Protokół nr XLIII/10 z obrad sesji RM z 13 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR XLIII/10

z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 13 września 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.04 i zakończono o 13.55

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie,

b) zmian budżetu miasta na 2010 r.,

c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

d) realizacji w 2010 r. zadania inwestycyjnego,

e) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca wykorzystania środków pozyskanych z unijnych programów pomocowych w perspektywie finansowej 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem „Rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

7. Informacja Burmistrza Miasta o wynikach finansowych spółek Gminy Miasta Augustów.

8. Opinia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Kilińskiego wyłączonego ze sprzedaży uchwałą Nr XXIX/182/08
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.

10.Odpowiedzi na interpelacje.

11.Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII sesji Rady Miejskiej: Nr XLI/10 z 4.06.2010 r. i Nr XLII/10 z 30.06.2010 r..

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał przybyłych na sesję: Pana Bogdana Dyjuka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, pracowników i kierowników Urzędu Miejskiego, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Tomasza Śpiczko – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, kierowników jednostek, Państwa Radnych i przedstawicieli prasy lokalnej.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż dzisiejszą sesję zwołano na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej /zał nr 2/. Pierowotny termin sesji był planowany na 15 września 2010 r., ale skoro wniosek Klubu Radnych PO wpłynął w ubiegły poniedziałek, dlatego przyspieszono termin sesji, w taki sposób, aby było to zgodne z ustawą
o samorządzie gminnym, czyli w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Pan Przewodniczący przeprosił, za to, że projekty uchwał Państwo Radni otrzymali w terminie późniejszym. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. /zał. nr 3/

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 7.07.2010 r. do 3.09.2010 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Jarosław Radzio– interpelacja dotyczy pełnowymiarowego boiska przy MOSiR ze sztuczną nawierzchnią. Poinformował, iż w ramach pewnego programu 8 miast w województwie otrzymało oferty dofinansowania takiej inwestycji w stosunku 50/50 /w tym też Augustów/. Zapytał, na jakim etapie jest ta inwestycja?

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego. Udzielił głosu
Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy zwiększona stawka dotacji spowodowana jest ponad 100 tys. deficytem, który był na koniec roku?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, iż poza deficytem pływalnia miejska generuje ogromne koszty, przede wszystkim
w postaci energii elektrycznej i wynagrodzeń pracowniczych. Zwiększona dotacja ma na celu zapobieżenie ewentualnemu deficytowi na koniec roku.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy w związku z sytuacją, że koszt utrzymania pływalni miejskiej wzrasta, poczyniono kroki, jeżeli chodzi
o strukturę dochodów? Dyskusja na ten temat miała miejsce w końcu roku, przy okazji konstruowania budżetu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż wypowiedziano dotychczasowe umowy najmu na lokale na pływalni miejskiej
i ogłoszono przetargi na ich najem na nowych zasadach. Poinformował, że ogłoszono również przetarg na dostawcę energii elektrycznej i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana umowa na nowych warunkach. Energia elektryczna stanowi duży udział w kosztach pływalni.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy w związku z zaistniałą sytuacją wprowadzono zmiany w cenach usług i w jakiej wysokości?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nastąpiły zmiany w cenach usług i są to zmiany w granicach 10-15%.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, iż z roku na rok pływalnia miejska wypracowuje coraz większe oszczędności kosztów związanych z zużyciem energii. Niestety wzrost cen energii jest tak duży, że nieuniknione jest zwiększenie dotacji, aby udało się zamknąć rok na minimalnym deficycie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM, na posiedzeniu
w dniu 9 września 2010 r., projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLIII/276/10 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 4/

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. Przedstawił dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- z 25 czerwca 2010 r., gdzie skład orzekający RIO opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Augustowie nr XLI/260/10 z dnia 04 czerwca 2010 podjętej
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r., /zał. nr 5/;

- z 14 lipca 2010 r. gdzie skład orzekający RIO opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikajacego z uchwały Rady Miejskiej
w Augustowie nr XLII/267/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku podjętej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r., /zał. nr 6/.

Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 9 września 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLIII/277/10 w sprawie zmian budżetu miasta na
2010 rok została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLIII/278/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 8/

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zadanie inwestycyjne będzie polegało na budowie w 2011 r. ulic: Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej. Ulice będą realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciały zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM zapytała, dlaczego akurat te, a nie inne ulice będą realizowane? Wprawdzie odpowiedź na swoje pytanie otrzymała już na posiedzeniu Komisji, że na te ulice przygotowana jest dokumentacja. Przypomniała, że ponad pół roku temu Państwo Radni podjęli uchwałę w sprawie budowy ulicy 3 Maja i wtedy wyraźnie powiedziano, że chcemy ją doprojektować, aby łączyła się z drogą krajową, i przygotowaną dokumentację wraz z wnioskiem do takiego projektu złożyć. Zapytała, jaką dokumentację na ulicę 3 Maja w ciągu tego pół roku przygotowano?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie ma jeszcze pełnej dokumentacji na ulicę 3 Maja, ale miasto i tak nie mogłoby ubiegać się o dofinansowanie jej realizacji, ponieważ jest to ulica powiatowa. Miasto w ramach tego programu mogło złożyć wniosek na ulicę miejską, natomiast Starostwo ma możliwość złożenia dwóch projektów, ale też tylko na swoje ulice.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że stanowisko w sprawie
ul. 3 Maja Państwo Radni wyrazili niecały rok temu i mówienie, że ul. 3 Maja nie jest naszą ulicą jest niezrozumiałe, ponieważ w tej chwili realizujemy ulice: Tytoniową, Komunalną, Ułanów Krechowieckich, które też nie są tylko naszymi ulicami. Pan Radny stwierdził, że od kiedy pamięta, a radnym jest już 12 lat, miasto realizowało ulice powiatowe, np. Mostową czy Partyzantów. Radni po raz kolejny stawiani są pod murem. Każda ulica, która nie jest zrobiona
w Augustowie jest potrzebna, ale tyle kontrowersji ile budziła ul. 3 Maja powinno mobilizować do tego, aby podejmować rozmowy ze Starostwem
i wypracować wspólne stanowisko. Rok czasu to przecież dużo.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta jeszcze raz powtórzył, że w tym akurat programie Miasto ma możliwość złożenia wniosku tylko i wyłącznie na swoją ulicę. Możliwe byłoby zrealizowanie ulicy powiatowej w kompleksie z ulicami miejskimi, ale nie inaczej.

Pani Radna Ewa Perkowska poparła wypowiedzi radnych i stwierdziła, że temat ulicy 3 Maja był poruszany nie tylko rok, ale 5 lat wcześniej. Stanowisko Radnych powinno być honorowane i Radni po to są, aby ich głos był wysłuchany.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że byłby bardzo zadowolony, aby jeszcze przed końcem swojego urzędowania doczekał się chwili, kiedy porozumienie między Miastem a Powiatem będzie na takim poziomie, jak to dotyczy realizacji inwestycji trwającej obecnie, czyli ulic: Tytoniowej, Ułanów Krechowieckich, Elektrycznej, Komunalnej. Doszło do konsensusu i dzięki wspólnemu projektowi miasto zyskuje. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że uda się jeszcze osiągnąć kompromis w taki sposób, aby wspólnymi siłami udało się zrealizować ulicę 3 Maja. Niestety program dróg lokalnych dotyczy tylko dróg naszych, miejskich, ale są przecież inne programy i dobrze byłoby wypracować wspólnie projekt, który zostałby wysoko oceniony, dlatego właśnie, że byłby realizowany wspólnie.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej nie ma Pana Romana Krzyżopolskiego, który jest Przewodniczącym Rady Powiatu. Miasto nie jest w zbyt dobrych stosunkach z Powiatem, jeżeli nie można stwierdzić, czy w dwóch wnioskach w tym roku będzie ul. 3 Maja, czy nie? Pan Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrsz Miasta odpowiedział, że
o ile mu wiadomo to nie jest, ponieważ Powiat myśli raczej o budowie ulicy Kwaśnej.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że przez ten rok czasu można było wspólnie z Powiatem wypracować jakieś stanowisko. Należy podejmować rozmowy, negocjować i wykazać się dobrą wolą z obu stron.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zapewnił, że rozmowy z Powiatem są prowadzone, ale problem polega na tym, że brakuje jeszcze sporo pieniędzy. Nie można mówić, że nie ma rozmów, ponieważ pomimo tego, że nie są łatwe to jednak się je prowadzi.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że rozmowy są prowadzone, ale niestety nie widać żadnych skutków. Nie można jednoznacznie mówić, że jest to wina Miasta czy Powiatu, duże pieniądze owszem są potrzebne, ale skoro to Powiat jest zarządcą tej ulicy, to wiodące ustalenia powinny płynąć właśnie z tej strony. Miasto nigdy nie powiedziało, że nie da pieniędzy na realizację ulicy 3 Maja.

