Protokól nr XII/12 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/12

z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 lutego 2012 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.04 i zakończono o 15.37

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie odznaczenia za propagowanie sportu oraz podziękowanie Rady za współpracę byłemu redaktorowi naczelnemu „Przeglądu Augustowskiego”.

4. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2011 rok,

b) zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

c) Statutu Miasta Augustowa,

d) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa – (dot. skargi Pana Mariana Chodorowskiego),

e) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa – (dot. skargi mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B),

f) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa
w 2012 roku,

g) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

h) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów,

i) zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów,

j) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów,

k) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie,

l) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,

n) obniżenia bonifikaty,

o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

p) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

7. Zasięgnięcie opinii w sprawach wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości miejskich – (wykaz nieruchomości w załączeniu).

8. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie Obławy Augustowskiej 1945 r.

9. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie TV TRWAM.

10.Zasięgnięcie opinii w sprawie Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

11.Wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie.

12.Odpowiedzi na interpelacje.

13.Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji RM z 28.12.2011 r.

14.Zapytania i wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, komendantów służb mundurowych, mieszkańców miasta Augustowa i zaproszonych gości.

Ad. pkt 2

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych ma propozycje bądź uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji?

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad. pkt 3

Pan Krzysztof Smarkusz – przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego w imieniu Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku wręczył Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta Medal „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”.

Pan Jerzy Buzon odebrał podziękowania za wieloletnia współpracę jako Redaktor Naczelny „Przeglądu Augustowskiego” od: Rady Miejskiej, Pani Joanny Lisek – Przewodniczącej Rady Miejskiej, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta i Pani Anny Jastrzębskiej – Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury.

Ad. pkt 4

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że
z dniem 7 lutego 2012 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa powołana została Pani Izabela Agnieszka Piasecka. Następnie złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 2.01.2012 r. do 21.02.2012 r.

Ad. pkt 5

Interpelacje radnych

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, co do tej pory zrobiono w sprawie nowego cmentarza? Korzystając z okazji, że Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego jest Pan Bogdan Dyjuk ponowił swój wniosek
w sprawie konieczności wykonania skrzyżowania ulic: Brzostowskiego, Obrońców Westerplatte, Wypusty i Chreptowicza – dróg: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Poprosił władze miejskie o złożenie takiego wniosku na piśmie.

Pani Radna Krystyna Wilczewska przypomniała, że na przedostatniej sesji złożyła interpelację w sprawie stanu prawnego budynków mieszkalnych przy
ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich. Pani Radna powiedziała, że do tej pory na swoją interpelację nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że docierają do niego różnego rodzaju plotki, dlatego zapytał Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że zamierza przekazać w zarządzanie stowarzyszeniom przedszkola działające na terenie miasta?

Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że zamierza podjąć decyzję w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6?

Pan Radny poprosił o ustosunkowanie się do swojej wypowiedzi, która ukazała się w artykule Gazety Współczesnej mówiącym o tym, że nasza gmina jest najbiedniejsza w regionie. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi zgadza się z tym, że uzdrowisko przynosi nam więcej strat niż korzyści i należy zastanowić się, czy dla dobra Augustowa nie lepiej z tego statusu zrezygnować. Pan Radny poprosił o szerszą wypowiedź na ten temat.

Pan Radny Adam Wysocki zapytał, na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji w mieście, zaplanowanych na ten rok, tj.:”Przebudowa plaży miejskiej wraz z wyciągiem nart wodnych i budowa nowego amfiteatru”?

Pan Radny zgłosił interpelację, aby dwa mostki znajdujące się na bulwarach nad rzeką Nettą przebudować w taki sposób, aby mogły z nich korzystać osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z wózkami czy rowerzyści.

