Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM z 19.05.2011r.

P R O T O K Ó Ł Nr 3/11

z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

z dnia 19 maja 2011 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta Augustowa,

2. Pan Tomasz Śpiczko - Zastępca Burmistrza Miasta,

3. Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie,

4. Pan Tadeusz Popławski - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie,

5. Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Augustowie,

6. Pani Krystyna Wierzbińska - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Augustowie,

7. Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie,

9. Pan Jerzy Dobrowolski - Radny Rady Miejskiej w Augustowie,

10. Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska,

11. Pan Robert Sapieha - Prezes Zarządu Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Sp. z o.o. w Białymstoku,

12. Pan Ireneusz Gnojnicki - Lekarz Sanatorium „Budowlani” w Augustowie,

13. Pan Marian Dyczewski - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej,

14. Pan Bogusław Falkowski - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska w Dąbrowie Białostockiej,

15. Pani Renata Metelicka - Redaktor Naczelny Gazety „Przegląd Augustowski”.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Omówienie przyszłości Uzdrowiska Augustów w kontekście zmienionej ustawy uzdrowiskowej.

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej UM otworzył Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Pana Leszka Cieślika - Posła na Sejm RP o omówienie zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 7 lipca 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem strefy „C”.

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP przypomniał, że pierwsza ustawa o uzdrowiskach pochodzi z 1966 r., następna z 2005 r. Natomiast między ustawą z 2005 r., a z 2011 r. nie ma różnicy dotyczącej strefy „C”. Zgodnie z art. 38 ustawy strefa „C” przylega do strefy „B” i stanowi jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajoznawczych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. W strefie ochronnej „C” zabrania się nieplanowanego wyrębu drzew, prowadzenia działalności powodującej niekorzystną zmianę stosunków wodnych, lokalizację nowych, uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów budowlanych i innych obiektów, w tym zakładów przemysłowych, prowadzenie działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenie. Pan Poseł powiedział, że nowelizacja ustawy nie zmienia się, poza wprowadzeniem i uściśleniem definicji zakładu przemysłowego, chociaż istniała i w tamtym czasie, ale w innych przepisach. Natomiast ustawa dała możliwość rozwoju dla miast. W ustawie z 1966 r. w granicach miasta, w granicach gminy uzdrowiskowej musiały mieścić się wszystkie 3 strefy. Ustawa z 2005 r. i nowelizacja wprowadziła możliwość ograniczenia uzdrowiska do tzw. jednostki pomocniczej, czyli nie całego miasta, w której mogą być 3 strefy w granicach miasta, gminy uzdrowiskowej, ale można też tak poprowadzić ustanowienie stref do jednostki pomocniczej. W związku z powyższym w Augustowie można by wyodrębnić obszar istniejącego sanatorium i okolic, nadając wyodrębnionej jednostce organizacyjnej historyczną, przedwojenną nazwę „Dzielnica Sanatoryjna Orzechówka”. Problemem Augustowa jest to, że od 2005 r. nie ma uzdrowisk klimatycznych, tylko są uzdrowiska, które muszą zawierać kopaliny lub wody. Pan Poseł RP przypomniał, że odchodząc z Urzędu Miejskiego zmienił statut Spółce PT”Necko”, aby mogła wydobywać kopalinę. Sprawę tę przejął Pan Burmistrz Kazimierz Kożuchowski i ustanowił na terenie Gminy Augustów porozumienie między gminami w sprawie wydobywania borowiny w odwiercie Kolnica, a następnie poinformował, iż nie uzyskał pozwolenia związanego z Naturą 2000. Problemem dla uzdrowiska nie są strefy, ani ww. ustawa.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że w Ministerstwie Zdrowia mówi się o braku stref administracyjnych w Augustowie. W Wydziale Uzdrowisk Pan Naczelnik Śliwiński w ogóle nie chciał przyjąć raportu, operatu uzdrowiskowego, cały czas trzeba było nanosić zmiany, wymagano naniesienia granicy administracyjnej między Gminą Augustów, a Gminą Kolnica.

