PROT.Nr 3/12 z pos.Kom.Rozwoju m.Augustowa RM z 25.09.2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr 3/12

z posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

w Augustowie

z dnia 25 września 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta,

- Pani Krystyna Wierzbińska – radca prawny Urzędu Miejskiego,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM,

- Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- mieszkańcy miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Omówienie Strategii Rozwoju Miasta Augustów na lata 2008-2015.

Posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji. Powiedział, iż tematem dzisiejszego posiedzenia jest omówienie Strategii Rozwoju Miasta Augustów na lata 2008-2015. Proponowany porządek posiedzenia został przez Komisję przyjęty.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, iż przed przystąpieniem do omówienia Strategii Rozwoju Miasta Augustów (2008-2015) chciałby najpierw omówić temat dotyczący terenów inwestycyjnych w dzielnicy Zarzecze (tereny obok plaży miejskiej nad jeziorem Necko). Miasto sprzedawało ww. tereny prywatnym inwestorom pod zabudowę pensjonatową nie informując, iż nie zostało zmienione przeznaczenia działek z leśnych na budowlane. Problem polega na tym, że inwestorzy nie mogą nic na tych terenach budować. Przewodniczący Komisji poinformował, że o interwencję w powyższej sprawie poprosił go jeden z inwestorów, który przeszedł wszystkie etapy projektowo-inwestycyjne i oczekiwał na wydanie pozwolenia na budowę. Po przejściu wszystkich uzgodnień inwestor został poinformowany w Starostwie Powiatowym, że nabyty grunt jest terenem leśnym. Natomiast inwestor starał się o dotację i zamierzał po wybudowaniu inwestycji zatrudnić ok. 10 osób. Przewodniczący Komisji zapytał, czy Miasto nie powinno najpierw doprowadzić do zmiany przeznaczenia gruntów, a potem je sprzedawać? Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że jest to sprawa oczywista. Czy Miasto nie powinno poinformować wszystkich inwestorów o konieczności uporządkowania wszystkich spraw związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów? Czy pracownikom Urzędu Miejskiego nie powinno zależeć na inwestorach tym bardziej, że środki finansowe na budowę inwestycji mogą wpłynąć z Unii Europejskiej? Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że właściciel ww. nieruchomości wiedział o konieczności wyłączenia terenów z gospodarki leśnej i powinien złożyć stosowny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Procedura trwa ok. półtora miesiąca. Natomiast na etapie planowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego po stronie samorządu leżało, co też zostało uczynione, zmiana przeznaczenia tych gruntów.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku z powyższym Urząd Miejski nie powinien jeszcze raz przypomnieć właścicielom o zachowaniu procedury, aby nie było takich problemów?

Pani Krystyna Wierzbińska – radca prawny Urzędu Miejskiego powiedziała, że właściciel nieruchomości musiał złożyć zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego niezbędne do zawarcia aktu notarialnego. Wyjaśniła, że uzyskanie pozwolenie na budowę leży w gestii inwestora.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy wobec powyższego warto jest informować osoby, które mogą nie mieć nawet pojęcia o procedurze i które może nawet nie czytały aktu notarialnego?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że osoby od samego początku są świadome, jakie działki kupują. W wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego jest ujęta klasyfikacja gruntów.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie warto zamieścić gdziekolwiek jakiejś wzmianki, ponieważ mogą pojawić się podobne sytuacje? Wina leży po stronie inwestora, ale wiadomo, że nie każdy urodził się wszechwiedzącym i niektórym osobom problem może być nie do przebycia. Przewodniczący Komisji powiedział, że nie dziwi się inwestorowi, który przeszedł całą procedurę inwestycyjną, opłacił projektanta, przeszedł uzgodnienia w Starostwie Powiatowym i dowiedział się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, że grunt nie został wyłączony z produkcji leśnej. Inwestycja w Augustowie może nie powstać.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że pracownicy kompetentnie wyjaśnili tę sprawę i gdyby dzisiaj proceder zawiadomienia właścicieli został poczyniony, to mogłoby to później wzbudzić różnego rodzaju emocje, pretensje. Inwestor powinien sam załatwić ten problem.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję na powyższy temat.

Następnie Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM przystąpiła do omówienia Strategii Rozwoju Miasta Augustów (2008-2015).