Pan Radny Marcin Kleczkowski nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego w sprawie skrzyżowania dróg: Brzostowskiego, Obrońców Westerplatte, Wypusty i Chreptowicza przypomniał, że Pan Burmistrz już dwukrotnie odpowiadał na tę interpelację i głównym argumentem na to, aby nie zajmować się tą sprawą było twierdzenie, że sprawa należy np. do kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozumując
w ten sposób Miasto nie powinno przez kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt lat zajmować się sprawą obwodnicy, ponieważ inwestycja ta również nie leży
w naszej gestii, tylko jest to inwestycja krajowa, a nawet międzynarodowa. Miasto powinno zabiegać o budowę tak newralgicznego skrzyżowania, o którym wspomniał Pan Radny Zygmunt Zawadzki. Pan Radny poprosił, aby Pan Burmistrz zechciał ustosunkować się do tej interpelacji głębiej zamiast kwitować ją ogólnikowo i mówić, że sprawa leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pan Radny wyraził zdziwienie, że w powiadomieniu towarzyszącym decyzji na podatek od nieruchomości Pan Burmistrz przesądza o sposobie naliczania opłaty za wywóz nieczystości i informuje, że Rada Miejska zadecyduje o wysokości stawki. Pan Radny stwierdził, że tzw. ustawa „śmieciowa” daje Radzie możliwość określenia sposobu naliczania tejże opłaty. Pan Radny powiedział, że jeśli przyjmiemy taki sposób naliczania, jaki proponuje Pan Burmistrz, czyli mnożąc wysokość stawki przez ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, przy czym ilość osób ma opierać się na deklaracji składanej w Urzędzie Miejskim to dojdzie do sytuacji, jaka ma miejsce w Spółdzielni Mieszkaniowej. Większość lokatorów zaniża w swoich deklaracjach ilość mieszkańców po to, aby płacić mniej za śmieci. Relatywnie najwyższe opłaty od lipca 2013 r. będą ponosić osoby, które mieszkają same bądź we dwójkę. Takie osoby nie mają możliwości zaniżenia ilości zamieszkałych osób i w związku z tym będą więcej płacić. Gospodarstwa domowe, które są liczniejsze będą próbowały zaoszczędzić zaniżając liczbę osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym. Pan Radny zasugerował, aby naliczać opłatę za śmieci wprost proporcjonalnie do zużytej wody. Taki sposób spowoduje, że będą oszczędności na wodzie, śmieciach i ten sposób wydaje się sprawiedliwszy.

Pan Radny zapytał, czy prawdą jest, że w związku z tym, że na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 Totalizator Sportowy przeznaczył
2 mln zł, to nie będą tam mogły odbywać się żadne dochodowe, czyli komercyjne imprezy? Pan Radny zapytał, czy w związku z tym Miasto będzie musiało utrzymywać kolejny obiekt, tak jak to ma miejsce w przypadku pływalni miejskiej?

Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, co Miasto uczyniło w ciągu urzędowania Pana Burmistrza by zmniejszyć poziom dotowania oświaty w szkołach? Pan Radny zaznaczył, że nie ma tu absolutnie na myśli zwolnień nauczycieli, bo temu PiS jest przeciwne. Pan Radny poinformował, iż otrzymał materiały przygotowane przez Wydział Edukacji UM, z których jasno wynika, że dotacje do uczniów w skali roku w poszczególnych szkołach, z roku na rok rosną i są to podwyżki znaczące. Pan Radny zapytał, co Panu Burmistrzowi udało się zrobić by ten wzrost zahamować?

Pan Radny zapytał, czy istnieje strategia rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście? Pan Radny stwierdził, że jego pytanie wynika chociażby z rozmów
z mieszkańcami ul. Rajgrodzkiej, którzy mówili, że podłączano ciepło do Szkoły Podstawowej Nr 2 i wykonano to na takiej średnicy rur, że niemożliwy jest dalszy rozwój sieci ciepłowniczej na ul. Rajgrodzkiej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że skoro są w kraju szkoły, które utrzymują się z subwencji oświatowej to może należałoby skorzystać z takich wzorców. Pan Radny zapytał gdzie giną pieniądze, które są wydawane
z budżetu miasta, na funkcjonowanie szkoły? Szkoły można prowadzić korzystając z subwencji z budżetu państwa.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił problem niebezpieczeństwa, jaki stwarzają kierowcy przejeżdżający na czerwonym świetle na ul. Tytoniowej
i Al. Kardynała Wyszyńskiego. Pan Radny mówił o nieszczęśliwych zdarzeniach, jakie miały miejsce w związku z nieprzestrzeganiem przepisów drogowych. Celem rozładowania natężenia ruchu na Al. Kardynała Wyszyńskiego Pan Radny zaproponował, aby umożliwić przejazd samochodów osobowych drogą prowadzącą od ul. Uzdrowiskowej do szpitala.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała ilu policjantów z drogówki pracuje na jednej zmianie? Zapytała, w jaki sposób przejechać, kiedy nie działa sygnalizacja świetlna, i w jaki sposób wyjechać wówczas z ul. Partyzantów? Pani Radna stwierdziła, że zgłaszała już ten problem na Policji i obiecano kogoś wysłać, ale niestety tego nie zrobiono. Okazało się, że jest tylko jeden patrol policyjny i gdy akurat jest on zajęty to nikt nie może przyjechać. W sytuacji, gdy sygnalizacja świetlna nie działa to z ul. Partyzantów nie można wyjechać.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała przybyłego na sesję Pana Bogdana Dyjuka – Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego.