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP powiedział, że kwestia problemów z Panem Śliwińskim będzie wyjaśniana, jednak nie należy czynić wyroczni z wypowiedzi Pana Naczelnika Wydziału, będącego jednym z dziesiątków Wydziałów w Ministerstwie. Chodzi o to, aby mieć swój projekt zgodny z ustawą. Mówiąc o wielkościach miast, Augustów rzeczywiście nie jest dużym miastem pod względem ludnościowym, natomiast jego powierzchnia wynosi 82 km.kw. i jest większy np. od Suwałk. Ustawa uzdrowiskowa jest korzystna dla miast i gmin. Sugestią Związku Gmin Uzdrowiskowych była możliwość wyodrębnienia jednostki pomocniczej ze względu na to, że nie można dla całej gminy, terenu spełnić prawidłowo obostrzeń, które są przypisane do uzdrowiska. To spowodowało, że w stosunku do ustawy z 1966 r. wprowadzono możliwość wyodrębnienia jednostki pomocniczej. Z tego powodu nie trzeba hamować możliwości rozwoju przemysłu w Augustowie, szczególnie na południowo-zachodnim terenie. Natomiast rzeczywiście problem istnieje z kopaliną na terenie samego miasta. Do ewentualnych odwiertów były typowane tereny w stronę miejscowości Balinka. Niektóre gminy mają podobny problem i pozyskują złoża poza swoim terenem administracyjnym, na przeprowadzenie odwiertu i badań pozyskały pieniądze z funduszu istniejącego przy Ministerstwie Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Cała ta procedura nie jest tania, ale może być dofinansowana w dużej wysokości, do 90%, ze środków budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pan Poseł zaproponował wybór ww. kierunku działań i stwarzanie możliwości, bo dzisiaj Państwo nie będzie prowadziło uzdrowisk. Tu nie chodzi o Augustów, który nigdy nie był traktowany, jako sanatorium, gdzie właścicielem było przedsiębiorstwo państwowe uzdrowiska polskie. Większość sanatoriów w Polsce została poddana procedurze prywatyzacyjnej.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do Pana Posła RP, aby w jakiś sposób wpłynął na Pana Naczelnika Śliwińskiego, ponieważ w ogóle nie przyjmuje żadnych dokumentów, albo je odsyła.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji zapytał, czy Augustów może stracić status miasta uzdrowiskowego?

Pan Leszek Cieślik - Poseł Na Sejm RP powiedział, że tak może stać się, ponieważ ustawa wyraźnie mówi o konieczności posiadania kopaliny. Jeżeli kopalina nie będzie wydobywana, eksploatowana na terenie i wykorzystywana w sanatorium, to Augustów straci status miasta uzdrowiskowego.

