Protokól nr XLV/10 z obrad sesji Rady Miejskije z dnia 10.11.2010 r.

P R O T O K Ó Ł NR XLV/10

z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 10 listopada 2010 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.10 i zakończono o 13.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2010 rok;

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c) zwolnień w podatku od nieruchomości;

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

e) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej;

f) ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów;

g) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2015.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego
i podatku leśnego na 2011 rok.

7. Złożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2009/2010.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej z 15 października 2010 r.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11. Część uroczysta sesji ok. godz. 12.00:

- wręczenie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,

- podziękowanie za pracę w kadencji 2006 – 2010.

12.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Powitał przybyłych na sesję: pracowników i kierowników Urzędu Miejskiego, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Tomasza Śpiczko – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, kierowników jednostek organizacyjnych, Państwa Radnych, przedstawicieli prasy lokalnej
i przedstawicieli społeczeństwa Augustowa.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 21 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. /zał. nr 2/

Uwag nie zgłoszono, ale Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 5a,
tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na
2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie. Pozostałe podpunkty pkt. 5 ulegną przesunięciu o jeden w dół. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 15.10.2010 r. do 2.11.2010 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/291/10 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/292/10 w sprawie zmian budżetu miasta na
2010 rok została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pani Radna Ewa Perkowska zapytała, jaki wskaźnik inflacji zastosowano przy ustaleniu podatku od nieruchomości na 2011 rok?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, iż ogólnie zastosowano wskaźnik inflacji obwieszczony przez Prezesa GUS w wysokości 2,6%. Wskaźnik jest wyższy przy podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej i wynosi 5% ze względu na to, że od kilku lat przedsiębiorcy byli traktowani szczególnie i ta stawka nie była podnoszona, ale i teraz nie ustalono jej na poziomie maksymalnym.

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła wniosek formalny, aby podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej był podniesiony nie o 5%, a o 3%. Zaproponowała, aby stawkę tego podatku ustalić na poziomie 20 zł za 1 m2.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, co Pani Skarbnik Miasta miała na myśli mówiąc, że przedsiębiorcy są traktowani preferencyjnie?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, iż stawki podatku od nieruchomości związane z działalnością gospodarczą od wielu lat nie były ustalane na poziomie maksymalnym. W 2008 r. stawka ta nie była
w ogóle podnoszona. Przy każdym nie podnoszeniu stawek bądź podnoszeniu
o wskaźnik niższy niż inflacyjny musimy liczyć się z ryzykiem, że za którymś razem podwyżki będą wyższe niż wskaźnik inflacji.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że w dobie kryzysu tak znaczne podnoszenie podatku nie jest dobrym rozwiązaniem.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przypomniała, że w 2006 roku nie było kryzysu, a wskaźnik inflacji wynosił 2,5%. Podatek od nieruchomości przy działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, które zajmują powierzchnię do 200 m2 wyniósł 0. Przedsiębiorstwa zajmujące powierzchnię ponad 200 m2 płaciły podatek wyższy o 2,5%, czyli o wskaźnik inflacji. W 2007 r. wskaźnik inflacji wyniósł 0,9%
i taka też była podwyżka podatku. W 2008 r. wskaźnik inflacji wynosił 2,2%, ale Rada Miejska pozostawiła stawkę tego podatku na poziomie 2007 r.
W 2009 r. wskaźnik inflacji wyniósł 4,2%, a Rada Miejska zdecydowała się na podwyżkę na poziomie 3,5%. W 2010 r. wskaźnik inflacji wynosił 3,5% a Rada zdecydowała o podwyżce 2,1%. Mając na uwadze powyższe wskaźniki nie powinno się publicznie mówić, że Rada Miejska, czy burmistrz, ten czy poprzedni nie robili nic dla pracodawców, ponieważ jest to nieuczciwe. Powiedziała, że mając na uwadze pomoc miasta przez tyle lat zgłosiła wniosek
o podniesienie tego podatku, ponieważ może wreszcie przyszedł czas, aby to pracodawcy pomogli teraz miastu, a nie tylko szary mieszkaniec. Jedyny wniosek o obniżenie podatku od nieruchomości dla mieszkańców zgłosiła
w zeszłym roku Pani Ewa Perkowska na Komisji, i dlatego został on obniżony
o 2 grosze.

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalony na poziomie 20 zł za 1 m2 nie odbiega znacząco od wysokości stawek ustalonych w okolicznych miejscowościach.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że nie można mówić, że pracodawcy niczego nie robią dla tego miasta. Nie powinno się lekceważyć pracodawców, bo jeżeli tak będzie to pracodawcy zaczną lekceważyć radnych.

