Protokół Nr XLII/10 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 30 czerwca 2010 r.

+

P R O T O K Ó Ł NrXLII/10

z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 30 czerwca 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.02

i zakończono o godzinie 9.20

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2010 r.

b) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,

c) zmiany w uchwale Nr XXX/192/09 Rady Miejskiej w Augustowie,

d) podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa,

f) zmiany w uchwale Nr XIV/110/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 grudnia 1999 r.,

g) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Augustowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

h) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego,

i) nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu.

6. Zapoznanie się z pismami Pana Helge Sonnenburg przesłanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał Państwa Radnych, Pana Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Tomasza Śpiczko - Zastępcę Burmistrza Miasta, kierownictwo i pracowników Urzędu Miejskiego, gości, Pana Bogdana Dyjuka - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, przedstawicieli lokalnych mediów, Pana Jerzego Buzona - redaktora naczelnego gazety „Przegląd Augustowski”, Panią Beatę Perzanowską - redaktora gazety „Przegląd Powiatowy.

Stwierdził, ze zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji.

Uwag, ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. porządek obrad pod głosowanie, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu - Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 8.06.2010 r. do 23.06.2010 r.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczacy Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu - Burmistrzowi Miasta za złożenie sprawozdania.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Bogusław Samel - interpelacja dotyczy opracowania przez odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego, w czasie wakacji, projektu dotyczącego budowy multimedialnego centrum kultury i nauki w Augustowie, które byłoby realizowane przy pozyskaniu środków unijnych. W Augustowie powinno kwitnąć życie kulturalne, natomiast Miejski Dom Kultury nie ma odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności, placówka znajduje się w tym samym miejscu od 50 lat. Problem kultury w innych miastach nie istnieje, powstają piękne domy kultury. Augustów jest miasteczkiem turystycznym bez perspektyw, nadal nie został wybrany dyrektor Miejskiego Domu Kultury, młodzież przeniosła się do pubów, słabo wypadły egzaminy gimnazjalne, nie ma olimpijczyków, nie ma obwodnicy Augustowa, nic nie dały protesty dotyczące przebiegu trasy drogowej i kolejowej. Augustów jest zaściankiem.

Pan Dariusz Górny -Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM interpelacje dotyczą:

- oczyszczenia niedrożnej studni ściekowej znajdującej się u zbiegu ulic Tartacznej i Jeziornej i rozważenia możliwości podłączenia studni do kanalizacji deszczowej w ul. Tartacznej.

-wystąpienia z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o ograniczenie prędkości do sześciu węzłów na jeziorze Białym, oznakowanie zatoki przy Ośrodku Delfin. Ośrodek „Delfin” ma obecnie nowego gospodarza, dużym problemem stało się przekraczanie prędkości prawdopodobnie przez jego służby podczas korzystania z motorówek.

Pani Radna Ewa Perkowska -podziękowała Burmistrzowi Miasta za szybkie zamontowanie koszy na śmieci na ulicach Piwnej, Słodowej i Pamięci Narodowej, wyraziła nadzieję, że tak samo będzie z budową kanalizacji w ul. 3 Maja. Zapytała, jak obecnie przedstawiają się losy „Domu Turka”, w którym miało mieścić się centrum kultury.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński -Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Anna Urban - przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dn. 25 czerwca 2010 r. wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zwrócił uwagę na dwa elementy w uchwale w sprawie zmian budżetu miasta - na załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 r.” Chodzi o zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów - Lipowiec. Stwierdził, iż całkowity koszt zakupu takiego samochodu jest o wiele wyższy niż podany w załączniku, bo również 150.000 zł dołożyła Komenda Główna Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej - 50.000 zł i 150.000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto przeznaczając 151.410 zł stanie się właścicielem bardzo dobrego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Dziwne jest, że Pan Burmistrz miał wiele obiekcji z dofinansowaniem do tego samochodu. Drugi element to załącznik nr 4 - rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturowej (budowa amfiteatru). Jedynym plusem tej inwestycji jest wysokie dofinansowanie ze środków unijnych w 85%. Piętnaście procent wkładu własnego, czyli kwota ok. 850.000 zł wystarczy w dniu dzisiejszym na wynajęcie 70 profesjonalnych scen wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. Patrząc na doroczny kalendarz imprez, które mogłyby być organizowane w amfiteatrze, wystarczy to na 10 lat. Kolejnym atutem sceny jest jej mobilność, czyli możliwość organizacji imprez masowych w różnych punktach miasta. Po wybudowaniu amfiteatru trzeba będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem obiektu (dozór oraz remonty). Wiele imprez plenerowych organizowanych jest z myślą o kilkunasto czy kilkudziesięciotysięcznej widowni, co automatycznie wyklucza organizację tego w amfiteatrze. Przeniesienie wszystkich imprez do amfiteatru położonego w dużej odległości od centrum miasta powoduje również ograniczenie w dochodach właścicieli gastronomii powstałej w centrum miasta, płacących podatki i zatrudniających osoby przez cały rok. Należy tak organizować imprezy, aby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju miasta. Ponadto pieniądze przeznaczone na ww. projekt można byłoby przeznaczyć na rozbudowę Miejskiego Domu Kultury.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dzięki prowadzonym negocjacjom dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec jest mniejsze i wynosi obecnie 151.410 zł, a wcześniej była to kwota ponad 200 tys.zł. Miasto turystyczne, któremu zależy na występach kabaretów, zespołów artystycznych powinno budować amfiteatry. Takie obiekty powstają m.in. w Suwałkach, Olecku, Ełku, dzięki amfiteatrom może kwitnąć życie kulturalne, o którym mówił Pan Radny Bogusław Samel. Amfiteatr w Augustowie jest dofinansowany w 85% ze środków unijnych. Warto też jest wziąć pod uwagę fakt, że większość zespołów nie chce występować na scenach, wolą amfiteatry lub zamknięte sale widowiskowe.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/267/10 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 3/