Pan Radny Wojciech Walulik stwierdził, że widzi jednak pozytywne strony tej dyskusji, ponieważ rozumie, że ulica 3 Maja, będzie realizowana
w całości, czyli bez żadnych prowizorek.

Pani Joanna Lisek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zapytała,
o co została uzupełniona w ciągu tego roku dokumentacja na ul. 3 Maja skoro nie jest jeszcze kompletna?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że dokumentacja ul. 3 Maja została rozszerzona o założenia projektowe i zakres prac, jaki ma w tej dokumentacji się znaleźć. Obecnie są ogłaszane przetargi na realizacje dokumentacji projektowej i to też dotyczy ul. 3 Maja, jeśli oczywiście dostaniemy zgodę Starosty na dysponowanie tą ulicą.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski przypomniał, że rok temu Miasto zadeklarowało wykonanie dokumentacji ulicy 3 Maja, tak aby mogła być >a realizowana w całości, ale niestety Miasto nie wywiązało się z tego zadania, ponieważ dokumentacji nie ma.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż wykonanie dokumentacji nie jest taka szybką i prostą sprawą. Wymaga to na pewno czasu.

Pan Radny Stanisław Łoniewski wyraził zdziwienie wypowiedzią Pana Burmistrza, że rok czasu to mało, aby wykonać dokumentację. Do tej pory podjęto tylko pewne założenia. Odpowiedź Pana Burmistrza w żadnym wypadku nie jest satysfakcjonująca.

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja, której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 10 września 2010 r., zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy
2 głosach wstrzymujących się projekt uchwały w sprawie realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 9 września 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLIII/279/10 w sprawie realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Wnioski o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Augustowa złożyli:

- Augustowski Klub Golfa /herb będzie umieszczony na trofeach tryumfatorów Drugich Otwartych Mistrzostw Augustowa w golfie o Puchar Burmistrza Augustowa oraz okolicznościowych plakietkach, którymi będą uhonorowani wszyscy uczestnicy Mistrzostw, /zał. nr 10/,

- Firma Konsultantów Biznesowych i Ślubnych w Augustowie /herb będzie umieszczony na plakatach, materiałach informujących i zapraszających na
I Augustowskie Targi Muzyczno – Weselne, /zał. nr 11/.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciały zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Radna Anna Urban poprosiła, aby ww. wnioski głosować osobno.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej Urban w sprawie osobnego przegłosowania obu spraw. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek poparło 5 radnych, a 7 było przeciw. Wniosek został odrzucony. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLIII/280/10 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta
15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 12/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji do godz. 10.25.

Ad. pkt 6

Wznawiając obrady po przerwie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. do wysłuchania informacji Burmistrza Miasta dotyczącej wykorzystania środków pozyskanych z unijnych programów pomocowych w perspektywie finansowej 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem „Rozbudowy infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”. Pan Przewodniczący odczytał wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej
w Augustowie: „Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej
w Augustowie na podst. § 11 pkt 6 Statutu Miasta Augustowa składa wniosek
o zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej w celu udzielenia informacji, przez Burmistrza Miasta Augustowa, dotyczącej wykorzystania środków pozyskanych z unijnych programów pomocowych w perspektywie finansowej 2007 – 2013,
w szczególności złożonego wniosku „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, iż
30 października 2007 r. złożono wniosek do Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Karola Tylendy o wpisanie projektów – „Podlaskie Centrum Golfa” oraz „Przystosowanie strefy Kanału Augustowskiego dla potrzeb turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W dniu 31 października 2007 r. po rozmowach
w Urzędzie Miejskim nastapiła zmiana nazwy, zakresu i wartości projektu – „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” i złożenie fiszek projektowych. Następnie do Urzędu Marszałkowskiego złożono projekt, który obejmował to wszystko, co zostało zaprojektowane, łącznie z amfiteatrem, kładką i bulwarami nad Kanałem Bystrym. 15 maja 2008 r. z jego inicjatywy złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego, czyli wykreślenie z niego kładki oraz zmiany, które nanosi partner tego projektu, czyli gmina Płaska. 16 czerwca 2008 r. instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na zmiany. W dniu 8 lipca 2008 r. zostało zawarte porozumienie
z gminą Płaska w sprawie przygotowania projektu do realizacji. Następnie
27 sierpnia 2008 r. miało miejsce podpisanie umowy wstępnej z Urzędem Marszałkowskim, a 14 sierpnia wystosowane zostało z naszej strony pismo
o zmianę zakresu rzeczowego projektu lub zwiększenie dotacji. Udzielono negatywnej odpowiedzi na zwiększenie dotacji, natomiast na zmianę zakresu rzeczowego instytucja zarządzająca, pismem z dnia 9 października 2009 r., wyraziła zgodę. 29 października 2009 r., w porozumieniu z gminą Płaska, zawarte zostało porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu. 30 października 2009 r. podpisany został aneks do umowy wstępnej i tego samego dnia nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. 9 grudnia 2009 r. wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. 29 stycznia 2010 r. Komisja Oceny Projektów zwróciła się
z prośbą o wyjaśnienia w sprawie projektu i 18 lutego 2010 r. złożono wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego. Dnia 9 marca 2010 r. Komisja Oceny Projektów zwróciła się z prośbą o przesłanie kopii pierwszych stron dziennika budowy i 10 marca 2010 r. ww. dokumenty przesłano. Po tym fakcie nastąpiła długa cisza, dlatego 9 kwietnia, a następnie 9 czerwca 2010 r. wystosowano do Urzędu Marszałkowskiego pisma z prośbą o określenie terminu zakończenia oceny wniosku oraz podanie przyczyn przedłużania się procesu oceny. Dnia 29 czerwca 2010 r. przyszła informacja o odrzuceniu projektu z powodu niespełnienia kryteriów merytoryczno technicznych dopuszczających, chociaż jeden z ekspertów ocenił projekt pozytywnie
i zarekomendował go do dofinansowania. 16 lipca 2010 r. miasto Augustów
i gmina Płaska wniosły protest od decyzji o odrzuceniu projektu, który został przesłany do wiadomości Komitetowi Monitorującemu RPO oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. 21 lipca 2010 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała o możliwości rozdzielenia projektu na dwa osobne wnioski o dofinansowanie. 21 lipca 2010 r. miasto Augustów i gmina Płaska przesłały pismo informujące, iż są zainteresowane podziałem na dwa niezależne projekty, pod warunkiem umieszczenia ich w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 28 lipca 2010 r. przesłano formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego na listę projektów kluczowych. 12 sierpnia 2010 r. miasto otrzymało pismo informujące o pozytywnej rekomendacji przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych oraz Zarząd Województwa podziału projektu na dwa niezależne projekty. 26 sierpnia 2010 r. opublikowano Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych z dwoma niezależnymi projektami. W chwili obecnej jest przygotowywany wniosek, który zostanie złożony
w Urzędzie Marszałkowskim.

Pan Burmistrz poinformował, iż od 2008 r., ze środków unijnych, miasto Augustów pozyskało 1 991 448,00 Euro. Dla porównania w latach 2004 – 2006 miasto pozyskało 1 954 521 Euro. Ww. kwoty dotyczą tzw. twardych projektów. Pozyskano również środki finansowe na realizację, tzw. miękkich projektów:

- 54 990 Euro – W ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - „Kuchnia Pachnąca Tradycją”;

- 2 547 401,00 zł – W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Promocja i Współpraca – „Platforma Współpracy – EGO SA”. Projekt realizowany przez 5 miast: Ełk, Olecko, Gołdap, Augustów oraz Suwałki;

- 7 925,30 Euro – Wizyta dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Porto Ceresio w ramach programu „Europa dla Obywateli Partnerstwo miast – spotkania mieszkańców”.

