Protokół nr XI/11 z obrad sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28.12.2011 r.

P R O T O K Ó Ł NR XI/11

z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 28 grudnia 2011 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.01 i zakończono o 13.45

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021,

b) uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
przez Burmistrza Miasta,

- przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 rok
przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie nad uchwałą budżetową,

c) zmian budżetu miasta na 2011 rok,

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2021,

e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2012 – 2013,

f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

g) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów,

h) trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

i) uchwalenia programu współpracy Miasta Augustowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012,

j) nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustowa.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji RM z 30.11.2011 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitała: Pana Burmistrza, Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, zaproszonych gości, Pana Leszka Krzyżewskiego – Zastępcę Komendanta Straży Pożarnej, przedstawicieli lokalnych mediów.

Ad. pkt 2

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała Państwu Radnym wprowadzenie do porządku obrad pkt. 5k, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/69/11 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i pkt. 5l, tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad? /zał. nr 2/ Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego musi nastąpić zmiana uchwały nr X/69/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację od Regionalnej Izby Obrachunkowej, że kilka zapisów ww. uchwały jest nieprawidłowych /mimo tego, iż została już opublikowana przez Wojewodę Podlaskiego/. Z jedną sugestią RIO należy się zgodzić i zmiana w projekcie uchwały polega na wprowadzeniu drobnej technicznej poprawki, natomiast stawka podatku pozostaje taka sama. Pozostałe uwagi RIO będą wyjaśniane na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r.
i wówczas nastąpi podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego. Od 4 lat uchwała funkcjonowała w takim kształcie, w jakim Państwo Radni ją uchwalili i do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiejzapytała, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi lub inne propozycje do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad, wraz z zaproponowanymi przez siebie zmianami, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 30.11.2011 r. do 21.12.2011 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Radna Anna Urban zapytała, kto zapłaci 5-cio milionową lub wyższą karę, na którą zasłużyło, czy zarobiło PT „Necko” Sp. z o.o.? Jakie konsekwencje służbowe zostaną wyciągnięte wobec Rady Nadzorczej, która jak się okazuje źle nadzorowała działalność Spółki?

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że miał okazję przeczytać sprzeczne ze sobą informacje Pana Burmistrza odnośnie tego, kto będzie spłacał powstałą karę. W niektórych wypowiedziach Pan Burmistrz mówi, że Miasto absolutnie nie poniesie kosztów związanych z tą karą, a w innych, że powstały dług obciąży Miasto. Sprawa wydaje się absolutnie niewyjaśniona i zagadkowa, zwłaszcza, że zdarzenie, które spowodowało powstanie kary miało miejsce wówczas, kiedy prezesem był radny powiatowy, który chyba był świadom spraw, którymi zarządza, i za które odpowiada. Pan Radny poprosił o pełne wyjaśnienie całej sprawy.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zapytała, kto powołuje Radę Nadzorczą
w Spółce „Necko”?

Pani Radna Małgorzata Grygo wyraziła zaniepokojenie ww. sytuacją. Stwierdziła, że spłata powstałej kary może wiązać się z koniecznością wyzbywania się gruntów miejskich w bardzo atrakcyjnych miejscach. Cała sytuacja nie została wyjaśniona, a informacje w ww. sprawie pojawiają się
w prasie, internecie lub pochodzą z plotek. Radni powinni otrzymać informację z rzetelnego źródła. Radni są winni wyjaśnienia w tej sprawie swoim wyborcom, dlatego Pani Radna poprosiła o dokładną informację na temat zaistniałej sytuacji.

Pani Radna Anna Dźwilewska w imieniu Polskiego Związku Niewidomych wręczyła Panu Romanowi Krzyżopolskiemu wyróżnienie: „Przyjaciel Niewidomych”. To wyróżnienie zostało przyznane przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Białymstoku „Przyjaciel Niewidomych” dla pięciu osób z Augustowa. Poprzednio, podczas Dnia Seniora, który zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie i Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej to wyróżnienie Pani Anna Dźwilewska miała zaszczyt wręczyć Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta, Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, Pani Grażynie Matys – Głównej Księgowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i Pani Barbarze Cituk – pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski złożył wniosek by posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, jeśli nie są protokołowane szczegółowo, były dostępne w zapisie elektronicznym, tak, aby w razie potrzeby można było je odsłuchać, tak jak ma to miejsce w przypadku obrad sesji.

Ad. pkt 5a

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2021. Udzieliła głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 r., projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2021 zaopiniowała pozytywnie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustów na lata 2012 – 2021. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w ww. sprawie. /zał. nr 3/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2021. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/78/11 została podjęta
16 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 4 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5b

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

„Pani Przewodnicząca, Pani i Panowie Radni!

Przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2012 rok. Konstruowanie budżetu jest jedną z ważniejszych spraw w trakcie roku, ale zarazem zawsze trudną, ponieważ dochodzi do zderzenia potrzeb miasta
z realnymi możliwościami ich zaspokojenia.

Chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu Radnym za uczestnictwo w pracach komisji Rady, dyskusje na komisjach, a także za uwagi
i spostrzeżenia dotyczące projektu budżetu.

Wysoka Rado!

Budżet Miasta Augustowa na 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – 75 923 171 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 71 137 967 zł, dochody majątkowe – 4 785 204 zł,

- wydatki budżetowe – 74 937 720 zł, w tym wydatki bieżące, zgodnie
z obowiązującymi od tego roku zapisami ustawy o finansach publicznych, nie mogą przekroczyć bieżących dochodów, czyli 71 137 967 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6 941 403 zł,

- nadwyżka budżetu miasta w wysokości 985 451 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych, trzech gimnazjów, pięciu przedszkoli, dotacje dla placówek niepublicznych, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne oraz pozostałą działalność
i inwestycje w oświacie Miasto przeznacza 29 756 072 zł, tj. około 40%.

