Protokół Nr XLIV/10 z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 15 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/10

z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 15 października 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 14 radnych - lista obecności w załączeniu.

/zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o godzinie 11.05

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2010 r.,

b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

c) trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją,

d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

e) aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa,

f) bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości,

g) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2011,

h) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

i) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie administracyjnym miasta Augustowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi,

j) utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej z 13.09.2010 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał przybyłych na sesję: pracowników i kierownictwo Urzędu Miejskiego na czele z Panami Burmistrzami, Państwa Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i przedstawicieli augustowskiej prasy.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 13 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi, bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji.

Uwag, ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. porządek obrad pod głosowanie, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od14.09.2010 r. do 12.10.10 r.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta za złożenie sprawozdania.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – interpelacja dotyczy augustowskiego sanatorium:. „Pozyskana w dniu wczorajszym informacja nakazuje mi zabrać głos w bardzo istotnej dla naszego miasta sprawie.

W dniu wczorajszym sprzedane zostało nasze augustowskie sanatorium. Nasuwa się podstawowe pytanie – czy organy naszego rządu zdołały i pamiętały o zabezpieczeniu, jakże istotnych interesów naszego miasta – naszego kolejnego być lub nie być - mam na myśli kontynuację funkcji sanatoryjnej sprzedanych obiektów. Czy nowy właściciel nabył te obiekty w celach biznesowych, hotelarskich, gdyż z takiej branży wywodzi się. A może nasz rząd, prawem serii, po raz kolejny „olał nas”.

Chciałbym posiąść wiedzę, czy nowy właściciel złożył jakieś deklaracje, nakreślił plan dalszego rozwoju.

Zapytuję dalej – na jaki rozwój bazy sanatoryjnej pozwala wielkość terenu w strefie „A”, czy są w przygotowaniu nowe tereny, które pozwolą na poszerzenie strefy „A”. Czy ruszyły w końcu rozmowy z lasami państwowymi w sprawie wymiany obszaru leśnego pomiędzy jez. Necko, a zespołem szkół, na inne tereny leśne będące we władaniu Miasta.

Mówię kolejny raz o tym zagadnieniu, gdyż główny kierunek sanatoryjny, w prawdziwym wydaniu, daje perspektywiczne szanse rozwoju naszego miasta. Nie godzę się ze słowami niektórych polityków wypowiadanych w mediach, iż prawa uzdrowiska są hamulcem rozwoju naszego miasta. A co stanie się, jeśli zgodnie z planami unijnymi przemysł tytoniowy zostanie przesunięty bardziej na wschód.

Jeśli przemysł stoczniowy nie nabierze dawnego pędu produkcyjnego? Jaką wizję rozwojową wskazują nam ci politycy, cóż uczynili dla rozwoju miasta.

- Arterie drogowe popłynęły w siną dal.

- Linie kolejowe odjechały z łoskotem.

- Zalecają nam beznakładowy ekologiczny transport wozów drabiniastych.

Co nam zafundowano? Chmury spalin i łoskot wszelkiej maści środków transportowych.

Tu, na tej sali, w naszej obecności, zacni politycy, ministrowie, posłowie, składali szumne deklaracje pomocy dla miasta. Patrzyli prosto w oczy – tak, jak to polityk potrafi.

Jeśli nie rozwój Augustowa na bazie prawdziwych usług sanatoryjnych, znacznej mierze oparte o pewne refundowanie finansowe przez Narodowy Fundusz, to co?

Jaka przyszłość naszego miasta? Los zaścianka, czy też jak to kolega Radny Bogdan Samel określił na poprzedniej sesji „los zadupia kraju”.” /zał. nr 3/

Pan Radny Bogusław Samel – interpelacja dotyczy targowiska miejskiego:

„Miejska targowica to ponad 100 miejsc pracy dla mieszkańców miasta prowadzących handlową działalność gospodarczą, to wcale niemałe wpływy do kasy miejskiej z opłaty targowej.

Targowica miejska to według opinii mieszkańców miasta i turystów przyjeżdżających do Augustowa nie tylko miejsce zakupów, ale również, przykro to przyznać, jedna z nielicznych atrakcji naszego turystycznego uzdrowiska.

O potrzebie modernizacji targowicy mówiłem wielokrotnie podczas tej kadencji, jednakże jak na razie bez skutku. Poza rozebraniem trzech urągających swoim wyglądem „slumsów” straganów nic się nie zmieniło.