W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” pozyskano kwotę 1 176 954,51 zł na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Grzybieniowej oraz kwotę 1 925 661 zł na budowę drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna
i ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich.

Miasto otrzymało również dofinansowanie z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na kompleks boisk przy MOSiR – 666 000 zł i kompleks boisk przy Zespole Szkół Samorządowych również kwotę 666 000 zł. Pozyskano 2 000 000 zł na budowę sali sportowej, boiska, przebudowę istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4. Na dofinansowanie ww. inwestycji Miasto złożyło również wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek przeszedł ocenę formalną, jest na etapie oceny merytorycznej. Z programu „Równać Szanse„ pozyskano dla naszych szkół kwotę 812 000 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 350 tys. zł do zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozyskano również środki finansowe na zadania związane
z kulturą i promocją miasta. Powstanie internetowe muzeum, w którym będzie można obejrzeć ekspozycje zgromadzone przez Miasto, a które niewiele osób miało do tej pory okazję oglądać. Przeprowadzony zostanie również remont Muzeum przy Kanale Augustowskim.

Pan Burmistrz przypomniał, że to nie > sam pisze projekty i stara się
o dodatkowe pieniądze dla miasta, ale pracownicy, i są to ci sami pracownicy, którzy pracowali za kadencji innych burmistrzów. Nikt ze starych pracowników nie został zwolniony, nikt nowy też nie doszedł, dlatego mówienie, że niewiele się robi w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych nie jest
w porządku. Pisane są wciąż nowe projekty. Ostatnio pozyskano również 1 mln zł na projekt pisany wspólnie z Centrum Informacji Turystycznej. Na ocenę oczekuje również wniosek dotyczący parku miejskiego – projekt ten jest realizowany wspólnie z Druskiennikami. Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli Miasta Augustowa nie lubią w Urzędzie Marszałkowskim, to w takim razie będziemy korzystać ze środków transgranicznych. Pan Burmistrz poinformował, że projekt złożony do RPO otrzymał ocenę 60 pkt., gdzie ten sam projekt złożony o dofinansowanie ze środków transgranicznych otrzymuje 98 pkt. Taka sytuacja daje wiele do myślenia. Miasto przygotowane jest również na realizację projektu wspólnie z Białorusią i w końcu września na spotkaniu zostaną ustalone szczegóły dotyczące tej sprawy.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pan Radny Zbigniew Huszcza przypomniał, że Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM wielokrotnie dyskutowała nad projektem rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej postanowił zwołać dzisiejszą sesję, ponieważ ukazała się informacja w internecie oraz artykuł
w prasie następującej treści: „Gdy zostałem burmistrzem poglądy mojego poprzednika i PO uległy diametralnej zmianie, choć przecież oprócz wykreślenia basenu sportowego z planu inwestycji nie wprowadziłem kolosalnych zmian. Pozostało wszystko to, co zaplanowały poprzednie władze, m.in. małe baseniki z mnóstwem atrakcji wodnych dla dzieci, a doszliśmy do wniosku, że powinny >e pozostać, ponieważ, po pierwsze, nie zawsze turystom odpowiada temperatura wody w jeziorze, a po drugie nie ma na jego brzegu żadnych brodzików i atrakcji dla najmłodszych. Co do uzasadnienia potrzeby realizacji tej inwestycji to myślę, że jest >a oczywista i dokładnie przekazaliśmy to urzędnikom Pana Marszałka.” W tej wypowiedzi Pan Burmistrz nie do końca powiedział prawdę, ponieważ zgłoszenie tego wniosku zawierało pewne elementy, a mianowicie: budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, w tym: budowa zespołu odkrytych basenów rekreacyjno – sportowych o powierzchni lustra wody ok. 1400 m2 przystosowanych do rozgrywania zawodów ogólnopolskich na dystansie olimpijskim. W skład kompleksu wchodzą: basen główny i rekreacyjne baseny boczne z atrakcjami wodnymi, oczka wodne, zjeżdżalnie. Budowa boiska do letniej odmiany hokeja otoczonego bandami, zimą zamienianego na lodowisko. Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego, skutery śnieżne, armatki śnieżne i rurociąg do naśnieżania tras narciarskich. Budowa budynku obsługi i zaplecza technicznego i budowa budynku zaplecza hotelowego wraz z zapleczem odnowy biologicznej. Ponadto budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym – zadanie obejmuje budowę szlaków pieszo – rowerowych zimą wykorzystywanych jako trasy narciarstwa biegowego, położonych nad Kanałem Bystrym będącym kanałem pomocniczym

Kanału Augustowskiego. W ramach zadania wykonane zostaną nawierzchnie ciągów pieszo – rowerowych z płyt betonowych i z kostki betonowej wraz
z kładkami, odwodnieniem, oświetleniem oraz elementami małej architektury /ławki z zadaszeniem, kosze, parkowe altanki/, zagospodarowanie terenu roślinnością. Ponadto budowa kładki pieszo – rowerowej nad Rzeką Nettą
w Augustowie. Zadanie obejmuje budowę małego mostu pieszo – rowerowego łączącego plażę w dzielnicy Zarzecze z dzielnicą Borki wraz z odcinkiem ciągu pieszo – rowerowego w dzielnicy Borki oraz budową punktu widokowego po stronie dzielnicy Zarzecze na terenie planowanego ogrodu botanicznego.
Pan Radny stwierdził, że Pan Burmistrz w swoich wypowiedziach mija się
z prawdą, ponieważ w zgłoszonym wniosku nie ma mowy o amfiteatrze.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w tym dokumencie nie ma mowy o amfiteatrze, ponieważ został > z niego wykreślony.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że chronologia wydarzeń przedstawiona przez Pana Burmistrza nie do końca jest prawdziwa. Wyjaśnił, że dokument w tym kształcie został zgłoszony przez poprzednika obecnego Burmistrza i ten dokument Pan Radny otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego. Pisząc, że nic w tym dokumencie nie zostało zmienione jest nieprawdą, ponieważ wykreślono z niego budowę ciągu i kładki. Pan Radny powiedział, że 15 maja 2008 r. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta rezygnuje
z kładki, i w to miejsce wprowadza przebudowę amfiteatru.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził, że dokonał takiej zmiany.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że szkoda, że Pan Burmistrz nie przypomniał teraz, czytając chronologię wydarzeń, że już w styczniu, albo na początku lutego Komisja prowadziła rozmowy z Panem Burmistrzem, który obiecał, że się zastanowi, i że wspólnie przeanalizujemy ten projekt. Radni chyba po to są, aby pewne rzeczy wnioskować, czy sugerować, oczywiście nie narzucając. Radni wspólnie z Burmistrzem powinni decydować o ważnych sprawach miasta. Pan Radny zapytał, czy na dzisiejszej sesji Państwo Radni mogliby zapoznać się z oceną merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego ww. projektu i ile punktów ten projekt otrzymał? Poznanie takiej oceny pozwoli na zrozumienie, dlaczego projekt został oceniony negatywnie.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM poinformował, że w ramach oceny merytorycznej wniosek oceniało dwóch ekspertów. W przypadku znaczących różnic miedzy ocenami obu ekspertów, powoływany jest trzeci ekspert. W przypadku naszego wniosku był powoływany trzeci ekspert. Jeden z ekspertów wniosek ocenił pozytywnie
i zarekomendował go do dofinansowania /wniosek otrzymał 65 punktów/
z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych wydatków na terenie gminy Płaska – chodziło o stadion sportowy. Dwóch pozostałych ekspertów oceniło projekt negatywnie z powodu niespełnienia przez ten projekt kryteriów merytoryczno technicznych dopuszczających. W przypadku projektu, który nie spełnia tych kryteriów nie prowadzi się dalszej jego oceny. Przedstawił ocenę merytoryczną ww. wniosku, która z uwagi na obszerność materiału stanowi załącznik do niniejszego protokołu, /zał. nr 13 i 14/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji do godz. 12.20.