Pan Radny Wojciech Walulik poprosił o przedstawienie skutku dla budżetu miasta, jeżeli chodzi o stawkę zaproponowaną przez Pana Burmistrza oraz przez Panią Radną Ewę Perkowską.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że jeżeli stawka zostałaby ustalona na poziomie 20,40 zł to wpływ z podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej wyniesie 7 400 000 zł, a przy stawce 20 zł strata dla budżetu miasta wyniesie 150 000 zł.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że przez wiele lat, jeżeli chodzi o stawki od działalności gospodarczej to były one ustalone na poziomie maksymalnym i ciągle była dyskusja, dlaczego są to stawki maksymalne. Argumentacja była taka, że owszem można obniżyć tę kwotę, i wtedy dla drobnych przedsiębiorców być może będzie to jakaś pomoc, ale ci najwięksi płatnicy tego podatku praktycznie nie odczują różnicy. Należy mieć na uwadze, że jeżeli będą mniejsze dochody to i wydatki będą musiały być niższe. W ciągu tej kadencji Państwo Radni niejednokrotnie moli się przekonać ile nowych zadań zostało scedowanych na samorządy, na które to zadania jak zwykle nie zabezpieczono wystarczających środków finansowych i ten niedobór należało pokryć ze środków własnych. Należy również liczyć się z tym, że kolejne zadania będą przekazywane samorządom i z całą pewnością nie będą za tym szły wystarczające środki finansowe. Zrozumiałym jest też, że nikt nie lubi płacenia podatków.

Pan Radny Bogusław Samel zgodził się z tym, że podatki płacić trzeba, ale podwyżka powinna być zastosowana dla wszystkich na zbliżonym poziomie, przyjmując wysokość inflacji. Podatek od nieruchomości w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą zaproponowano na wyższym poziomie.

W dobie kryzysu nikomu nie jest lekko, a mówienie o preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców jest przekłamywaniem faktów.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta przedstawiła stawki ww. podatku uchwalone w okolicznych miejscowościach.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM stwierdziła, że stawka nie jest ustalona na maksymalnym poziomie i ma to właśnie na celu wspieranie przedsiębiorców. Pan Radny Samel reprezentuje przedsiębiorców, natomiast Radni i Komisja Budżetu i Finansów muszą reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. Zmiany przygotowane przez Ministra Finansów spowodują, że od przyszłego roku miasto przy zadaniach własnych nie będzie mogło żyć na kredyt. Przyszły Burmistrz i Rada Miejska będą miały naprawdę poważny problem, z prawidłowym zamknięciem budżetu 2011 roku.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek formalny Pani Radnej Ewy Perkowskiej, która zaproponowała, aby podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej był podniesiony nie o 5%, a o 3%. Zaproponowała, aby stawkę tego podatku ustalić na poziomie 20 zł za 1 m2. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem Pani Radnej głosowały
4 osoby, 14 było przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu. Wniosek formalny został odrzucony.

Pan Radny Wiesław Jeruć poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r. Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja Uzdrowiskowa RM pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/293/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 5/

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pan Radny Wiesław Jeruć poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r. Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja Uzdrowiskowa RM pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM wspólnie z Komisją Rewizyjną RM, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. projekt ww. uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/294/10 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. Komisja Budżetu i Finansów RM projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie
4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się i Komisja Rewizyjna RM również projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Radny Wiesław Jeruć poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r. Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja Uzdrowiskowa RM pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/295/10 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie
20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy jest opinia Augustowskiej Organizacji Turystycznej na temat wysokości opłaty uzdrowiskowej?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż opinia Augustowskiej Organizacji Turystycznej na temat wysokości opłaty uzdrowiskowej jest pozytywna.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. Komisja Budżetu i Finansów RM i Komisja Rewizyjna RM projekt ww. uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.

Pan Radny Wiesław Jeruć poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r. Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja Uzdrowiskowa RM pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/296/10 w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej została podjęta
18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 8/

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów. Udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu ww. uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. Komisja Budżetu i Finansów RM i Komisja Rewizyjna RM projekt ww. uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.

Pan Radny Wiesław Jeruć poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r. Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja Uzdrowiskowa
RM pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy organizacje społeczne wyraziły opinię na temat projektu ww. uchwały?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta wyjaśniła, że organizacje społeczne nie wyrażały opinii na temat projektu ww. uchwały, ponieważ nie ma takiego wymogu.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/297/10 w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.25.

Ad. pkt 5h

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2015. Udzielił głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Dyrektorowi Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie z prośbą o omówienie ww. projektu uchwały.