Inne miasta jak na przykład niewielki Szydłowiec w ramach funduszy Unii Europejskiej – regionalnych programów operacyjnych w roku bieżącym zmodernizowano targowisko za kwotę 3 ml 517 tys. zł, z czego 85% pokryła Unia, a 15% miasto Szydłowiec. Podobnie stało się w bieżącym roku w Legionowie.

Obecnie wdrażany jest program Ministerstwa Rolnictwa, które chce zbudować bądź zmodernizować kilkadziesiąt targowisk. Za 70 mln zł w polskich miastach mają powstać nowoczesne bazary. Obecnie jest to konsultowane z Komisją Europejską. Pieniądze da Unia.

Uważam, że czekać już nie można. Obecny stan targowicy wszyscy znamy, nie jest to chluba miasta turystyczno – uzdrowiskowego.

Panie Burmistrzu! Przestańmy o tym mówić, weźmy się za robotę.” /zał. nr 4/ - swoje wystąpienie wraz z załącznikami Pan Radny przekazał Panu Przewodniczącemu oraz przedstawicielom lokalnej prasy. Załączniki są wydrukiem z internetu, m.in. z Gazety Prawnej - opisano, co zrobił burmistrz Szydłowca, co zrobiono w Legionowie, jakie są wpływy z targowicy, jak można sięgać po środki unijne. Pan Radny negatywnie określił pracę augustowskiego Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji RM. Suwałki miały 12 aplikacji, a Augustów tylko 3. Trzeba zmienić ilość na jakość, bo w przeciwnym wypadku Augustów nie przejdzie do żadnej historii.

Pani Radna Anna Dźwilewska – interpelacja dotyczy podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie powołania w gminie miasto Augustów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wniosek 16 organizacji pozarządowych został złożony do Pana Burmistrza i do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie 28 kwietnia 2010 r. Sprawa była omawiana na posiedzeniach Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie. Ostatni raz była omawiana na posiedzeniu tejże Komisji w dniu 14 października 2010 r., na którym opracowano wniosek, który został zaopiniowany jednogłośnie. Pani Radna stwierdziła, że upłynęło już bardzo dużo czasu i sprawa w końcu powinna zostać rozwiązana, o co >a ze swej strony jak również Komisja, bardzo proszą.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa w przedszkolach. Rodzicie Przedszkoli nr: 1,2, 3 i 6 zwrócili się z prośbą do Pana Radnego o przedstawienie pisma następującej treści:

„My, rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1, 2, 3 i 6 w Augustowie, domagamy się umieszczenia w projekcie budżetu i w uchwalanym w grudniu 2010 r. budżecie miasta Augustowa na rok 2011 środków niezbędnych na wykonanie prac niezbędnych w decyzjach /.../ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, który zakazuje eksploatacji stref pożarowych w budynku przedszkola, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Pan jako burmistrz naszego miasta powinien być wzorem praworządności, powinien Pan dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Jako rodzice jesteśmy zainteresowani realizacją zaleceń, w taki sposób, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie uczęszczać do przedszkoli. Oświadczamy, że będziemy monitorować przebieg wydarzeń i walczyć o wywiązanie się z obowiązków organu prowadzącego placówki przedszkolne.” Pan Radny poinformował, iż pod pismem podpisało się 472 rodziców. Pan Radny poprosił, aby Pan Burmistrz przedstawił informację o działaniach, jakie zostały podjęte w ww. sprawie. Odpowiedź w sprawie jest bardzo ważna, ponieważ dyrektorzy tych placówek muszą do poniedziałku złożyć odwołania od decyzji. Odwołania powinny być poparte rzeczowymi uzgodnieniami.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM w dniu 14 października 2010 r. jako jedyny wstrzymał się od głosu odnośnie ww. uchwały. Pan Radny stwierdził, że rozumie potrzeby nauczycieli i Burmistrz powinien z tego obowiązku się wywiązać, ale mając na względzie zasady gospodarki powinno się, oszczędności z inwestycji drogowych, przeznaczać na inwestycje drogowe. Pan Radny zauważył, że osoba zarządzająca miastem nie czuje się dobrze w gospodarce rynkowej i najlepiej, jeśli takimi sprawami zajmują się instytucje, które mogą prowadzić działalność gospodarczą. Powinno się, nawet zaciągnąć kredyt, aby pieniądze, które były nam dane na inwestycje, wykorzystać na inwestycje. Pan Radny poruszył sprawę, którą określił wielką hipokryzją, a mianowicie stwierdził, że mamy do czynienia z wielkim partyjniactwem, jeżeli chodzi o ul. 3 Maja. Pan Starosta daje dla Zakładu Energetycznego możliwość wejścia w chodniki na ul. 3 Maja, a pieniądze na kolektor przepadły. Od roku czasu ludzie mogli mieć w swoich domach, w mieście turystycznym, normalne toalety, a mają szamba. Pan Radny stwierdził, że partyjniactwo na etapie samorządów nas zgubi. Z polityką powinniśmy mieć do czynienia na poziomie parlamentarnym, a nie na poziomie samorządów, bo nie można zawłaszczać kultury, oświaty, sportu.