Wznawiając obrady po przerwie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Marcinowi Choroszewskiemu – Kierownikowi Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM celem uzupełnienia swojej wypowiedzi.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM powiedział, że chciałby uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza i wspomnieć o dacie 25 marca 2010 r. oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, na którym prezentowane były skrótowe założenia, zarówno tego projektu, jak i innych projektów kluczowych z osi trzeciej „Rozwój turystyki i klultury”. Prezentacja i założenia projektu spotkały się z dużą akceptacją całego Komitetu Monitorującego, a przede wszystkim przedstawiciela Komisji Europejskiej przy Komitecie Monitorującym. Projekt został określony jak jedyny kluczowy projekt w ramach osi priorytetowej trzeciej na terenie Województwa Podlaskiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślał, że projekt spełnia wszystkie założenia stawiane projektom kluczowym w przeciwieństwie do pozostałych projektów wybranych jako kluczowe w Województwie Podlaskim. Podkreślano m.in. partnerstwo, różnorodny charakter planowanych do realizacji działań.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, ile punktów max, a ile min. może zdobyć projekt, który jest oceniany merytorycznie?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM odpowiedział, że projekt przy ocenie merytorycznej max może uzyskać 100 punktów, a min. 60, aby otrzymać pozytywną ocenę.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że starania o pozyskanie środków finansowych na realizację ww. inwestycji trwają bardzo długo. Podobnie jak w przypadku ul. 3 Maja jest to spowodowane nieumiejętnością nawiązania współpracy przez urząd z innymi instytucjami, czy osobami.
Pan Radny zadał pytanie Panu Bogdanowi Dyjukowi – Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, czy Burmistrz Miasta zwracał się do niego kiedykolwiek z prośbą o pomoc przy realizacji tego wniosku?

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego odpowiedział, że Pan Burmistrz nigdy nie zwracał się do niego
o pomoc.

Pan Radny Zbigniew Huszczastwierdził, że skoro Pan Burmistrz nie korzystał z pomocy Pana Wiceprzewodniczącego to jak można, np. na łamach prasy, mówić, że w związku z tym projektem robiona jest tzw. „krecia robota”. Pan Radny przypomniał, że w sejmiku województwa Podlaskiego Augustów ma dwóch swoich przedstawicieli. Można było również oficjalnie zwrócić się
o pomoc do Pana Posła Leszka Cieślika. Stwierdził, że zrzucanie winy za niepowodzenie tego projektu jest nieuzasadnione. Zapytał, czy Augustów ma wciąż zarezerwowane pieniądze zewnętrzne na realizację tego projektu i jakie kroki będą podjęte w celu jego realizacji?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM odpowiedział, że zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Pana Burmistrza, Gmina Miasto Augustów złożyła protest 16 lipca 2010 r. i 21 lipca br. Departament Zarządzania RPO przysłał pismo, w którym informuje nas o możliwości rozdzielenia projektu kluczowego na dwa projekty oddzielne z zastrzeżeniem przesłania szczegółowych formularzy zgłoszeniowych do dnia 29 lipca 2010 r. i zastrzeżeniem odpowiedzi na to pismo do dnia 23 lipca 2010 r. Pismo w tej sprawie zostało wysłane 21 lipca 2010 r. i 21 lipca 2010 r. została przesłana odpowiedź, że Miasto Augustów
i Gmina Płaska są zainteresowane podziałem projektu na dwa niezależne, pod warunkiem umieszczenia ich w indykatywnym wykazie projektów indywidualnych. 29 lipca 2010 r. został złożony szczegółowy formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego – Rozbudowa centrum infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego w Augustowie. Również
29 lipca wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego, w którym informuje nas o możliwości realizacji przedsięwzięcia Gminy Augustów i Gminy Płaska
w podziale na dwa niezależne projekty umieszczone w wykazie projektów kluczowych. Warunkiem umieszczenia w tym wykazie jest zatwierdzenie projektów przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych na podstawie poprawnie przygotowanych formularzy zgłoszeniowych projektów indywidualnych ze wskazaniem m.in. celów oraz wskaźników realizacji celów poszczególnych projektów jak i poddanie ich procesowi konsultacji społecznych oraz przyjęcie przez Zarząd Województwa Podlaskiego. W kolejnym piśmie
z 12 sierpnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca RPO informuje, że w związku
z pozytywną rekomendacją Komisji Oceny Wstępnej Projektów Kluczowych oraz Zarządu Województwa Podlaskiego podzielonego projektu pt.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” jako dwa niezależne przedsięwzięcia realizowane przez dwa odrębne podmioty, tj. Miasto Augustów i Gminę Płaska, rozpatrzenie protestu złożonego do Instytucji Zarządzającej w dniu 16 lipca 2010 r. dotyczącego negatywnej oceny wspólnej inwestycji na etapie oceny merytoryczno – technicznej jest bezprzedmiotowe. Wobec powyższego, w świetle procedury odwoławczej, złożony protest pozostawia się bez rozpatrzenia i w kolejnym etapie 26 sierpnia 2010 r. został opublikowany nowy indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w którym znalazły się już rozdzielone dwa projekty, bez konieczności konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne pominięto
w związku z tym, że zakres rzeczowy obu projektów w tych formularzach nie uległ zmianie. Dalsza kolejność prac nad wnioskiem jest taka, zgodnie
z wytycznymi w sprawie zarządzania indywidualnymi projektami kluczowymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wnioskodawca ma miesiąc na podpisanie preumowy z Instytucją Zarządzającą, i jeżeli przez miesiąc taka umowa nie zostanie podpisana to Instytucja Zarządzająca może taki wniosek wykreślić, ale poza pewnymi wyjątkami:

- beneficjenci deklarują złożenie wniosku o dofinansowanie przed upływem miesiąca i wtedy nie muszą podpisywać preumowy, czyli do 26 września 2010 r. powinien być złożony wniosek o dofinansowanie – ten wniosek obecnie jest przygotowywany.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy wniosek, już po rozdzieleniu, zawiera te same elementy, jeżeli chodzi o Augustów?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM odpowiedział, że tak. Zmiana, jeżeli chodzi o ten projekt polegała jedynie na rozdzieleniu go na dwa odrębne.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, ile punktów otrzymał Augustów
a ile Płaska, przy pozytywnej ocenie eksperta, który przyznał 65 pkt całemu projektowi? Powiedział, że w Kurierze Porannym z 26 sierpnia 2010 r.
w artykule pt.: „Białystok rozwija się dzięki unii” napisano, że Białystok znajduje się wśród najlepszych w Polsce, ponieważ do 2013 roku otrzyma
z unijnej kasy prawie 1,5 mld na inwestycje. Miasto Suwałki również
w znacznej części z tych pieniędzy skorzystało, natomiast pozostali beneficjenci otrzymali niewiele. Trudno oczekiwać, że projekt inwestycji pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” będzie inny skoro ci sami ludzie nad nim pracują, i został > zaakceptowany na konferencji marcowej z przedstawicielami UE. Pan Radny stwierdził, że korzystniej jest dla miasta, że ww. obiekt został zakwalifikowany jako komercyjny i otrzymał dofinansowanie 50/50, ponieważ łatwiej będzie go utrzymać. Suwałki, mimo wyższego dofinansowania, z pewnością będą miały
z tym problem. Pan Radny zaproponował, aby wydzierżawić pomieszczenia planowanego obiektu, jeżeli oczywiście uda się go wybudować. Infrastruktura towarzysząca będzie sprzyjać usługom, które w ramach tego obiektu mogą funkcjonować. Należy skorzystać z szansy, która nam się nadarza, ponieważ zamiana ww. inwestycji, np. na budowę kładki, prawdopodobnie niewiele zmieni. Pan Radny wyraził przypuszczenie, że gmina Płaska swoją inwestycją mogła spowodować, że straciliśmy trochę punktów przy ocenie niezależnego eksperta.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM wyjaśnił, iż cały projekt obu gmin był oceniany łącznie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że nie chce mówić na temat oceny ekspertów tylko ma jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego ta ocena trwała od 9 grudnia 2009 r., a 9 marca 2010 r. poproszono
o pierwszą stronę dziennika budowy? Trudno powiedzieć jak długo cały projekt byłby oceniany, gdybyśmy w czerwcu nie upomnieli się o tę ocenę. Wygląda na to, że ktoś gra czasem i być może chodzi o to, że nie ten burmistrz, a inny ma realizować ten projekt. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby w końcu go zrealizować. To projekt bez amfiteatru, dużego basenu i części hotelowej.
W tym właśnie kształcie był złożony w październiku 2007 r. Wszystkiego na raz niestety nie uda się wykonać, ponieważ poza tą inwestycją trzeba jeszcze realizować drogi, modernizować szkoły, przedszkola i budować mieszkania komunalne.