Podczas dyskusji Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Pana Józefa Górskiego – Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM o zaznaczenie w Strategii wszystkich inwestycji, które zostały dotychczas wykonane, bądź są w trakcie realizacji. Przewodniczący Komisji scharakteryzował część opisową Strategii ze szczególnym uwzględnieniem klimatu, otoczenia przyrodniczego, krajobrazu i rzeźby terenu, zasobów surowców mineralnych, zabytków. Stwierdził, że część opisowa dotycząca przyrody nie wymaga zmiany. W Strategii został określona misja miasta, w której cele strategiczne nie zostały określone. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej Augustowa jest celem ważnym, ale nie został dobrze opisany. W Strategii zostały opisane inwestycje do 2015 r. za ponad 200 mln zł i powinno pisać się je ze wskazaniem, skąd można pozyskać środki finansowe. Dzisiaj jest wiadomo, że Strategia zostanie zrealizowana w 10-15%. W związku z powyższym jak można zakładać Strategię, która jest niemożliwa do realizacji, chociażby z powodu braku wkładu własnego i jakichkolwiek dotacji unijnych? Ktoś mylił się zakładając taką Strategię.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że Strategia powstawała w okresie, kiedy wydawało się, że w samorządzie będzie coraz więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o cele strategiczne, to tę część należy ogarnąć bardziej kompleksowo, np. jeśli mówi się o wzroście konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miasta, to w zaplanowanych działaniach na str. 78 w punkcie 14 Strategii jest zapis o planowanym kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych wraz z drogami dojazdowymi na terenie Augustowa (dzielnica Lipowiec). Zakładano optymistycznie środki na realizację ww. zadania. Wydawało się wtedy, że w perspektywie do 2015 r. jest to realne, ponieważ zwiększała się ilość środków finansowych w budżecie miasta. Pieniądze były pozyskiwane z zewnątrz na programy i wydawało się, że jest to dobry kierunek, iż z roku na rok pieniędzy będzie coraz więcej. Dzisiaj sytuacja Miasta jest inna. Cele strategiczne zostały opisane we wstępie, ale z zaplanowanych działań jest np. kompleksowe uzbrojenie terenów w dz. Lipowiec. Taka inwestycja byłaby bardzo cenna i jeżeli Miasto zachęcałoby jeszcze ulgą podatkową przez rok lub 2 lata młodych inwestorów, przedsiębiorców, to byłoby to niezwykle rozwojowe dla Augustowa.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na brak trendu umożliwiającego tworzenie nowych miejsc pracy. To jest jedno zdanie, wzmianka o potrzebie tworzenia takich miejsc, ale nie podaje się przykładów, w jaki sposób to czynić i skąd wziąć pieniądze. Tak naprawdę samorząd nigdy nie miał pieniędzy, tylko następowało zadłużenie miasta.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zwróciła uwagę na norweski system finansowy, z którego warto jest korzystać, ponieważ nie jest trudny.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że właścicielem terenu domków jednorodzinnych w dzielnicy Lipowiec nie był Skarb Państwa. Zadaniem właściciela terenu, który czerpał potężne zyski ze sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne, było doprowadzenie do uzbrojenia tego terenu.

Podsumowując dyskusję Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że w Strategii jest zapisane, że Miasto musi kompleksowo uzbroić tereny inwestycyjne wraz z drogami dojazdowymi na terenie Augustowa, które bardziej nadają się do zamieszkania, a nie do nowych miejsc pracy. Czy chodzi o tereny Silikatów?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że są to tereny po byłym tartaku, na których znajduje się kompleks ulic. Teren został przejęty przez Miasto po byłym tartaku i został przygotowany inwestycyjnie w zakresie sieci sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, a teraz trzeba wykonać jeszcze oświetlenie uliczne i twarde nawierzchnie.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że teren po byłym tartaku został sprzedany przez Miasto prywatnym inwestorom spoza Augustowa, którzy zrobili bardzo dobry biznes przeznaczając na zakup niewielkie środki finansowe, a następnie sprzedawali działki pod budownictwo jednorodzinne bez uzbrojenia terenu. Natomiast na inwestorze - sprzedawcy powinny ciążyć jakieś obowiązki.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMpowiedział, że sprawy poruszone przez Państwa Radnych wymagają określonej wiedzy osób z poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego. Stwierdził, że część terenów pod budownictwo mieszkaniowe zostało sprzedanych przez Miasto, które w projekcie dokonało również uzbrojenia terenu.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że charakter dzielnicy Lipowec jest bardziej mieszkaniowy niż przemysłowy. Jeśli mówi się o wzroście konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej miasta Augustowa, to z dyskusji wynika, że w tym punkcie chodziło o wzrost konkurencyjności inwestycyjnej, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, a nie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Na pewno jest to udogodnienie dla ludzi, którzy chcą się budować, a nie dla gospodarki Augustowa. Miasto zarabia na podatku od nieruchomości, ale ten podatek nie jest wysoki, jeśli chodzi o mieszkania. W Strategii nie ma wzmianki na temat podatku od zakładów przemysłowych nieuciążliwych.

