,

- Ks. Stanisława Wrońskiego – Proboszcza Parafii P.W. Świętej Rodziny
w Augustowie,

- Ks. Witolda Bączyka – Proboszcza Parafii P.W. Miłosierdzia Bożego,

- Spółdzielnię Mieszkaniową w Augustowie.

Pan Przewodniczący poinformował, iż wszystkie przeczytane uchwały
w sprawie przyznania Medalu za zasługi dla Miasta Augustowa były uchwalane jednogłośnie. Pani Zofia Piłasiewicz to psycholog i podróżniczka, fotografka. Propaguje Augustów poprzez różne wystawy. Z podróży powstają ciekawe reportaże, z którymi można się zapoznać w lokalnej prasie. Tam gdzie pojawi się Pani Zofia, tam o Augustowie jest głośno.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie mógł być obecny, z powodów rodzinnych, Ks. Stanisław Wroński, natomiast na sesję przybył Ks. Witold Bączyk. Ks. Witold Bączyk związany jest z Augustowem już od dawna. Najpierw w Parafii NSJ jako wikariusz. Potem krótki wyjazd z Augustowa, następnie powrót i tworzenie rektoratu P.W. Miłosierdzia Bożego. Dzięki staraniom Księdza Witolda Bączyka rozpoczęto budowę kościoła i utworzono Parafię P.W. Miłosierdzia Bożego. Tyle lat pracy przyniosło wspaniałe efekty.

Pan Przewodniczący przypomniał, iż w ubiegłym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodziła 50-lecie istnienia. Warto wspomnieć, że to nie kto inny, a augustowscy nauczyciele byli jej twórcami. W pierwszym zarządzie zasiadali tylko nauczyciele. Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkuje ok. 1/3 mieszkańców Augustowa. Współpraca pomiędzy samorządem
a Spółdzielnią przez te wiele lat układała się dobrze. Pan Przewodniczący złożył gratulacje wszystkim członkom Spółdzielni Mieszkaniowej, które w ich imieniu odebrali: Pan Zdzisław Szorc – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
i Pan Eugeniusz Świerzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Kapituła Medalu w składzie: Pani Radna Ewa Perkowska, Pan Radny Dariusz Górny, Pan Radny Wiesław Jeruć, Pan Burmistrz Kazimierz Kożuchowski, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kurczyński, przystąpiła do wręczania Medali za zasługi dla Miasta Augustowa, wszystkim zasłużonym dla Miasta osobom i instytucjom:

- Panu Leszkowi Stanisławowi Cieślikowi – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- Pani Edycie Dzieniszewskiej,

- Panu Piotrowi Markiewiczowi,

- Panu Markowi Twardowskiemu,

- Panu Adamowi Wysockiemu,

- Pani Zofii Piłasiewicz,

- Księdzu Proboszczowi Witoldowi Bączykowi,

- Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Marek Twardowski, w imieniu odznaczonych sportowców, podziękował za docenienie wysiłku augustowskich kajakarzy. Powiedział, iż mimo młodego wielu swoimi dokonaniami udowodnili, iż są osobami zasłużonymi dla Augustowa. Podkreślił, iż dotychczasowe dokonania wcale nie zwalniają z tego, aby dalej pracować i rozsławiać nasze miasto, nawet po zakończeniu kariery sportowca.

Pan Zdzisław Szorc – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej podziękował za tak ważne wyróżnienie w imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, wszystkich działaczy i pracowników.

Ksiądz Proboszcz Witold Bączyk powiedział, iż jest zaskoczony tym wyróżnieniem. Powiedział, iż Medal, który otrzymał tak naprawdę należy się mieszkańcom dzielnicy Limanowskiego i wszystkim tym, którzy wspierali inicjatywę budowy Kościoła i tworzenia Parafii.

Pani Zofia Piłasiewicz - psycholog, podróżniczka, propagatora Augustowa i regionu podziękowała wszystkim radnym, Kapitule Medalu oraz wszystkim inicjatorom, którzy zgłosili jej kandydaturę.

Pan dr Jarosław Matwiejuk – Poseł na Sejm RP oraz Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstokuwręczył Panu Burmistrzowi list gratulacyjny adresowany do wszystkich samorządowców z okazji 20 – lecia samorządu terytorialnego.

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm RP złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej list gratulacyjny, adresowany do wszystkich samorządowców, z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego.

Ad. pkt 13

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2010-10-15

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2010-10-15