Pan Tomasz Wojszko – Dyrektor Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie omówił projekt ww. uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż na Komisjach Rady Miejskiej padały propozycje, aby do ww. planu dopisać
ul. 3 Maja i Ogrodową, i zgodnie z sugestią Państwa Radnych tak też się stało. Budowa kanalizacji jest zadaniem miasta i środki na budowę kanalizacji
w ul. 3 Maja są zarezerwowane. Do Urzędu Miejskiego dotarło już porozumienie ze Starostwa Powiatowego dotyczące realizacji ul. 3 Maja.

Pani Radna Ewa Perkowska podziękowała Panu Dyrektorowi za to, że wpisał do ww. planu ul. 3 Maja, jak również Panu Burmistrzowi za to, że
w końcu być może to zadanie będzie zrealizowane.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XLV/298/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2015 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. doprzyjęcia informacji Burmistrz Miasta dotyczącej stawek podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o przedstawienie ww. informacji.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana każdego roku przez Prezesa GUS. Według komunikatu Prezesa GUS cena 1 kwintala skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2010 r. wynosi 37,64 zł za 1 kwintal
i kwota ta stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego na 2011 r. Podstawą naliczenia podatku leśnego na 2011 r. jest średnia cena drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010 r. ogłaszana każdego roku przez Prezesa GUS. Cena ta, wg komunikatu, wynosi 154,65 zł. Burmistrz Miasta proponuje Państwu Radnym nie podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala skupu żyta oraz obniżenia średniej ceny skupu drewna, stanowiących podstawę naliczenia ww. podatków.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. informacji?

Żadnych uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie propozycję Pana Burmistrza. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni jednogłośnie, 20 głosami za, zaakceptowali propozycję Pana Burmistrza odnośnie nie podejmowania uchwał w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala skupu żyta oraz obniżenia średniej ceny skupu drewna, stanowiących podstawę naliczenia ww. podatków.

Ad. pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. doprzyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2009/2010. Udzielił głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o przedstawienie ww. informacji.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM złożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2009/2010.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pan Radny Stanisław Łoniewski wyraził zadowolenie z faktu, iż szkoły mogą pracować na tak dobrym programie komputerowym, dzięki któremu powstała rzetelna informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2009/2010.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba to miasto powinno dopłacać do szkolnictwa, ponieważ wykształcona młodzież jest przyszłością naszego miasta. Podkreślił wagę rankingu sprawdzianów, który jest owocem pracy pedagogów.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego na czele z Panem Romanem Krzyżopolskim, dyrektorom szkół i przedszkoli za rzetelne opracowanie mówiące o tym, jakie są sukcesy, ale również bolączki. Mówiąc
o sukcesach to warto się nimi chwalić. Są to sukcesy naukowe, w dziedzinie sportu, kultury, czy rozrywki. Wiadomym jest, że są problemy z bazą, zwłaszcza z bazą przedszkolną. Na ten temat rozmawiano na poprzedniej sesji i są zastrzeżenia z Inspekcji Straży Pożarnej, co do niektórych obiektów. Trzeba sukcesywnie te błędy, czy usterki naprawiać. Zwrócił uwagę na projekt: „Równać szanse”, który zdaniem Pana Przewodniczącego jest bardzo dobrym pomysłem. Projekt ten objął ponad 1000 uczniów i wiele dodatkowych godzin zostało zrealizowanych. Pieniędzy niestety nie starcza i trzeba dopłacać do każdego ucznia, chociaż prowadzenie szkół nie należy do zadań własnych miasta. Subwencja oświatowa powinna być tak wysoka, żeby starczała na większość wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Okazuje się, że tak nie jest i trzeba dokładać bardzo duże pieniądze z budżetu miasta. Słusznie jednak zauważył Pan Radny Bogusław Samel, że nie są to pieniądze stracone, ponieważ jest to pieniądz zainwestowany w przyszłość. Przyszli Państwo Radni powinni liczyć się z tym, że w kolejnych latach dopłaty z budżetu gminy będą jeszcze wyższe. Sukcesy, które wynikają z faktu pozyskania dodatkowych środków na dodatkowe zajęcia warte są podkreślenia. Miejmy nadzieję, że
w następnych latach uda się inne programy będą nadal realizowane i w ten sposób będziemy mogli zaoferować młodzieży, dzieciom inne zajęcia pozalekcyjne, które będą ich interesowały. Chodzi tu nie tylko o to, aby rozwijać zainteresowania młodzieży, ale również o pomoc tym osobom, których osiągnięcia naukowe są na niewystarczającym poziomie. Chodzi tu o pomoc uczniom słabym i dzięki tej pomocy osiągane są takie wyniki, którymi można się pochwalić.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 9 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XLIV sesji z 15 października 2010 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 10