Następnie Pan Radny Stanisław Kisiel zapytał, czy w tej chwili Strategia Rozwoju miasta Augustów (2008-2015) jest poprawiana czy aktualizowana?

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, że uczestniczy w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. i w związku z czym niezbędna będzie aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Augustów (2008-2015) i dlatego będzie to bardzo dobry moment do naniesienia poprawek w elementach, które wymagają poprawy. Żaden dokument nie będzie aktualny przez wiele lat, ponieważ zmienia się życie, zmieniają się różne uwarunkowania. Zastępca Burmistrza Miasta stwierdziła, iż z dyskusji Państwa Radnych wynika, że należy dokonać inwentaryzacji obszarów, na których miasto może rozwijać się przedsiębiorczo.

Pan Radny Stanisław Kisiel powiedział, że Strategia Rozwoju Miasta Augustów jest „książką pobożnych życzeń” i wtedy wydawało się, że zapisy są dobre, a teraz trzeba realnie na nią spojrzeć i ocenić realizację zadań. Jeżeli Strategia zostanie zaktualizowana przez pracowników Urzędu Miejskiego, a Komisja Rozwoju miasta Augustowa będzie miała inne zdanie, to mogą powstać dwa zupełnie różne dokumenty. W związku z tym przez pierwsze dwa lata trzeba byłoby przede wszystkim zorientować się w sytuacji finansowej Miasta. Czy jest to prawdą, że Miasto zaczyna tracić płynność finansową, że zabraknie pieniędzy na bieżące wydatki? Nie można zapisać w Strategii zadań, które będą wykonane w 2013,2014 roku, jeżeli brakuje wkładu własnego.

Pan Tomasz Dobkowski- Przewodniczący Komisji poinformował, iż dowiedział się dzisiaj, że jeden z przedsiębiorców zatrudniających 200-300 pracowników otrzymał od Suwalskiej Strefy Ekonomicznej propozycję przeniesienia swojej działalności z Augustowa. Nie jest to korzystna propozycja, aby tego typu przedsiębiorca rezygnował z inwestycji w Augustowie. Nie ma się temu co dziwić, ponieważ w strefie ekonomicznej przedsiębiorca będzie miał 50-70% ulgę w podatku, dodatkowo w Suwałkach przez 5 lat jest zawieszony podatek od nieruchomości dla nowych inwestycji. Firma PADMA ART dowozi pracowników do pracy i bardzo dobrze, że tak się dzieje, jednak codzienne koszty z tym związane są znaczące. W dobie kryzysu każdy potrafi liczyć pieniądze i pewnym momencie może tak się zdarzyć, że ludzie będą musieli dojeżdżać na własny koszt, co nie będzie im się opłaciło. W tym momencie 200-300 osób pozostanie w Augustowie. Prawdopodobnie tak samo mają być dowożeni pracownicy Mleczarni z Augustowa, ale to nie jest prawdą. Mlekpol zrobi wszystko, żeby pracownicy sami zrezygnowali z pracy i nie otrzymali odpraw.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, iż Pan Prezes Mlepkolu zaproponował uczestnictwo o obradach najbliższej sesji Rady Miejskiej RM.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że tak naprawdę Pan Prezes jest przedstawicielem firmy, która ma zarabiać i przetrwać konkurencję z podobnymi firmami na rynku. Pana Prezesa nie będzie pogrążał swojej firmy, ponieważ zakład w Augustowie nie spełnia norm unijnych. Nie ma takich możliwości, aby dla 100 ludzi w Augustowie została zmieniona polityka i wymogi dotyczące linii produkcyjnych. Prezesowi liczy się zysk. W momencie przejęcia przed 5,6 laty przez Mlekpol Spółdzielni Mleczarskiej w Augustowie było oczywiste, że ten zakład zostanie zlikwidowany. Strategia tego biznesu jest taka, że likwidacji na rynku ulegają produkty, które są potencjalną konkurencją, przejmowane są zakłady, marki, monopolizowany jest rynek.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, iż podczas spotkania z Panem Burmistrzem w Atvie przestawiony był cień szansy na utrzymanie przynajmniej bazy magazynowej w Augustowie.

