Prot.ze wspól.pos.Kom.ds.Urb.Ochr.Śr.,Rol.i Kom.Mienia z Kom.ds.Rodz.,Eduk.,Zdr.i Spr.Sp.z 25.11.11

P R O T O K Ó Ł Nr /11

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 25 listopada 2011 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca RM

2. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

3. Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM,

4. Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

c) dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

d) ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa.

2. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2012 rok.

3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021.

4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na 2012 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzył Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 1b

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM przedstawiła propozycje stawek, które w porównaniu z 2011 r. wzrosły o 4,2%. Powyższe propozycje mieszczą się w granicach stawek maksymalnych i minimalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. Podała przykłady stawek maksymalnych dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej pow. 3,5 tony do 12 ton, np. dla pojazdów w przedziale od 3,5 tony do 5,5 tony, nie starszym niż 5 lat i z silnikiem Euro zaproponowana stawka w uchwale wynosi 600 zł, w obwieszczeniu Ministra Finansów maksymalna stawka to 779,68 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 1c

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. Zwrócił uwagę na opracowaną koncepcję programowo-przestrzenną targowiska miejskiego. Miasto złożyło wniosek na modernizację targowiska, ubiega się o dofinansowanie inwestycji kwotą 1 mln zł z Ministerstwa Rolnictwa.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że stawki opłaty targowej są nierealne. Ludzie, którzy handlują na targowisku, utrzymują się z tej pracy. Podwyżki nie są jedynym narzędziem walki z inflacją. Mieszkańcy akceptują podatki, jeżeli widzą wymierne korzyści, budujące się inwestycje.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że targowisko miejskie powinno przynosić dochody i nie może być deficytowe. Została opracowana koncepcja targowiska miejskiego. Wszystkich przedsiębiorców należy traktować jednakowo.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że proponowana podwyżka opłaty targowej jest za wysoka i powinna wzrosnąć o 4,2%. Jeżeli opłata targowa nie była podnoszona od 2005 r., to można było spodziewać się protestów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 1d

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów.

Pani Radna Anna Dżwilewska zgłosiła wniosek o połączenie, ujednolicenie zapisów § 2 pkt 4 i § 3 pkt 2 projektu uchwały, ponieważ niektórzy renciści mają również legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie wraz z zaproponowana zmianą.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM wyjaśnił, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 r. cena ta wynosi 74,18 zł za 1 kwintal. Natomiast podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena skupu drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 r. cena ta wynosi 186,68 zł. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta oraz obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna. Burmistrz Miasta proponuje Państwu Radnym nie podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala skupu żyta oraz obniżenia średniej ceny skupu drewna, stanowiących podstawę naliczenia ww. podatków.

Ad. pkt 3

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021. Uchwała zawiera dwa załączniki: Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 4

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta przedstawił projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 r. Zaplanowane dochody budżetu miasta wynoszą 75.923.171 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 71.137.967 zł, dochody majątkowe - 4.785.204 zł. Zaplanowane wydatki budżetu miasta wynoszą 74.937.720 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 67.996.317 zł, wydatki majątkowe wynoszą 6.941.403 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 234.370 zł, celowa - 165.630 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Burmistrz miasta omówił politykę związana z konstrukcją budżetu miasta, kwestię zabezpieczenia wydatków na zadania inwestycyjne. Zwrócił uwagę na działania oszczędnościowe we wszystkich jednostkach, którymi zarządza burmistrz, m.in. oświacie, pomocy społecznej, Straży Miejskiej, Urzędzie Miejskim.

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił szczegółowo dochody budżetowe, wysokość dotacji na zadania zlecone i własne, przedstawił strukturę dochodów, z czego największą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Omówił planowane wpływy z podatku od nieruchomości, różne rozliczenia, subwencję oświatową i wyrównawczą. Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił strukturę wydatków budżetowych w działach: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, transport i łączność.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że płace są rewaloryzowane ze względu na dodatki stażowe. Podwyżki są obligatoryjne związane ze stażem pracy. Zapytał, dlaczego nie ujęto w projekcie budżetu budowy zastawki na terenie ogródków działkowych. Podkreślił, jak ważny jest wyczerpujący komentarz do projektu budżetu miasta, objaśnienia powinny być obszerne, szczegółowe.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała, kiedy zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. Dlaczego nie ujęto budowy ul. Wioślarskiej? Zapoznała z pismami w tej sprawie, poprosiła o dokonanie wizji lokalnej w terenie przez Komisję RM. Zgłosiła wniosek o ujęcie podwyżek pracownikom administracji w przedszkolach, ponieważ są bardzo słabo opłacani.

Pani Radna Anna Dźwilewska zapytała, czy planowane są środki finansowe na punkty przedszkolne dzieciom w wieku od 2 do 5 lat? Czy przewidziana jest budowa ul.Wspólnej? Zwróciła uwagę na ogromne obarczenie pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnie dochodzi „piecza zastępcza”.

Pani Radna Ewa Perkowska - poprosiła o wyjaśnienie zapisu dotyczącego dokumentacji przyszłych inwestycji związanego z ulicą 3 Maja - odcinka ulicy od ul.Hożej do ronda Marconiego.

Po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji RM poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja ds.Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt budżetu miasta Augustowa na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 5

Pani Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Po analizie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/

Przewodniczący

Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Przewodnicząca

Komisji ds. Rodziny, Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych RM

/Anna Maria Szałwińska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-12-30