Protokół Nr 6/12 z posiedz.Kom.Rewizyjnej RM z 17.01.2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr 6/12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 17 stycznia 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pani Krystyna Wierzbińska - radca prawny Urzędu Miejskiego,

- Pan Zbigniew Smykowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- Pan Tadeusz Maciejewski - Prezes Augustowskiego TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie,

- Pan Wojciech Kowalczuk - Kierownik Administracji ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie skargi Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańców budynku przy ul.Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta i TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja Rewizyjna RM rozpatrzyła ponownie skargę Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza Miasta i urzędników Urzędu Miejskiego w Augustowie. Zgodnie z ustaleniami Komisji z 9.01.2012 r. wysłuchano opinii prawnej radny prawnego Urzędu Miejskiego - Pani Krystyny Wierzbińskiej.

Pani Krystyna Wierzbińska - radca prawny Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że z umowy najmu, która została zawarta na podstawie umowy w sprawie administracji zleconej przez Prezesa Zarządu Augustowskiego TBS „Kodrem” Sp. z o.o. a Państwem Marzeną i Marianem Chodorowskimi wynika, że komórka gospodarcza nr 4 jest przynależna do lokalu mieszkalnego. Jeżeli Państwo Marzena i Marian Chodorowscy podpisali umowę najmu, to mogą egzekwować prawo do jej posiadania, a jeżeli jest to garaż, to należy to pomieszczenie dostosować do istniejącego stanu prawnego.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz - stwierdziła, że obowiązująca właściciela nieruchomości i najemcę lokalu umowa najmu nadała sens roszczeniom Pana Mariana Chodorowskiego.

Pan Tadeusz Maciejewski - Prezes Zarządu Augustowskiego TBS”Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie przedstawił procedurę składania wniosków przez mieszkańców o przydział mieszkania komunalnego. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Augustów. Jeżeli ktoś stara się o mieszkanie, to zwraca się w tej sprawie do Gminy. Mieszkania są przydzielane w trybie uznaniowym. Wnioski mieszkańców rozpatrywane są w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, zajmują się nimi pracownicy Wydziału, m.in. Pan Zbigniew Smykowski. Po przydzieleniu mieszkania Burmistrz Miasta upoważnia administratora, czyli Prezesa Zarządu Augustowskiego TBS „Kodrem” Sp. z o.o. do zawarcia umowy najmu lokalu na określonych warunkach. Z Państwem Chodorowskimi została podpisana umowa najmu lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym, które później zostało wskazane przez właściciela w innym miejscu. Do administratora należy podpisanie umowy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta.

Pani Krystyna Wilczewska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że komórki gospodarcze na ww. terenie zostały wybudowane z materiałów budowlanych pozostałych po ośrodka „Polanica”. Pan Marian Chodorowski ubiegał się o komórkę nr 4 i zgodnie z zawartą umową powinien ją otrzymać.

Pan Zbigniew Smykowski - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że nie zgadza się ze skargą Pana Mariana Chodorowskiego, który chcąc osiągnąć cel wprowadza Państwa Radnych w błąd, odmawia też przyjmowania korespondencji. Zgodnie z § 10 umowy najmu lokalu strony mogą wypowiedzieć umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie i określać przyczynę. Jeżeli lokale są potrzebne Miastu, to można wypowiedzieć umowę. Pomieszczenia gospodarcze są potrzebne Miastu np. na składowanie rzeczy po eksmisjach, ponieważ lokatorzy wyjechali za granicę.

Pan Radny Tomasz Dobkowski - stwierdził, że zgodnie z umowami najmu przedmiotami najmu są również pomieszczenia przynależne do lokali, a w szczególności komórki gospodarcze, którym zostały nadane numery, Państwu Chodorowskiem jest przynależna komórka gospodarcza nr 4. Błąd w umowie został popełniony na etapie jej przygotowania. Jeżeli propozycja Miasta była inna, to należało zawrzeć to w umowie, a jeżeli tak się nie stało, to należało wypowiedzieć umowę.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz - stwierdziła, że złożona skarga jest wielowątkowa, jednak nikt nie chciał skrzywdzić Pana Mariana Chodorowskiego. Pracownicy Urzędu Miejskiego powinni zająć się rozwiązaniem tego problemu, biorąc pod uwagę interes Miasta i Pana Mariana Chodorowskiego. Czy naprawdę komórka nr 4 jest obecnie potrzebna Miastu?

Pan Zbigniew Smykowski - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że wszystkie decyzje konsultuje z Panem Burmistrzem.

Pani Radna Małgorzata Grygo - zaproponowała, aby administrator rozważył możliwość przeniesienia składowanych rzeczy do komórki, której Pan Marian Chodorowski nie chce przyjąć.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski - zgłosił wniosek, aby organ wywiązał się z treści zawartej umowy.

Komisja Rewizyjna RM po wysłuchaniu opinii Pani Krystyny Wierzbińskiej - radcy prawnego Urzędu Miejskiego oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdziła, że skarga Pana Mariana Chodorowskiego w kwestii przyznania pomieszczenia gospodarczego nr 4 jest zasadna. Członkowie Komisji opowiedzieli się za prawnym rozwiązaniem treści umowy zawartej między Gminą Miastem Augustów zwanym dalej „Wynajmującym”, reprezentowanym na podstawie umowy w sprawie administracji zleconej przez Pana Tadeusza Maciejewskiego - Prezesa Zarządu Augustowskiego TBS”Kodrem” Sp. z o.o. (zarządcy lokalu) a „Najemcami” Państwem Marzeną i Marianem Chodorowskimi. Następnie w związku z tym, że Pan Marian Chodorowski poruszał w skardze również inne problemy, Komisja Rewizyjna RM postanowiła pozostawić dalszą część skargi do dalszego rozpatrzenia.

Ad.pkt 2

Komisja Rewizyjna RM rozpatrzyła wstępnie skargę mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta i TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie.

Komisja Rewizyjna RM dokonała wizji lokalnej ww. budynku.

Komisja Rewizyjna RM po przeprowadzonej dyskusji postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy, oceny murów budynku, czy znajduje się na nich grzyb, czy pleśń.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się po dostarczeniu Komisji ww. ekspertyzy.

Ad.pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM przedstawiła plan pracy Komisji na 2012 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja Rewizyjna RM plan pracy przyjęła jednogłośnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

Krystyna Wilczewska

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14