Ad. pkt 6a

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że wpływy z odpłatnego nabywania praw własności i użytkowania wieczystego założono w zbyt optymistycznej wysokości. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że
z dochodami w tym dziale jest kiepsko. Pan Radny nazwał takie wyliczenia kreatywną księgowością. Na koniec roku będziemy mieć deficyt, który skredytujemy i tak sprawa zostanie zamknięta. Pan Radny oświadczył, że jest przeciwny takim zmianom budżetu i tak optymistycznym założeniom.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 r.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/89/12 została podjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 6b

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/90/12 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 6c

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, dlaczego jego wniosek
w sprawie nagrywania posiedzeń Komisji Rady Miejskiej nie został uwzględniony? Zapytał, czy są jakieś przeszkody ku temu, aby nagrywać posiedzenia Komisji? Stwierdził, że środki techniczne, jakimi dysponujemy umożliwiają nagrywanie Komisji i traktowanie tych nagrań jako wiarygodnego dokumentu bez konieczności przelewania tego na papier. Pan Radny zgłosił propozycję, aby na wniosek Radnego umożliwić głosowanie imienne i zapis
o takim głosowaniu powinien znaleźć się w Statucie. Demokracja to jawność
i chyba nikt nie wstydzi się tego jak głosuje. Oczywiście nie wszystkie głosowania wymagają jawności, ale są sprawy newralgiczne, nad którymi należałoby głosować imiennie. Takie głosowania służyłyby przejrzystości życia publicznego. Pan Radny stwierdził, że propozycję zapisaną w par. 32 projektu Statutu odnośnie wysokości diet należałoby dobitnie skomentować. Obecny sposób naliczania diet radnych spowoduje to, że Przewodnicząca Rady Miejskiej za jakiś rok, czy półtora będzie otrzymywała wyższą dietę niż Przewodniczący Rady Powiatu. Wynika to z prostego faktu, że Przewodniczący Rady Powiatu otrzymuje dietę określoną kwotowo i jest to kwota 2 000 zł. Natomiast Rada Miejska określa procentową stawkę maksymalnej wysokości diety, która jest regulowana Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wysokość stawki została zamrożona i nie została podniesiona. Praktyka jednak jest taka, że co roku jest podnoszona i to nie o małe kwoty. Pan Radny, propozycję kosmetycznych obniżek diet radnym określił jako kpinę. Pan Radny stwierdził, że jest mu wstyd za tą Radę! Obniżenie diety Przewodniczącej Rady z kwoty 1987,26 zł do kwoty 1854,78 zł spowoduje niewielkie oszczędności, dlatego może nie warto było tego robić, podobnie sprawa wygląda
z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Radni szeregowi, wedle tego projektu będą otrzymywać około 550 zł, a za rok, kiedy będzie rewaloryzacja maksymalnej wysokości diety będzie to kwota wyższa niż mają radni powiatowi, których diety również określono kwotowo. Pan Radny stwierdził, że diety za pełnienie funkcji społecznych są zbyt wysokie i określił całą sytuację jako skandaliczną.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie na temat zaproponowanego Statutu,
a taką wersję, z uwzględnieniem wszystkich przedłożonych wniosków, przedstawiła Komisja Statutowa. Jedynym wnioskiem, który nie został uwzględniony był wniosek Pana Marcina Kleczkowskiego w sprawie nagrywania posiedzeń Komisji. Komisja Statutowa dyskutowała nad wnioskiem zgłoszonym przez Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego i jednogłośnie,
3 głosami wniosek zaopiniowała negatywnie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że decyzja Komisji Statutowej świadczy tylko o tym jak szanuje się zasadę jawności życia publicznego. Taka decyzja nie wymaga komentarza. Nagrywanie posiedzeń Komisji nie wiąże się przecież z żadnymi kosztami.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że posiedzenia Komisji są protokołowane i wszystkie zapisy są jawne.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że nie jest to prawdą, ponieważ nie są protokołowane wypowiedzi poszczególnych radnych.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że Pan Radny Kleczkowski jest członkiem Komisji Rady Miejskiej i może wnosić uwagi do Przewodniczącego Komisji, jeżeli zapisano coś niezgodnie z jego wypowiedzią.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że wypowiedzi poszczególnych członków Komisji na posiedzeniach Komisji w ogóle nie są zapisywane, a jeżeli już to bardzo szczątkowo. Pan Radny stwierdził, że gdyby miał wnosić uwagi na ww. temat to czyniłby to cały czas, a ponadto jest zainteresowany, co dzieje się na innych Komisjach. Prawo do tego by wiedzieć jak wypowiadają się poszczególni Radni mają mieszkańcy i dziennikarze. Praca radnych jest społeczna i jawna.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił uwagę, że w protokole
z ostatniej sesji nie zanotowano jego wniosku na temat wykonania przebicia od ul. Młodości do ul. Rajgrodzkiej. Pytanie w tej sprawie Pan Radny skierował do Pana Romana Krzyżopolskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu. Pan Przewodniczący odpowiedział, że taka inwestycja zostanie przeprowadzona.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała, aby Pan Radny wniósł swoją uwagę na temat protokołu z ostatniej sesji
w punkcie porządku obrad sesji, który jest temu poświęcony. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jeżeli jakaś wypowiedź nie została zapisana to
o taki zapis protokół zostanie uzupełniony.