Pan Radny Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wypowiedź Panu Radnemu, ale prosił, aby Państwo Radni w swoich wypowiedziach trzymali się tematu.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/281/10 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 5/

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymującym się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/282/10w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznychi niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 6/

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymującym się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/283/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/284/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 8/

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk – Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, czy Studium przewiduje dodatkowe tereny pod sklepy wielkopowierzchniowe?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM odpowiedziała, że w Studium obecnie obowiązującym takich terenów nie ma. Studium było realizowane na podstawie poprzedniej ustawy. Przy obecnej ustawie jest wymóg, że jeżeli byłyby realizowane obiekty wielkopowierzchniowe, to zanim zostanie wykonany plan miejscowy, musi to być uwzględnione w Studium uwarunkowań. Opracowując nowe Studium będzie oczywiście analizowana sprawa, czy istnieje potrzeba budowy takich sklepów, czy też nie.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/285/10 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 9/

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości. Udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że cel jest szczytny, ale może należałoby negocjować z Panem Starostą, aby przekazał w zamian za ten grunt np. ul. 3 Maja. W końcu 12 letnia walka może by się zakończyła. Skoro były Starosta Pan Karpiński mógł przekazać Miastu Rynek Zygmunta Augusta i ul. Mostową, to także obecny Starosta mógłby przekazać ul. 3 Maja. Pan Radny stwierdził, że jeżeli do takiego przekazania ulicy nie dojdzie, to przez najbliższe lata najprawdopodobniej nic na niej się nie ruszy. Programy regionalne się kończą, a nic w tym zakresie nie jest realizowane.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie bonifikaty od sprzedawanej nieruchomości zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejprzypomniał, że wstępne ustalenia odnośnie tego terenu były zupełnie inne, a mianowicie miała być zamiana tego gruntu na inny. Miasto miało zamienić tereny przy I LO na teren przy ul. Mazurskiej. Kilka miesięcy temu były bardzo silne naciski, aby przekazać ten grunt, ponieważ podobno był problem z realizacją „Orlika”. „Orlik” przy I LO został wybudowany, chociaż przekazania gruntu nie było. Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ jest bardzo zaskoczony całą sytuacją.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że podejmowano wiele prób, aby doszło do zamiany. Niestety na grunt przy ul. Mazurskiej takiej zamiany nie można było dokonać. Istnieje jedynie możliwość sprzedaży ww. działki, ewentualnie przy zastosowaniu bonifikaty. Nie było możliwości przeprowadzenia procedur, o których była mowa wcześniej, ponieważ notariusz nie podpisałby takiej umowy. Cały proces rozpoczęto od nowa i Starostwo wystąpiło o sprzedaż ww. terenu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co Miasto otrzyma od Powiatu w zamian za sprzedaż nieruchomości na tak dogodnych warunkach? Gest Miasta jest bardzo chwalebny, ale co w zamian Miasto otrzyma? Symboliczna złotówka, w tym przypadku jest ośmieszaniem się. Powinny być przeprowadzone negocjacje, jeżeli chodzi o ten teren i wówczas byłoby uczciwe.

Pani Joanna Lisek – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie przypomniała, że przekazanie ww. gruntu miało się odbyć za symboliczną złotówkę. Takie były ustalenia Rady Miejskiej w tym względzie. Kwota 3 500 zł od Powiatu za grunt przy szkole to może nie majątek, ale jednak jakieś pieniądze, a teren zostanie przeznaczony na cele edukacyjne. Przekazanie gruntu pozwoli na prowadzenie starań o środki finansowe w ramach projektu „Biały Orlik”. Szkoła znajduje się w centrum miasta i chciałaby przystąpić do tego projektu, dzięki czemu w mieście powstałoby pierwsze sztuczne lodowisko, które przynajmniej przez pół roku w ciągu całego roku mogłoby funkcjonować. Całą procedurę należało zaczynać od własności gruntowej. Miasto również powinno wystąpić o sprzedaż jakiejś nieruchomości za symboliczną złotówkę od Powiatu.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że w interesach nie ma sentymentów, dlatego Miasto w zamian za ten za ten grunt powinno coś od Powiatu otrzymać.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat gruntu przy ul. Mazurskiej, gdzie miałby powstać dworzec PKS.