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska powiedziała, że nowelizacja ustawy wprowadza pewne niuanse, natomiast lecznictwo uzdrowiskowe utwierdza w pozycji świadczeń ze środków publicznych. Jest to rozszerzone również o rehabilitację uzdrowiskową, która jest finansowana przez wydziały uzdrowiskowe NFZ. Wprowadzenie działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego jest finansowane ze środków publicznych, co daje podmiotom, spółkom skarbu państwa, które funkcjonowały w postaci przedsiębiorstw, podmiotom prywatnym możliwość finansowania ze środków publicznych i również korzystania ludności z tego tytułu. Szczegółowe warunki korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego są zawarte w ustawie. Ustawa ta nie wprowadziła zmian profili, ponieważ spowodowałyby w tej chwili zbyt dużą rewolucję w uzdrowiskach polskich. Profile będą ściśle przypisane tworzywom naturalnym. Jeżeli dane uzdrowisko jest uzdrowiskiem borowinowym, jakim jest Augustów, wówczas w tym uzdrowisku można leczyć specyficzny rodzaj chorób, jeżeli są to wodny pitne, wówczas profil leczenia jest zupełnie inny. Głównym profilem nie powinien być narząd ruchu. W tej chwili wszystkie uzdrowiska w Polsce, pomimo sztandarowych profili, świadczą usługi z zakresu lecznictwa narządu ruchu i wygląda to tak, że sprowadzają borowinę z różnych obszarów, a nie z miejsca położenia uzdrowiska. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, jeżeli są trudności z ustanowieniem strefy „C”, ponieważ wpływa to w jakiś sposób na warunki naturalne lub ze względu na wybrzeże morskie lub jeziora, to należy uznać, że uzdrowisko skończy się na strefie „B”. Augustów nie byłby odosobniony w stosowaniu istniejącego tworzywa. Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy uzdrowiskowej „w przypadku wystąpienia istotnych zmian na obszarze gminy, w szczególności zmiany granic stref ochrony uzdrowiskowej, kierunków leczniczych i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku oraz zmiany liczby zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na terenie uzdrowiska, gmina sporządza uzupełnienie operatu w tym zakresie i przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie”. W związku z powyższym zostanie wytypowane inne złoże do firmowania uzdrowiska, które trzeba zgłosić do instytucji wyznaczonej przez Ministra Zdrowia i po uzyskaniu świadectwa jakości może być do wykorzystania. Do prowadzenia uzdrowiska najważniejszą rzeczą jest wybudowanie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego oraz posiadanie złoża. Augustów może stracić status miasta uzdrowiskowego, jeżeli nie spełni warunku dot. zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Sanatorium „Budowlani” prowadzi w 1/3 i czasami mniej działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Jeżeli z jakiś powodów właściciel albo bilans ekonomiczny spowoduje, że sanatorium „Budowlani” nie zakompresują usług lecznictwa uzdrowiskowego, to zakład zostanie wykreślony i Augustów traci status miasta uzdrowiskowego. Po to są kontrole lekarza naczelnego uzdrowiskowa, aby przedstawiały istniejącą sytuację. Do Ministerstwa Zdrowia jest wysyłany dwa razy w roku raport na temat istniejących złóż, zakładów lecznictwa i świadczonych usług, w jakich są świadczone profilach. W tej chwili wiele miejscowości w Polsce ubiega się o status uzdrowiska, co jest związane z planem rozwoju danej miejscowości i pewnymi profitami. Jeżeli zapadną decyzje pójścia w kierunku rozwoju uzdrowiska Augustów, to przede wszystkim najważniejszy jest rozwój zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Naczelny Lekarz Uzdrowisk powiedziała, że w Statucie Uzdrowiska Augustów nie ma żadnych warunków, jakie maja inne uzdrowiska w Polsce, które muszą np. ograniczyć hałas, uruchomić zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Istotnym zapisem w ustawie jest to, że zakład lecznictwa uzdrowiskowego musi być w strefie „A” uzdrowiska. Zakład leczniczy, który nie jest w strefie „A”, nie jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, w związku z czym nie może kontraktować usług w tym zakresie. To skreśla natychmiast wszelkie podmioty, które w tej strefie nie znajdą się. Sanatorium „Budowlani” znajduje się w strefie „A” i z tego powodu może kontraktować usługi, natomiast wszelkie nowe zakłady, jakie maja powstawać nie będą mogły się zakontraktować. Zgodnie z przepisami zostanie zwrócona większa uwaga na jednolitość profilu danego uzdrowiska i stosowania tworzyw. Obecnie wiele gmin przeznacza środki finansowe na poszukiwanie złóż, czasami mniejszym problemem dla nich jest ustanowienie strefy i przekształcenie danego zakładu leczniczego w zakład lecznictwa uzdrowiskowego niż posiadanie złóż. Jeżeli takie złoża są, to warto o nie zadbać, aby były wykazane i miały świadectwa jakości. Ustawa gwarantuje całość finansowania ze środków publicznych, dlatego warto jest zainwestować w zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które przynoszą korzyść. Zachętą jest też opłata uzdrowiskowa, na potrzeby uzdrowiskowe przekazywane są środki ze skarbu państwa. Wcześniej zakładami lecznictwa uzdrowiskowego było sanatorium, szpital albo sanatorium lub szpital dziecięcy, przychodnia uzdrowiskowa, obecnie będzie również zakład przyrodoleczniczy, czyli świadczący zabiegi. Zostało to pomyślane w tym kontekście, że ten zakład znajduje się na danym terenie i świadczy usługi z użyciem tworzyw, a kuracjusze mieszkają w danej miejscowości. Jeżeli chodzi o współpracę z Ministerstwem Zdrowia, to opracowany przez gminę konkretny plan, z uzasadnieniami byłby szybciej zatwierdzony, niż oczekiwanie, że plan wymyślony przez Ministerstwo byłby lepszy.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że nikt nie oczekuje, iż Ministerstwo przedstawi jakiś plan. Stwierdził, że kwestię złóż można obejść, natomiast najważniejsze jest posiadanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska zaznaczyła, że utworzenie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie jest proste, ponieważ w ewidencji trzeba będzie pokazywać kwalifikacje personelu pracującego. Wojewoda na podstawie m.in. raportów lekarza naczelnego uzdrowiska będzie mógł wnioskować o odebranie statusu uzdrowiska. W Ministerstwie Zdrowia, w Wydziale Uzdrowisk, nie ma żadnego lekarza, oprócz Pana Wiceministra i Pan Śliwiński rzeczywiście uchodzi za osobę najbardziej zorientowaną, ale nie ma innej osoby ze specjalnością, która później łączy różne problemy, np. dot. stref, spraw geologicznych, administracyjnych. Ministerstwo twierdzi, że zostanie powołana taka osoba do weryfikacji.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że ostatnio na raport Augustowa ekspert odpowiedział, że w wyniku poboru borowiny z kopalni Kolnica może nastąpić przelanie wód z jeziora Kolno.

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska powiedziała, że w wypadku występujących istotnych zmian można wnosić o zmianę.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że nowelizacja ustawy daje możliwość zmiany miejsca poszukiwania złoża.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda sprawa wydobywania borowiny z kopalni w Kolnicy.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w tej chwili odmówiono pozwolenia na wydobywanie borowiny z kopalni Kolnica, ze względu na Naturę 2000. Miasto po upływie roku jeszcze raz będzie czyniło próby w tej kwestii.