Pani Radna Krystyna Wilczewska stwierdziła, że protokoły z posiedzeń komisji podpisywane są również przez członków Komisji, i jeżeli coś się nie zgadza to wówczas można zgłaszać zastrzeżenia do takiego protokołu. Pani Radna stwierdziła, że są to sprawy do wyjaśnienia na posiedzeniach Komisji.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że jeżeli Pan Radny życzy sobie, aby jego wszystkie wypowiedzi były zapisywane to można się o to zwrócić i panie protokołujące na pewno te wypowiedzi odnotują. Nie zdarzyło się nigdy, żeby czyjaś wypowiedź była pominięta chyba, że nieumyślnie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyjaśnił, że jego wypowiedzi dotyczą protokołów z Komisji.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że jej wypowiedź jak również wypowiedź Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej również dotyczy protokołów z posiedzeń Komisji.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zaproponował, aby przejrzeć protokoły z posiedzeń Komisji gdzie wypowiedzi członków Komisji są odnotowywane sporadycznie. Pan Radny stwierdził, że sprawy, którymi radni zajmują się na Komisjach powinny odbywać się przy pełnej jawności. Protokoły z posiedzeń Komisji, które trwają po 2-3 godziny mieszczą się na 1 stronie, gdzie protokół z posiedzenia sesji, która trwa 2 godziny liczy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt stron.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej jeszcze raz stwierdziła, że jeżeli jakieś wypowiedzi Pana Radnego na posiedzeniach Komisji nie zostały zapisane to należy zwrócić uwagę Przewodniczącemu Komisji.

Pan Radny Bogusław Samel zwrócił uwagę, że w Statucie Miasta Augustowa należy zamieścić zapis, że głosowania nad projektami uchwał mogą odbywać się w głosowaniu imiennym. W przypadku, gdyby takiego zapisu nie było to Statut miałby wadę prawną. Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem miasta powinny być głosowane imiennie. Pan Radny stwierdził, że w Gazecie Prawnej z 11 stycznia zamieszczono zapis, że samorządy muszą w swoich statutach szczegółowo uregulować tryb podejmowania uchwał dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy. Głosowanie w tych sprawach powinno być imienne. Pan Radny poinformował, że był członkiem Komisji Statutowej, na której głosowano wniosek Pana Radnego Kleczkowskiego odnośnie nagrywania posiedzeń Komisji. Komisja Statutowa doszła do wniosku, że na posiedzeniach Komisji często są emocje i wielogodzinnych posiedzeń nikt nie będzie chciał przesłuchiwać. Oczywiście można zawrzeć w Statucie taki zapis, że na żądanie członka Komisji posiedzenie będzie nagrywane. Posiedzenia Komisji trwają czasem kilka godzin, bo skończyły się czasy, kiedy spotkanie na temat budżetu Miasta trwało kilkanaście minut. Pan Radny zwrócił uwagę, że Radni na sesji mają prawo do szczegółowego precyzowania swoich wypowiedzi a Pani Przewodnicząca nie powinna odbierać głosu radnym. Pan Radny stwierdził, że jeżeli chodzi o diety radnych to poprosił o sporządzenie symulacji kosztów z nimi związanych. Pan Radny powiedział, że powinno się płacić za faktycznie wykonaną pracę. Wypłata diet w formie ryczałtu powoduje, że płaci się niezależnie od tego, czy praca została wykonana, czy też nie. Pan Radny poinformował, że otrzymał wyliczenia na temat diet radnych i z tych wyliczeń wynika, że diety wypłacone 13 radnym niefunkcyjnym w 2011 r. za udział
w sesjach /8 posiedzeń/ wyniosły 27 555,84 zł, a w posiedzeniach Komisji /35/ 38 154,24 zł, co daje kwotę 65 710 zł. Taką kwotę kosztowali radni niefunkcyjni w 2011 roku. W przypadku diet zryczałtowanych w kwocie 529,93 zł, po przemnożeniu przez 13 radnych, i po przemnożeniu przez 12 miesięcy, kwota na koniec 2012 r. wyniesie 82 669 zł. Pan Radny stwierdził, że jakby nie liczyć jest to kwota o 30 000 zł wyższa w stosunku do ubiegłego roku. Zamysłem Pana Burmistrza, jeżeli chodzi o zmiany zapisów w Statucie Miasta Augustowa odnośnie diet radnych, była oszczędność. Pan Radny tę kwestię podnosił na posiedzeniu Komisji Statutowej, jednak powiedziano mu, że wysokość diet augustowskich radnych i tak nie jest duża w porównaniu do okolicznych rad gmin. Pan Radny stwierdził, że sprawdzał np. w internecie i są sytuacje, że
w podobnych gminach jak Augustów radni niefunkcyjni zarabiają po 1200 zł, 1400 zł miesięcznie. Pan Radny powiedział, że taka wysokość diet to naprawdę przesada. Pan Radny stwierdził, że tak wysokie diety powodują, że osoby, które pełnią funkcje społeczne, pełnią je po to, aby zarabiać, a to przecież nie o to chodzi. Pan Radny stwierdził, że Statut Miasta Augustowa powinien zostać dokładniej przeanalizowany, ponieważ budzi nadal wiele kontrowersji. Pan Radny powiedział, że chciałby, aby zespół prawny Urzędu Miejskiego sprawdził, czy w Statucie Miasta powinien znaleźć się zapis na temat konieczności podejmowania w trybie imiennym uchwał w sprawie wydatkowania publicznych pieniędzy.