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że oczywiście popiera działania Pani Dyrektor, aby ww. tereny były przeznaczone pod cele edukacyjne i sportowe, natomiast w negocjacjach powinny uczestniczyć dwie strony i finał sprawy od tych negocjacji zależy.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/286/10 w sprawie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 10/

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2011. Udzielił głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Radnego Bogusława Samla stwierdził, że bardzo dobrze czuje się w gospodarce rynkowej, ale niestety gospodarka rynkowa nie zawsze ma zastosowanie do samorządu. Przykładem takiej sytuacji może być projekt ww. uchwały. Obecnie obowiązująca ustawa nakłada na samorządy nowy obowiązek, nie gwarantując żadnych dodatkowych środków finansowych: na utworzenie stanowiska pracy, na pracownika, na przygotowanie mieszkania. W budżecie miejskim musi być zagwarantowana rezerwa, aby w takich sytuacjach nie trzeba było zaciągać kredytu. Wydatki stałe, które są związane z oświatą, pomocą społeczną, utrzymaniem bieżącym ulic, ich oświetleniem, pochłaniają ogromną część budżetu miasta i na różnego rodzaju inwestycje pozostaje ok. 5 mln zł. Cieszymy się, że udaje się w przetargach realizować te inwestycje taniej i można bez dodatkowych kredytów pokrywać zobowiązania, na które nie byliśmy przygotowani.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz w skrócie nakreśliła strukturę tego programu. Stwierdziła, że dobrze jest gdy program zawiera precyzyjną diagnozę zjawiska, wobec którego ma prowadzić działania. W ww. programie jest takie zdanie, że diagnoza będzie dalej prowadzona i pogłębiona. Pani Radna apelowała, aby takie działania w tym zakresie zostały przeprowadzone, tym bardziej, że rodzajów przemocy jest bardzo wiele i chodzi też o przygotowanie działań zmierzających do przeciwdziałania, szczególnie przemocy ukrytej, przemocy psychicznej w rodzinie. Pani Radna przypomniała, że pracuje w Młodzieżowym Punkcie Konsultacji i Terapii, gdzie spotyka się z dziećmi i młodzieżą, którzy sygnalizują o częstych przypadkach stosowania przemocy wobec nich. Przemoc ta ma najczęściej charakter przemocy psychicznej i nie dotyczy to tylko i wyłącznie rodzin dotkniętych alkoholizmem. Wszystkie przypadki są skrzętnie odnotowywane i Pani Radna zaoferowała swą pomoc przy opracowywaniu diagnozy zjawiska. Zapytała, jakie będą koszty realizacji programu? Do końca tego roku zaplanowano 7000 zł, a na cały kolejny rok przewidziano kwotę 12 000 zł. Na co konkretnie te pieniądze będą przeznaczone? Zapytała, czy w tych 12 000 zł przewidziano środki finansowe na prowadzenie szkoleń?

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowieodpowiedziała, że w roku 2010 pieniądze będą przeznaczone na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika, który będzie zajmował się tymi działaniami w ramach ośrodka. Pieniądze z roku 2011 będą przeznaczone przede wszystkim na kampanię informacyjną i prowadzenie szkoleń oraz niezbędnych działań w związku z rozwinięciem całego przedsięwzięcia.

Pani Radna Anna Dźwilewska poinformowała, że Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2011, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/287/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2011 została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 11/

Ad. pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Udzielił głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła propozycję dotyczącą ustalenia składu zespołu interdyscyplinarnego. Zasugerowała, aby rozważyć możliwość wytypowania do tego zespołu dwóch osób jako przedstawicieli: NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnieńi Współuzależnienia, Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii w Augustowie. W tych placówkach pracują specjaliści: prawnik, psycholog, terapeuta i być może ich udział w pracy tych zespołów będzie tak samo ważny jak innych osób. Przy ustalaniu składu osobowego należy wziąć pod uwagę specjalistyczne kwalifikacje osób pracujących w tych trzech punktach.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowiewyjaśniła, że ilość osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego określa konkretnie art. 9a ustawy. Specjalistów, o których wspomniała Pani Radna będzie można zaprosić do pracy w grupach roboczych.