Przypomnę, że subwencja oświatowa to kwota 15 191 719 zł. Pozostałe wydatki w oświacie pokrywane są głownie:

- z dotacji z budżetu państwa – 25 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4,

- środków z funduszu pracy na dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników, w wysokości 306 233 zł – dochody z UE na projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 101 030 zł,

- nakłady własne Miasta – 13 907 120 zł, czyli znacznie więcej niż Miasto przeznacza łącznie na transport i łączność, utrzymanie i budowę dróg, utrzymanie zasobów komunalnych, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Problemem w oświacie jest coraz mniejsza liczba dzieci, co przekłada się na wysokość subwencji oświatowej, a nie przekłada się na spadek wydatków.

Ważną dziedziną, na którą przeznacza się ponad 18% budżetu jest opieka społeczna. W projektowanym budżecie stanowi kwotę 13 537 531 zł. W tej dziedzinie dotacje z budżetu państwa pokrywają 73,5% wydatków w wysokości 9 948 000 zł. Budżet miasta dokłada 3 235 087 zł.

Mam nadzieję, że w trakcie roku będzie możliwość uzyskania dodatkowych dotacji na realizację zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz realizację programów unijnych.

O szczegółach projektu dyskutowaliśmy na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady w oparciu o załączniki do uchwały i objaśnienia. Nie będę więc, w swoim wystąpieniu, cytował wszystkich tych cyfr przedstawionych w materiałach, które Państwo Radni otrzymaliście.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Na ogólną wielkość prognozowanych dochodów wpływ mają 4 źródła:

- dochody z podatków i opłat lokalnych – 16 707 850 zł, a w nich podatek od nieruchomości - 13 830 000 zł,

- udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa – 17 246 953 zł, głównie od osób fizycznych w kwocie 16 628 953 zł,

- subwencja ogólna – 17 307 633 zł, w tym subwencja oświatowa –
15 191 719 zł i wyrównawcza – 2 115 914 zł,

- dotacje na zadania zlecone do realizacji Miastu oraz na zadania własne
w wysokości 10 584 300 zł.

Wymienione przeze mnie pozycje stanowią razem 61 846 736 zł, czyli 81,5% planowanego budżetu.

Wysoka Rado!

Najtrudniejszym elementem budżetu jest konstruowanie wydatków, ponieważ następuje tu konfrontacja zadań i potrzeb Miasta z możliwościami.

Przedstawiany na dzisiejszej sesji projekt budżetu zakłada prawidłowe wykonanie zadań własnych miasta, zadań zleconych – głównie w pomocy społecznej oraz realizacje zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 74 937 720 zł.

Tak jak w latach ubiegłych, najwięcej środków skierowanych jest na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną.

W pozostałych dziedzinach finansowych z budżetu miasta, równie ważnych, ale z mniejszymi nakładami, ujęte środki zabezpieczą prawidłową realizację zadań miasta, w tym zakresie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia, promocji oraz kultury i kultury fizycznej.

Budżet, poza urzędem, realizowany jest przez 14 jednostek budżetowych, tj.: szkoły, przedszkola, żłobek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z budżetem, poprzez otrzymywane dotacje, powiązane są także Augustowskie Placówki Kultury oraz samorządowy zakład budżetowy – Centrum Sportu i Rekreacji.

Mówię o tym, dlatego aby podkreślić, że realizacja, głównie wydatków, zależy do wielu podmiotów, a na jej prawidłowy przebieg w ciągu roku, mają wpływ również kierownicy wszystkich jednostek i zakładu budżetowego.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Potrzeby miasta w zakresie inwestycji są ciągle ogromne. Do realizacji
w 2012 roku przyjęto zadanie będące kontynuacją z 2011 roku, czyli budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4, także te zadania, które dłużej nie mogły czekać - mam tu na myśli dostosowanie Przedszkola nr 6 do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz budowę dróg miejskich:

- ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej,

- ulicy Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Zawilcowej, Sasankowej,

- ulicy Jabłoniowej, Czereśniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej,

- przebudowę ul. Rynek Zygmunta Augusta.

Rozpoczniemy długo oczekiwane zadanie związane z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego oraz przebudowę targowiska miejskiego. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczęta zostanie budowa Amfiteatru na mocy porozumienia miast partnerskich Augustów – Drukienniki /koszt inwestycji to kwota 5 660 305 złotych, z czego udział miasta stanowi 15% wartości inwestycji.

Kolejne zadanie inwestycyjne to renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej
o wartości 868 376 zł.

W projektowanym budżecie nie zabrakło także środków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wykup nieruchomości, czy dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji, m.in. ul. 3 Maja.

Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 774 853 zł plus dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ulic powiatowych: Kwaśną, Młodości, Polną w kwocie 1 166 550 zł. Razem wydatki inwestycyjne to kwota 6 941 403 zł.

Wysoka Rado!

Planowane na ten rok dochody są wyższe od wydatków o 985 451 zł. Przychody zakładane są w wysokości 2 864 743 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu - 2 754 549 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 110 194 zł.

Na ogólna kwotę rozchodów – 3 850 194 zł składają się:

- wykup obligacji – 2 200 000 zł,

- pożyczki, które mają być udzielone wspólnotom mieszkaniowym – 110 194 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 540 000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku w kwocie 31 780 038 zł, stanowi 41,86% planowanych dochodów, przy granicy 60%, określonej ustawą o finansach publicznych.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Budżet miasta na 2012 rok jest budżetem trudnym, lecz realnym do wykonania. Podkreślam też, że jest też budżetem otwartym.