Pan Marian Dyczewski - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej zapytał, czy można czynić starania w sprawie wydobywania złóż w Skiblewie i w Szczebrze? Zwrócił się do Pana Posła RP o udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na przeprowadzenie badań.

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP powiedział, że deklaruje pomoc. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do 1 mln zł, jest to opiniowane w Ministerstwie Ochrony Środowiska przez komisję wspólną rządu i samorządu. Skieblewo i Szczebra były wcześniej wskazywane, ale nie podjęto działania związane z odwiertem.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji zapytał, jakie jest stanowisko Pana Posła RP i Pana Burmistrza na temat ograniczenia strefy „A” odnośnie lądowiska dla helikopterów przy szpitalu w Augustowa oraz rozwoju przedsiębiorczości w strefie „C”.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta przedstawił wyniki rozmów w Ministerstwie Zdrowia, w których uczestniczył wspólnie z Panem Posłem RP. Ministerstwo Zdrowia wyraziło pozytywne stanowisko odnośnie ograniczenia strefy „A” odnośnie lądowiska dla helikopterów przy szpitalu w Augustowie. Obecnie zmieniła się sytuacja dot. miejsca jego usytuowania i jeżeli Pani Dyrektor przedstawi to miejsce, to przy okazji rozpatrywania ograniczenia stref będzie można ulokować lądowisko przy szpitalu.

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP powiedział, że z jakiś powodów część gruntów przy szpitalu została włączona do strefy „A”, w której nie ma możliwości lokalizacji lądowiska, nie można nawet wykonywać sporadycznych lądowań. Pan Minister zaproponował szybką ścieżkę w drodze aneksu, iż ww. teren zostanie wyłączony ze strefy „A”, natomiast w tej chwili okazuje się, że Pani Dyrektor szpitala proponuje zmianę tej lokalizacji. Odnośnie strefy „C”, żeby było bezpiecznie i nikt nie kwestionował różnych możliwości rozwojowych, to zgodnie z ustawą należy co 10 lat aktualizować status uzdrowiska, przedstawiać nowe raporty. Zaproponował pójście w kierunku stworzenia jednostki pomocniczej w mieście, rozważenia innych miejsc, które nadawałyby się pod strefę „A” lub „C”, rozszerzenie dzielnicy sanatoryjnej miasta, wyodrębnienie terenu nadającego się pod rozwój przemysłowy, budowę nowych zakładów - to oczywiście tylko północno-wschodnia część miasta, zawęzić strefy tylko do jednostki pomocniczej. Taką możliwość daje ustawa, np. w Krakowie istnieje dzielnica sanatoryjna. Jednostki pomocnicze stwarzają możliwości rozwoju, jest to lepsze rozwiązanie, iż dawała ustawa z 1966 r.

Pan Bogusław Falkowski - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej zapytał, czy istnieje możliwość objęcia strefą „A” części terenu przy ul. Zarzecze, na którym budowany jest zakład sanatoryjno-uzdrowiskowy „Pałac na Wodzie”?

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP wyjaśnił, że wyłączenie gruntów przy szpitalu jest możliwe, ponieważ dotyczą jednego właściciela, natomiast trudno będzie włączyć do strefy „A” część terenu przy ul. Zarzecze z uwagi na konieczność zastosowania procedury, ponieważ obok mieszkają ludzie, którzy muszą wypowiedzieć się na ten temat. Strefa „A” prawdopodobnie dotyczyłaby tylko budowanego obiektu „Pałac na Wodzie”.

Pan Tomasz Spiczko - Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że tworząc jednostkę pomocniczą trzeba będzie powołać organy, wybrać burmistrza, radnych, zatrudnić urzędników. Zgodnie z ustawą uzdrowiskową zakładem przemysłowym jest zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy zakładów przemysłowych, w strefie „C” także zabrania się budowy zakładów przemysłowych. Dotychczas tak to zostało zrobione, że strefa „C” musiała biec po terenach administracyjnych miasta.

Pan Leszek Cieślik - Poseł na Sejm RP wyjaśnił, że nie ma potrzeby tworzenia jednostki pomocniczej, której kierownikiem będzie burmistrz. Jedynym takim miastem jest Warszawa. Jednostka pomocnicza może różnie nazywać się, np. sołectwo i będzie miała sołtysa. Strefa „A” może być w różnych miejscach, ale musi odbyć się procedura zgodna z ustawą, ze zmianami administracyjnymi, przeprowadzeniem dyskusji ze społecznością lokalną, przedsiębiorcami, mieszkańcami danego terenu.