Pan Radny Bogusław Samel zaproponował przedstawienie deklaracji przez Pana Prezesa Mlekpolu na sesji Rady Miejskiej.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, iż będzie to tylko rozmowa z tłumem, utożsamianie się z problemami Augustowa, jeśli chodzi o przyszłość Mleczarni, która już dawno została przesądzona.

Następnie Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza powiedziała, iż trzeba byłoby zdiagnozować problemy, które blokują tworzenie obszarów inwestycyjnych, np. strefy ekonomicznej.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż Strategia Rozwoju miasta Augustów (2008-2015) jest zapisana na trzech stronach dokumentu, a reszta to są tylko życzenia, które kosztują 200 mln zł i których Miasto nigdy nie było na nie stać. Jeżeli mówi się o mieście, które ma się rozwijać i zabezpieczać mieszkańcom Augustowa jakikolwiek byt, możliwość rozwoju, inwestowania, pracy, to jest to opisane we wstępie Strategii, natomiast opisówka zajmuje 61 stron, a strategia to tylko 3 strony.

Następnie Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że najłatwiej jest krytykować. Przypomniał, że był jedynym radnym, który wstrzymał się nad przyjęciem Strategii Rozwoju miasta Augustów (2008-2015). Konsultacje wyglądały w ten sposób, że odbyły się one na jednym posiedzeniu. W tym czasie było wiadomo, że istnieje Natura 2000. Natomiast ustawa uzdrowiskowa pochodzi z 2005 r. i była przyjmowana 3 lata później. Rada Miejska zajmowała się trzema funkcjami Augustowa i przyjęła m.in. kierunek rozwoju usług sanatoryjnych. Natomiast przy takiej strefie „A”, jaką później określiła Rada Miejska, wszystko to było żenujące. Strategia Rozwoju miasta Augustów (2008-2015) nic nie wniosła. Natomiast przyjmowanie Strategii było wtedy modne i wtedy każda gmina ją zakładała. Dzisiaj przystępując do aktualizacji tego dokumentu trzeba określić, czy Augustów ma być sanatoryjny, turystyczny, przemysłowy ze względu na istniejące obwarowanie, przeanalizować, jak będą przebiegały drogi, zastanowić się nad dalszym rozwojem. W Augustowie trzeba znaleźć miejskie pod rozwój nieuciążliwego przemysłu, bo jeżeli Unia Europejskie się nie rozpadnie, to jakieś środki finansowe będą mogły być pozyskiwane. Przy dwóch obwarowaniach związanych z Naturą 2000 i strefą uzdrowiskową, trzeba to gdzieś ulokować. Obecnie trwają prace nad Strategią Kraju i Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, w których uczestniczy Zastępca Burmistrza Miasta Pani Izabela Piasecka. W jakim kierunku ma rozwijać się Augustów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego?