Zapytania i wolne wnioski

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w związku z tym, że była to ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2006 – 2010, w imieniu członków Komisji oraz własnym, podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za dobrą współpracę., Niestety tej współpracy zabrakło, jeżeli chodzi o Panów Burmistrzów. Brak współpracy, brak dialogu i brak porozumienia to słowa, którymi można scharakteryzować dotychczasową sytuację. Pan Radny wspomniał, że
29 października było Święto Programu 3 Polskiego Radia – Jubileuszowa 1500 Lista Przebojów, której słucha ok. 1 miliona ludzi, tego dnia słuchało pewnie dwa razy tyle. W trzeciej godzinie trwania tego programu do Pana Radnego zadzwonił telefon od jednego ze słuchaczy Augustowa z prośbą, żeby złożyć życzenia na antenie /bo sam nie mógł się dodzwonić/. Poprosił więc o przysługę Pana Radnego, który kiedyś współpracował i jest twórcą współpracy Augustowa z Programem 3. Przedstawiciele innych miast byli w tym dniu w Warszawie, aby złożyć życzenia niestety zabrakło tam Augustowa. Pan Radny obiecał słuchaczowi, że jeżeli tylko będzie mógł to złoży te życzenia. W przeciągu
15 minut Panu Radnemu udało się być na antenie i złożyć życzenia od mieszkańców Augustowa. Współpraca z Radiem 3 Polskiego Radia przynosi miastu same korzyści, dlatego warto ją pielęgnować i rozwijać. Pan Radny powiedział, że było mu przykro, że nikt z Urzędu o tym nie pamięta. Powstało Stowarzyszenie Miłośników Trójki i do 15-osobowego Komitetu Założycielskiego zaproszono Pana Radnego. Miał zaszczyt zasiadać wśród takich osób jak Magda Umer, Krzysztof Daukszewicz, Michał Ogórek, czy Grzegorz Markowski. Panu Radnemu było bardzo miło i poczuł się doceniony za te kilka lat współpracy z Radiem 3 Polskiego Radia. Pan Radny przypomniał, że rok temu Miasto przyjęło strategię Miasta Augustowa, która kosztowała
50 tys. zł. Padło tam hasło, że Augustów jest miastem trzech żywiołów. Przez rok czasu to hasło nie zostało wykreowane i wypromowane. Mówi się
o Augustowie, ale ta strategia została w tzw. „szufladzie”, a niestety tak dobry gospodarz nie robi.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 25 października 2010 r., w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Łomży. Pan Przewodniczący stwierdził, iż brakuje dokładniejszej informacji, co do wizji dalszego funkcjonowania Szpitali Wojewódzkich, aby wyrazić opinię na ww. temat. Państwo Radni postanowili nie wyrażać opinii w ww. sprawie. /zał. nr 11/;

- z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 8 listopada 2010 r., o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
nr XLIV/288/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. /zał. nr 12/;

- z pismem Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno – Lekarskiej Falkowscy, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 8 listopada 2010 r. w sprawie poszerzenia sanatoryjnej strefy ochronnej „A”. Pan Przewodniczący odczytał ww. pismo. /zał. nr 13/;

Pan Bogusław Falkowski – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Właściciel Przychodni stwierdził, że warunkiem zawarcia kontraktu na prowadzenie sanatorium jest położenie danego obiektu w strefie „A”.
W przypadku, gdy strefa „A” nie zostanie przesunięta w taki sposób, aby swoim zasięgiem objąć również budowany przez niego obiekt Pan Falkowski nie będzie mógł zawrzeć kontraktu na prowadzenie sanatorium. Negatywna odpowiedź
w sprawie poszerzenia strefy, jaką otrzymał absolutnie go nie przeraża, ponieważ wierzy, że ten problem uda się rozwiązać. Podejmował już wiele trudnych wyzwań. Udało mu się stworzyć siedem zakładów opieki zdrowotnej, dlatego nie traci nadziei i jest przekonany, że to przedsięwzięcie również będzie zrealizowane.

