PROT.Nr 7/12 ze wsp.pos.Kom.Rozwoju m.Augustowa z Kom.Urb.Ochr.Środ.Roln.Kom.Mienia RM z 29.11.2012r

P R O T O K Ó Ł Nr 7/12

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

w Augustowie

z dnia 29 listopada 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM,

- Pan Marek Sadowski – Inspektor w Wydziale Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM.

- przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

Opracowanie planu budowy ulic w Augustowie.

Posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji. Powiedział, że tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji będzie opracowanie planu budowy ulic w Augustowie.

Komisje przyjęły proponowany porządek obrad.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawiła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od ostatniego posiedzenia Komisji. Poinformowała, iż odbył się Kongres Polski Wschodniej, na którym zostały podpisane porozumienia z Supraślem i klastrem turystycznym. Podczas spotkaniu została przedyskutowana sytuacja Augustowa pod kątem ustawy uzdrowiskowej. Klaster turystyczny zawiązał związek pracodawców i zrzesza 250 firm z województwa podlaskiego i ponad 15 tys. pracowników. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza zaprezentowała ostatnią publikację klastra i stwierdziła, że jest to poważny partner do dyskusji, który będzie prowadził bardzo ważne działania lobbingowe Następna sprawa dotyczyła mieszkańców osiedla w sprawie zakładu Pana Halickiego. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza przedstawiła wyniki rozmów z Panem Obrębskim, który jest wspólnikiem Pana Halickiego. Poinformowała, iż Pan Obrębki został poinformowany o skargach mieszkańców osiedla. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że ostatnio przeprowadzone kontrole zakładu przez instytucje ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazały poziom pomiaru głośności poniżej wymaganego kryterium 50 decybeli i wynosił 48 decybeli. Jeśli chodzi o płot wokół zakładu, to został on wybudowany z okrągłych palików tworzących palisadę i nie sprawia wrażenia „getta”. Obecnie sytuacja zakładu jest taka, że może dojść do jego likwidacji, natomiast Miastu nie zależy na tym, aby zakłady pracy w Augustowie były likwidowane. Następnym tematem, który został zrealizowany, było spotkania w Nadleśnictwie, na którym zostało przedstawione stanowisko Komisji. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, iż na spotkaniu padały pytania dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska Augustów, na które udzielała odpowiedzi i uzyskała ustną deklarację Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wspierającą działania Miasta.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że Pan Wojciech Stankiewicz zachęcał do lobbingu, ponieważ brakuje szumu medialnego i nie ma zorganizowanej społeczności lobbującej za konkretnymi rozwiązaniami. Jeśli chodzi o zakład przemysłowy Pana Halickiego, to jest to sprawa złożona. Wygląd ogrodzenia od strony ulicy nie budzi zastrzeżeń, ale od strony ul. Świerkowej i ul. Dębowej parkan wygląda fatalnie, ponieważ jest zbity z oflisów i jest obciągnięty drutem kolczastym. Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że radni powinni dbać o wygląd Augustowa, aby miasto było zadbane. Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, na jakie wsparcie mogliby liczyć mieszkańcy ww. osiedla i nie chodzi tu o jedną mieszkankę osiedla, która pełna ufności zgłasza ten problem w Urzędzie Miejskim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego warunkuje, że w tym miejscu może powstać osiedle mieszkaniowe, a nie działalność przemysłowa. Pan Radny Marcin Kleczkowski zaproponował, aby kontrolę zakładu Pana Halickiego przeprowadził bez zapowiedzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ponieważ do tej pory wszystkie kontrole były zapowiedziane.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, iż kontrolę zakładu może zlecić również Burmistrz Miasta.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że Nadleśnictwo planuje w ramach własnej inicjatywy zawnioskować o zmianę w ustawie, która narzuciła z terenu lasów ochronnych 50% podatek do gminy zamiast 100%. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta zaproponowała poparcie tej inicjatywy do ustawodawcy, aby wysokość podatku została zmieniona z 50% na 100%. Stwierdziła, że podatek jest dla gminy rzeczą elementarną i istotną. Poinformowała, że wpływy z podatku do budżetu wyniosą ok. 45 tys.zł.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zwrócił uwagę na definicję lasów ochronnych, czy dotyczy ona lasów w strefach uzdrowiskowych, czy w Naturze 2000.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta zwróciła uwagę, że wnioski o zamianę gruntów Miasto musi składać do Nadleśnictwa zgodnie z ustawą. Istnieją pewne obszary, które Lasy Państwowe mogą przekazać w tzw. użytkowanie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że ustawy wręcz obligują do innej gospodarki leśnej w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Powiedział, że generalne przesłanie ze spotkania w Nadleśnictwie było takie, że istnieje miejsce na współpracę, pomysły i wspólne projekty na „życie w lesie”.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, iż na spotkaniu Lasy Państwowe informowały, że swoje dokumenty strategiczne dotyczące urządzania lasu, prezentacje, opracowują w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. oraz Strategię Rozwoju Miasta Augustowa. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, iż informowała Lasy Państwowe o aktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Augustowa, aby podczas opracowań nie opierały się na nieaktualnych zapisach, które będą zmienione. Ponadto na spotkaniu była poruszona kwestia konkretnego wniosku związanego z wydobywaniem borowiny, a także sprawa zamiany gruntów. Lasy Państwowe chętnie przekazałyby „Dąbek” położony nad jeziorem Białym na stan mienia komunalnego i chciałyby przejąć z powrotem grunty przekazane kiedyś Miastu pod przyszłe uzdrowisko. Ponadto widziały potrzebę zbadania spalin oraz zanieczyszczeń z powodu tirów przejeżdżających przez miasto.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poruszył sprawę terenów pod inwestycje. Przypomniał, że Burmistrz Miasta mówił o potrzebie posiadania takich rezerw. Natomiast dla kogo Miasto miałoby je utrzymywać? Warto byłoby mieć pomysł na rewitalizację dzielnicy takiej jak Lipowiec, gdzie jeziora i klimat mają zupełnie inny charakter niż Necko. Warto byłoby uczynić z tej dzielnicy, posiadającej rekreacyjne tereny, miejsce tętniące życiem, chętnie odwiedzane przez turystów. Tereny w tej dzielnicy powinny być wykorzystane pod aktywna turystykę.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, iż Komisja analizuje temat domów spokojnej starości. Zwrócił uwagę na atrakcyjne tereny na Lisim Ogonie, Dąbku, lesie Borki, dzielnicy sanatoryjnej. Zlokalizowanie domu spokojnej starości na Lipowcu zapewni kilka miejsc pracy.