Pani Radna Anna Dźwilewska poinformowała, że Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu w dniu 14 października 2010 r. projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/288/10w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 12/

Ad. pkt 5i

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie administracyjnym miasta Augustowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił ww. projekt uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/289/10 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie administracyjnym miasta Augustowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 13/

Ad. pkt 5j

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych. Projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu dla osób tam przebywających.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XLIV/290/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi >a załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 14/

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Wojewody Podlaskiego, w którym informuje, iż oświadczenia majątkowe Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta i Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej zostały złożone w terminie i nie było do nich żadnych zastrzeżeń. Odczytał również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie, w którym informuje, że wszystkie osoby zobowiązane złożyły przedmiotowe oświadczenia w ustawowym terminie. W oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie podejmowano żadnych działań. /zał. nr 15/

Pan Przewodniczący przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Augustowie.

Analizie poddano 20 oświadczeń majątkowych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, radni złożyli również w terminie kopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009.

Po przeprowadzonej analizie nie wniesiono uwag do złożonych oświadczeń.

Radni złożyli również w terminie oświadczenia majątkowe, które zobowiązani byli złożyć na 2 miesiące przed upływem kadencji. /zał. nr 16/

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w szkołach miejskich, przedszkolach, żłobku, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach miejskich. Analizie poddano oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w szkołach miejskich, przedszkolach, żłobku, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach miejskich. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Pracownicy złożyli również w terminie kopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009. Po przeprowadzonej analizie nie wniesiono uwag do złożonych oświadczeń.

Ad.pkt 7

Na interpelację Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego odpowiedzi udzieliłPan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość rozbudowy uzdrowiska, poprzedni dyrektor sanatorium mówił o tym zamiarze. Natomiast obecny właściciel, który zajmuje się głównie działalnością hotelarską zadecyduje, na jaki cel przeznaczy nieruchomość. Sanatorium kupiła firma posiadająca hotele „Atos, Portos, Aramis” w Warszawie.

Pan Zbigniew Huszcza zapytał, czy ww. firma kupiła sanatorium łącznie z gruntem, który w większości należy do Lasów Państwowych, gdzie grunty spółki stanowią niewielki procent?

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że firma kupiła nakłady na gruntach Lasów Państwowych.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy Burmistrz Miasta w 2010 r. miał propozycję pozyskania ww. gruntów, jako grunty miejskie, w zamian za 24 ha lasów, które są w posiadaniu miasta?

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miastaodpowiedział, że nie wpływały takie propozycje, ale sprawa zamiany gruntów była przedmiotem dyskusji w Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwie Augustów. Ustawa pozwala na przejmowanie gruntów przez Lasy Państwowe, natomiast nie zezwala na zwracanie gruntów.

Pan Radny Zbigniew Huszcza powiedział, że spółka posiada budynki nie tylko w Augustowie, ale także w Białymstoku i Łomży, które generalnie są wykorzystywane na pobyt dla uchodźców. W 2009 r. większość dochodów spółki była z pozostałych budynków, a nie z augustowskiego sanatorium.

Na interpelację Pana Radnego Bogusława Samela odpowiedzi udzieliłPan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Stan targowiska miejskiego uległ niewielkiej poprawie i wymaga >o dalszej modernizacji. Miasto Augustów jest zainteresowane wdrażanym programem Ministerstwa Rolnictwa.

Pan Marcin Choroszewski - Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM powiedział, że program „Moje targowisko” jest dopiero w fazie przygotowawczej, Wydział na bieżąco monitoruje stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa, które ogłosiło przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej. Program jest bardzo zbliżony do „Orlika”, ponieważ zakłada bardzo podobną architekturę wszystkich targowisk budowanych w Polsce. Program prawdopodobnie rozpocznie się w 2011 r. i będzie finansowany również z programu rozwoju obszarów wiejskich, adresowanego wyłącznie do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 20 tys. mieszkańców, targowiska będą mogły być realizowane również w miastach do 50 tys. mieszkańców. Wydział stara się na bieżąco monitorować wszystkie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miasta i jeżeli tylko powstają możliwości, w tym budżetowe, to wnioski o dofinansowanie zostają złożone.

Pan Kazimierz Kożuchowksi - Burmistrz Miasta powiedział, że chciałby sprostować stwierdzenie Pana Radnego Bogusława Samela w kwestii aplikacji. Augustów miał nie 3, a 8 skutecznych aplikacji, na które miasto otrzymało pieniądze. Aplikacji było składanych o wiele więcej.

