Protokół Nr 6/11 z pos.Komisji ds.Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z 14.07.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 6/11

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 lipca 2011 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pani Anna Jastrzębska - Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury,

- Pani Renata Metelicka - redaktor naczelny gazety

”Przegląd Powiatowy”.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Ocena stanu przygotowań do sezonu letniego plaż i kąpielisk.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie otworzył pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji. Zapoznał zebranych z zaproponowanym porządkiem obrad, który został przyjęty.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad członkowie komisji udali się na objazd plaż i kąpielisk położonych wzdłuż brzegu jeziora Necko w celu stwierdzenia stanu przygotowania do trwającego już sezonu letniego. W trakcie objazdu uczestnicy mieli możliwość wizytowania;

· Plaży „Radiowej Trójki”,

· Plaży przy wyciągu nart wodnych,

· Plaży „Bielnik”,

· Plaży przy Sanatorium Budowlani.

Po przeprowadzonej wizytacji w/w obiektów członkowie Komisji udali się do siedziby Miejskiego Domu Kultury celem omówienia swoich spostrzeżeń. W trakcie dyskusji członkowie Komisji postanowili jednogłośnie zwrócić się do Burmistrza Miasta z prośbą o przedstawienie w jak najkrótszym terminie;

a) harmonogramu działań, które zostały podjęte przez Urząd Miejski
w ramach realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” (od początku bieżącej kadencji do chwili obecnej),

b) podjętych działań w ramach realizacji wniosków Komisji wypracowanych na posiedzeniu w dniu 28.04.2011r. i przedstawionych na sesji Rady Miejskiej,

c) stanu osobowego Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego oraz podjętych działań w/w wydziału w bieżącej kadencji.

Następnie Pani Anna Jastrzębska – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury przedstawiła zebranym prezentację projektu Festiwalu Filmów Kameralnych przygotowanego i zaproponowanego przez fundację filmową „Xmuza”, który miałby się odbyć w sierpniu 2012 roku w Augustowie. Po przeprowadzonej dyskusji wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie poparli pomysł przystąpienia miasta do realizacji tego projektu. Zdaniem wszystkich członków Komisji jest to przykład imprezy, który przyczyni się promocji miasta w regionie i w całym kraju. W związku z powyższym członkowie Komisji zobowiązali Przewodniczącego do zorganizowania w jak najbliższym terminie spotkania Komisji z Burmistrzem Miasta w w/w kwestii.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14