Prot.ze wspól.pos.Kom.Budżetu i Fin.z Kom.Rew.RM z 29.11.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 9/11

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną RM z dnia 29 listopada 2011 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej,

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego RM,

- Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

c) dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

d) ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa.

2. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2012 rok.

3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021.

4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na 2012 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną RM otworzyła Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 1b

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1c

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta poinformował, iż został złożony projekt na modernizację targowiska miejskiego. Miasto ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Rolnictwa do kwoty 1 mln zł.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 1d

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 r. cena ta wynosi 74,18 zł za 1 kwintal. Natomiast podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena skupu drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 r. cena ta wynosi 186,68 zł. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta oraz obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna. Burmistrz Miasta proponuje Państwu Radnym nie podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala skupu żyta oraz obniżenia średniej ceny skupu drewna, stanowiących podstawę naliczenia ww. podatków.

Ad. pkt 3

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021. Uchwała zawiera dwa załączniki: Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015.

Pani Radna Anna Urban zapytała, z jakich źródeł pochodzi nadwyżka na 2012r.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nadwyżka powstała w wyniku działań oszczędnościowych we wszystkich jednostkach, którymi zarządza burmistrz, m.in. w oświacie, pomocy społecznej, Straży Miejskiej, Urzędzie Miejskim.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że były problemy z realizacją dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Czy w 2012 r. planuje się sprzedaż jakiegoś mienia?

Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała podjęcie działań związanych ze zmianą bądź uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z przebiegiem obwodnicy miasta Augustowa, aby można było ująć w nim nowe tereny do inwestowania.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 4

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta przedstawił projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 r. Zaplanowane dochody budżetu miasta wynoszą 75.923.171 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 71.137.967 zł, dochody majątkowe - 4.785.204 zł. Zaplanowane wydatki budżetu miasta wynoszą 74.937.720 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 67.996.317 zł, wydatki majątkowe wynoszą 6.941.403 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 234.370 zł, celowa - 165.630 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Burmistrz miasta omówił politykę związana z konstrukcją budżetu miasta, kwestię zabezpieczenia wydatków na zadania inwestycyjne.

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił szczegółowo dochody budżetowe, wysokość dotacji na zadania zlecone i własne, przedstawił strukturę dochodów, z czego największą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Omówił planowane wpływy z podatku od nieruchomości, różne rozliczenia, subwencję oświatową i wyrównawczą. Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił strukturę wydatków budżetowych w działach: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, transport i łączność.

Pani Radna Anna Dźwilewska zapytała, czy w projekcie budżetu są przewidziane wydatki na budowę nowego cmentarza? Poprosiła o wyjaśnienie zapisu dotyczącego planowanych wyższych wydatków na promocję oraz działań związanych ze Strefą Ekonomiczną.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, czy jest możliwość pozyskania środków finansowych ze „schetynówek” na budowę ul. 3 Maja? Zwrócił uwagę na potrzebę większego nagłaśniania imprez kulturalnych przez media, które odbywają się w Augustowie. Jest to czynność, którą trzeba nauczyć się.

Pani Bożenna Ziemak poparła wypowiedź Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego, w Augustowie jest za mało ogólnodostępnych informacji.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta odpowiedział, że sprawa budowy cmentarza znajduje się w działaniach projektowych, ujęta jest w wydatkach przyszłych inwestycji. Obecnie wykonane są ekspertyzy terenu. Po wybudowaniu obwodnicy istnieje możliwość przeznaczenia przy wysypisku terenu pod działalność gospodarczą, natomiast Unia Europejska zakazuje tworzenia stref ekonomicznych z uwagi na występujące niezgodności z prawem unijnym.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 5

Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna RM projekt w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 6

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 7

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021.

Po analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/ Bożenna Ziemak/

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14