Protokół Nr 10/11 z posiedz.Kom.Budżetu i Fin.RM z 28.12.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 10/11

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2011 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa

na lata 2011-2021.

2. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu miasta Augustowa na 2012 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pani Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1b

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021 zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM przedstawił uchwałę Nr RIO.V.-00310-25/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Miasta Augustowa na 2012 rok. Poinformował, że projekt budżetu miasta na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie - /w załączeniu do niniejszego protokołu/. Kierownik Wydziału Finansowego UM poinformował również, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr RIO.V.-00311-25/11 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 - /w załączeniu do niniejszego protokołu/.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na coraz trudniejszą konstrukcję budżetu. W projekcie budżetu miasta na 2012 rok 60% wydatków zostało przeznaczonych na oświatę i pomoc społeczną, natomiast na wszystkie inne zadania pozostało do dyspozycji 40% środków finansowych. Burmistrz Miasta omówił sprawę PT „Necko” Sp. z o.o. oraz kwestę budowy nowego cmentarza.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/ Bożenna Ziemak/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14