Pani Izabela Piasecka – Zastepca Burmistrza Miasta poinformowała o działaniach zmierzających do pozyskania kwoty 2 mln zł na przebadanie dokumentów strategicznych i utworzenie wspólnej strategii, z badaniami, Augustowa i Supraśla. Następnie zwróciła uwagę na pojawiające się możliwości finansowania. Nie chodzi tylko o działania, które powinny być realizowane, ale również o finansowanie tych działań. Pani Izabela Piasecka – Zastepca Burmistrza Miasta powiedziała, iż cieszy się, że Państwo Radni popierają turystyczny i uzdrowiskowy rozwój miasta Augustowa, w którym mogłaby również zaistnieć sieć domów spokojnej starości. Sprawy te powinny być ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Augustowa. Ponadto Augustów posiada uwarunkowania do rozwoju sportu, trzeba tylko poszukać źródła finansowania.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że nie popiera takich działań, aby Miasto czymkolwiek zarządzało i miało w swoich rękach. Zwrócił uwagę na związane z tym koszty. Rolą Miasta jest ściągnięcie firm do Augustowa, które będą płaciły podatki.

Pan Radny Bogusław Samel zaproponował wykonanie porządnego biznes planu. Zwrócił uwagę na celowość dobrej współpracy z Nadleśnictwami. Nie budzi zastrzeżeń praca Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM. Drobnymi kroczkami można rozwiązać wiele problemów z przeszłości.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, w jaki sposób będą rozpatrywane uwagi do pierwszej wersji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Argusowa. Czy będą analizowane na posiedzeniach Komisji, czy na sesji RM?

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zaproponował, aby członkowie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM otrzymali materiały dotyczące zmiany Studium.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poruszył sprawę inwestycji, które muszą być wykonywane zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zaproponował, aby po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM odbywało się wspólnie z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM.

Pan Marek Sadowski – Inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM przedstawił terminy sporządzania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM przedstawiła plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, w których tereny Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych przeznaczone są pod inwestycje. Omówiła w szczególności tereny w Dzielnicy Lipowiec oraz w Dzielnicy Zarzecze – tereny przeznaczone pod rozwój dzielnicy uzdrowiskowej. Omówiła problem lokalizacji cmentarza komunalnego.

Następnie członkowie Komisji otrzymali materiały dotyczące koncepcji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa oraz prezentację tejże koncepcji przedstawianą przez urbanistów.

Ad. pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że w projekcie budżetu miasta na 2013 r. ujęte są plany budowy ulic. Poddał pod rozwagę Komisji, czy ww. ulice spełniają kryteria opracowane przez Komisję i czy Komisja będzie je popierała. Następnie Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zaproponował uszeregowanie ulic w Wykazie dróg gminnych na terenie miasta Augustowa ze wskazaniem rodzaju nawierzchni i pozostałych danych pod kątem wieku ulicy. Powiedział, że maksymalną ilość punktów powinny otrzymać ulice, które są najstarsze.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji uszeregowali ulice pod kątem wieku ulicy – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

i Wiceprzewodniczący Komisji ds.

Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

Tomasz Dobkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-04