Zapewniam, że stan samorządowej kasy jest i będzie przedmiotem stałej troski, mojej, jak i pracowników realizujących budżet.

Wysoka Rado!

Wnoszę o uchwalenie budżetu Miasta Augustowa na 2012 rok w wersji przedłożonej.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Bożennie Ziemak – Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów RM
z prośbą o przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 rok.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM, na posiedzeniu
w dniu 28 grudnia 2011 r., projekt budżetu na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Augustowie po analizie projektu budżetu miasta na 2012 rok i po wysłuchaniu opinii na temat projektu budżetu Przewodniczącej Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej stwierdziła, że przedłożone dokumenty potwierdzają zasadność przyjętych założeń budżetu miasta na 2012 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2012 rok wraz
z załącznikami do tej uchwały w zaproponowanej wersji.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Miasta Augustów na 2012 rok. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Miasta Augustów na 2012 rok. /zał. nr 5/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jaką kwotę zaplanowano na wydatki inwestycyjne w 2012 r.? Zapytał również o koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie płac i utrzymania budynku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż na wydatki inwestycyjne w 2012 roku zaplanowano kwotę 7 mln. zł. Pan Burmistrz powiedział, że odpowiedzi na pytanie dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego udzieli w punkcie porządku obrad poświęconym odpowiedziom na interpelacje radnych.

Pan Radny Marcin Kleczkowskipoprosił, aby odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego Pan Burmistrz udzielił na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że optymistyczne wskaźniki wzrostu gospodarczego w kraju zostały zawyżone, ponieważ Rząd się pomylił. Dlatego budżet miejski sporządzony w oparciu o te dane również trzeba będzie skorygować, i to niestety w dół. Pan Radny powiedział, że jeżeli chodzi
o inwestycje, to zaplanowano je na rozsądnym poziomie. Kwota 7 mln zł to wysokość, na jaką nas stać nie stwarzając zagrożenia dla miejskich finansów. Zadłużenie w wysokości 42% nie jest najgorsze, chociaż średnia krajowa wynosi 35%. Największy udział w wydatkach budżetu naszego miasta, jak również i innych gmin, stanowią wynagrodzenia nauczycieli. Trzeba na ten temat zorganizować debatę i wspólnie zastanowić się jak te koszty obniżyć. Sami nauczyciele chcą pracować dłużej niż 18 godzin w tygodniu, dlatego to pensum powinno się zwiększyć do 40 godzin, tak, aby nie było potrzeby szukania dodatkowego zatrudnienia. Pan Radny życzył, aby w przypadku przyjęcia budżetu na 2012 rok udało się go zrealizować.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż w Karcie Nauczyciela już dawno funkcjonuje 40 godzinny tydzień pracy, nie jest to żadne novum i jest realizowane.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poprosił o wyjaśnienie, ile dokładnie wynosi kwota zaplanowana na inwestycje w 2012 r., ponieważ w projekcie budżetu zapisano kwotę ok. 5,77 mln zł, a Panowie mówią o kwocie 7 mln zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że do ww. kwoty należy dodać dotację do dróg powiatowych i wówczas wyjdzie kwota
7 mln zł.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że wydatki zaplanowane na inwestycje w 2012 roku nie są zbyt imponujące. W 2011 roku była to kwota
ok. 8 mln zł, 2 i 3 lata temu ok. 12 mln zł. Ww. dane stawiają nas na przegranej pozycji. Pan Burmistrz na początku roku mówił, że jeżeli chodzi o inwestycje to budżet będzie korygowany w ciągu roku. Niestety kwota na inwestycje zbytnio się nie zwiększyła. Pan Radny wyraził obawę, że w roku 2012 może być podobnie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/79/11 została podjęta 15 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 6/ Pani Przewodnicząca powitała przybyłego na sesję Rady Miejskiej Pana Bogdana Dyjuka – Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego.

Ad. pkt 5c

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok. Udzieliła głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 r., projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 r. zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/80/11 została podjęta 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5d

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 - 2021. Udzieliła głosu Panu Radosławowi Czerwińskiemu – Kierownikowi Wydziału Finansowego z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 r., projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 - 2021 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 - 2021. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/81/11 została podjęta
19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 8/

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podziękował za przyjęcie budżetu na 2012 rok. Stwierdził, że jest to budżet trudny, ale i czasy są trudne. Należy sobie życzyć, aby udało się go zrealizować.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w obradach sesji do godz. 12.20.

Ad. pkt 5e

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2012 - 2013. Udzieliła głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy uchwalany na dzisiejszej sesji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest kontynuacją wcześniejszego? Pan Radny poprosił o kilka słów wyjaśnienia.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie wyjaśniła, iż ww. program jest kontynuacją poprzedniego, z tym, że pierwszy Program zakładał uruchomienie wszelkich działań pomocowych dla ofiar przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zostały utworzone zespoły interdyscyplinarne, w związku z tym już prowadzona jest bardzo szeroka praca z ofiarami przemocy w rodzinie. Obecny program zakłada kontynuację wcześniejszych prac oraz wykonywanie zadań obowiązkowych gminy w tym zakresie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2012 - 2013. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/82/11 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Ad. pkt 5f

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik UM poprosił o pytania do projektu uchwały.

Pani Radna Anna Urban zapytała, dlaczego projekt uchwały w ww. sprawie nie był analizowany na żadnym posiedzeniu komisji oświatowej?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż ostatnie posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM odbyło się 12 grudnia 2011 r. i wówczas nie otrzymała informacji, że są jakieś sprawy, które powinny być przedmiotem dyskusji na Komisji.