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński -Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Anna Urban - przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dn. 25 czerwca 2010 r. projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/268/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 4/

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/192/09 Rady Miejskiej w Augustowie. Projekt uchwały dotyczy uzupełnienia zapisu w załączniku uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania, gdzie w obwodzie głosowania nr 15 do wyrazie „Kalmusowa” należy dodać wyraz „Kamienna”, ponieważ ww. ulica została wcześniej pominięta. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/269/10 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/192/09 Rady Miejskiej w Augustowiezostała podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 5/

Ad.pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/270/10 w sprawie podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 6/

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Z prośbą o wyrażenie zgody na dzięsięciokrotne umieszczenie herbu miasta Augustowa we wkładce turystycznej tygodnika „Przegląd Powiatowy” zwróciła się Agencja Rozwoju Regionalnego „POL AUGUST” s.c. ul. Młyńska 34, Wydawca tygodnika. Wkładka, która ma być wydawana wspólnie z Urzędem Miejskim, ukazywać się będzie co tydzień, przez całe wakacje i promować uroki Augustowa oraz przygotowane przez samorząd atrakcje kulturalne i turystyczne. /zał. nr 7/ Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/271/10 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 8/

Ad.pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/110/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 grudnia 1999 r. Projekt uchwały stanowi, iż w uchwale Nr XIV/110/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych i powołania jednostek budżetowych wiersz 4 w par. 2 otrzymuje brzmienie „Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie”. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wniosek Pani Dyrektor Przedszkola Nr 3 i Rady Pedagogicznej o zmianę nazwy placówki /zał.nr 9/; wyjaśnił, że zmiana polega na uzupełnieniu wykazu jednostek budżetowych. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/272/10 w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/110/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 grudnia 1999 r. została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 10/

Ad.pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Augustowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedstawił pismo Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku, które zwróciło się do Rady Miejskiej z wnioskiem o usunięcie naruszenia prawa, ponieważ podjęte przez Burmistrza Miasta zarządzenie nr 201/04 z dn. 14 grudnia 2004 r. w przedmiotowej sprawie jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. /zał. nr 11/ Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na zapis pkt 9 w par. 2 - „makulatura i papier”, który powinien być zmodyfikowany.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/273/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Augustowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 12/

Ad.pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, stwierdzające nieważność par. 2 ust. 1 w części „ z zastrzeżeniem ust. 2” oraz par. 2 ust. 2 uchwały Nr XL/257/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/274/10 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 13/

Ad.pkt 5i

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu. Z prośbą o dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawnych zwróciło się Centrum Sportu i Rekreacji. /zał. nr 14/ Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLII/275/10 w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 15/

Ad.pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do zapoznania się z pismami przesłanymi przez Pana Helge Sonnenburg. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach przesłało Radzie Miejskiej do rozpatrzenia - według właściwości - pismo z dn.19.05.2010 r. p.Helge Sonnenburg. Skład orzekający Kolegium Odwoławczego na posiedzeniu w dn.11.06.2010 r., po zapoznaniu się z całością zgromadzonych dokumentów oraz wyjaśnieniem skarżącego uznał, że przedmiotem skargi jest nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie /zał. nr 16/ Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z dokumentami dotyczącymi sprawy: z pismem z dn.27.04.2010 r., w którym p.Helge Sonnenburg zwrócił się z prośbą do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zamianę usług specjalistycznych na zwykłe usługi opiekuńcze /zał. nr 17/ i skargą z dn.19.05.2010 r. skierowaną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, informującą o braku udzielenia odpowiedzi na ww. prośbę i nie przesłaniu pisma z dn.27.04.2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. /zał. nr 18/ Przewodniczący Rady Miejskiej omówił przedłożoną dokumentację dotyczącą ww. sprawy /zał. nr 19/. W kolejnym piśmie z dn.26.05.2010 r. skierowanym do Rady Miejskiej w Augustowie p.Helge Sonnenburg zaproponował zmianę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, polegającą na poprawie warunków lokalowych, a także warunków i jakości obsługi mieszkańców, przedstawił zarzuty pod adresem niektórych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pochwalił osoby, z pracy których jest bardzo zadowolony /zał. nr 20/. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż ww. pisma rozpatrywała Komisja Rewizyjna RM. Udzielił głosu Panu Radnemu Jerzemu Dobrowolskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM z prośbą o przedstawienie stanowiska Komisji.

