Protokół Nr 3/11 z pos.Kom.Rewizyjnej RM z 19.07.2011r.

P R O T O K Ó Ł Nr 3/11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 19 lipca 2011 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie skargi Pana Andrzeja Dmitruka na działalność Burmistrza Miasta Augustowa.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji. Poinformowała, że porządkiem posiedzenia będzie rozpatrzenie skargi Pana Andrzeja Dmitruka na działalność Burmistrza Miasta Augustowa oraz sprawy różne. Zapytała, czy są uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku posiedzenia?

Pan Radny Dariusz Górny zaproponował, aby pierwszym punktem posiedzenia Komisji był wybór Przewodniczącego Komisji.

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji poddała propozycję pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za rozszerzeniem porządku posiedzenia o punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Komisji głosowało 2 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdziła, że propozycja nie została przyjęta. Następnie poddała pod głosowania zaproponowany porządek posiedzenia, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została przyjęty jednogłośnie 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1

Komisja Rewizyjna RM rozpatrzyła pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, którzy przekazał Radzie Miejskiej wg właściwości skargę Pana Andrzeja Dmitruka z dn.26.05.2011 r. w celu rozpatrzenia i załatwienia w części zawierającej zarzut nie udzielenia przez Burmistrza Miasta odpowiedzi na pismo z dn.11 maja 2010r.

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji zapoznała z dokumentacją dotyczącą skargi Pana Andrzeja Dmitruka w sprawie przeniesienia lub zlikwidowania małego parkingu samochodowego wykonanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Augustowie przed blokiem Nr 15 mieszkania 1-10 (I klatka). Poinformowała, że lokatorzy zwrócili się w tej sprawie do Spółdzielni Mieszkaniowej, otrzymali odpowiedź, ale niezadowoleni z odpowiedzi skierowali pismo do Burmistrza Miasta z prośbą o interwencję. Burmistrz Miasta po rozpatrzeniu sprawy udzielił Panu Andrzejowi i Wandzie Dmitrukom odpowiedzi, że nie jest organem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a mieszkańcami bloku ul. Norwida 15, jest to wewnętrzna sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków. Jednocześnie przeprosił Państwa Dmitruków za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi. Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji odczytała pierwsze pismo lokatorów bloku Nr 15 ul.Norwida, skierowane do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi został upomniany. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa jest odrębną jednostką i sama decyduje, co zrobić z parkingiem, który został wybudowany na prośbę mieszkańców. Burmistrz Miasta nie jest właściwym organem do rozstrzygania sporów w tej sprawie.

Po przeprowadzonej dyskusji, członkowie Komisji Rewizyjnej RM uznali skargę za bezzasadną.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

/Krystyna Wilczewska/

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14