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że generalnie nie ma mowy o rozwoju turystycznym Województwa Podlaskiego. Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego odbywały się na czterech spotkania, które przebiegały bardzo burzliwie. Na spotkaniu, które odbyło się w Suwałkach powstały grupy robocze, które będą zajmowały się 5 tematami. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że bardzo zależy jej na rozwoju Augustowa. Następnym spostrzeżeniem jest to, Augustów znajduje się poza Naturą 2000, która otacza miasto. Kolejnym tematem jest strefa uzdrowiskowa „C” i nowa interpretacja zakładu przemysłowego. W związku z tym trzeba prowadzić działania zmierzające do zmiany zapisów ustawowych. W tej sprawie zgłaszane były interpelacje parlamentarzystów Pana Jarosława Zielińskiego oraz Pani Bożeny Kamińskiej, którzy prowadzą rozmowy w imieniu władz Augustowa. W tej chwili wstępnie zostało umówione na 2 października 2012 r. spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Kolejnym działaniem, które trzeba wykonać, jest zorganizowanie spotkania jak największej liczby posłów, w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w ustawie uzdrowiskowej. Musi być dokonana zmiana legislacyjna.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że miał być lobbing, jeśli chodzi o gminy uzdrowiskowe w Polsce dotyczące ustawy uzdrowiskowej. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej RM Pan Burmistrz deklarował, że takie rzeczy są robione. Związek Gmin Uzdrowiskowych podobno lobbował, jeśli chodzi o ustawę uzdrowiskową. Czy zaczynanie od początku rozmów z posłami powoduje, że wcześniejsze działania nie doszły do skutku? Jeśli nie ma żadnego pomysłu, to znaczy, że to co jest naprawdę ważne dla mieszkańców Augustowa jest traktowane bardzo marginalnie. Aby cokolwiek ustalić na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa, to należy mieć podstawę do stwierdzenia, czy inwestycje mają rozwijać się na terenie gmin ościennych, czy w Augustowie. W przypadku Augustowa, kiedy czas ulg w podatkach minie, to Miasto zarabiałoby na podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku inwestycji powstałych na terenie gmin ościennych, czy te gminy zgodzą się na udzielenie tych samych ulg, czy zgodzą się na utworzenie strefy ekonomicznej? W Suwałkach powstaną najlepsze inwestycje, natomiast Augustów nie może być podstrefą suwalską i powinien z nią konkurować. Jeżeli będzie podstrefa suwalska, to nie będzie miało znaczenia, gdzie inwestor będzie budował. Augustów powinien odznaczać się swoim charakterem.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że w związku z powyższym trzeba połączyć dwa tematy, czyli nawiązać kontakt z parlamentarzystami i Związkiem Gmin Uzdrowiskowych. Jeśli status miasta uzdrowiskowego zostanie utrzymany, to trzeba stwierdzić, czy Augustów posiada wystarczająca ilość terenów do zaproponowania inwestorom? Pani Izabela Pisaecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała o wynikach rozmów z firmą, która proponowała budowę ekologicznej inwestycji w Augustowie polegającej na zamianie torebek foliowych w ropę. Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że jest umówiona z pracownikami tej firmy, ale pozytywne załatwienie tej sprawy zależy od zmiany interpretacji zakładu przemysłowego.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zakład został zlokalizowany na terenie Gminy Augustów, ponieważ zapewni on 50 miejsc pracy.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśniła, iż właściciele firmy już zaproponowali swoją lokalizację na terenie, którego właścicielem jest Pan Paszkiewicz.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM przypomniał, że Augustów posiada status uzdrowiska i w żadnej strefie zakład przemysłowy nie może być zlokalizowany. Trzeba zmienić interpretację ustawy.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że członkom Komisji będzie łatwiej rozmawiać na temat uzdrowiska, jeżeli będą znane konkretne firmy, które zechcą zainwestować w Augustowie. W pewnym momencie temat interpretacji ustawy musiał być przeoczony przez Pana Posła Cieślika.

Pani Radna Krystyna Wilczewska poruszyła sprawę wyjazdu do Ministerstwa Zdrowia. Zapytała, czy w delegacji może uczestniczyć członek Komisji Rozwoju miasta Augustow?

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta zaprosiła do udziału w delegacji.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zapytała, czy Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM wyraża chęć uczestnictwa w rozmowach w Ministerstwie Zdrowia? Członków Komisji bardzo interesuje sprawa uzdrowiska Augustów.