Pani Radna Krystyna Wilczewska stwierdziła, że nie było żadnych informacji, że regulamin wynagradzania nauczycieli będzie tematem sesji, dlatego nie padały żadne wnioski do przewodniczącej o przedstawienie członkom Komisji tegoż regulaminu.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że przecież Państwo Radni otrzymują wszystkie materiały na 7 dni przed sesją.
W ciągu tych 7 dni można było zwołać posiedzenie Komisji.

Pani Radna Anna Urban zapytała Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej, czy taki temat jak wynagrodzenia nauczycieli i sprawy związane
z oświatą, tak ważne, nie powinny być omawiane na posiedzeniu komisji oświatowej?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zgodziła się
z Panią Radną, że sprawy tak ważne powinny być omawiane na posiedzeniu komisji. Zwołanie posiedzenia jest jednak sprawą samej komisji.

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM stwierdziła, że ww. sprawy powinny być omawiane na posiedzeniu komisji i być może jest to jej przeoczenie, za które przeprasza.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że regulamin wynagradzania nauczycieli jest tematem ważnym, ponieważ 40% budżetu miejskiego pochłaniają wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli. Pan Radny powiedział, że mimo tego, że w większości ww. środki finansowe pochodzą
z subwencji oświatowej to należy pamiętać, że część tych środków pochodzi
z kieszeni podatników. Ocena studiów i poziomu nauczania w Polsce nie jest najlepsza. W tej edukacji nie postawiono na jakość, a wiadomo, że w życiu wygrywają najlepsi. Pan Radny zapytał, jaki jest udział środków finansowych motywacyjnych w stosunku do całej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia? Taki udział zdaniem Pana Radnego powinien wynosić, co najmniej 20% tak, aby motywować nauczycieli do lepszej pracy i aby ci najlepsi byli lepiej wynagradzani. Pan Radny powiedział, że wówczas będzie większa szansa na „wyłuskanie” tych najzdolniejszych uczniów, którzy kiedyś w przyszłości będą pociechą dla miasta. Pan Radny zauważył, że administracja bardzo się rozrosła w stosunku do lat ubiegłych, a urzędnicy nie mają żadnej motywacji do pracy, ponieważ pracują w myśl starej zasady: „czy się stoi, czy się leży on te pieniądze musi mieć /musi mieć premię i nagrodę/”.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że mowa jest o dodatku funkcyjnym, a regulamin dodatku motywacyjnego już jest. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM odpowiedział, że Miasto przeznacza na dodatki motywacyjne nauczycieli 3,5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli globalnie, co w sumie daje bardzo dużą kwotę. Pan Kierownik zwrócił uwagę, że te dane zapisano
w ww. regulaminie. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może wynosić od
0 do 30%. Nauczyciel, który jest nauczycielem dyplomowanym, z pensją zasadniczą w kwocie 2 880 zł może być nagrodzony dodatkiem motywacyjnym, nawet 30%, jeżeli oczywiście jego praca zostanie w taki sposób oceniona przez dyrektora. Pan Kierownik poinformował, iż ww. regulamin jest corocznie uzgadniany, zgodnie z przepisami prawa, ze Związkami Zawodowymi. Związki Zawodowe, mając na uwadze aktualną sytuację finansową, nie wnosiły o 4% udział dodatku motywacyjnego w całej puli środków finansowych zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli, tylko pozostawia go na 3,5 % poziomie. Pan Kierownik poinformował, że listopad 2011 r. zamknął się wydatkami na wszystkie placówki oświatowe kwotą ponad 2,5 mln zł. Kwotę ok. 30 mln zł przeznacza się rocznie na oświatę w Augustowie. Pan Kierownik życzył innym okolicznym gminom tak poprowadzonej oświaty jak w naszym mieście. Łączenie szkół, czy inne rozwiązania, o jakich wcześniej była mowa nie są wcale takie proste do zrealizowania i będzie wiązało się z pewnymi problemami, ale ten temat zostanie poruszony w terminie późniejszym. Pan Kierownik powiedział, że był przygotowany na analizę regulaminu wynagradzania nauczycieli, ale w ciągu tych siedmiu dni od otrzymania przez Państwa Radnych materiałów nikt nie zasygnalizował, że jest taka potrzeba. Niektórzy Państwo Radni mają już doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę
w radzie i sądził, że projekty uchwał są dla wszystkich jasne, ale jeżeli tak nie jest to ze swojej strony bardzo przeprasza.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że projekty uchwał zapisano bardzo przejrzyście i w tej kwestii nie ma żadnych uwag. W tym przypadku chodziło o zasadę. Pani Radna zgodziła się z Panem Kierownikiem, że oświata w Augustowie ma się nieźle w porównaniu do tego, co dzieje się w okolicy. Poziom finansowania placówek miejskich od wielu lat jest bardzo dobry.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że najlepsi nauczyciele powinni być motywowani, a skoro sytuacja wygląda tak jak mówi Pan Kierownik czy Pani Radna to bardzo dobrze. Powinno się opracować sprawiedliwy system wynagradzania najlepszych. Pan Radny zasugerował, aby zorganizować debatę, na której poruszone zostaną sprawy związane z oświatą w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XI/83/11 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 5g

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/84/11 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 11/

Ad. pkt 5h

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, ile punktów przedszkolnych obecnie jest w mieście?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM odpowiedział, że do chwili obecnej zarejestrowano dwa punkty przedszkolne. Jeden z punktów przedszkolnych znajduje się przy ul. Tytoniowej, a drugi prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Wojska Polskiego. W Augustowie funkcjonuje również Punkt Dziennego Pobytu Dzieci Przedszkolnych prowadzony przez Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. Ks. Skorupki, do której uczęszcza 20 dzieci. Placówka korzysta z dotacji pochodzących od stowarzyszeń. Placówka czyni starania, aby powstał tam punkt przedszkolny.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/85/11 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 12/

Ad. pkt 5i

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM
z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/86/11 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 13/

Ad. pkt 5j

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustowa. Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat ww. uchwały?

Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r. propozycje nazw nowopowstałych ulic na terenia miasta Augustowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że większość z zaproponowanych nazw ulic bardzo jej się podoba. Poprosiła o przekazanie gratulacji autorowi.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XI/87/11 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 14/

Ad. pkt 5k

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/69/11 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Agacie Bronakowskiej – Zastępcy Kierownika Wydziału Finansowego UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Agata Bronakowska – Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/69/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/88/11 została podjęta 18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 15/

Ad. pkt 5l

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5l porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Udzieliła głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Prezesowi Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółki z o.o.
z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółki z o.o. omówił projekt uchwały w ww. sprawie sporządzony w oparciu
o skorygowaną kalkulację opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Korekta dotyczy zmniejszenia marży zysku na usługi wodociągowe z 1,5% na 0% oraz zamrożenia wynagrodzeń i narzutów na to wynagrodzenie
i pozostawienie ich na poziomie roku 2011. /zał. nr 16/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała opinie związków zawodowych. Prezydium Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie zapoznało się z projektem w uchwały w ww. sprawie. Prezydium wychodzi z założenia, że Spółka Wodociągi
i Kanalizacje Miejskiej powinna kończyć każdy rok finansowy niewielkim zyskiem. Koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, utrzymanie
i rozbudowę sieci muszą być wkalkulowane w ceny wymienionych usług.
W związku z powyższym, zrozumiała jest konieczność wzrostu cen usług świadczonych mieszkańcom miasta. Jednak zapewnienie dodatniego bilansu spółki nie powinno polegać tylko na liczeniu kosztów i podwyższaniu cen, ale również gospodarności pracowników zajmujących się obsługą sieci wodno – kanalizacyjnej. Tutaj Prezydium ZNP ma poważne zastrzeżenia. Przykładem jest awaria głównej magistrali wodociągowej na ul. 29 Listopada w bieżącym roku. Po zgłoszeniu awarii trzeba było czekać ponad dwie godziny na wyłączenie zasilania wodą, uszkodzonego odcinka głównej rury. Wylały się ogromne ilości wody, nie mówiąc o szkodach, jakie wyciek wyrządził. Wyrażono nadzieję, że nie jest to standard postępowania, ponieważ takie przypadki mają wpływ na ceny dla odbiorców. W końcu „ktoś” to musi sfinansować. Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie przychyla się do proponowanych zmian cen, jednak prosi o wzięcie pod uwagę powyższych spostrzeżeń.

Pani Przewodnicząca przedstawiła negatywną opinię Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność w Augustowie, który jest przeciwny corocznym podwyżkom wody i ścieków i szukania pieniędzy w portfelach tylko i wyłącznie mieszkańców miasta. Coroczna podwyżka wody i ścieków to jedna z wielu podwyżek, które czekają wszystkich w najbliższym czasie. Warto zastanowić się dokąd taka polityka prowadzi i jak odciążyć mieszkańców miasta w czasie kryzysu /kurczący się rynek pracy, zarobki jedne z najniższych
w województwie, brak perspektyw na tworzenie nowych miejsc pracy, itp.../, gdy bieżące ceny wody i ścieków są już jednymi z najwyższych w regionie. /zał. nr 17/ Pani Przewodnicząca poprosiła, aby Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółki z o.o. przedstawił informację na temat cen za wodę i ścieki jakie obowiązują w okolicznych miejscowościach.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. poinformował, iż w Augustowie aktualnie obowiązuje cena netto za wodę i ścieki w wysokości 6,48 zł za 1 m3. W Białymstoku – 5,87 zł za 1 m3, Olecko – 7,26 zł za 1 m3 plus opłata abonamentowa w wysokości 1,98 zł, Sokółka – 6,53 zł plus opłata abonamentowa 4,47 zł, Hajnówka – 5,26 zł plus opłata abonamentowa 1,50 zł, Wysokie Mazowieckie 6,39 zł plus opłata abonamentowa 5,40 zł, Bielsk Podlaski – 7,15 zł plus opłata abonamentowa 3,05 zł, Łomża – 6,85 zł plus opłata abonamentowa 5 zł, Suwałki – 5,81 zł plus opłata 4 zł, Ełk – 7,17 zł plus opłata 4 zł za wodomierz miesięcznie, Gołdap – 7,36 zł plus opłata abonamentowa, uzależniona od przekroju wodomierza, od 2,80 zł do 24,70 zł. Pan Prezes poinformował, iż w Augustowie nie pobiera się opłaty abonamentowej.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że jest przeciwny proponowanym, tak znaczącym, ponad 9%, podwyżkom. Wysokość podwyżki przekracza nawet stopę inflacji. Pan Radny przypomniał, że jest to jedna z wielu podwyżek, które w tym samym czasie serwowane są mieszkańcom miasta. Podatki to naczynia połączone, i jeżeli wszystkie w tym samym czasie zostaną podwyższone to skutki są bardzo odczuwalne. Pan Radny zauważył, że walka
z kryzysem nie polega na podnoszeniu cen, ale również na obniżaniu kosztów własnych i na szukaniu oszczędności. Pan Radny powiedział, że będzie głosował przeciw zaproponowanym podwyżkom opłat za wodę i ścieki, które są bardzo wysokie i wprowadzane w tym samym czasie co inne podatki i opłaty.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za projektem uchwały nr XI/89/11 nie zagłosował nikt, 11 osób było przeciw a 7 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została podjęta.

