Prot.Nr 11 ze wsp.pos.Kom.BiF z Przew.Kom.RM z 28.12.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 11/11

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Wspólne posiedzenie Komisji z Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady w celu omówienia i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne Komisje Rady.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Przewodniczącą Rady Miejskiej i Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady otworzyła Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM powiedziała, że tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady będzie omówienie i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne Komisje Rady. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poprosiła o przedstawienie opinii na temat projektu budżetu miasta na 2012 rok Panią Joannę Lisek - Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady.

Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta Augustowa na 2012 rok wnioskuje o pozytywną opinię projektu budżetu miasta na 2012 rok.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, że Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu miasta na 2012 rok.

Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, że Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu miasta na 2012 r.

Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2012 rok.

Pani Krystyna Wilczewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły żadne uwagi dot. projektu budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2012 rok.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z Komisją Uzdrowiskową RM obie Komisje projekt budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Budżetu i Finansów RM po wysłuchaniu opinii na temat projektu budżetu miasta na 2012 rok Przewodniczącej Rady Miejskiej i Przewodniczących pozostałych Komisji Rady oraz po przeprowadzonej dyskusji stwierdziła, że przedłożone dokumenty potwierdzają zasadność przyjętych założeń budżetu miasta na 2012 rok. Komisja postanowiła wnioskować do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Augustowa na 2012 rok wraz z załącznikami do tej uchwały w zaproponowanej wersji.

Następnie radni biorący udział we wspólnym posiedzeniu Komisji zwrócili uwagę na potrzebę określenia wspólnej polityki rozwoju miasta, m.in. istnieje potrzeba określenia strategii rozwoju oświaty, budowy dróg miejskich, ustalenia działań dotyczących uzdrowiska Augustów. Wszystkie doraźne rozwiązania nie rozwiążą problemów. Prowadzenie wspólnej polityki spowoduje, że wszyscy będą przekonani do kierunków, w których ma zmierzać Miasto. W tym celu warto jest organizować raz na kwartał spotkania Komisji Budżetu i Finansów RM z Burmistrzem Miasta, Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/ Bożenna Ziemak/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14