Pan Radny Stanisław Kisiel powiedział, że będąc Przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej RM od 22 miesięcy prosi o wzięcie udziału w wyjeździe do Ministerstwa Zdrowia i nie może się o to doprosić. Wpadł nawet na taki pomysł, iż sam pojedzie do Warszawy. Powiedział, że jeżeli dopiero dzisiaj na posiedzeniu Komisji dowiedział się o planowanym wyjeździe do Ministerstwa Zdrowia, to bardzo prosiłby o współpracę. Wymiana informacji pomiędzy Komisją Uzdrowiskową RM a Urzędem Miejskim nie jest dobra. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, iż w czerwcu 2012 r. zwołał posiedzenie Komisji tylko po to, aby nie ośmieszać Urzędu Miejskiego i Pana Burmistrza. Zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz pospieszył się wysyłając pismo do Ministerstwa Zdrowia, nie przedstawiając go najpierw do zaopiniowania Komisji Uzdrowiskowej RM, co miało miejsce dopiero po 5 dniach. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że chodzi o uniknięcie sytuacji wypracowania dwóch różnych stanowisk. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że na sesji Rady Miejskiej Pan Burmistrz obiecał, że się poprawi, jednak zgodnie z usłyszaną dzisiaj informacją ma co do tego szczere wątpliwości. Zwrócił uwagę, że gdyby dzisiaj nie przybył na posiedzenie Komisji, to nie wiedziałby o wyjeździe do Warszawy.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zgłosiła wniosek o poinformowanie Pana Stanisława Kisiela - Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM o wyjeździe do Warszawy i wysłanie stosownego zaproszenia na piśmie.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod glosowanie, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że temat uzdrowiska jest bardzo ważny, ponieważ stanowi Komisji Rozwoju miasta Augustowa podstawę do działania. Miasto nie może pozwolić na to, aby mówiono o lobbingu przez parę lat, że wszystko będzie w porządku. Dzisiaj jest już wiadomo, że jedna firma nie będzie mogła nic zrobić, jeśli nie dojdzie do zmiany zapisów w ustawie uzdrowiskowej. Jeśli chodzi o inwestycje, to radni Rady Miejskiej na pewno będą chcieli lokalizować je na terenie miasta.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że z uwagi na złoża borowiny strefa „C” w dużej mierze jest poszerzona o teren Gminy znajdujący się w okolicy Kolnicy. Proponowano również poszukiwanie złóż na innych obszarach.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM zwrócił uwagę na złoża znajdujące się w lesie komunalnym położonym na obszarze pomiędzy szosą Sejneńską a drogą do Lipska, które trzeba tylko przebadać. Kiedyś były wielkie plany zlokalizowania na tym obszarze sanatorium.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji wyraził zdziwienie, że nic o tym nie wiedział, iż jest to chyba jakieś nieporozumienie.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zapytała, dlaczego Miasto nie prowadzi żadnych działań w tym kierunku?

Pan Radny Stanisław Kisiel poinformował o pismach, z którymi zapoznał się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM i z których wynikało, że największym oponentem w tej kwestii są Lasy Państwowe. Zapytał, jakich spraw będzie dotyczyło spotkanie w Ministerstwie Zdrowia?

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśniła, że planuje się przedstawienie tematu stref uzdrowiskowych, zakładu przemysłowego, a przede wszystkim sprawy wyłączenia ze strefy szpitala ze względu na lądowisko.

Pan Radny Stanisław Kisiel powiedział, że nie są to tematy do rozmów w Ministerstwie Zdrowia, tylko po prostu Rada Miejska powinna podjąć uchwałę dotyczącą strefy „A”, która nie wiadomo dlaczego została poszerzona do granicy cmentarza. Cofnięcie strefy „A” tam, gdzie pierwotnie była planowana, daje miejsce pod lądowisko. Jeżeli przez 5 lat mają ciągnąć się sprawy związane z interpretacją zakładu przemysłowego, to nie jest to korzystne dla Miasta. Następną sprawą, która wymaga rozważenia, jest przeanalizowanie możliwości ściśnięcia stref.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, iż Pan Tadeusz Popławski – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, który zajmuje się strefami uzdrowiskowymi, nie zaprzeczył, że to powinno odbywać się poprzez Ministerstwo Zdrowia, które musi zatwierdzić strefy. Później Rada Miejska podejmuje odpowiednie uchwały. Problem polega na tym, że zmniejszenie strefy „A”, która jest i tak mała, będzie wiązało się z wyłączeniem części strefy. Ministerstwo Zdrowia musi to zatwierdzić, natomiast Pani Dyrektor szpitala zależy na czasie.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że do zmiany ustawy potrzebna jest inicjatywa co najmniej 50 posłów. Czy parlamentarzyści zechcą w tym uczestniczyć? Drugą inicjatywę może podjąć Rząd RP, w tym również Minister Zdrowia. Pan Radny Bogusław Samel zwrócił uwagę na zmieniającą się politykę państwa. Przedstawił artykuł prasowy, iż „rząd umywa ręce - uzdrowiska pod skrzydła samorządowców”. Chodzi o najbardziej znane uzdrowiska w Polsce (m.in. Busko Zdrój, Ciechocinek, Kołobrzeg, Świnoujście, Lądek Zdrój, Szczawno, Jedlina, Wesoła, Rabka, Rymanów, Horyniec), natomiast uzdrowisko augustowskie zostało sprywatyzowane i państwo, czyli rząd, nie chce mieć z tym nic wspólnego. W imieniu samorządów mają wypowiedzieć się marszałkowie województw. W artykule jest napisane, że „przyjęcie ośrodków przez samorządy jest lepszym wyjściem niż prywatyzacja. Proces przyjmowania potrwałby co najmniej kilka miesięcy, bo muszą na to zgodzić się sejmiki w poszczególnych województwach, więc realny termin zmiany właściciela uzdrowisk to zapewne przyszły rok”. Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że budowa lobbingu powinna polegać na nawiązaniu kontaktu przez Pana Burmistrza z Burmistrzami uzdrowisk, które wymienił, celem przedyskutowania zmian i przedstawienia sytuacji. Czy Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie rozmawia z Przewodniczącymi Rad w miejscowościach, w których znajdują się sanatoria?