Ad. pkt 6

Na interpelację Pani Radnej Anny Urban odpowiedzi udzielił
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, iż karę, która zostanie wyliczona i nałożona na PT „Necko” Sp. z o.o. przez Urząd Marszałkowski zapłaci Spółka „Necko”. Pan Burmistrz powiedział, że na razie nie wiadomo, jaka to będzie kwota. Państwo Radni zostali poinformowani o konsekwencjach wyciągniętych
w stosunku do Prezesa Spółki. W specjalnym oświadczeniu Państwo Radni zostaną powiadomieni o wysokości nałożonej kary.

Na interpelację Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że Radę Nadzorczą w Spółce „Necko” powołują wspólnicy. Państwo Radni, jeżeli chcą uzyskać więcej informacji na temat PT „Necko” to można je uzyskać od pełniącego obowiązki Prezesa Pana Rajmunda Bogdańskiego. Prezes Spółki zostanie wybrany w najbliższym czasie.

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o nagrywanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej to decyzja w tej sprawie należy do samych Państwa Radnych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że odpowiedź Pana Burmistrza na temat Spółki „Necko” nie jest zadowalająca. Pan Burmistrz, jeszcze jakiś czas temu, mówiąc o posiadanym przez Spółkę taborze – nowych autobusach komunikacji miejskiej, chwalił kondycję przedsiębiorstwa.
W sytuacji, gdy teraz trzeba wyjaśnić sprawy trudne, niezrozumiałe, to z tym jest gorzej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Urząd Marszałkowski
i Policję. W momencie, gdy będą już dokumenty wydane przez ww. organy wówczas Państwo Radni zostaną poinformowani o wyniku postępowań. Pan Burmistrz stwierdził, że należy cieszyć się sukcesami, bo do tej Spółki, Miasto jako jeden z udziałowców wnosił również swój udział. Zostały zakupione autobusy, postawiono automaty do sprzedaży biletów, wybudowano garaże.
W przypadku, gdy jest coś, czym można się chwalić to należy to robić, a jeżeli coś jest nie tak, to należy zganić.

Pani Radna Anna Urban podziękowała Panu Burmistrzowi za odpowiedź na swoją interpelację aczkolwiek była ona bardzo enigmatyczna i nie wyczerpała wszystkich zapytań i wątpliwości. Pani Radna powiedziała, że nie będzie już dzisiaj drążyć tego tematu, ale będzie oczekiwać, że sprawa zostanie wyjaśniona.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zapytała, czy wspólnicy rozważali możliwość zmiany Rady Nadzorczej, która jako organ nadzorujący Spółki nie dopełniła swoich obowiązków w tym zakresie. „Kodrem” w Spółce „Necko” jest większościowym udziałowcem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż
w PT „Necko” Sp. z o.o. od maja funkcjonuje nowo powołana Rada Nadzorcza. Pan Burmistrz poinformował, iż przy badaniu bilansu finansowego Spółki kierownik zarządzający, w tym wypadku Zarząd, składa oświadczenie
o przedstawieniu wszelkich dokumentów. Takie oświadczenia były przez zarząd Spółki składane. Przeprowadzono badanie bilansu i postępowanie wyjaśniające ujawni pewne informacje, czy jakieś dane zostały zatajone przed Radą Nadzorczą, czy nie.

Pani Radna Krystyna Wilczewska stwierdziła, że Rada Nadzorcza powinna, co roku zadać niezbędne pytania.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że na razie trzeba zaczekać na wynik postępowań prowadzonych przez właściwe organy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że co roku Zarząd Spółki składa Radzie Nadzorczej oświadczenie o przedłożeniu niezbędnych dokumentów.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, jakie udziały w Spółce „Necko” ma Miasto, Spółka „Kodrem” i osoby fizyczne.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Miasto w czterdziestu kilku procentach jest udziałowcem w Spółce „Necko”.

Ad. pkt 7

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad X sesji RM z 30.11.2011 r. Zapytała, czy są uwagi do protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie protokół z obrad X sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- ze skargą na czynności Burmistrza i urzędników Urzędu Miejskiego
w Augustowie. Skarga została wniesiona przez Pana Mariana Ch. zamieszkałego w Augustowie. W skardze Pan Marian Ch. pisze, iż otrzymał mieszkanie, które musiał wyremontować na własny koszt. Pan Smykowski jest pracownikiem Urzędu Miejskiego i przed podpisaniem umowy najmu
i protokołu, przekazał Panu Marianowi Ch. mieszkanie oraz pomieszczenie gospodarcze przynależne do tego lokalu. Po podpisaniu umowy
i protokołu zostało wykreślone pomieszczenie gospodarcze. Wielokrotnie Pan Marian Ch. próbował wyjaśnić sprawę w Urzędzie Miejskim, jednak bez skutku. Po którejś wizycie u Pana Smykowskiego otrzymał odpowiedź, że opał może trzymać w mieszkaniu. Ze strony Pana Burmistrza Pan Marian Ch. również nie otrzymał odpowiedzi i został z powrotem odesłany do Pana Smykowskiego. Pan Marian Ch. jest inwalidą I grupy i bardzo ciężko znosi sytuacje stresowe.
W związku z tym, że Pan Marian Ch. nie posiadał pomieszczenia na drewno musiał, je złożyć pod domem i zostało ono skradzione. Cała sytuacja trwa już
3 miesiące i każda kolejna rozmowa z Panem Smykowskim spełza na niczym prowadząc tylko do pogorszenia zdrowia autora skargi – skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną RM.

Pan Radny Bogusław Samel złożył zapytanie następującej treści:

„Jaki cel ma organizowanie przetargu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla szkół
i gimnazjów miejskich?

1. Kiedy wybrany tryb zamówienia, to jest przetarg nieograniczony
w stosunku do podmiotów, które mają jako jedyne tytuł prawny do lokali, a tym samym są jedynymi uczestnikami przetargu?