Pan Tadeusz Popławski – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM poinformował, iż ustawa z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, mówi, że strefa „A” obejmuje obszar, na którym są już zlokalizowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz planuje się rozbudowę lub budowę nowych obiektów uzdrowiskowych. Miejscowość, aby mogła zostać uzdrowiskiem musi spełniać trzy warunki: mieć odpowiedni klimat /w związku z tym opracowany został operat klimatyczny/, posiadać bazę uzdrowiskową, musi opracować statut tymczasowy, a następnie w ciągu trzech lat docelowy. Nad rzeką Nettą inaczej nie można było ustalić strefy uzdrowiskowej, ponieważ tam rósł las. W planie przestrzennego zagospodarowania z 2002 r. jest zapis, że na tym terenie jest przewidziana zabudowa hotelowa. Wyjaśnił, iż ustalenie stref było bardzo trudne. W Ministerstwie Zdrowia trzeba było walczyć o każdy hektar. Strefa „A” nakłada wiele ograniczeń. Strefa „A” w Augustowe to 86 ha. Pan kierownik wyjaśnił, że mimo tego, iż budynek budowany przez Pana Falkowskiego nosi nazwę sanatorium to tak naprawdę nim nie jest, ponieważ sanatorium musi leżeć w strefie „A”. Owszem można starać się o przesunięcie strefy „A”, ale należy liczyć się z tym, że przez takie działanie można stracić status uzdrowiska. Trzeba byłoby całą procedurę zaczynać od początku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zapytał Pana Falkowskiego, jaki był zapis w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego, kiedy kupował działkę, gdzie aktualnie prowadzona jest budowa? Czy było tam uzdrowisko? Czy była tam możliwość budowy piwnicy? Czy była tam podana wysokość zabudowy? Dobrze by było zdecydować się na coś. Przy opracowywaniu planu zagospodarowania nie można, co chwila zmieniać zdania. Mając jeden obiekt do realizacji powinno się dokładnie przemyśleć, jaki dokładnie ma być plan danej inwestycji. Rada Miejska przy uchwalaniu planu musi brać pod uwagę interes wszystkich mieszkańców. W tej chwili zmieniany jest plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby
w części „A” można było budować kolejne obiekty sanatoryjne. Pan Falkowski kupując działkę od miasta kupił ją pod budowę hotelu, ponieważ ograniczenia strefowe uniemożliwiają budowę sanatorium w tym miejscu. Można oczywiście podejmować próby zmiany planu i jeżeli jest to możliwe można to robić, ale
w tym przypadku jest to niemożliwe, ponieważ możemy stracić status uzdrowiska.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż 11 listopada odbędą się uroczyste obchody Dnia Niepodległości i poprosił o zgłaszanie się chętnych do pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy ustalono w osobach: Wiesław Jeruć, Bożenna Ziemak, Anna Dźwilewska.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż otrzymał pismo od Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, które również skierowano do wiadomości miejscowej prasie. Pojawiły się w nim pytania, na które chciałby w tej chwili odpowiedzieć.

Pierwsze pytanie: „Czy będąc prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej podpisał Pan umowę na odbiór odpadów komunalnych z prywatną spółką MPO
w Białymstoku?”

Pan Burmistrz odpowiedział, że podpisał taką umowę, ponieważ jako dobrego gospodarza interesują go koszty. Wśród ofert, które złożono, Spółka MPO, złożyła najkorzystniejszą.

Drugie pytanie: „Czy MPO aktualnie prowadzi odbiór odpadów komunalnych ze Spółdzielni Mieszkaniowej?”

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie wie, i z tym pytaniem należy zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Trzecie pytanie: „Czy w firmie MPO od niedawna pracuje Pański syn i jest kierownikiem oddziału?”

Pan Burmistrz odpowiedział, że jego syn od niedawna pracuje w spółce MPO na czas określony, na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Biorąc pod uwagę związki z firmami w Augustowie, które świadczyły bądź świadczą usługi dla Miasta, bądź Spółdzielni Mieszkaniowej, to jego syn nie mógłby w Augustowie w ogóle pracować.

Czwarte pytanie: „Czy prawdą jest, że budując oddział firma MPO
z Białegostoku chce wyeliminować miejską spółkę „Necko”?”