Pan Jerzy Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM omówił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM, która w dn.29.06.2010 r. rozpatrzyła pisma p.Helge Sonnenburg: ‑ pismo z dn.26.05.2010 r. skierowane do Rady Miejskiej w Augustowie; ‑ pismo z dn.19.05.2010 r. skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach. Członkowie Komisji przeanalizowali całość dokumentacji dotyczącą sprawy. Na posiedzenie Komisji została poproszona Pani Teresa Dobko - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Rewizyjna RM po rozpatrzeniu pisma z dn.26.05.2010 r. oraz analizie przedstawionych dokumentów zwróciła uwagę na potrzebę poprawy warunków lokalowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które należy polepszyć w miarę posiadanych możliwości finansowych. Stwierdziła, że proponowane przez p.Helge Sonnenburg zmiany osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie leżą w gestii Komisji Rewizyjnej RM, pozostałe zarzuty zawarte w piśmie zostały uznane za bezzasadne. Po rozpatrzeniu pisma z dn.19.05.2010 r. oraz analizie przedstawionych dokumentów, Komisja Rewizyjna RM stwierdziła, że p.Helge Sonnenburg oświadczeniem z dn. 21.06.2010 r. zrezygnował z usług opiekuńczych, w związku z tym dalsze rozpatrywanie sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było. Rada Miejska nie wniosła uwag do rozstrzygnięć Komisji Rewizyjnej RM.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Jerzemu Dobrowolskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM za przedstawienie stanowiska Komisji. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie sprawy przedstawione w pismach można zakwalifikować jako skargę, są to również uwagi, propozycje. Pisma znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym UM. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby odpowiedź, która będzie udzielona Panu Helge Sonnenburg i Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu bazowała na protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM. Poddał swoją propozycję pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za propozycją Pana Andrzeja Kurczyńskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 7

Na interpelację Pani Radnej Ewy Perkowskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Obecnie toczy się postępowanie mające na celu wpisanie budynku „Domu Turka” do rejestru zabytków, które daje szansę na kontynuowanie starań związanych z odzyskaniem nieruchomości.

Na interpelacje Pana Dariusza Górnego - Przewodniczącego Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM rozpatrzy problem niedrożnej studni ściekowej znajdującej u zbiegu ulic: Jeziornej i Tartacznej, przeanalizuje możliwość podłączenia studni do kanalizacji deszczowej w ul. Tartacznej. Nowym dzierżawcą Ośrodka „Delfin” jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Remex Zbigniew Amrożej w Wasilkowie, właściciel hotelu „Laguna” w Augustowie. Miasto wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku o ograniczenie prędkości na Jeziorze Białym oraz oznakowanie zatoki.

Na interpelacje Pana Radnego Bogdana Samela odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Sprawy kultury, budynków są bardzo ważnymi tematami, jednak budżet miasta jest ograniczony, realizacja wszystkich inwestycji w jednym czasie jest niemożliwa. Obecnie Miasto prowadzi budowę tak długo oczekiwanej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4, której powstanie rozwiąże problem braku pomieszczenia na organizację imprez kulturalnych. Ważne są również potrzeby lokalowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprawienie warunków lokalowych pracownikom MOPS, o których pisał p.Helge Sonnenburg, niezbędny jest remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego. Jeżeli tylko powstanie taka możliwość, to Augustów na pewno skorzysta ze środków unijnych na realizację projektu związanego z poprawą warunków lokalowych Miejskiego Domu Kultury.

Pan Radny Bogusław Samel - powiedział, że jest rozczarowany odpowiedzią, ponieważ Miejski Dom Kultury jest ważną dziedziną miejskiego życia. W Augustowie nic się nie dzieje, młodzież przeniosła się do pubów i dyskotek, w grę wchodzą narkotyki.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał starania Miasta, które zmierzały do pozyskiwania nieruchomości na potrzeby kultury, to nie jest tak, że nic się nie robi. Czynionych było m.in. wiele prób kupna kina „Iskra” i zaadaptowania na potrzeby Miejskiego Domu Kultury.

Ad.pkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Radny Stanisław Łoniewski - powiedział, że obfite opady deszczu wykazały słabość kanalizacji deszczowej w ul. Myśliwskiej. Ulica w części jest nieutwardzona, posesje są systematycznie zalewane po opadach deszczu. Istnieje pilna potrzeba ułożenia instalacji deszczowej w tej części ulicy. Druga sprawa dotyczy rozważenia możliwości ułatwienia mieszkańcom zakupu worków do segregacji odpadów poprzez proponowanie ich sprzedaży bezpośrednio przy zbiórce odpadów.

2. Pan Radny Bogusław Samel - powiedział, że warto zastanowić się przez wakacje, jaką ocenę wystawią radnym mieszkańcy, bo przecież radni są dla ludzi, a nie „dla poklepywania”, zaproponował podsumowanie pracy radnych przez pracowników UM zajmujących się obsługą Rady.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął obrady XLII sesji Rady Miejskiej. Życzył wszystkim udanych wakacji.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2010-10-19

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2010-10-19