Pan Marian Dyczewski - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej przedstawił stanowisko Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej, które opowiada się za utrzymaniem statusu uzdrowiska Augustów. Zaprzepaścić, zrujnować jest łatwo, natomiast odbudować jest bardzo trudno. Społeczeństwa starzeją się. W tej chwili uzdrowiska Nałęczów, Kołobrzeg są tak oblegane przez zagranicznych kontrahentów, że dla Polaków brakuje w nich miejsca. Obecnie można ustanowić nową strefę „C”, tak ograniczyć, aby rozwijał się przemysł. Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej od dawna sugerowało i nadal sugeruje, aby Miasto zaczęło gospodarować 23 ha terenu. Natomiast Panowie Burmistrzowie niechętnie do tego przystępują, natomiast można byłoby dokonać zamiany terenu z Lasami Państwowymi, rozpropagować uzdrowisko i doprowadzić do jego zagospodarowania. terenu. Jeżeli Pan Bogusław Falkowski buduje zakład uzdrowiskowo-sanatoryjny, przeznaczył na ten cel dużą ilość środków finansowych, to trzeba temu Panu pomóc, objąć ww. teren strefą „A”. Znowelizowana ustawa daje taka możliwość, ponieważ istnieje możliwość objęcia części terenu przy ul. Zarzecze, który jest bagnem, strefą „A”. W Augustowie brakuje miejsc pracy. Pan Marian Dyczewski - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej powiedział, że chciałby zaapelować do wszystkich obecnych, szczególnie do Pana Stanisława Kisiela - Przewodniczącego Komisji o prowadzenie starań mających na celu utrzymanie statusu uzdrowiska Augustów, aby rozwiązywał trudności, a nie szukał nowych. Podziękował Panu Posłowi Cieślikowi za poparcie tych starań.

Pan Stanisław Ksiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że celem zwołania posiedzenia Komisji nie było zamknięcie statusu uzdrowiska w Augustowie, tylko zapoznanie się ze zmienioną ustawą uzdrowiskową, omówienie problemów, jakie mogą wyniknąć z nowej ustawy.