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie jest właścicielem spółki MPO i nie może odpowiadać za to, co zamierza Spółka. Powiedział, że jako Burmistrz stara się udowadniać, że PT „Necko” jest spółką miejską i powinna funkcjonować na naszym rynku bezwzględnie, czego przykładem jest dofinansowanie tej spółki
w realizacji ostatniego programu: zakupu nowych autobusów, automatów do sprzedaży biletów, modernizacji całej spółki. Nie po to spółka jest wspomagana, poprzez kierowanie kolejnych środków finansowych, aby ktoś miał wyeliminować ją z rynku. W tym roku rozstrzygano przetarg na utrzymanie porządku na ulicach miasta /odśnieżanie, utrzymanie porządku/ i wygrała go Spółka „Necko”, chociaż jego syn pracował już w oddziale MPO
w Augustowie. Do chwili rozstrzygnięcia tego przetargu usługi te świadczyło MPO. Pan Burmistrz poprosił o zaprzestanie robienia prowokacji. Powiedział, że będąc Burmistrzem zawsze dbał o interesy miasta, a kiedy był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej dbał o finanse Spółdzielni. Mieszkańcy powinni mieć świadczoną usługę relatywnie tanio i dobrze.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż dowiaduje się o wystąpieniach niektórych Radnych, nie
w momencie interpelacji radnych, czy wniosków i zapytań, ale z prasy. Powiedział, że w imieniu Państwa Radnych reprezentował Augustów
w Związku Komunalnym „Biebrza”. W Związku, który powstał po to, aby prowadzić sprawy gospodarki odpadami komunalnymi. Miał zaszczyt przewodniczyć temu Związkowi, był to zaszczyt, ale i pewne wyzwanie, ponieważ przewodniczyć gremium burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad, i przedstawicieli rad - fachowców było nie lada wyzwaniem. Wszystko, co podczas tych spotkań zostało ustalone i wykonane przedstawiane było już Państwu Radnym. Finałem działalności Związku Komunalnego „Biebrza” jest budowa trzech stacji przeładunkowych w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej
i w Świerzbieniach k. Moniek. i rekultywacja trzech składowisk odpadów komunalnych w tych miejscowościach. Najistotniejszy element to budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Koszarówce w gminie Grajewo. Stacja recyklingu Związku Komunalnego „Biebrza” znajduje się już w Dolistowie Starym. Na dużym obszarze rozwiązany zostanie problem związany z odpadami komunalnymi, bo wśród tych 19 gmin, które są członkami Związku są gminy
z czterech powiatów: Grajewskiego, Monieckiego, Sokólskiego
i Augustowskiego. Wyraził nadzieję, że następna Rada wytypuje, zgodnie ze Statutem Związku Komunalnego „Biebrza”, burmistrza, który zostanie wybrany i nowego przewodniczącego rady miejskiej i jeszcze jedną osobę do reprezentowania Augustowa w tym właśnie Związku po to, żeby dalej doprowadzić do szczęśliwego finału zadanie, które jest realizowane z dużymi oporami, gdzie potrzebne było wsparcie, zarówno ze strony poprzedniego burmistrza, jak i obecnego posła Pana Leszka Cieślika jak również Pana Adama Sieńko. Wszystko jest na dobrej drodze, etap drugi został zapoczątkowany dnia
22 października 2010 r.. Mamy nadzieję, że wszystko zostanie sfinalizowane
w ciągu dwóch najbliższych latach, ponieważ takie są zamierzenia.
Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli ktoś z Państwa Radnych chciałby bliżej zapoznać się z ww. tematem to udostępnia kilka broszurek, z których można dowiedzieć się jak ta działalność wyglądała i jakie są zamierzenia
w poszczególnych etapach całego przedsięwzięcia. Udało się uniknąć budowy wysypiska w Augustowie, jest również szansa na to, że koszty składowania odpadów będą niższe.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył część uroczystą sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Powitał wszystkich, którzy przybyli na tę część sesji: Pana Leszka Cieślika – Posła na Sejm RP,
Ks. Dziekana Stanisława Wrońskiego, Pana Wiesława Mursztyna – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, Pana Arkadiusza Prymakę – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Panią Beatę Metelicką – Redaktor Naczelną Przeglądu Powiatowego. Powitał również wszystkich pozostałych, którzy byli obecni na części roboczej sesji.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że 26 kwietnia 2010 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania medali „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Medal był już wręczany kilku osobom, ale tak się złożyło, w na uroczystości nie mógł być obecny
Ks. Proboszcz Stanisław Wroński, dlatego dziś będzie dopełniony ten zaszczytny obowiązek. Pan Przewodniczący odczytał treść ww. uchwały. Praca Ks. Wrońskiego związana jest z Augustowem, nieprzerwanie od 1991 r..
W latach 1991 – 1994 był Wikarym w Parafii P.W. Najświętszego Serca Jezusowego, a w 1994 r. został Proboszczem nowopowstałej Parafii P.W. Świętej Rodziny. Pierwszy jego duży sukces, to zbudowanie w ciągu kilku miesięcy kaplicy, spełniającej do dziś rolę kościoła parafialnego. W 2007 r. rozpoczęto budowę kościoła, a Ksiądz Stanisław nie tylko kieruje budową, ale również czynnie w niej uczestniczy. Dzięki temu zaangażowaniu kościół powstaje w imponującym tempie. W latach 2004 – 2009 Ksiądz Stanisław Wroński był Wicedziekanem Augustowskiego Dekanatu pw. Matki Bożej Królowej Polski, a od ubiegłego roku pełni zaszczytną funkcję Dziekana tego Dekanatu i jest Kanonikiem Kapituły Sejneńskiej.

Medal „Za zasługi dla Miasta Augustowa”, Księdzu Stanisławowi Wrońskiemu, wręczyli wszyscy członkowie Kapituły: Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta, Pani Radna Ewa Perkowska, Pan Radny Dariusz Górny, Pan Radny Wiesław Jeruć.

Ksiądz Proboszcz Stanisław Wroński serdecznie podziękował za tak ważne wyróżnienie, jakim jest odznaczenie Medalem „Za zasługi dla Miasta Augustowa”.