Na interpelację Pana Radnego Zbigniewa Huszczy odpowiedzi udzieliłPan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Dostosowanie przedszkoli do wymagań ochrony przeciwpożarowej, przedstawionych w decyzjach Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odbywało się od 2000 r., nakazy były do 2004 roku, potem do 2006 r., 2007 r. i w kolejnych latach. W związku z powyższym obecny Burmistrz Miasta podjął decyzję o realizacji zaleceń i dostosowaniu do wymagań jednego przedszkola rocznie, w ubiegłym roku było to Przedszkole Nr 4 przy ul. Kilińskiego, w bieżącym roku wykonywane są prace w Przedszkole Nr 6 przy ul. Śródmieście. Natomiast nakaz Pana Komendanta jest jednoznaczny, dlatego została podjęta decyzja do dostosowaniu wszystkich przedszkoli. W Starostwie Powiatowym są złożone dokumentacje na wykonanie części robót, dzisiaj Państwo Radni przesunęli środki na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji - na wykonanie ekspertyzy technicznych dotyczących dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków Żłobka i Przedszkola Nr 2, na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3. W projekcie budżetu na 2011 r. zostały ujęte środki finansowe na wykonanie prac we wszystkich przedszkolach i tylko od decyzji Państwa Radnych zależy, czy powinny znaleźć się z budżecie miasta na 2011 r. Obecnie Panie Dyrektorki mają czas do 21.10.2010 r. na złożenie odwołania od decyzji do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zostanie złożony wniosek o przesunięcie terminu do końca sierpnia 2011 r., aby wszystkie prace mogły być kompleksowo wykonane, aby do tego tematu nie trzeba było już wracać. Zgodnie z kosztorysem wartość zadania wynosi 1.285 tys.zł.

Na interpelację Pani Radnej Anny Dźwilewskiej odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja Kurczyńskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawienie wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiejpowiedział, iż rzeczywiście wpłynął wniosek do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, natomiast nikt nie zgłosił konkretnych rozwiązań i propozycji. Skoro istnieją organizacje, które działają w swoich strukturach, mają określone cele, koordynują sprawy dotyczące konkretnej działalności, to czy rzeczywiście istnieje potrzeba tworzenia nad tymi organizacjami Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego? Podjęcie przez Państwa Radnych uchwały w sprawie powołania Rady będzie obligowało do ponoszenia pewnych kosztów, ponieważ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, którą powoła Rada Miejska, będzie pracowała w tym samym trybie co Komisje Rady Miejskiej. Na Radę Miejską mogą wtedy spaść zobowiązania finansowe, które będą musiały być realizowane. W związku z powyższym należałoby zastanowić się nad celowością powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, może też warto rozważyć celowość, aby sprawą zajęła się nowa Rada Miejska, aby nikt nie zarzucił starej Radzie powołanie na koniec kadencji zespołu, na który trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że aplikacje były zgłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, która nie działa zbyt dobrze. Zgłosił również uwagę, iż w Biuletynie Informacji Publicznej powinny być zamieszczane protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej, aby mieszkańcy wiedzieli, w jakich sprawach wypowiadają się ich przedstawiciele. Na stronie internetowej powinna również znaleźć się Strategia Rozwoju Miasta, w której jest ujęty zapis na temat budowy centrum sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Necko, odkrytych basenach, przeniesieniu targowiska na Os. Wypusty. Pan Radny Bigusław Samel powiedział, że znowu odbywa się „odbijanie pałeczki”, iż Ministerstwo opracowało program, który będzie działał jak „Orliki”. Natomiast mały Szydłowiec pozyskał środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego. Czy Augustów również składał aplikacje, starał się o pozyskanie środków finansowych z RPO na modernizację targowiska, które wymaga remontu od wielu lat? Sprawa uporządkowania targowiska była wielokrotnie poruszana na sesjach Rady Miejskiej od 3 lat.

Pan Marcin Choroszewski - Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji wyjaśnił, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego nie ma osi priorytetowych, które pozwalają miastu o wielkości 30 tys. mieszkańców złożyć wnioski na zagospodarowanie, czy też remont targowiska. Regionalne Programy Operacyjne maja różne osie priorytetowe, w ramach których są realizowane działania. W RPO nie ma osi priorytetowej dotyczącej rewitalizacji, która jest już w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Dlatego też nie należy porównywać programów operacyjnych z różnych regionów. Do tej pory nie została złożona żadna aplikacja dotycząca targowiska, możliwe, ze zostanie złożona w ramach programu Ministerstwa Rolnictwa „Moje targowisko”. Jeżeli chodzi o Strategię Rozwoju Miasta Augustowa, to jest >a zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamierzenia, programy i ich realizacja”. Oprócz Strategii są również zamieszczone odpowiednie dokumenty, również wieloletni plan inwestycyjny.