Pan Radny Wojciech Walulikprzypomniał, że od początku był przeciwnikiem tej inwestycji i jako radny szedł do wyborów z hasłem: „Budowa kładki, ulic i sal gimnastycznych”. Pan Radny stwierdził, że Pan Burmistrz
z tego projektu wybrał najmniej korzystne rozwiązania, a wniosek jest fatalnie napisany i to są bardzo poważne zarzuty skierowane przede wszystkim do burmistrza, który za wszystko odpowiada i podpisuje się na końcu wniosku. Zapytał Pana Bogdana Dyjuka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, czy pieniądze, z których ma być realizowana inwestycja są zarezerwowane dla Augustowa, i jeżeli tak, to decyzję, co z tych pieniędzy zostanie zrobione należałoby pozostawić przyszłemu burmistrzowi i radnym. Sprawę trzeba dokładnie przemyśleć
i przeanalizować, ponieważ ten projekt budzi wiele kontrowersji.

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził, że do harmonogramu, który przedstawił Pan Burmistrz należy dołożyć dyskusję na forum Sejmiku, w lipcu ubiegłego roku, kiedy pierwszy projekt listy indykatywnej został opublikowany. Wtedy to w trzeciej osi poświęconej turystyce było tylko pięć projektów i uwaga odnosząca się do tego, że >e wszystkie są związane z innymi obszarami życia społecznego znalazła odbicie, i miasto Augustów miało wówczas obowiązek złożenia wniosku związanego z turystyką. Wówczas narodził się pomysł ciągów pieszo – rowerowych, kładki i kilkoma innymi elementami. Wniosek uzyskał aprobatę poprzedniego Zarządu Województwa Podlaskiego. Na tym wykazie trzeciej osi był umieszczony, np. stadion w Łomży /stadion, który wkrótce zostanie oddany do użytku/. W Łomży zdążono wniosek przygotować, uzyskać ocenę, mimo tego, że już wówczas trudno było uzyskać akceptację, a my dalej dyskutujemy
i dzisiejsza sesja jest tego świadectwem. Od 2007 r., do dzisiaj, wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znacznie zaostrzyły kwestię realizacji projektów z poszczególnych osi, i fakt, że gmina Płaska miała problem ze stadionem potwierdza się nie tylko przy okazji tego projektu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że na miejscu Pana Burmistrza byłby ostrożniejszy w publicznych wypowiedziach tego typu, że Białystok nie lubi Augustowa, ponieważ fakty są inne. Mógł się o tym przekonać Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza, który na spotkaniu w czerwcu z Marszałkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego i przedstawicielem departamentu, kiedy przekazywane były informacje na temat pozyskanych środków, funduszy, którymi zawiaduje Urząd Marszałkowski, który ujmuje wszystkie podmioty jednostek samorządu terytorialnego Powiat Augustowski nie znajdował się
w końcówce, tylko za trzema dużymi wnioskami. Niedawno jeden
z samorządów tego regionu poprosił o wsparcie w otwartym konkursie na projekty turystyczne, który został przyjęty w tamtym tygodniu. W tym przypadku najwięcej dyskusji było w departamencie, ponieważ tam samorząd chciał wybudować korty. Pytanie dyrektora Górskiego było konkretne,
a mianowicie, czy budowa tych kortów przyczyni się do rozwoju turystyki? Okazało się, że nie sposób było uzasadnić budowy tego kompleksu sportowego
i wnioskodawca tego elementu nie złożył. To powinno być pewną przesłanką przy składaniu następnej propozycji. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że
w przypadku Płaskiej bez elementu ściśle odnoszącego się do turystyki wniosek znowu nie będzie miał szansy na uzyskanie dużej ilości punktów. W projekcie brakuje elementów turystycznych. Pieniądze przeznaczone na część turystyczną są dalej w trzeciej osi zarezerwowane dla gminy miasta Augustowa. Na liście kluczowej decydujący głos ma wnioskodawca, który sam może zrezygnować ze swego miejsca na liście indykatywnej. Z obserwacji wniosków, jakie były
w ramach RPO Pan Wiceprzewodniczący nie spotkał się, aby po pierwszym przyznaniu kwoty wnioskodawca uzyskiwał zwiększenie. Wiele samorządów uzyskało zwiększenie swojej alokacji, ale po zakończeniu procedury realizacji projektów, czy w formie przetargowej wszystkich wnioskodawców. Jedna
z gmin otrzymała na termomodernizację 90% kosztów realizacji inwestycji, mimo niższych pierwotnie, przeznaczonych kwot. W pierwszej wersji dofinansowanie miało wynosić 75%. W naszym okręgu w powiecie augustowskim i suwalskim takie sytuacje zachodziły. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej samorządy składały wniosek do Marszałka
o rozpatrzenie zwiększenia lub, jeżeli okazywało się, że przetarg był na 50 mln. zł, a 21 mln zł – przyznana alokacja, jeżeli przez realizację pozostałych przetargów zostawało pieniędzy, to instytucja zarządzająca miała prawo, na wniosek beneficjenta, dokonać procentowego zwiększenia. Było to możliwe dopiero po przetargach, a nie na samym początku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że rozmawiał z Panem Dyrektorem Górskim, wówczas, gdy okazało się ile ten projekt naprawdę będzie kosztował, Urząd Marszałkowski zastanawiał się, czy będzie możliwe odstąpienie od realizacji niektórych elementów projektu.
Z zapytaniem w tej sprawie zwrócono się nawet do Ministerstwa Infrastruktury
i Pan Dyrektor podpowiedział, że dobrze byłoby wystąpić do Marszałka
o zwiększenie środków, i jeżeli takie zwiększenie udałoby się uzyskać, wówczas projekt będzie realizowany w pełnym zakresie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w materiale, który przedstawił Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM wielokrotnie powtarzało się, że przez wiele miesięcy nie było żadnych uwag do założeń projektu, a jeżeli chodzi o uwagi przedstawione dużo później, to nie było żadnej możliwości, aby się do nich ustosunkować, ponieważ terminy mijały. Wcześniej nikt nie sygnalizował żadnych nieprawidłowości. Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że Pan Burmistrz powinien zwrócić się do Pana Bogdana Dyjuka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pana Leszka Cieślika Posła RP z prośbą o pomoc. Skoro jednak od lutego nic niedobrego się nie działo, a Komitet Monitorujący na łamach prasy zachwycał się projektem twierdząc, że jest jedynym projektem spełniającym warunki, jeżeli chodzi
o turystykę, to wyglądało na to, że nie ma potrzeby o taką pomoc prosić.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jego niepokój oraz zażenowanie wywołały argumenty, które zostały przedstawione przez Urząd Marszałkowski /na jeden
z istotnych elementów zwrócił uwagę Pan Radny Bogusław Samel/, gdzie pomylono pojęcia ekonomiczne, jeżeli chodzi o amortyzację. Urząd Marszałkowski na siłę szukał argumentów. Pan Przewodniczący powiedział, że chyba w ostatnim Przeglądzie Powiatowym jest wypowiedź Pana Dyrektora Górskiego i Pana Burmistrza, jeżeli chodzi o terminy i rozdział projektu. Czym Pan Dyrektor Górski argumentował fakt, że przez wiele miesięcy nie było uwag do naszego wniosku, żadnych sygnałów, że coś należy poprawić? Pan Dyrektor tłumaczył, że musiał porozumiewać się z Ministerstwem Infrastruktury. Skoro konsultacje z Ministerstwem maja trwać kilka miesięcy, bez żadnych sygnałów dla samorządu Augustowa, że jest coś nie w porządku, to trudno się zgodzić
z tym, że jest to dobra wola decydentów. W materiałach, które Państwu Radnym przedstawiono wiele było argumentów merytorycznych obalających zarzuty przedstawione przez ekspertów. Wniosek ponownie ma być złożony i od początku będzie analizowany, ale jak to słusznie zauważył Pan Wiceprzewodniczący Bogdan Dyjuk, nie wiadomo, czy zostanie zaakceptowany. Pan Przewodniczący stwierdził, że, jeżeli przedstawiane będą nadal takie argumenty, to można zmieniać różne elementy tego projektu
a projekt nadal będzie odrzucany. Niektóre z tych argumentów niestety nie wytrzymują krytyki. Wszystko, co dzisiaj usłyszeliśmy na temat tego projektu jest niepokojące i nienapawające optymizmem, że coś zostanie zrealizowane, chyba, że rzecz rozbija się o kładkę. Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli naprawdę chodzi tu o kładkę i to >a ma być tym obiektem tak bardzo turystycznym, to jej zwolennikom serdecznie gratuluje. Kładka owszem mogłaby być zrealizowana, podobnie jak zresztą amfiteatr, ale nie powinna być głównym elementem całego projektu, dlatego wyraził zdziwienie wypowiedzią Pana Radnego Wojciecha Walulika, który twierdził, że było to główne hasło wyborcze. Argumenty przedstawione w piśmie, które odczytał Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji były żenujące. Nawet argumenty dotyczące naprawy śluz Kanału Augustowskiego, gdzie mieliśmy udowodnić, że naprawa będzie efektywna dla Augustowa. Dlaczego dla Augustowa? Dlaczego nie dla regionu i całej Polski, przecież, jeżeli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych to wyraźnie jest powiedziane, że również inne podmioty mogą w tych przetargach startować. Realizując bardzo istotne inwestycje, czy to ciągi piesze, czy ulicę Mostową, czy Centrum Informacji Turystycznej, to przecież też były zamówienia
i wykonawcy wcale nie byli z Augustowa, czy z regionu - podwykonawcy owszem. Przedstawiciele Augustowa powinni mówić jednym głosem, bo jeżeli będą rozdźwięki, jak ma to miejsce teraz, to ktoś to wykorzysta i Augustów na tym straci.