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na lobbing gmin uzdrowiskowych, ale wydaje się, że nie jest prowadzony. Chodzi o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą te działania.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrz Miasta poinformowała o powstałym nowym uzdrowisku w Uniejowie k. Łodzi. Powiedziała, iż jest umówiona na spotkanie z Panem Burmistrzem Uniejowa i o wynikach rozmów poinformuje członków Komisji. Obecnie należy ustalić, z kim Miasto Augustów powinno nawiązać kontakt w kierunku lobbingu. Czy będą tym zainteresowane wszystkie uzdrowiska, ponieważ Augustów jest specyficznym, dużym uzdrowiskiem?

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta zwróciła uwagę na zadania, które należy zrealizować, m.in. ważne jest nawiązanie kontaktu ze Związkiem Gmin Uzdrowiskowych, parlamentarzystami oraz wyjazd do Ministerstwa Zdrowia.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż członkowie Komisji chciałaby wiedział, czy coś w tym temacie było robione, jeśli chodzi o gminy uzdrowiskowe i czy można określić jakąkolwiek datę na konkretne zajęcia stanowiska? Chodzi o przedstawienie możliwości, czy w ogóle wchodzi w grę jakikolwiek lobbing?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że rola gazety „Przegląd Augustowski”, która jest pismem finansowanym przez Miasto, jest za mała, jeśli chodzi o budowanie świadomości społecznej dotyczącej problemów Augustowa i uzdrowiska oraz tematów będących przeszkodą w dalszym rozwoju miasta. Natomiast Rada Miejska ma podjąć decyzję o rozwoju lub zaniechaniu rozwoju miasta w pewnych kierunkach, natomiast społeczeństwo nie jest tego świadome. W gazecie każdego miesiąca powinny pojawiać się artykuły z nowymi, wyjaśnianymi tematami.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta zaproponowała zaproszenie na kolejne posiedzenia Komisji Pani Anny Jastrzębskiej – Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury i Panią Barbarą Ciruk – redaktor naczelną „Przeglądu Augustowskiego” celem omówienia profilu gazety i ukazujących się artykułów. Władze miejskie powinny mieć wpływ na profil wydawnictwa, które jest finansowane z budżetu miasta.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rozwoju miasta Augustowa postanowiła na kolejnym posiedzeniu Komisji omówić temat profilu „Przeglądu Augustowskiego”.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że świadomość społeczeństwa na temat oświaty i tego wszystkiego, co przynosi największe koszty dla Miasta, jest bardzo mała. Mieszkańcy są zdziwieni, nie mają świadomości i nie rozumieją tych spraw, a to jest podstawa do jakichkolwiek działań.

Następnie w przeprowadzonej dyskusji Komisja Rozwoju miasta Augustowa postanowiła na następne posiedzenie Komisji zaprosić Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Pana Tadeusza Wasilewskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczerba Pana Wojciecha Stankiewicza celem wspólnego wypracowania zasad współpracy z gminą Miastem Augustów.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 2 października 2012 r. /wtorek/ o godz. 12.00.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

Tomasz Dobkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-04