Pani Radna Anna Dźwilewska powiedziała, że Społeczna Rada Działalności Pożytku Publicznego nie ma za zadanie koordynowania działalnością organizacji działających w mieście, jej charakter będzie opiniodawczo-doradczy. Koszty działalności Rady byłyby minimalne. Argumentacja, że na sam koniec kadencji Rada Miejska chce „sprawić prezent” nowej Radzie nie ma uzasadnienia, ponieważ był czas na powołanie Rady od maja do października br. Ponadto zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są z 2010 r. i dopiero podczas składania wniosku stworzyła się możliwość utworzenia ciała opiniodawczo-doradczego. Na terenie Augustowa działa dużo organizacji, więc dlaczego na bieżąco, co jakiś czas, zarówno Rada, jak też Urząd Miejski nie mają dowiedzieć się, jak działają organizacje, co robią, jakie mają problemy i potrzeby. Żaden rachunek nie wyrówna tego, że ww. organizacje działają na rzecz dzieci, na rzecz osób niepełnosprawnych, sportowców, kombatantów, natomiast koszty, które ponoszą na swoją działalność są minimalne w porównaniu z tymi, jakie musiałaby przeznaczyć Gmina.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w swojej wypowiedzi Pani Radna Anna Dźwilewska powiedziała, że poszczególne organizacje mają swoje zadania i cele. Do Pana Burmistrza często przychodzą przedstawiciele organizacji i potrzeby są na bieżąco załatwiane.

Pani Radna Anna Dźwilewska powiedziała, ze 10 marca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie różnych organizacji pozarządowych, na którym zostały wypracowane wnioski. Jeżeli możliwość powołania Społecznej Rady stwarza ustawa, to warto jest z takiego prawa skorzystać.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiejzapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że w wyniku prac Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM wszyscy członkowie Komisji przychylili się do powołania Społecznej Rady Pożytku Publicznego. W związku z powyższym należałoby jeszcze raz przemyśleć tę propozycję i poważnie podejść do zgłoszonych wniosków.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się o ponowne przeanalizowanie propozycji i jeżeli Państwo Radni uznają, że uchwałę należy podjąć, to projekt uchwały zostanie przygotowany na ostatnią sesję Rady Miejskiej. Wypracowanym wnioskom Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przyjrzą się służby merytoryczne Pana Burmistrza.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad z XLIII sesji Rady Miejskiej z 13 września 2010 r. Zapytał, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie zgłoszono Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół nr XLIII sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiejzapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

1. Z uchwałą nr RIO.V-0032-57/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 28 września 2010 r., które zaopiniowało pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Augustowie nr XLIII/277/10 z dnia 13 września 2010 roku podjętej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r., /zał nr 17/.

2. Z pismem Zarządu Powiatu w Augustowie dotyczącym informacji prasowych omawiających obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które ukazały się na łamach Przeglądu Powiatowego nr 37 z dnia 16.09.2010 r. pt. „Trudna ulica” oraz na łamach Gazety Współczesnej nr 182 z dnia 17.09.2010 r. pt.”Ubikacje mają na podwórzu”, /zał nr 18/. Pan Przewodniczący stwierdził, że zarzuty w piśmie nie zostały sformułowane konkretnie. Wystosowując wciąż nowe pisma do siebie nawzajem nie spowodujemy, że kanalizacja w ul. 3 Maja zostanie zrobiona. Miasto wspólnie z Powiatem powinno wykonać dokumentację na całą ulicę 3 Maja, ponieważ dokumentacja, którą obecnie posiada przewiduje modernizację tej ulicy, ale tylko na odcinku do ul. Hożej. Miasto nie może ubiegać się o środki finansowe z zewnątrz na realizację ulicy powiatowej, ponieważ takie dofinansowanie może otrzymać jedynie wtedy, gdy zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem i w ramach tego zadania będą modernizowane ulice powiatowe i miejskie. Zarząd Powiatu zapomniał wspomnieć, że przy okazji budowy ul. Tytoniowej realizowane są również drogi miejskie, czyli ul.: I Pułku Ułanów Krechowieckich i Komunalna. Miasto nie może złożyć projektu, który będzie dotyczył tylko drogi powiatowej. Pan Przewodniczący stwierdził, że odczytał to pismo, ale jest zdegustowany jego treścią.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że Pan Starosta przed kamerą TVN powiedział, że Miasto może wchodzić z budową kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja. W odpowiedzi na te słowa Miasto wystąpiło do Starosty o dotrzymanie słów powiedzianych przed kamerą. Pan Burmistrz stwierdził, że szkoda pieniędzy, które Miasto pozyskało na wykonanie kanalizacji, ponieważ niczego poza nią nie można wykonać. Można byłoby jeszcze wykorzystać te środki na wydrukowanie ulotek mówiących o ochronie środowiska. Z tych pieniędzy nie można budować ulicy, a jedynie kanalizację sanitarną i odtworzyć po jej wykonaniu nawierzchnię. Miasto czeka na odpowiedź Starosty w tej sprawie i liczy na dotrzymanie słów powiedzianych przed kamerą. Ulica 3 Maja nie jest ulicą idealnie równą i dobrze położona łata mogłaby ją wyrównać.