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył podziękowanie wszystkim tym, którzy pracowali dla dobra Augustowa. Stare powiedzenie, zgoda buduje niezgoda rujnuje, jest zawsze aktualne. Kadencja 2006 – 2010 była dosyć burzliwą, ale podsumowując pracę prze te wiele lat
w Radzie Miejskiej, można je ocenić z całą pewnością, jako niestracone. Możemy szczycić się tym, co zostało zrobione dla Augustowa w ciągu ostatnich kadencji. Pan Przewodniczący powiedział, że pracę w samorządzie rozpoczął
22 lata temu /z 4 – letnią przerwą/. Istotnym było to, że udawało się, mimo różnych poglądów, załatwiać wiele problemów takich, które służyły i nadal służą mieszkańcom Augustowa. W latach 80 – tych jako nauczyciel przepracował 16 lat. Po rozpoczęciu pracy w Augustowie, po 16 latach pracy został wybrany Naczelnikiem miasta Augustowa. Wtedy nie zdawał sobie sprawy z ogromu pracy jaki go czeka. Okazało się, że miasto, które częściowo ma prawa uzdrowiska nie ma praktycznie w ogóle infrastruktury podziemnej /wodociągów, kanalizacji/. Jedyna nitka wodociągowa biegła do Śródmieścia. Społeczeństwo angażowało się w te zadania, które były nakreślone już
w tamtych latach. Najistotniejszym było uporządkowanie infrastruktury podziemnej, rozbudowanie wodociągów i kanalizacji. Zadania te realizowała Rada Miejska i Pan Burmistrz Wojciech Stankiewicz, a później przez tych ponad 13 lat Pan Burmistrz Leszek Cieślik. Powiedział, że fakt, iż w latach
70-tych powstawało Województwo Podlaskie to dla Augustowa nie było dobrym rozwiązaniem. W poprzednich latach Augustów był perełką na białostocczyźnie. W sytuacji, kiedy z niewielkiego miasteczka trzeba było uczynić województwo skutkowało tym, że miasta łącznie z Augustowem, Ełkiem, Giżyckiem i innymi, straciły. Wtedy istotnym było, aby mieć wizję jak Augustów powinien się rozwijać. W jakim kierunku powinny pójść inwestycje, żeby coraz lepiej się żyło. Obecnie nie widać zmian w istotnych kierunkach rozwoju Augustowa. Nie można mówić, że poprzednia władza robiła źle to czy tamto i „odwracać wszystko do góry nogami”. Trzeba kontynuować, co dobre, korygować zamierzenia, które były np. nieaktualne. Wielokrotnie, w ciągu tych czterech lat, dochodziło do przedstawiania odmiennych stanowisk, ale tak naprawdę to były drobiazgi. Wytyczony kierunek rozwoju miasta jest wciąż realizowany i tak powinno pozostać. Za takie działania Pan Przewodniczący, wszystkim obecnym na sesji, serdecznie podziękował, podziękował również tym, których na sesji nie ma, ale którzy wiele wysiłku włożyli w to, aby Augustów piękniał. Słowa te kieruje do Pana Leszka Cieślika – obecnego Posła RP, Pana Jerzego Demiańczuka – byłego Zastępcy Burmistrza /zapoczątkował proces pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych/, Pana Adama Sieńko – pełniącego obowiązki Burmistrza /dzięki staraniom Leszka Cieślika
i Adama Sieńko mamy dobry start, jeżeli chodzi o realizację II etapu w Związku Komunalnym „Biebrza”/, Pani Elżbiecie Paziewskiej – osobie pełniącej obowiązki Burmistrza /budziła wiele kontrowersji, ale jednak miejmy nadzieję, że także chciała dla naszego miasta dobrze/, Pani Elżbiecie Choroszewskiej – wieloletniej Skarbnik Miasta Augustowa /wiele lat współpracy, wiele lat dobrego kierowania finansami miasta Augustowa/. Niedobrze stało się tylko to, że do samorządów weszła wielka polityka. Przez wiele lat udawało się wszystko pogodzić. Nie ma w drogach dziur prawicowych, czy lewicowych, bo wszystkie te ulice leżą w Augustowie. Polityka powinna zostać w Sejmie i w Senacie i nie powinna przeszkadzać w samorządach, bo więcej z niej złego niż dobrego. Wystarczy spojrzeć jak dobrze układa nam się współpraca z naszymi sąsiadami - Litwą i Białorusią, i oby tak układała się na szczeblu najwyższym. Wkrótce wybrane zostaną nowe władze Augustowa i miejmy nadzieję, że potrafią docenić to, co do tej pory zostało zrobione. Podsumowania pracy poszczególnych kadencji powinni dokonywać mieszkańcy Augustowa, dlatego ze swojej strony nie będzie tego robił. Pan Przewodniczący wracając do swojej osoby przypomniał, że przez 16 lat był Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie. 16 lat to również nieprzerwana praca w Augustowskim samorządzie /dwie kadencje jako radny
i dwie kadencje jako przewodniczący rady/. Życzył Państwu Radnym, aby postępowali w taki sposób, aby było jak najlepiej dla wszystkich augustowian. Dyskusja zawsze jest potrzebna i chodzi o to, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Życzył wszystkim startującym w wyborach samorządowych sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń. Życzył również, wszystkim, którzy żegnają się z działalnością na rzecz samorządu, sukcesów w dalszej, może w innej, działalności społecznej. Wszystkim życzył zdrowia i wytrwałości w dążeniu do postawionych celów. Na zakończenie dedykował wszystkim myśl, Lewisa Carrolla autora m.in. „Alicji w krainie czarów” – „To jest warte, co robimy, co robimy dla innych”. Tym przesłaniem podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie
z Panem Kazimierzem Kożuchowskim – Burmistrzem Miasta podziękowali za pracę w kadencji 2006 – 2010, najbliższym współpracownikom - Państwu Radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta serdecznie podziękował Panu Andrzejowi Kurczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej i stwierdził, że Pan Andrzej Kurczyński był tym, który potrafił
w odpowiedni sposób stonować nastroje Państwa Radnych. Dopingował wszystkich do merytorycznej pracy. Z całą pewnością będzie trudno znaleźć jego godnego następcę.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał na ręce Pana Burmistrza Medal, który został ofiarowany przez jak dotychczas jedynego Medalistę Olimpijskiego Augustowa Pana Piotra Markiewicza. Jest to wierna replika brązowego medalu olimpijskiego zdobytego w Atlancie
1996 roku. Tę replikę Pan Piotr Markiewicz ofiarował miastu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Miał on być przekazany do działu sportu Augustowskiego Muzeum, ale niestety do tej pory takiego działu jeszcze nie ma. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że taki dział powstanie i do tego Medalu dołączą kolejne medale wybitnych sportowców z Augustowa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podziękował wszystkim Państwu Radnym, którzy przez pół kadencji wspólnie pracowali na rzecz Miasta. Często miały miejsce spory, ale niejednokrotnie były one konstruktywne, bo ich wynikiem były np. nowe inwestycje. Nieważne, jaka opcja polityczna będzie rządziła, bo mieszkańcy i ulice nie należą do żadnych partii. Pan Burmistrz stwierdził, że przychodząc do Urzędu nie przeprowadzał żadnej rewolucji, ponieważ uważał, że pracownicy pracujący w Urzędzie są pracownikami merytorycznymi. Pan Burmistrz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, życzył powodzenia dla startujących w wyborach
i powodzenia w życiu prywatnym.

