Protokół Nr 10/12 z pos.Kom.ds.Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM z 27.02.2012r.


P R O T O K Ó Ł Nr 10/12

z posiedzenia Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 27 lutego 2012 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta,

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta,

- Pani Teresa Dobko - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie materiałów na XII sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzyła Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przeanalizowała materiały na XII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 lutego 2012 r. Komisja w sposób szczególny zajęła się projektami uchwał w sprawach: a) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów, b) zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów, c) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów. Projekty ww. uchwał omówił Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM.

Po dokonanej analizie, Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji ww. projekty uchwał poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Radna Anna Urban zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie - Pana Romana Krzyżopolskiego, z jakich powodów - politycznych, czy merytorycznych została wykreślona ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Pan Roman Krzyżopolski - Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie wyjaśnił, że członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, więc to pytanie należy zadać Panu Burmistrzowi.

Komisja w sposób szczególny zajęła się również projektami uchwał w sprawach: a) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, b) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. Projekty ww. uchwał omówiła Pani Teresa Dobko - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanej analizie, Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji poddała ww. projekty uchwał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM dokonała analizy pozostałych projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji RM.

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekty uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2012 rok,

b) zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Następnie Komisja zapoznała się z projektami pozostałych uchwał w sprawach:

a) Statutu Miasta Augustowa,

b) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa -

(dot. skargi Pana Mariana Chodorowskiego),

c) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa -

(dot. skargi mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B),

d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2012 roku,

e) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

ł) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,

g) obniżenia bonifikaty,

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

i) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Komisja zwróciła uwagę na punkt 7 porządku obrad dotyczący zasięgnięcia opinii Rady Miejskiej w sprawach dotyczących wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości miejskich /w załączeniu/.

Ad.pkt 2

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przyjęła plan pracy na 2012 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca Komisji

ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia

i Spraw Społecznych RM

/Anna Szałwińska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14