Pan Bogusław Falkowski - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej w Dąbrowie Białostockiej powiedział, że nikomu nie powinien być obojętny interes miasta. Budowa zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w Augustowie jest dużym wysiłkiem. Chodziło o to, aby sanatorium mogło powstać w ciszy, nad rzeką Nettą. Działka przy ul. Zarzecze, na której powstaje sanatorium, łączy się z dużą działką, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod park uzdrowiskowy. Stworzenie parku uzdrowiskowego, z którego mogliby korzystać wszyscy augustowianie, byłoby czymś wspaniałym dla Augustowa. Podziękował Panu Posłowi Leszkowi Cieślikowi za wkład pracy w rozwój Augustowa, m.in. za zrobienie bulwarów, do których warto byłoby dołączyć jeszcze park uzdrowiskowy. Pan Bogusław Falkowski powiedział, że podjął duże wyzwanie i wysiłek w stworzenie zakładu uzdrowiskowego, który znajduje się na terenie miasta. Zwrócił się ponownie z prośbą o objęcie strefą ochronną „A” działki przy ul. Zarzecze - pięknego, wyciszonego miejsca, co umożliwi podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała, aby w tej kwestii wypowiedział się Pan Tadeusz Popławski - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Tadeusz Popławski - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM zinterpretował zapisy ustawy uzdrowiskowej z 2005 r. Przypomniał wyniki rozmów ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczył wspólnie z ówczesnym Burmistrzem Panem Leszkiem Cieślikiem, kiedy nowa ustawa z 2005 r., po starej z 1966 r., nakazała wszystkim gminom uzdrowiskowym sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wykazania elementów, które musi posiadać uzdrowisko, w celu otrzymania na następne 10 lat decyzji Ministra Zdrowia do prowadzenia działalności uzdrowiskowej. Aby gmina była uzdrowiskiem, to muszą być spełnione 3 podstawowe elementy. Zgodnie z ustawą „Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie; posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie; na jego obszarze znajdują się zakłady lecznistwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Miasto Augustów w 1993 r. przeprowadziło bardzo dokładne badania borowiny w Kolnicy, okazało się, że w tym miejscu znajduje się ponad 500 tys. m3 bardzo dobrego torfu. Aby przedłużyć status uzdrowiska, to ten torf został przebadany przez panią doktor z Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu, która powiedziała, że nie ma lepszej borowiny w całej Polsce. W związku z powyższym warunek dotyczący posiadania złoża naturalnego przez Miasto Augustów został spełniony. Drugim warunkiem, który decyduje o statusie uzdrowiska jest posiadanie klimatu o właściwościach leczniczych. Klimat został zbadany przez instytut z Warszawy i okazało się, że jest dobry, spełnia warunki do lecznictwa uzdrowiskowego. Kolejnym warunkiem jest to, aby na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Pan Tadeusz Popławski powiedział, że zmartwił się wypowiedzią Pani Beaty Matyszkiewicz Naczelnego Lekarza Uzdrowiska na temat konieczności przesyłania do pół roku sprawozdań do Ministerstwa Zdrowia i procentowym wykorzystaniu zakładów uzdrowiskowych, ponieważ będzie to jednym z zagrożeń dla uzdrowiska. Podkreślił jeszcze raz, że status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który łącznie spełnia ww. trzy warunki. Następnie zwrócił uwagę na kwestię złoża, które zostało przebadane. W kwietniu 2009 r. Minister Zdrowia przedłużył na 10 lat status uzdrowiska Augustów. W ustawie nie jest napisane, że złoże musi być aktywne, tylko jest zapis na temat konieczności jego posiadania. Istnieją natomiast ogromne trudności z uzyskaniem koncesji na wydobywanie tego złoża z powodu Natury 2000. Pomimo tego, że Augustów posiada bardzo dobre złoże, jest podpisane porozumienie z Gminą Augustów, nie ma możliwości uzyskania koncesji z Ministerstwa Środowiska, a wcześniej decyzji środowiskowej. Urząd Miejski dwukrotnie starał się o jej wydanie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska za każdym razem bojkotuje poczynania Miasta odmawiając uzgodnienia warunków realizacji inwestycji z tego tytułu, że na obszarze rośnie gatunek priorytetowy. Złoże jest o wielkości 28 ha, Miasto zaproponowało złoże o pow. 0,5ha, które wystarczyłoby na wiele lat. Został opracowany raport oddziaływania na środowisko, opracowany przez naukowców, ale Naczelny Dyrektor RDOŚ w Białymstoku chcąc zbojkotować starania Miasta wynajął dwóch naukowców z tej samej uczelni, którzy zaprzeczyli zapisom ww. raportu opracowanego przez kolegów. Pod pewnymi warunkami uzdrowisko Augustów może pozyskiwać borowinę ze złoża, ale najłatwiej jest nie wyrazić na to zgody. Wszystkie lasy wokół Augustowa leżą w Naturze 2000. Szukanie nowych złóż wiąże się z koniecznością posiadania koncesji na poszukiwanie i bilansowanie złóż. Prawdopodobnie z uwagi na gatunki chronione Augustów nie otrzyma na to zgody od RDOŚ. Następnie wiele emocji wprowadza strefa „C”, w której musi znajdować się złoże, czyli na terenie uzdrowiska. Zgodnie z wypowiedzią Pani Beaty Matyszkiewicz Naczelnego Lekarza Uzdrowiska złoże może być sprowadzane z zewnątrz, w przypadku Augustowa można je sprowadzać z Godapi. Złoże to jest przebadane, podobnie jak w Kolnicy. Pan Tadeusz Popławski powiedział, że złoże lecznicze rozporządzeniem Rady Ministrów musi być wciągnięte na specjalną listę, dołożył wielu starań, aby na tej liście znalazł o się złoże lecznicze z Kolnicy, ale nie może być pozyskiwane. Warunkiem jest to, że złoże musi znajdować się w uzdrowisku. Poinformował o wynikach rozmów w Ministerstwie Zdrowia, w których uczestniczył z obecnym Burmistrzem Panem Kazimierzem Kożuchowskim. Przedstawionych było wiele wariantów, ale do tej pory strefa „C” musi być taka, jaka jest, po granicach administracyjnych miasta, kilkaset hektarów przebiega po terenach Gminy Augustów i obejmuje złoże w Kolnicy. W rozmowie z Panem Śliwińskim Naczelnikiem Wydziału Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia zaproponował kopanie pół hektara terenu wokół Augustowa, również pozyskiwanie wody, pomimo obwarowań. Natomiast Augustów nie ma szans na nowe złoże, ponieważ nie dostanie koncesji na poszukiwanie nowych złóż. Rezygnacja ze złoża powoduje, że nie zostanie spełniony jeden z trzech warunków potrzebnych do utrzymania statusu uzdrowiska.