Pan Leszek Cieślik – Poseł na Sejm RP zgodził się, że ta kadencja rady była trochę inna niż poprzednie, ponieważ jeden burmistrz ją rozpoczynał
a inny kończył, a po drodze byli jeszcze komisarze. Powiedział, że nie chce odnosić się do osiągnięć, które były w tej kadencji i poprzednich, ale chciałby podziękować radnym, i pracownikom. Fakt, iż się różnimy, że mamy inne poglądy, że mamy inne wizje, to jest bardzo dobrze, ponieważ te różne wizje są motorem rozwoju miasta, państwa, w ogóle społeczeństwa. Żeby nie było różnych zdań, czy pomysłów /czasami nawet absurdalnych/ to świat by stał
w miejscu. To ci wizjonerzy spowodowali, że inaczej dzisiaj patrzymy na świat. W samorządzie chodzi o to /także w państwie/, aby zbudować stabilną większość, bo tylko stabilna większość daje gwarancję dobrego zarządzania. Życzył obecnej i przyszłej Radzie, aby na początku, ten przyszły burmistrz zbudował taką większość, która pozwoli mu skutecznie zarządzać. Dzięki doświadczeniu i rozumowi Pana Andrzeja Kurczyńskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej /kadencji 2002 i 2006 i później/ udało się uzyskać tę stabilną większość. Za to właśnie podziękował Panu Przewodniczącemu, który przynajmniej na razie, kończy zaszczytną działalność w Radzie Miejskiej. Życzył, na razie, odpoczynku, ale później pracy na rzecz społeczności Augustowa. Pan Poseł wręczył Panu Przewodniczącemu pamiątkowy album
pt.: „Polska samorządna”. Na ręce Pana Przewodniczącego złożył również list kierowany do wszystkich Radnych Rady Miejskiej. /zał. nr 14/

Ad. pkt 12

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął XLV sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2011-02-16