Pan Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego powiedział, że ma jedną uwagę do wypowiedzi
Pana Przewodniczącego odnośnie tzw. „wojowania” z urzędnikami Instytucji Zarządzającej. Naszym celem nie jest chyba udowodnienie, że to my mamy rację, tylko naszym celem jest uzyskanie środków finansowych. Podważanie opinii ekspertów nie służy dla Augustowa dobrze. Nie wiadomo, kto teraz będzie oceniał ten wniosek.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że szkoda, że na ocenę wniosku nie wpływa meritum sprawy, tylko inne aspekty.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że mu również chodzi o merytoryczną dyskusję, a nie o sytuację, gdzie projekt jest oceniany w nieskończoność, a później nie mamy możliwości ustosunkowania się do uwag.

Pan Radny Bogusław Samel zastanawiał się w ilu przypadkach trzeci ekspert był tak radykalny w swojej ocenie jak przy projekcie z Augustowa? Projekty realizowane w województwie podlaskim są zbliżone bądź podobne,
a nasz był w pewnym sensie innowacyjny, ponieważ wnosił coś innego, tak jak w przypadku wyciągu do nart wodnych. Wiadomo, że kto powiela projekty
i nie wyróżnia się, ten wiele nie osiągnie. Nikogo nie zaskoczymy nowym aquaparkiem, czy halą widowiskową.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że negatywne elementy całego projektu to przede wszystkim jego duży koszt, duże dofinansowanie własne, i to, że nie generuje dochodów. Dzisiaj Radni podjęli uchwałę odnośnie zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej dla basenu.

Pan Radny Dariusz Górny zauważył, że cała dyskusja skierowana została na infrastrukturę turystyczną, a przecież dobrze byłoby dowiedzieć się czegoś więcej na temat innych unijnych środków finansowych, które udało się pozyskać. Pan Radny powiedział, że interesuje go projekt związany z ulicami, które wykonywane są w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych: ul. Tytoniowa, ul. Elektryczna i pozostałe. Zapytał, dlaczego projekt nie uzyskał dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, a tylko
z tzw. „schetynówek”?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM powiedział, że w roku 2008 w ramach osi priorytetowej drugiej składany był wniosek o dofinansowanie w identycznym zakresie dotyczącym przebudowy ulic: Tytoniowej, Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich
i odrzucono go z przyczyn formalnych. Powodem było uwzględnienie, jako koszty kwalifikowane, kanalizacji deszczowej, m.in. kanalizacji deszczowej jako elementu nierozerwalnego, ale związanego z drogą. Miasto Augustów stoi na stanowisku, że kanalizacja deszczowa powinna być kosztem kwalifikowalnym i jest to infrastruktura drogowa. Został złożony protest do Wojewody, który Wojewoda w pełnym zakresie uznał i skierował do ponownej oceny formalnej. Niestety ocena odbywała się w tym samym departamencie, więc wniosek został ponownie odrzucony, a w ówczesnym czasie, czyli w roku 2008 ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju zamykała drogę dalszego procesu odwoławczego. Obecnie można dalej ubiegać się o dofinansowanie na drodze sądowej o skierowanie wniosku do ponownej oceny nadzoru. Wtedy niestety takiej możliwości nie było. Dofinansowanie z RPO byłoby właściwie na takim samy poziomie jak ze „schetynówek”, bo na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pan Radny Dariusz Górny zapytał, czy na tym etapie Instytucja Zarządzająca zapraszała do złożenia korekty o popełnione błędy w pierwszej ocenie?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UModpowiedział, że niestety nie, i to było podstawą uznania protestu przez Wojewodę. Wnioskodawca na etapie oceny formalnej powinien mieć możliwość jednokrotnej poprawy błędu. Urząd Marszałkowski odrzucił wniosek nie dając możliwości korekty i dlatego Wojewoda uznał protest za słuszny. Ponownie, na podstawie tych samych przesłanek, wniosek został odrzucony na etapie ponownej oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Nie było możliwości dokonania jakichkolwiek zmian.

