Protokół Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie z 18.04.2012 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 13/12

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski- Burmistrz Miasta,

- Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta,

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta,

- Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM,

- Pani Urszula Jurgiel - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie,

- Pan Zbigniew Walicki - Członek Zarządu Zespołu Szkół Społecznych

STO w Augustowie,

- Pani Izabela Wróbel - Radio 5.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków: Społecznego Towarzystwa Oświatowego o sprzedaż z udzieleniem 99% procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zarzecze 17a w Augustowie oraz Fundacji Cordis o nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie.

2. Zaopiniowanie materiałów na XIII sesję RM.

3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Pani Urszuli Jurgiel - Dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie o przedstawienie wniosku Szkoły.

Pani Urszula Jurgiel - Dyrektor ZSS STO oraz Pan Zbigniew Walicki - Członek Zarządu ZSS STO w Augustowie zaprezentowali film przedstawiający budynek przy ul. Zarzecze 17a, po jego przejęciu przez Towarzystwo w 1992 r. Budynek nie nadawał się do użytku i został wyremontowany. Pani Dyrektor Szkoły przedstawiła prace remontowe wykonane w budynku szkoły od momentu jego przejęcia w 1992 r. / ‑w załączeniu do niniejszego protokołu/, zwróciła uwagę na wkład rodziców. Obecnie ważną sprawą jest wykonanie remontu części dachu. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowała propozycję Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia nieruchomości w wieloletnią dzierżawę. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie ww. propozycji, ponieważ Zespołowi Szkół Społecznych STO zależy na wieloletniej dzierżawie, 30-40 letniej, dzięki której możliwe będzie zaciągnięcie w banku kredytu.

Pani Izabela Piasecka - Zastępca Burmistrza Miasta powiedziała, że przy podejmowaniu decyzji w przedmiotowej sprawie Pan Burmistrz będzie posiłkował się opinią Komisji.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, że obecnie trwa umowa użyczenia nieruchomości, która została zawarta na 10 lat, do końca grudnia 2013 r. Umowę użyczenia zawiera Burmistrz Miasta. Umowa dzierżawy jest płatna, natomiast może być ustalona za symboliczną złotówkę. Burmistrz Miasta może zawrzeć umowę dzierżawy na czas powyżej 3 lat, ale w drodze przetargu, natomiast Rada Miejska może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta stwierdził, że w umowie można zaznaczyć, iż budynek jest przeznaczony na cele oświatowe. Zawartą umowę można wypowiedzieć i zawrzeć nową.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów RM rozpatrzyła wniosek Fundacji Cordis o nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, iż w marcu br. wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie z prośbą o użyczenie nieruchomości na 15 lat, z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej. Stowarzyszenie miało przedłożyć koncepcję zagospodarowania nieruchomości, jednak koncepcja nie została złożona.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że budynek jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Kiedyś był złożony wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie budynku na dom spokojnej starości, ale wnioskodawcy wycofali swoją propozycję, ponieważ nie mieli sił „walczyć z konserwatorem zabytków”. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi uzgodnienia z konserwatorem, z Fundacją Barka.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych nie jest wiarygodnym Stowarzyszeniem, ponieważ jego przedsięwzięcia nie rozwijały się i padały. Nieruchomość w użytkowanie powinna otrzymać Fundacja Cordis, która bardzo dobrze prowadzi swoją działalność.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że będzie prowadził rozmowy z Fundacją Cordis. Rozważy możliwość użyczenia lub wydzierżawienia nieruchomości. Budynek powinien trafić w dobre ręce.

Ad.pkt 2

a)

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Po dokonanej analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji ww. projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Komisja Budżetu i Finansów RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

b)

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021.

Po dokonanej analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji ww. projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Komisja Budżetu i Finansów RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

c)

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta poinformowała, że po wysłaniu materiałów na sesję Rady Miejskiej wpłynęła informacja dotycząca wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, prognozowana przez Ministra Finansów. Te udziały w podatku są zaniżone niż pierwotnie zakładano. Skarbnik Miasta poinformowała, iż w związku z powyższym zaistniała konieczność zmniejszenia wydatków miasta o 700 tys.zł. Zaproponowała, aby w związku z zaistniałą trudną sytuacją finansową Rada Miejska na najbliższej sesji nie podejmowała uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Augustowskiemu pomocy finansowej ze środków budżetu miasta w wysokości 1.166.550 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: 2519B - Kwaśna, 2528B - Młodości i 2536B - Polna - Etap I”, realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Komisja Budżetu i Finansów RM przedstawioną informację przyjęła do wiadomości i pozostawiła podjęcie decyzji Radzie Miejskiej.

d)

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00002-6921-UM1000001/11 o przyznanie pomocy w ramach działania „Prawidłowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”.

Po dokonanej analizie, Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji ww. projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Komisja Budżetu i Finansów RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00002-6921-UM1000001/11 o przyznanie pomocy w ramach działania „Prawidłowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

e)

Komisja Budżetu i Finansów RM przeanalizowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Augustów. Według nowych zasad rodzice, których dzieci będą przebywały ponad 5 godzin lekcyjnych w oddziałach „O” w szkołach, za każdą dodatkową godzinę poniosą koszt w wysokości 3 zł. Dzieci te nie będą mogły korzystać z bezpłatnej świetlicy szkolnej.

Ad.pkt 3

Pani Radna Anna Dźwilewska powiedziała, że Bank Żywności, który rozdysponowuje produkty żywnościowe, zwrócił się o udzielenie pomocy w prowadzeniu wieloletniej działalności. Jaka została podjęta decyzja w tej sprawie? Zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania parkingu, o który zwracali się mieszkańcy bloków przy ul. Osiedle Śródmieście 1,2,3,5. Ponadto mieszkańcy otrzymali naliczoną podwyżkę za wodę, spowodowało to podniesienie opłat o ponad 100 zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta poinformował, że po przeprowadzonej analizie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął decyzję, iż nie będzie korzystał z pomocy Banku Żywności. Miasto planuje budowę parkingu, który jest zaplanowany przy realizacji ulicy Ogrodowej. Obecnie brak pieniędzy w budżecie uniemożliwia jego budowę. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że Burmistrz Miasta i Rada Miejska nie mają prawa interweniowania w sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pani Radna Anna Urban podziękowała Burmistrzowi Miasta za zmianę decyzji dotyczącej składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Radna Ewa Perkowska zapytała, kiedy zostaną wprowadzone strefy płatnego parkowania w centrum miasta?

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta odpowiedział, że obecnie jest opracowywana dokumentacja dotycząca stref płatnego parkowania, prowadzone są rozmowy z operatorami w kwestii ustawienia parkomatów. Po sporządzeniu dokumentacji i uzyskaniu wszystkich pozwoleń, zostanie ogłoszony przetarg.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poprosiła o wyjaśnienie zasad dotyczących otwarcia pływalni w sezonie letnim.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że planuje się, aby w okresie letnim Centrum Sportu i Rekreacji było czynne od 15.06.2012 r. do 15.09.2012 r. w poniedziałek, środę, piątek, sobotę w godzinach 6.00-14.00, a we wtorek, czwartek i niedzielę w godz. 13.00-21.00.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Bożenna Ziemak/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-04-26

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-04-26