Protokół Nr 6/12 z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM z 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 6/12

z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

z dnia 17 maja 2012 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta,

2. Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM,

3. Pan Marek Sadowski – Inspektor w Wydziale Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM otworzył Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Marek Sadowski – Inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM przedstawił projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”. Omówił zagadnienia związane z ochroną środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków, przeznaczenie gruntów, ważniejsze parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni terenów biologicznie czynnych. Następnie przedstawił założenia obsługi komunikacyjnej na terenach objętych planem, która opiera się na istniejącym układzie komunikacyjnym. Pan Marek Sadowskiomówił zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przedstawił tereny, na których zmianę przeznaczenia wyraził zgodę Minister Środowiska. Następnie przedstawił problematykę związaną z położeniem obszaru sporządzania planu w strefach „A”, „B”, „C” ochrony uzdrowiskowej oraz wyjaśnił, iż założenia przyjęte w projekcie planu nie naruszają zakazów przewidzianych ustawą z dn. 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, oraz zakazów przewidzianych Statutem Uzdrowiska Augustów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

W punkcie „Sprawy różne” dyskusja skupiła się wokół prac związanych z budową nowego cmentarza w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM

Stanisław Kisiel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-05-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-05-22