Ad. pkt 7

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył informację
o wynikach finansowych spółek Gminy Miasta Augustów. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Kodrem” Sp. z o.o., w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
20 125 609,56 zł. Działalność spółki za 2009 r. zamknęła się zyskiem w kwocie 161 187,53 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Giga”
sp. z o.o.
w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2009 r., po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 16 554 712,08 zł. Spółka uzyskała w roku 2009 zysk w kwocie 379 651,88 zł. Miasto otrzymało z tego tytułu dywidendę, natomiast ze spółki „Kodrem” dywidenda nie była pobierana i środki finansowe z zysku skierowano na dalszy rozwój spółki. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 r., po stronie aktywów i pasywów, wykazuje kwotę 43 936 269,13 zł.. Niestety rok 2009 Spółka zamknęła stratą w wysokości 714 272,02 zł. Strata jest spowodowana tym, że spółka spłaca zaciągnięte kredyty na modernizację ujęcia wody pitnej. Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” Sp. z o.o. /gdzie większościowym udziałowcem jest PUK „Kodrem” Sp. z o.o./ osiągnęła w roku 2009 zysk w wysokości 102 400,00 zł. Wypracowany zysk został przeznaczony na dalszy rozwój spółki.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. do wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Kilińskiego wyłączonego ze sprzedaży uchwałą
nr XXIX/182/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o przedstawienie sprawy.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM wyjaśniła, że został złożony wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 2, który został wyłączony ze sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/182/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W budynku przy ul. Kilińskiego 2 znajduje się również drugi lokal mieszkalny, na który zawarta jest umowa najmu. Pan Burmistrz ma prawo na podstawie ww. uchwały do zbycia przedmiotowej nieruchomości, ale w centrum miasta oraz w Dzielnicy Lipowiec nie przeznacza się do zbycia lokali mieszkalnych. Centrum miasta jest określone w tej uchwale jako ulice: Rynek Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego, 3 Maja, Mostowa, Kopernika, Kościuszki, Polna, Szkolna, Zygmuntowska, Kilińskiego. W związku z tym Pan Burmistrz nie może przeznaczyć do sprzedaży tego lokalu. Wniosek Pani Pawełko jest już kolejną prośbą o sprzedaż tego lokalu,
i stąd prośba do Państwa Radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 9 września 2010 r. jednogłośnie, 5 głosami przeciw wyraziła negatywną opinię na temat sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pan Radny Wojciech Walulik zapytał, czy Pani Pawełko zamieszkuje ww. lokal?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM odpowiedziała, że Pani Pawełko zamieszkuje lokal
o powierzchni 42 m2, na który posiada umowę najmu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że
w przypadku sprzedaży tego mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu Miasto zyska najwyżej 50 tys. zł., a jest to przecież centrum miasta i zachodzi obawa, że na sprzedaży działki ktoś mógłby zarobić duże pieniądze. Pozbywając się tego mieszkania Miasto wyzbywa się całkiem sporych pieniędzy, które mogą wpłynąć do kasy miejskiej, gdyby działka była przeznaczana do sprzedaży.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, iż jest rozwiązaniem tego problemu jest wystawienie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kilińskiego? W Wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania nikt z Państwa Radnych nie opowiedział się za sprzedażą ww. lokalu, a przeciw było 16 radnych. Rada Miejska wyraziła negatywną opinię na temat sprzedaży lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Kilińskiego.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 9 porządku obrad, tj. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku. Poinformował, że wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Augustowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku. RIO pozytywnie zaopiniowało przedłożoną przez Burmistrza Miasta Augustowa informację. Wskazuje się na konieczność dokonania głębszej analizy gospodarki finansowej zakładu budżetowego sklasyfikowanego w dziale 926 rozdz. 92604 „Instytucje Kultury fizycznej” i zlikwidowania ujemnego stanu środków obrotowych. /zał. nr 15/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, na co poszło 100 tys. zł zaplanowanych na promocję miasta, ponieważ w informacji na stronie 20 nie zapisano, na co zostały wydatkowane? Zapytał, z czego wynika tak duże opóźnienie, jeżeli chodzi o budowę boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, iż ta informacja ogólnie określa wydatkowane kwoty, ponieważ taki charakter ma informacja za I półrocze. Zaznaczone są tylko kwoty i wskazano jedynie, na prośbę burmistrza, projekty, jakie zrealizowano, głównie ze środków zewnętrznych. Z tych pieniędzy, o których wspomniał Pan Radny, sfinansowano m.in. udział w targach turystycznych.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że opóźnienie przy budowie „Orlika” wynikało z tego, że jeden z przetargów został przez niego unieważniony. Ogłoszono drugi przetarg i po rozstrzygnięciu drugiego przetargu wykonawca z opóźnieniem przystąpił do budowy, ale został pisemnie poinformowany, że za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z umową, naliczone zostaną odsetki karne. Inwestycja ma być wykonana do końca października.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie informację
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni przyjęli ww. informację 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 10

Na interpelację Pana Radnego Jarosława Radzio odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Miasto Augustów było zainteresowane budową boiska przy
ul. Tytoniowej. W przypadku gdyby Miasto nie otrzymało dofinansowania do „Orlika”, wówczas byśmy modernizowali boisko przy ul. Tytoniowej /wstępna kalkulacja tej inwestycji to kwota 2 300 000 zł – 50% tej kwoty Miasto musiałoby dołożyć ze swojej kasy/. Otrzymaliśmy pieniądze na „Orlik”, dlatego nie ma możliwości realizacji dwóch inwestycji tego typu jednocześnie.

Ad. pkt 11

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 11 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołów z obrad XLI z 4.06.2010 r. i XLII
z 30.06.2010 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XLI sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XLII sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 12

Zapytania i wolne wnioski.

Pani Radna Anna Dźwilewska powiedziała, że chciałaby powrócić do sprawy utworzenia społecznej rady działalności pożytku publicznego. Dnia
10 marca br. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych i wniosek w tej sprawie na tym spotkaniu został zgłoszony. Wniosek organizacji był rozpatrywany również na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM. Dnia 28 kwietnia 16 organizacji pozarządowych podpisało wniosek do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do Pana Burmistrza. Niestety sprawa do tej pory nie ruszyła z miejsca, i dlatego po raz kolejny Pani Radna zgłosiła wniosek /w imieniu tych 16 organizacji/, ażeby wszcząć przepisową procedurę zmierzającą do utworzenia takiej organizacji. Pani Radna poruszyła również sprawę ul. Wspólnej – tę sprawę Pani Radna sygnalizowała na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i prosi o odpowiedź w tej sprawie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Kolejnym ważnym, tematem, jaki poruszyła Pani Radna jest sprawa lokalizacji nowego cmentarza, która budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców i wielu z nich nie podoba się pomysł lokalizacji nowego cmentarza przy ul. Rajgrodzkiej. Pani Radna zaproponowała umieszczenie specjalnych pasów na przejściach dla pieszych, które pomogą
w poruszaniu się osób niepełnosprawnych i starszych. Wiele miast w Polsce takie pasy montuje. Zaproponowała zaplanowanie tego wydatku
w przyszłorocznym budżecie na przyszły rok. Pani Radna poprosiła, aby powrócić do sprawy, ażeby nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, albo też dawniej inwalidzi I grupy, czy też osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, i również osoby
z dawną II grupą, czyli obecnie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, albo też z całkowitą niezdolnością do pracy, mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Pani Radna stwierdziła, że tak już jest w większości miast w Polsce. Podsumowując okres wakacyjny Pani Radna, w imieniu własnym i znajomych, serdecznie podziękowała za wspaniałe koncerty muzyki poważnej, które organizowały Augustowskie Placówki Kultury. Dzięki wsparciu finansowemu w wielu imprezach mogli uczestniczyć członkowie organizacji pozarządowych, za co szczególne podziękowania należą się Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta i Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta w odpowiedzi na pytanie dotyczące ul. Wspólnej powiedział, że drzewa zostaną przycięte, aby swobodnie można było przejść nad Kanał. Dyskusja na temat lokalizacji cmentarza była prowadzona na posiedzeniu Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie. Rozpatrywano trzy warianty nowej lokalizacji i członkowie Komisji stwierdzili, że w pierwszej kolejności należałoby przyjrzeć się miejscu przy
ul. Rajgrodzkiej. Należy przeprowadzić badania, aby sprawdzić, na jakiej głębokości znajduje się woda, i czy taka lokalizacja będzie w ogóle możliwa. Lokalizacja cmentarza jest obarczona ryzykiem, że wielu osobom nie zawsze się >a podoba, ale niestety trudno jest znaleźć takie miejsce, gdzie nikt nie będzie miał żadnych zastrzeżeń. Możliwość bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej będzie rozpatrywana być może przy okazji ustalania cen biletów. Pan Burmistrz zaproponował, aby w tej sprawie wpłynął wniosek od osób zainteresowanych. Pan Burmistrz stwierdził, że nie widzi problemu, aby organizacje pozarządowe wyłoniły spośród siebie społeczną radę pożytku publicznego.