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska zwróciła uwagę na profile lecznicze uzdrowisk, które zostały opracowane. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia jest taka tendencja, że elementy administracyjne nie będą decydujące. W nowelizacji nie zdążono zawrzeć zmiany profili i zapisu, że jest on ściśle uzależniony od zastosowanych tworzyw w danym uzdrowisku. Prace na ten temat trwają i być może znajdą się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Augustów znaczenie szybciej może stracić status uzdrowiska przez zlikwidowanie zakładu, ponieważ dysproporcja finansowania rehabilitacji w ramach ZUS znacznie przekracza kwoty uzyskiwane z lecznictwa uzdrowiskowego, jeżeli np. sanatorium „Budowlani” w ramach rachunku ekonomicznego zlikwiduje 1/3 lecznictwa uzdrowiskowego, to zakład zostanie zamknięty. Kontraktacja lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się jesienią na następny rok, wtedy najczęściej we wrześniu lecznictwo uzdrowiskowe jest kontraktowane w pierwszej turze. Podmioty we wrześniu muszą mieć przygotowaną dokumentacje, w których muszą wykazać rodzaj tworzywa z listy i położenie w strefie „A”. Znaczenie szybciej Augustów utraci status przez brak zakładu niż przez niedogodności związane ze złożem.

Pan Tadeusz Popławski - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, iż w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dwa zagrożenia: kontraktacji, obecność 1/3 zakładów uzdrowiskowych do celów leczniczych. Pomimo ustanowienia dzielnic Augustów nie spełni warunku dotyczącego borowiny, ponieważ będzie znajdowała się poza strefą „C”. Pan Tadeusz Popławski zwrócił uwagę na definicję zakładu przemysłowego, ponieważ do 7 lipca w strefie „C” można lokalizować zakłady przemysłowe, oprócz uciążliwych. W ustawie z 2005 r. nie ma definicji zakładu przemysłowego, wprowadza ją nowelizacja. Zakład przemysłowy to budynki, działalność wytwórcza, np. stolarnia produkująca taborety jest już zakładem przemysłowym i w strefie „C” nie będzie mogła funkcjonować. W Augustowie są dwaj inwestorzy, którzy w 90% mają przygotowaną inwestycję pt. biogazownia, ale ta instalacja nie będzie mogła być budowana w obecnej strefie „C”. Dzisiaj trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy Augustów, pomimo wielu zagrożeń, ma iść w kierunku utrzymania statusu uzdrowiska, czy z tego zrezygnować?

Pan Leszek Cieślik - Poseł Na Sejm RP nie zgodził się z wypowiedzią Pana Tadeusza Popławskiego, ponieważ nie należy nadintepretowywać ustawy. Sąd jeszcze nie wypowiadał się na temat definicji zakładu przemysłowego. Pozbyć się problemu pomoże wydzielenie strefy sanatoryjnej. W granicach Augustowa nie ma strefy „C” dotyczącej złoża, które znajduje się w Kolnicy na terenie Gminy Augustów, dla której może być wyznaczona strefa „C”. Złoże na początku może być na mocy porozumienia wydobywane spoza terenu uzdrowiska, natomiast w przyszłości można podejmować kroki związane z odkrywaniem nowego złoża na terenie miasta. Pan Poseł RP powiedział, że nigdy nie był zwolennikiem zrezygnowania ze statusu uzdrowiska Augustów. W raporcie środowiskowym nie może być dwuznaczności.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że prawnicy Urzędu Miejskiego mogą wypowiedzieć się na temat dwuznaczności zapisów ustawy.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że zgodnie z ustawą z dn.4 marca 2011 r. zakład przemysłowy w strefie „C” nie może funkcjonować, żaden sąd nie zmieni tego zapisu. Definicja zakładu przemysłowego jest jednoznaczna.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM zwrócił uwagę na zagrożenie, które powstanie w przypadku, kiedy NFZ nie podpisze umowy z Sanatorium Budowlani. Co stanie się, kiedy sanatorium będzie zlikwidowane, a Augustów jest uzdrowiskiem?

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska powiedziała, że na terenie uzdrowiska ma być prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe. W przypadku likwidacji Sanatorium Budowlani lecznictwo uzdrowiskowe nie będzie prowadzone, nie będzie potrzebne złoże. Wiadomo, że sytuacja jest skomplikowana, na pewno wiele jest sprzeczności, ustawy są sztywne. Natomiast zgodnie z art. 3.1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r., który nie został zmieniony, ilekroć granice uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej pokrywają się z granicami administracyjnymi więcej niż jednej gminy, prawa i obowiązki przewidziane w ustawie są wykonywane przez te gminy w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 64-74 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Naczelny Lekarz Uzdrowiska wyjaśniła, że gdyby złoże miało znaleźć się poza gminą Augustów, to wtedy rozszerza się to o drugą gminę.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że zgoda zależy od porozumienia między gminami. Nie jest to prawdą, że Burmistrz i urzędnicy dążą do zamknięcia uzdrowiska, a może chcą zamknąć możliwość inwestowania. Na pewno wszyscy chcą dążyć do znalezienia takiego kompromisu, aby istniało uzdrowisko i mogły rozwijać się zakłady. Dobrze, że są różne głosy w tej kwestii, ponieważ pomogą w rozwiązaniu ww. problemu.

Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że należy wziąć pod uwagę wypowiedź Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, że w przypadku nie podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Sanatorium Budowlani, Augustów straci status uzdrowiska. W tym momencie dobrze byłoby pomyśleć o zmianie granic stref i wykorzystanie budującego się sanatorium.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poparł wypowiedź Pani Przewodniczącej RM, jeżeli byłaby możliwość poszerzenia strefy, to trzeba do tego dążyć.

Pan Robert Sapieha - Prezes Zarządu Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Sp. z o.o. zaproponował wzięcie pod uwagę innych złóż, a nie tylko skupienie się na borowinie, która jest nie do dotknięcia, szczególnie ze względu na ochronę środowiska. Być może istnieje gdzieś woda, którą można czerpać. Sanatorium Budowlani zostało zmuszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia do podpisania umowy na warunkach ubiegłorocznych, które były bardzo słabe.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że należy zastanowić się nad kosztami uzdrowiska Augustów. Czy Sanatorium Budowlani będzie zarabiało pieniądze, czy będą podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Być może prowadzona jest dyskusja nad czymś, co jest kłopotliwe dla rozwoju miasta, a podstawy nie są uzasadnione ekonomicznie.

Pan Marian Dyczewski - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej powiedział, że społeczeństwa Europy i świata starzeją się, każdy człowiek odda ostatni grosz na ratowanie zdrowia. Władza powinna starać się pomagać przedsiębiorcom w szybkim załatwianiu spraw, poprawie stref uzdrowiskowych, zalegalizowaniu borowiny.

Pan Robert Sapieha - Prezes Zarządu Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Sp. z o.o.powiedział, że nie ma planów nie kontynuowania działalności przez Sanatorium Budowlani.

Pan Ireneusz Gnojnicki - Lekarz w Sanatorium Budowlani powiedział, że polskie uzdrowiska są bardzo dobrą marką i nawet szczątkowy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia daje prawo używania nazwy - sanatorium uzdrowiskowe, które jest potrzebne po to, aby przyciągnąć innych klientów, a nie po to, aby tylko na jednym płatniku budować przyszłość ekonomiczną firmy.

Pani Beata Matyszkiewicz - Naczelny Lekarz Uzdrowiska powiedziała, że działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dopuszcza sprzedaż komercyjną, czego nie ma w działalności szpitalnej, innej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawsze jest jakiś płatnik publiczny, który daje rekomendację, iż dane miejsce spełnia bardzo surowe warunki. Wiele podmiotów utrzymuje nieopłacalną część celem spełnienia warunków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to dosyć kosztowna marka.

Pan Bogusław Falkowski - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej powiedział, że jest pierwszym człowiekiem, który „żłobił ślady na śniegu”, kiedy w 1994 r. udał do Pana Wojewody z propozycją tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, chciał pokazać, że inaczej będzie funkcjonowała służba zdrowia. Do dzisiaj utworzył siedem zakładów, ósmym jest budowane sanatorium „Pałac na Wodzie”. Są przypadki, że pacjenci nie chcą podejmować takiego leczenia, jeżeli nie jest podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tej chwili nie ma państwowej służby zdrowia ze stomatologii. Pan Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej powiedział, że zbankrutuje, jeżeli nie podpisze kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia po zakończeniu inwestycji „Pałac na Wodzie”, który jest budowany za państwowe pieniądze w wysokości 4 mln zł. Inwestycja ta będzie zakończona, o ile urzędnicy nie będą przeszkadzać, liczy na pomoc Pana Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że Burmistrz Miasta powinien pomagać, ale oczywiście w zakresie obowiązującego prawa. Jeżeli można coś ułatwić, rozszerzyć strefę „A”, to trzeba jeszcze raz przyjrzeć się temu tematowi. Na pewno wszyscy radni będą kierować się interesem miasta, radni nie mogą kierować się interesem pojedynczej osoby.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta stwierdził, że Pan Bogusław Falkowski kupując działkę pod budowę sanatorium zdawał sobie sprawę z jej położenia. Wnioski, które złożył o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostały uwzględnione. Zmiana stref uzdrowiskowych wymaga przeprowadzenia procedury, musi być akceptacja Ministerstwa Zdrowia. Być może przy okazji zmiany ustawy uzdrowiskowej będzie można zmienić strefy.

Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM zamknął posiedzenie Komisji, o drugim posiedzeniu zostaną członkowie Komisji powiadomieni w najbliższym terminie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM

Stanisław Kisiel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14