PROT.Nr 5/12 z pos.Kom.Rozwoju m.Augustowa RM z 16.10.2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr 5/12

z posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

w Augustowie

z dnia 16 października 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta,

- Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta,

- Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM,

- przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Analiza bieżącej sytuacji finansowej i zarządczej oświaty pod kątem priorytetów związanych z rozwojem Augustowa.

Posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, którego tematem będzie analiza bieżącej sytuacji finansowej i zarządczej oświaty pod kątem priorytetów związanych z rozwojem Augustowa.

Komisja Rozwoju miasta Augustowa przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący KomisjiRozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że priorytetem Miasta Augustowa jest zapewnienie swoim młodym mieszkańcom edukacji na jak najwyższym poziomie. Drugim priorytetem Miasta Augustowa są koszty edukacji. Stwierdził, że generalnie społeczeństwo jest nastawione prooświatowo, ale nie zawsze idzie to w parze z wiedzą na ten temat. Następnie Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji przedłożył analizę dochodów i wydatków na oświatę w 2011r., uwzględniającą koszty funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów, zespołu szkół i przedszkoli. Zwrócił uwagę na ww. koszty w 2010 r. Stwierdził, że ze strony Pana Burmistrza powinna być prowadzona polityka dotycząca przedszkoli.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z dyrektorami wszystkich podległych Miastu jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego. Posiedzenie dotyczyło kondycji finansowej jednostek, z tym, że do realizacji przymiarek oszczędnościowych burmistrz musi uzyskać akceptację Rady Miejskiej. Podczas dyskusji padały głosy o konieczności prowadzenia działań oszczędnościowych, ale bez zamykania placówek i zwalniania pracowników. Poinformował, iż od 2008 r. w oświacie płace wzrosły o 40%. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na sytuację finansową Miasta.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, iż Państwo Radni otrzymają informację o stanie oświaty za 2011 r., która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest składana corocznie do końca października. Pan Kierownik Wydziału Edukacji UM przedstawił analizę dochodów i wydatków na oświatę w 2012 r. Przedstawił wydatki, dochody, subwencję oświatową, różnicę dopłacaną przez Urząd Miejski, ilość uczniów oraz różnicę dopłacaną na 1 ucznia. Omówił subwencję oświatową. Zwrócił uwagę na zależne i niezależne czynniki, które maja wpływ na wysokość wydatków. Podwyżki nauczycielom są wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych. Pan Kierownik wyjaśnił, że różnice podwyżek w okresach, w których zostały wprowadzane, w bieżącym roku wcale nie były najwyższe. Jeśli chodzi o wydatki na przedszkola, to stanowią one koszt własny Miasta. Przelicznikiem jest koszt, który ponosi Miasto, w stosunku do ilości dzieci w danym przedszkolu. Pan Kierownik przedstawił koszty utrzymania dziecka w ciągu całego roku w poszczególnych przedszkolach. Omówił kategorie wspomagających, specjalistycznych etatów w szkołach - logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, które nie należą do tzw. etatów ”tablicowych”.

/Analiza dochodów i wydatków na oświatę w 2012 r. – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że etaty specjalistyczne są niezwykle ważne i Miasto powinno o nie dbać.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UMzwrócił uwagę, iż nie popiera likwidacji ww. etatów, tylko należałoby je przekonstruować. Chodzi o to, iż w związku z tym, że na każde dziecko w szkole została założona teczka pomocy psychologiczno-pedagogicznej, część tej pomocy mogłaby przejąć na siebie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Następnie Pan Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, że w 2011 r. z urlopu zdrowotnego w szkołach skorzystało 19, obecnie na urlopie przebywa 6 nauczycieli. Pan Kierownik omówił sprawę dopłat do średnich wynagrodzeń. Ponadto w szkołach zmniejsza się liczba nauczycieli, ale zwiększa się liczba wykonanych godzin.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę na funkcjonujące punkty przedszkolne w Augustowie, w których opieka nad dzieckiem jest droższa o ok. 40%. Natomiast wydaje się, ze zapewnienie miejsca w przedszkolu jest podstawowym obowiązkiem samorządu, który chciałby zapewnić warunki mieszkańcom miasta. Następnie poruszył sprawę kosztów w przedszkolach i zwrócił uwagę na „tymczasową budowlę” Przedszkola Nr 6 przy ul. Ogrodowej. Zastanawiająca jest ilość ciepła, które trzeba zużyć na ogrzanie tego budynku oraz niewykorzystanych w nim pomieszczeń. Struktura tego budynku stawia pod znakiem zapytania jakiekolwiek termomodernizacje. Czy w związku z tym Przedszkole Nr 6 nie mogłoby funkcjonować w budynku o wiele lepszej kondycji, którego utrzymanie kosztowałoby o wiele mniej, np. w budynku przy ul.Zarzecze /Szkoła Społeczna/? Następnie Pan Radny Marcin Kleczkowski poruszył sprawę likwidacji stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych. Zapytał, co jest powodem takiej decyzji? Ponadto poruszył sprawę Gimnazjum Nr 4 i stwierdził, że tak naprawdę Miasto oddaje Powiatowi Augustowskiemu ok. 1,5 mln zł subwencji oświatowej na funkcjonowanie tego Gimnazjum. Natomiast zgodnie z interpretacją podpisaną przez Panią Naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia i Wychowania Ministerstwa Edukacji, Gimnazjum Nr 4 prowadzone przez Powiat Augustowski powinno mieć określony obwód i podlegać regulacjom zmienionej ustawy. Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że prowadzenie gimnazjum jest przypisane do zadań własnych gminy, a nie powiatu.