Pani Radna Anna Dźwilewska odpowiedziała, że nie do końca tak jest, ponieważ w pierwszej kolejności Rada Miejska musi podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby mieszkańcy ulicy Rajgrodzkiej, którzy nie zgadzają się na lokalizację cmentarza wskazali inną. Lokalizacja cmentarza przy
ul. Rajgrodzkiej była brana pod uwagę już od kilkunastu lat.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zgodził się z tym, że w sprawie Augustowa na łamach prasy i w mediach powinno się mówić jednym głosem. Szczególnie powinno tak być w wyjątkowo ważnych sprawach. Pan Radny powiedział, że zbulwersowała go wypowiedź Pana Burmistrza w sprawie obwodnicy Augustowa, bo można dużo rzeczy mówić o Panu Pośle Leszku Cieśliku, ale chyba każdy dobrze pamięta ile ten człowiek włożył wysiłku
i starań, aby obwodnica Augustowa powstała. Zorganizowano 25 blokad. Samo zorganizowanie blokady nie jest sprawą prostą, ponieważ trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nic nikomu się nie stało. Pan Radny powiedział, że wielokrotnie pytał Pana Posła o losy augustowskiej obwodnicy. Obecnie jest
19 firm, z czego jedna odpadła w pierwszym etapie przetargu. Nie jest
w porządku, jeśli władze miasta w tak ważnej dla Augustowa sprawie mówią, że cała sprawa trwa tyle lat, a my temu rządowi nie ufamy. Powinniśmy wspierać się nawzajem i ta wypowiedź powinna być inna, tzn.: „Tak, wspieramy działania i wierzymy, że w końcu tę inwestycje uda się zrealizować!”. Obwodnic
w Polsce brakuje bardzo wiele, i należy o tym pamiętać.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sprawa obwodnicy Augustowa to jest szeroki temat, ale należy pamiętać, że były pewne obietnice i 100% deklaracje, w których usłyszeliśmy, że „jeżeli my dojdziemy do władzy to obwodnica powstanie”. O tych deklaracjach wszyscy pamiętają i stąd biorą się opinie, które czasami z pewną ostrożnością wypowiadane są na temat tego, czy obwodnica powstanie i kiedy. Obecnie do końca tego roku ma być wyłoniony wykonawca, a inwestycja zrealizowana do końca 2015, a przecież miała być wykonana do końca 2012. Poślizg jest kilkuletni, a rok temu Pan Wicepremier Schetyna, Pan Minister Grabarczyk,
w ramach rekompensaty, obiecywali 60 mln zł na budowę centrum. Niestety wszystko się rozmyło, a po obietnicach niewiele zostało.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że mimo wszystko w tej sprawie powinniśmy być jednomyślni. Przesunięcia w realizacji inwestycji się zdarzają i tak było w przypadku takiego niewielkiego zadania, jakim jest boisko „Orlik” - w porównaniu do obwodnicy. Wiele ulic w mieście, jak również boiska sportowe powstały właśnie dzięki dotacji rządowej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zgodził się z Panem Radnym. Stwierdził, jednak, że miała miejsce również sytuacja, kiedy to w listach pisanych przez osoby prominentne pojawiają się treści mijające się
z prawdą, albo Pan Burmistrz jest przedstawiany w negatywnym świetle i nic nie robi, urzędnicy również nic nie robią. Władza w mieście w oczach czytelników jawi się jako nieudolna. Opinie, szczególnie przedstawiane przez osoby, które miastem kiedyś rządziły powinny być bardziej wyważone. Nie powinno się tylko krytykować, ale obiektywnie stwierdzać, co zrobili poprzednicy i co robione jest teraz.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że od kilku miesięcy wydawane jest czasopismo pt.: „Twoje miasto”, gdzie poseł ziemi augustowskiej wskazuje, mówiąc o projekcie, o którym na dzisiejszej sesji była mowa, na nieudolność obecnej władzy. Sugeruje się również, że „jeżeli ktoś
z naszej opcji zostanie wybrany” to realizację tego projektu będzie kontynuował. Pan Radny wyraził również swoją dezaprobatę wypowiedzią Pana Adama Sieńko – byłego Burmistrza Miasta Augustowa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że swojego stanowiska na temat obwodnicy nie zmienia, i wciąż uważa, że obwodnica musi być wybudowana, a niektórzy swoje poglądy właśnie zmienili, np. w sprawie organizowanych blokad, ponieważ powiedzieli, że nie powinno się ich organizować. Na razie słyszymy tylko obietnice na temat budowy. Powinno się kontynuować rozpoczęte prace, a nie ciągle straszyć Unią Europejską.

Pan Radny Wojciech Walulik zapytał, czy hala widowiskowo - sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 będzie finansowana jeszcze z innego źródła niż Totalizator Sportowy, z którego Pan Burmistrz pozyskał 2 mln zł? Zapytał, czy to prawda, że została podpisana umowa z Totalizatorem Sportowym, która nie pozwala wykorzystywać tej hali w działalności komercyjnej?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że umowa podpisana z Totalizatorem Sportowym nie pozwala na zarobkowanie
z najmu tej hali, natomiast użyczanie jej po tzw. „kosztach” będzie oczywiście możliwe. Pan Burmistrz poinformował, że taki warunek jest stawiany wszystkim inwestycjom dofinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu. Pan Burmistrz przypomniał, że cała Szkoła Podstawowa Nr 4 jest termomodernizowana, a więc nie jest to tylko budowa hali widowiskowo – sportowej.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM powiedział, że w sprawie dodatkowego dofinansowania ww. inwestycji złożono również wniosek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie
w kwocie 2 mln zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w tej chwili w trakcie oceny merytorycznej.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 2 sierpnia 2010 r., w którym zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 pkt 5
w części: „Oczyszczalnię Ścieków przy ulicy Słowackiego w Augustowie” oraz § 4. załącznika do uchwały nr XLII/273/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Augustowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. /zał. nr 16/ Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 sierpnia 2010 r. stwierdził nieważność § 3 pkt 5 w części „Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Słowackiego
w Augustowie” oraz § 4 załącznika do uchwały nr XLII/273/10 Rady Miejskiej w Augustowie. /zał. nr 17/;

- z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 lipca 2010 r., w której po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze postanawia wskazać na uchybienia formalne, polegające na braku wskazania konieczności omówienia
w sprawozdaniu ewentualnych należności samorządowych instytucji kultury
/§ 1 ust. 1 uchwały/. /zał. nr 18/;

- z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia
6 września 2010 r., gdzie były zastrzeżenia do uchwały Rady Miejskiej
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny. WSA po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi Gminy Miasta Augustów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w ww. przedmiocie postanowił: uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; stwierdzić, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być wykonane
w całości; zasądzić od Wojewody Podlaskiego na rzecz skarżącej Gminy Miasta Augustów kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
/zał. nr 19/ - Pan Przewodniczący pogratulował Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu UM, a w szczególności Pani Krystynie Wierzbińskiej – Radcy Prawnemu Urzędu Miejskiego;

- z pismami Pani Marii Choroszewskiej i Pani Bożenny Bielawskiej zam. przy ul. Polnej 9. Pierwsze pismo wpłynęło na początku czerwca, w którym zwrócono się z prośbą o zajęcie stanowiska o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: „Czyją własnością są dwa kolektory znajdujące się na terenie naszej własności?” Na te pytania były udzielane odpowiedzi, jeszcze za kadencji pana Leszka Cieślika. Jeden z kolektorów jest własnością Mleczarni, natomiast właściciel drugiego kolektora właściwie nie jest znany. Trochę niedobrze, że nie można się zorientować, kto jest właścicielem drugiego kolektora, ale na potwierdzenie własności nie ma żadnego dokumentu. Na jedno pismo kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej udzielona została odpowiedź. Panie wystosowały jednak kolejne pismo z dnia 24 sierpnia, w którym wnioskują
o podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta Augustowa w sprawie dotyczącej ustalenia właścicieli kolektorów sanitarnych i deszczowych znajdujących się na terenie miasta Augustowa i spełniających zadania odprowadzania ścieków i wód opadowych z terenu całego miasta Augustowa.” /zał. nr 20 i 21/. Pan Przewodniczący powiedział, że rozumie, że wnioskodawczynie chciałyby mieć jasną sytuację, jeżeli chodzi o właściciela kolektorów, ale niestety Rada Miejska nie jest kompetentna, aby tych właścicieli określić. Trwa w tej chwili postępowanie sądowe i być może ta sprawa w końcu się wyjaśni;

- z akcją „Zachowaj trzeźwy umysł”, w której zachęca się do dalszego uczestnictwa /zał. nr 22/;

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 sierpnia 2010 r.,
w którym z up. Wojewody Podlaskiego Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli przypomina, że zgodnie z przepisami ustaw samorządowych zbliża się termin złożenia Wojewodzie Podlaskiemu oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed końcem kadencji, która upływa 12 listopada 2010 r. Termin 12 września był terminem ostatecznym do złożenia oświadczeń majątkowych. Wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie /zał. nr 23/;

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 lipca 2010 r. informującym, że Burmistrz Augustowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli Wojewodzie Podlaskiemu w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe za 2009 rok. Po przeprowadzonej analizie nie wniesiono uwag do złożonych oświadczeń majątkowych. /zał. nr 24/

Ad. pkt 12

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2010-10-15

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2010-10-15