2. Czy przy podanej gramaturze posiłku nie powinna obowiązywać zasada najniższej ceny na terenie miasta ustalonej w przetargu nieograniczonym?

Obecnie po rozstrzygniętych przetargach mają funkcjonować ceny: Szkoła Podstawowa nr 2 – cena pełnego obiadu – 6,09 netto; Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 – 6,39 zł netto, Gimnazjum Nr 1 – 5,54 zł netto – najniższa”. /zał. nr 18/ Pan Radny stwierdził, że być może pod względem prawnym wszystko jest w porządku, jednak takie ograniczenia wykluczają każdą konkurencję. Obecnie wszystkim powinno zależeć na oszczędnościach. Różnica między najniższą a najwyższą ceną, jaka będzie obowiązywała od stycznia, wynosi 0,80 zł. Z obiadów będzie korzystało ok. 300 dzieci, czyli część z nich zostanie tych posiłków pozbawiona. Pan Radny stwierdził, że skoro w taki sposób została określona specyfikacja przetargowa to ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza również negocjacje. Należy zmierzać do tego, aby nie było, aż takiej rozbieżności w cenach posiłków. Pan Radny przekazał swoje zapytanie do wiadomości Komisji Rewizyjnej RM jak również do Pana Burmistrza.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy do tego przetargu,
o którym mówił Pan Radny Bogusław Samel mogą przystąpić tylko podmioty, które mają dzierżawę, czyli mówiąc wprost, podmioty, które już w stołówkach szkolnych prowadzą przygotowywanie posiłków?

Pan Radny Bogusław Samel poinformował, iż ASS „Społem” uczestniczył w ww. przetargu. Pan Radny powiedział, że firma ASS „Społem” startowała również w przetargu organizowanym przez ZUS, w którym brało udział również kilka innych podmiotów. Wówczas sytuacja wyglądała tak, że umowa na dany lokal jest sprecyzowana tak, że ten, kto wygrywa przetarg to
z nim zawiera się również umowę na dzierżawę stołówki. W przypadku, gdy nie jest to możliwe powinny być przeprowadzone negocjacje celem ustalenia najniższej ceny.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Bogusława Samla zostanie udzielona na piśmie i przedstawiona na następnej sesji. Podstawowym kryterium, które w tej chwili obowiązuje i uprawnia do korzystania z posiłków jest kryterium dochodowe rodziny i jest to kwota 351 zł x 150%. Rodzina, która mieści się w tym kryterium może korzystać
z bezpłatnych obiadów.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Bogusława Samla zostanie przedstawiona przez Panią Teresę Dobko – Kierownika MOPS na następnej sesji, i jeżeli będą jakieś wątpliwości to sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna RM.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Bogusława Samla mogłaby zawierać informację na temat podmiotów, które wygrały ten przetarg, jeżeli oczywiście ujawnienie tych danych nie łamie zasad prawa handlowego?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że takie informacje są jawne, i jeżeli jest taka wola to odpowiedź będzie zawierała również te dane.

Pan Radny Marcin Kleczkowski skierował wniosek do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na nagrywanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Stwierdził, że być może sprawą powinna zająć się nowo powołana Komisja Statutowa.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Komisja Statutowa Rady Miejskiej zebrała się na posiedzeniu w grudniu. Członkom Komisji zostały przygotowane bardzo rzetelne materiały
z poprzednich kadencji. Wydział Organizacyjno – Prawny ze swojej strony zaznaczy, jakie poprawki należy nanieść do Statutu. Komisja ma czas na zapoznanie się z wnioskami Radnych oraz z wnioskami Klubów i następne spotkanie Komisji Statutowej odbędzie się po nowym roku. Wnioski wypracowane na posiedzeniu Komisji zostaną przedstawione Państwu Radnym na sesji Rady Miejskiej.

Pani Radna Bożenna Ziemak wyraziła zaniepokojenie sytuacją augustowskiego szpitala. Korzystając z okazji, że na sesji Rady Miejskiej obecny jest Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu zapytała, czy prawdą jest, że nie będzie poradni specjalistycznych, przynajmniej nie wszystkich? Zapytała, czy Pan Przewodniczący może udzielić wyjaśnień w tej sprawie?

Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że rzeczywiście sytuacja augustowskiego szpitala jest trudna. Wypowiedź Pana Dębskiego - Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na łamach prasy można odebrać jako wyraz lekceważenia dla zadań, które są przypisane dla augustowskiego szpitala. Problemy zaczęły się od określenia konkursu ofert na opiekę świąteczną gdzie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podzielił powiat na dwie części – wydzielił gminę Sztabin
i gminę Lipsk, przypisując te gminy do obsługi przez Powiat Dąbrowy Białostockiej. Szpital w Dąbrowie Białostockiej nie jest tak dobrze zorganizowany, i nie ma takiej aparatury jak szpital augustowski. Sytuacja ta była pierwszym sygnałem złej pracy i złego traktowania. Konkursy, które zostały ogłoszone na kontraktowanie usług zostały rozstrzygnięte na naszą niekorzyść. W Augustowie, dobrze prosperujący dzienny Oddział Rehabilitacji, który obsługuje średnio dziennie od 30 do 50 pacjentów, został wykluczony
z konkursu, a kontrakt zostaje podpisany z firmą „krzak”, która jeszcze nie ma przygotowanego budynku i nie ma odbioru budowlanego tego budynku. Budynek, który nie został również odebrany przez straż pożarną od 2 stycznia ma przyjmować pacjentów. Sejny, mając przygotowany odział, nie otrzymują kontraktu, a kontrakt otrzymuje prywatna firma w Puńsku. Białostocki PSK, który ma przygotowany oddział rehabilitacji, również nie otrzymuje kontraktu. Ograniczenia na niektórych oddziałach, chociażby na oddziale porodowym
w Augustowie, gdzie nie stosowano znieczulenia. Udało się stosować znieczulenia dzięki zaoszczędzonym pieniądzom. W Augustowie obecnie na oddziale porodowym znieczulenia są, ale znieczuleń nie ma w kontrakcie. Poradnia okulistyczna w Augustowie nie otrzymała kontraktu. Kontraktów nie otrzymały również poradnie dentystyczne. Stanowisko Rady Powiatu wypracowane na sesji 21 grudnia 2011 r. odnośnie działań Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Białymstoku zostało przesłane do wielu instytucji, m.in. do: Kancelarii Sejmu, ministrów, posłów. Pan Przewodniczący wyraził zdziwienie takim postępowaniem skoro we władzach Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku są augustowianie. W ciągu trzech ostatnich lat Powiat wymienił aparaturę medyczną i specjalistyczną na 3,5 mln zł, w tym:

- nowy rentgen z typu C , o co walczył odział ortopedyczny;

- tomograf komputerowy;

- najnowszy rezonans, który jest już przygotowany, a firma nie otrzymała kontraktu, natomiast kontrakt otrzymała prywatna firma w Suwałkach, która przewiozła rezonans z Białegostoku, który nie jest do odczytu;

- docieplenie budynków, które nie obejmowało /Pan Burmistrz wydając warunki zabudowy, dobrze o tym wie/ możliwości wzniesienia nowej budowli – Powiat zastanawiał się nad podjazdem dla karetek, ale niestety nie można było tego przeprowadzić, ponieważ Powiat nie otrzymałby 3,5 mln zł na docieplenie budynków – dzisiaj nie otrzymujemy kontraktu na SOR, czyli na oddział ratunkowy, dlatego że nie ma podjazdu dla karetek i gazów technologicznych porozprowadzanych po całym budynku. Można zadać pytanie, który
z okolicznych szpitali, który otrzymał kontrakt takie rozprowadzenie gazów technologicznych po budynku posiada? W Augustowskim szpitalu te gazy są, ale są one w oddzielnym pomieszczeniu, rozprowadzone rurami – a zalecenia są takie, że powinny być one w ścianach i przeprowadzenie takiej inwestycji kosztuje 900 tys. zł, podjazd – 700 tys. zł. W przypadku budowy podjazdu nie chodzi tylko o dwa słupki i daszek, tylko podjazd ma być taki, który będzie zakrywał wjeżdżającą karetkę i pomieszczenie to powinno być ciepłe, bo z tego miejsca będzie wyprowadzany pacjent. Suwałki również nie otrzymały kontraktu na SOR a przeprowadzają remont, ale remont dobiega końca, dlatego pewnie kontrakt otrzymają. Pacjenci nadal będą przyjmowani, tylko odział nie będzie nazywał się SOR a izba przyjęć, a co za tym idzie będzie się to wiązało
z o wiele niższym dofinansowanie z budżetu państwa. Dzienny ryczałt na SOR w tamtym roku w Grajewie wynosił 5 000 zł, a na Augustów 3 300 zł. Taka jest różnica, chociaż przyjęć pacjentów w Augustowie było dwa razy więcej niż
w Grajewie. Obecnie otrzymujemy 1700 zł mniej w kontrakcie na izbę przyjęć niż na SOR.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że od stycznia 2012 r. podpisano kontrakt ze specjalistyczną firmą chirurgii oka i w związku z tym powstaje poradnia okulistyczna i będą prowadzone zabiegi operacyjne chirurgii oka w sali operacyjnej nr 1, z możliwością pobytu pacjentów na łóżkach szpitalnych. W szybkim tempie ProCardia, czyli kardiologia inwazyjna buduje swój obiekt, który będzie połączony tunelem z budynkiem szpitala, bezpośrednio z SOR-em. W ramach Transgranicznego Programu Operacyjnego został złożony wniosek na ponad 6,5 mln zł na zabudowę zadaszenia do SOR-u, na lądowisko ponad 2 mln zł oraz na dodatkową aparaturę, która jest potrzebna do dalszego rozwoju szpitala. Diagnostyka i augustowski Szpital, gdyby „nie podkładać nóg”, byłyby jednymi z największych ośrodków diagnostycznych. ProCardia wybuduje drugą w Polsce hybrydową salę do operacji serca otwartego, która jest skoordynowana z największymi ośrodkami europejskimi. Taką salę operacyjną w Polsce ma tylko Anin. Pierwsi pacjenci mają być przyjmowani jesienią następnego roku. Pan Przewodniczący poprosił Państwa Radnych o przekazywanie mieszkańcom prawdziwych informacji na temat sytuacji w augustowskim szpitalu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że z ww. wypowiedzi wynika, że sytuacja augustowskiego szpitala wygląda bardzo źle. Pan Radny zdziwił się, że nie podpisano tylu kontraktów na tyle usług. Pan Radny zwrócił się do Pana Romana Krzyżopolskiego i do pozostałych radnych z ugrupowania PO i stwierdził, że to ich ugrupowanie dzierży władzę w NFZ i dlatego
w kwestii podpisania kontraktów powinni się jakoś porozumieć.

Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że również nie jest zadowolony z zaistniałej sytuacji stwierdził jednak, że Pan Prezes Roleder należy do ugrupowania PiS.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, co jest przyczyną, że augustowski szpital nie podpisał tylu kontraktów skoro podobno mamy lepsze warunki niż te placówki, które kontrakty podpisały? Czy przyczyną jest tylko
i wyłącznie polityka?

Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że polityka NFZ, prowadzona w regionie Podlasia, od jakiegoś czasu jest dla niego niezrozumiała.

Ad. pkt 9

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XI sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Joanna Lisek/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-04-20