Pan Radny Bogusław Samel odniósł się do zadań własnych gminy i stwierdził, że w przypadku przejścia uczniów do Gimnazjum Nr 1, gdzie dopłata na 1 ucznia wynosi 8.196,94 zł, rozłożenie kosztów było inne. Warto byłoby tylko zapytać Pana Dyrektora Gimnazjum Nr 1, czy chciałby mieć w szkole większą ilość uczniów i jakby to rozwiązał?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że Gimnazjum Nr 4 zostało powołane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Natomiast można wnieść sprawę do sądu i udowodnić swoje racje. Następnie Kierownik Wydziału Edukacji UM podał ilość uczniów, jaka mogą pomieścić poszczególne szkoły.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia Szkołę Podstawową Nr 6 można byłoby połączyć ze Szkołą Podstawową Nr 4. Dzisiaj Komisja rozmawia na temat racjonalnego wykorzystania budżetu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, iż przekraczane są kompetencje, jeśli chodzi o likwidację Gimnazjum Nr 4, ponieważ Burmistrz i Rada Miejska nie mają takiego prawa. Wyjaśnił, że wspólnie z Panem Dyrektorem Gimnazjum Nr 1 byłby zadowolony z przejęcia większej liczby uczniów do Gimnazjum Nr 1.

Pan Radny Marcin Kleczkowskistwierdził, że interpretacja Ministerstwa Edukacji leży w sprzeczności z tym, co mówi Pan Burmistrz, ponieważ istnieje niezgodność z prawem i Miasto, jako jednostka samorządowa, powinna dochodzić do tego, jak prawidłowo powinna być zorganizowana oświata. Zgodnie ze znowelizowaną w 2001 r. ustawą, prowadzenie gimnazjum należy do zadań własnych gminy. Sprawę w sądzie powinno złożyć Miasto i dbać o swoje interesy, ponieważ subwencja należy się Miastu.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował o planowanym dwuletnim projekcie kształcenia klas ponadgimnazjalnych. Planuje się połączenie gimnazjum z liceum. Szkoła podstawowa byłaby pięcioletnia oraz sześcioletnie gimnazjum ze szkolą ogólnokształcącą.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokość dopłat do 1 ucznia w szkołach, która jest różna i jest nawet ośmiokrotnie wyższa w jednej ze szkół. Tym problem trzeba się zająć, a nie Gimnazjum Nr 4.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że spełnienie oczekiwań rodziców, którzy chcieliby posłać swoje dzieci do pięknych i dobrze wyposażonych szkół, z boiskami, wymaga obniżenia kosztów. Aby wygospodarować pieniądze na inwestycje, to trzeba je gdzieś znaleźć. Zrzucanie na samorządy tych czynności, bez przeznaczenia środków finansowych spowoduje, że gminy będą tylko administratorami. Ponadto Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nikt nie zamierza likwidować stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że decyzje w tej kwestii należą to Burmistrza Miasta. Nauczyciele walczą o pracę i trudno im się dziwić. Pan Burmistrz powinien mieszkańcom miasta przedstawić sytuację finansową miasta, iż stoi przed dylematem braku pieniędzy i koniecznością podjęcia decyzji.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że przedstawi swoją decyzje, która powinna być zaakceptowana przez Państwa Radnych. Likwidacja, bądź połączenie szkoły wymaga poparcia Rady Miejskiej. Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż myśli o likwidacji Gimnazjum Nr 1. W związku z tym, że w Szkole Podstawowej Nr 4 powstały nowe możliwości, więc można by zwiększyć obwód i przenieść część uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Po zlikwidowaniu Gimnazjum Nr 1 uczniowie byliby przeniesieni do Gimnazjum Nr 2 i Nr 3.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, iż Szkoła Podstawowa Nr 6 jest położona 5 kilometrów poza miastem, dlatego nie należy jej likwidować.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że nie likwidowałby Szkoły Podstawowej Nr 6 ze względu na jej oddalenie od miasta i rozwijającą się dzielnicę. Natomiast jest rozważana propozycja przeniesienia klas IV,V i VI do Szkoły Podstawowej Nr 4.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, że 14 nauczycieli w Gimnazjum Nr 2 nie jest zatrudnionych na pełnych etatach. Zwrócił uwagę, że do sprawy oświaty trzeba podejść w racjonalny sposób, rozważyć sposób obniżenia kosztów funkcjonowania placówek, ale mając na względnie dobro nauczycieli.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że rozpatrywany jest pomysł likwidacji Gimnazjum Nr 1. Zapytał, ilu nauczycieli i ile osób z personelu innego niż nauczyciele kwalifikowałoby się do zwolnienia?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, iż pracę straciłoby 20 nauczyciel oraz personel administracyjny i obsługa.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jaki pomysł ma Burmistrz Miasta na zagospodarowanie budynku? Zwrócił uwagę na wymagania narzucone przez konserwatora zabytków i trudności związane z remontem takiego budynku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że budynek nie będzie pustostanem, ponieważ mogłyby być przeniesione do niego komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego znajdujące się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, który wymaga generalnego remontu. Natomiast po przeniesieniu pracowników do budynku po Gimnazjum Nr 1 przy ul. Młyńskiej oraz wycenieniu i sprzedaży budynku przy ul.Wojska Polskiego 1, pieniądze ze sprzedaży mogłyby być przeznaczone na remont budynku przy ul. Młyńskiej.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji poruszył temat poziomu edukacji, którego ocenienie jej trudne i wymaga zagłębienia się w bardzo zawiłą strukturę nauczania i nagradzania nauczycieli. Zwrócił uwagę na przyczyny panującej konkurencji związanej z wyborem szkoły przez uczniów. Jeśli chodzi o edukację dzieci, to istotną rzeczą powinien być system dobierania personelu do szkół, ponieważ niektórzy nauczyciele po prostu nie nadają się do nauczania.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że nie może być tak, że jedna szkoła „na starcie” ma uczniów o bardzo niskiej średniej, a druga szkoła w nienaturalny sposób „wysysa” uczniów o najwyższej średniej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na system doboru nauczycieli do szkół, liceów ogólnokształcących i szkół technicznych.