Pan Radny Bogusław Samel przypomniał, że jest członkiem Rady Programowej Przeglądu Augustowskiego i oczekuje, że na łamach tego czasopisma ukaże się rzetelna informacja na ten temat, opatrzona zdjęciami połatanych chodników na ul. 3 Maja i prawdziwości słów Pana Starosty.

Pani Radna Ewa Perkowska zwróciła uwagę na fakt, że w tej chwili ul. 3 Maja nie można swobodnie przejść. Zakończono prace związane z modernizacją linii energetycznych /o dziwo na taką modernizację Pan Starostwa wyraził zgodę/ i łaty na chodnikach położono w bardzo dziwny i niestaranny sposób. Mieszkańcy muszą pokonywać dziury i grudy na chodnikach. Pani Radna zachęciła do obejrzenia reportażu, który pokazuje prawdziwe warunki, w jakich żyją ludzie, przeważnie starsi, przy głównej ulicy naszego miasta. Stwierdziła, że to jest wstyd na całą Polskę!

3. Z pismem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, w którym informuje, że do Biura Sejmiku wpłynęło pismo Pana Dionizego Poźniakowskiego, zamieszkałego w Augustowie przy ul. Prądzyńskiego 36, dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „WYPUSTY” w Augustowie. Pismo przesłano do Rady Miejskiej w Augustowie do rozpatrzenia wg właściwości. Pan Dionizy Poźniakowski otrzymał już odpowiedź na uwagi zgłoszone w piśmie podczas wcześniej korespondencji prowadzonej z Burmistrzem i Radą Miejską, /zał nr 19/. Odpowiedź na pismo zostanie udzielona.

4. Z pismem Związku Komunalnego „Biebrza” dotyczącym obniżenia stawek podatku od nieruchomości za składowiska i infrastrukturę służącą unieszkodliwianiu odpadów. Musi to być zwolnienie przedmiotowe związane z prowadzoną działalnością, a nie podmiotowe wskazujące jeden z podmiotów. W piśmie zwrócono się z prośbą
o zaproponowanie radzie gminy projektu uchwały z możliwie najniższymi stawkami podatku od nieruchomości, /zał nr 20/.

5. Z pismem Państwa Romualdy i Eugeniusza Ławrynowiczów,w którym zwracają się z zapytaniem, czy mają prawo budować kawiarnię na swojej nieruchomości? /zał nr 21/

6. Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż ostatnia sesja tej kadencji Rady Miejskiej odbędzie się 10 listopada 2010 r. wówczas zostanie ustalony poczet sztandarowy na uroczystości 11 listopada.

7. Pan Radny Zbigniew Huszcza zadał pytanie dotyczące tekstu zamieszczonego w „Przeglądzie Powiatowym” w dniu 23 września 2010 r., który był wypowiedzią Pana Burmistrza na temat finansów miejskich. Wypowiedź była bardzo podobna do wygłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pojawiła się tylko dodatkowa informacja o środkach finansowych pozyskanych na promocję w Augustowskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 700 tys. zł. Poprosił o uściślenie wypowiedzi odnośnie tych środków.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż Augustowska Organizacja Turystyczna otrzymała kwotę 700 tys. zł za złotą odznakę certyfikat z przeznaczeniem na działania promocyjne. Pieniądze nie są przekazywane Miastu na konto, ale są wydatkowane w porozumieniu z nim na działania promocyjne.

Ad. pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XLIV sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2010-11-15