Protokół Nr 7/12 z pos.Kom.ds.Urb.Ochr.Środ.Roln.i Kom.Mienia RM z 14.05.2012r.


P R O T O K Ó Ł Nr 7/12

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w Augustowie

z dnia 14 maja 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Palka — Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o.o.

w Augustowie,

- Pan Tadeusz Maciejewski — Prezes Augustowskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

„Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie,

- Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Analiza stanu centralnego ogrzewania mieszkań komunalnych przy ul. Turystycznej 20B (Silikaty).

2. Zaopiniowanie koncepcji strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Augustowie.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.

Pierwsza część posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM odbyła się w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o.o. w Augustowie. Spotkanie rozpoczął Pan Dariusz Górny -Przewodniczący Komisji. Przedstawił zebranym porządek posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM dokonała analizy stanu centralnego ogrzewania mieszkań komunalnych przy ul. Turystycznej 20B (Silikaty). Po zapoznaniu się z możliwościami technicznymi przedstawionymi przez Pana Tadeusza Maciejewskiego — Prezesa Augustowskiego Towarzystwa Społecznego „Kodrem” Sp. z o.o. oraz Pana Andrzeja Palkę — Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o.o. Komisja poddała pod dyskusję możliwość rozwiązania tego problemu. Rozważano wariant przeprowadzenia termomodernizacji budynku z wymianą pieca na inny rodzaj opału, kwestię nieangażowania środków finansowych w ten obiekt, a poszukanie możliwości przeniesienia mieszkańców do innych lokali komunalnych. W toku dyskusji zgłoszona była również propozycja, aby środki finansowe przeznaczone na modernizację budynku zostały przekierowane na pomoc doraźną w dofinansowaniu opału do tego budynku, podnoszona była również kwestia rozbudowy budynku przy ul. Rosiczkowej, którego właścicielem jest Gmina Miasto Augustów i przy którym znajduje się instalacja cieplna olejowa użytkowana i eksploatowana przez MPEC „Giga” Sp. z o.o. w Augustowie.

Ad.pkt 2

Następnie na posiedzeniu Komisji w Urzędzie Miejskim, Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówił koncepcję strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Augustowie opracowaną przez Green Parking Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Na podstawie wykonanej akumulacji parkowania została dokonana analiza wariantów funkcjonowania strefy płatnego parkowania w trzech obszarach. Wariant minimalny — Strefa M - obejmuje drogi w centrum miasta: gminne: Rynek Zygmunta Augusta, ul.Żabią, ul.Kilińskiego; drogi powiatowe: ul. 3 Maja (od ul.Hożej do ul.Mostowej), ul.Księdza Ściegiennego, ul. Kościelna (od ul. 3 Maja do ul. Księdza Skorupki), ul. Księdza Skorupki (od ul.Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), ul. Mariana Jonkajtysa, ul. Mostową (od ul. 3 Maja do ul. Nowomiejskiej), ul. Młyńską (od ul. Wierzbnej do ul. Kilińskiego), ul. Kościuszki (od Rynku Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), ul. Kopernika (od Rynku Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), ul. Szkolną (od ul. Łaziennej do ul. Zygmuntowskiej). Wariant optymalny — Strefa O — obejmuje drogi w centrum miasta jak w strefie „M” powiększony o odcinki dróg powiatowych: Kościelną (ul. Ks.Skorupki — Mickiewicza), ul. Mostową (ul. Nowomiejska — ul. Nadrzeczna), ul. Wierzbną (ul.Młyńska — ul. Nowomiejska), ul. Mickiewicza (ul. Kościelna — ul. Wojska Polskiego), ul. Wojska Polskiego (ul. Mickiewicza — Rondo). Wariant strefowy — Strefa S — obejmuje zakresem obszar strefy „O” podzielony na podstrefę A obejmującą obszar dróg strefy „M” i podstrefę B obejmującą ulice powiększonej strefy „O”” o zróżnicowanych wysokościach cen opłat w podstrefach. Pan Józef Górski omówił zagospodarowanie strefy, wstępną lokalizuję parkomatów, symulację kosztów i wpływów, wstępny projekt regulaminu oraz przedstawił proponowaną wysokość stawek opłat za parkowanie w poszczególnych strefach. Proponuje się w strefie M i O następującą wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych: za ½ godziny opłata minimalna — 1 zł, za pierwszą godzinę — 2 zł, za drugą godzinę — 2,40 zł, za trzecią godzinę — 2,80 zł, za czwartą i każdą następną godzinę — 2 zł. Proponuje się pobieranie opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-7.00, w soboty w godzinach 9.00-13.00 (z wyłączeniem zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy o drogach publicznych niedziel i świąt). Pan Józef Górki przedstawił wstępne stanowisko Zarządu Powiatu Augustowie w powyższej sprawie - /w załączeniu do niniejszego protokołu/. Poddał pod rozwagę przeanalizowanie wariantu „O” z rozszerzeniem obszaru strefy o ul. 3 Maja na odcinku od ul. Hożej do ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego na odcinku do ul. Norwida, z wyłączeniem ul. Mostowej i ul. Wierzbnej na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Nadrzecznej. Przedstawił procedurę utworzenia, prowadzenia i administrowania strefy płatnego parkowania. Optymalnym rozwiązaniem zaproponowanym przez projektanta jest dystrybucja biletów za pomocą parkomatów.

Pan Dariusz Górny — Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Podczas dyskusji nad wyborem wariantu funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz proponowaną wysokością stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych Pan Radny Tomasz Dobkowski wskazał celowość jak najszybszego wprowadzenia w życie działania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego poprzez dystrybucję biletów parkingowych za pośrednictwem kiosków i sklepów. Nie może być tak, aby powyższe zagadnienie było przeprowadzane długo i drogo. W toku dyskusji członkowie Komisji kierując się potrzebą uporządkowania organizacji ruchu samochodowego i zwiększeniem rotacji parkujących pojazdów samochodowych w centrum miasta, a także sprawą ekonomii, zgłosili wniosek o przygotowanie i przedstawienie do dalszej analizykoncepcji strefy płatnego parkowania w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie należy dokonać analizy wysokości stawek opłat związanych ze sprzedażą biletów za pośrednictwem kiosków i sklepów, przy cenie biletu za ½ godziny w wysokości 60 groszy, a za każdą następną godzinę — 1,20 zł. Drugi wariant dotyczyłby dystrybucji biletów za pomocą parkomatów, jeżeli opłata za ½ godziny wynosiłaby 60 groszy, za pierwszą godzinę — 1,20 zł, opłata za drugą i trzecią godzinę uwzględniałaby progresywne powiększanie stawki o 20%, natomiast opłata za czwartą i każdą następną godzinę wynosiłaby 1,20 zł.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wersji dwuwariantowej opowiedziało się 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pan Dariusz Górny — Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie wyboru wariantu funkcjonowania strefy płatnego parkowania. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, zaopiniowała koncepcję strefy płatnego parkowania w wariancie optymalnym — strefa „O” z rozszerzeniem obszaru strefy o ul. 3 Maja na odcinku od ul. Hożej do ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego na odcinku do ul. Norwida, z wyłączeniem ul. Mostowej i ul. Wierzbnej na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Nadrzecznej.

Ad.pkt 3

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przyjęła jednogłośnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, plan pracy Komisji na 2012 rok.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-05-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-05-16