Pan Adam Wysocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedział, że wygląd szkoły i jej otoczenie ma istotny wpływ na wybór szkoły. Rodzice i uczniowie wybierając szkołę dokonują takiego porównania. Boisko, korytarze w Gimnazjum Nr 1 są tragiczne. Pan Adam Wysocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji zwrócił uwagę na wartość szkół, w których nie ma wysokiego poziomu nauczania, ale jak to jest możliwe, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, która ma bardzo małą sale gimnastyczną i nie ma boiska, zdobywają złoty medal Mistrzostw Polski w sztafecie szkół podstawowych. Wynika z tego, że o jakości nauczania decydują nauczyciele i ich zaangażowanie. Natomiast Gimnazjum Nr 1 nie poprawi swoich notowań dopóki nie zmieni się chociażby otoczenie szkoły. Z roku na rok szkoła ta będzie znajdowała się w coraz gorszym stanie.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że w oparciu do EWD istnieje możliwość sprawdzenia poziomu nauczania przez danego nauczyciela.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił temat kontroli zarządczej, którą są przepisy Karty Nauczyciela. Następnie wyjaśnił, że w szkole z uprawnieniami publicznymi oprócz zatrudnienia, które może być stosowane z Karty Nauczyciela, wszystkie pozostałe rzeczy są takie same, jak w szkołach publicznych. Powiedział również, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oddanie szkoły, bądź przedszkola do prowadzenia przez stowarzyszenie odbywa się na podstawie uchwały rady gminy, ale dla jednostek do 70 uczniów. Ponadto możliwe jest łączenie szkół tego samego typu, czyli np. gimnazjum z gimnazjum, szkoły podstawowej ze szkołą średnią lub szkoły podstawowej z gimnazjum. Pan Kierownik poinformował, że proponował w pierwszym podejściu odtworzenie z części obwodu w Gimnazjum Nr 1 szkoły podstawowej, czyli utworzenie drugiego zespołu szkół. Doświadczenie pokazuje, że uczeń, który przechodzi ze szkoły podstawowej do gimnazjum w tej samej szkole osiąga lepsze wyniki w nauce.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, co jest powodem likwidacji stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych? Poprosił o przedstawienie kalkulacji, jakie koszty składają się na niebotyczny koszt obiadu. Skąd wzięła się kwota 14 zł? Wspomnieć należy również o dostępności, ponieważ ważny jest aspekt społeczny. Posiłki w stołówce szkolnej są wydawane przez sporą ilość godzin, więc dziecko ma szansę zjeść obiad na pierwszej długiej przerwie. W przypadku kateringu tak nie będzie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że stołówka nie jest zamykana tylko ma być przekształcona w inną formę do prowadzenia. Wyjaśnił, że koszt wytworzenia obiadu jest znacznie wyższy niż wykupione świadczenie. Przedstawił kalkulację kosztów. Wyjaśnił, że w odniesieniu do stołówki szkolnej Miasto pokrywa, oprócz wkładu do kotła, wszystkie koszty związane z jej funkcjonowaniem. Pan Kierownik wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd nie może prowadzić działalności gospodarczej, którą jest również wytworzenie usługi i jej sprzedaż. Natomiast do tej działalności nie zalicza się wydzierżawienia i wynajmu obiektu. Stołówka szkolna nie generuje żadnych zysków.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że problem funkcjonowania stołówki szkolnej wynika z natury prawnej, a nie ekonomicznej.

Protokołowała Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

Tomasz Dobkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-04