Pan Radny poinformował, że Sąd Najwyższy wydał orzeczenie,
w którym stwierdza, że jeżeli drogi nie zostały wytyczone to nie powinny być nadane im nazwy. Rada Miejska tak właśnie postąpiła, ponieważ nadała nazwy ulicom, które nie zostały wytyczone, po to, aby obwód szkolny miał dodatkowe ulice. Pan Radny stwierdził, że taka sytuacja jest niezgodna z prawem. Pan Radny stwierdził, że na tej sali niejednokrotnie popełniano błędy - przytoczył tu przykład stref uzdrowiska. Pan Radny stwierdził, że Statut Miasta Augustowa należy rzetelnie przeanalizować, bo np. sytuacja z Panem Zastępcą Burmistrza Augustowa, który musiał odejść, ponieważ zasiadał w AOT, a nie powinien, była żenująca. Pan Radny przypomniał, że Pan Zastępca Burmistrza 3 lata zasiadał w AOT, a jego poprzednik jeszcze dłużej. Wszystko jest dobrze do czasu dopóki nie znajdzie się ktoś, kto taką nieprawidłowość zauważy. Pan Radny stwierdził, że sytuacja, w której Pani Przewodnicząca, mówi do Pana Kleczkowskiego, że jego wypowiedzi powinny być krótkie, nie powinno mieć miejsca.

Pani Radna Anna Urban poinformowała, iż była członkiem doraźnej Komisji Statutowej. Członkowie Komisji dyskutowali na posiedzeniach Komisji i mieli różne zdania na temat zapisów Statutu. Ostateczny kształt projektu wypracowany został w głosowaniu, gdzie wszyscy członkowie Komisji głosowali za obecnym jego kształtem. Pani Radna również zgodziła się, że
w Statucie powinny znaleźć się zapisy na temat imiennego głosowania. Pani Radna poprosiła o zweryfikowanie tej propozycji, i jeżeli jest taka możliwość, dopisanie tego punktu do Statutu.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, iż tryb głosowanie w Radzie określa ustawa o samorządzie gminnym. W przypadku wprowadzenia zapisu niezgodnego z ustawą istnieje niebezpieczeństwo uchylenia go przez Wojewodę, ponieważ będzie to niezgodne z prawem. Pani Sekretarz stwierdziła, że ostatecznie, jednak to Państwo Radni decydują, jakie zapisy znajdą się w Statucie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że funkcją diety jest rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy. Dieta nie powinna być zarobkiem. Dieta może pokrywać wydatki związane
z wykonywaniem mandatu, takie jak: bilety, rachunki telefoniczne, zakup materiałów biurowych. Pan Radny stwierdził, że mówienie w tej sytuacji
o zarobkach, i o tym jak to wygląda w innych gminach, jest nieporozumieniem. Uczciwość nakazuje pewne zachowania.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że faktycznie zmiany
w Statucie odnośnie diet miały być przeprowadzone przez wzgląd na oszczędność. Pani Radna powiedziała, że oczekuje od Wydziału Finansowego rzetelnego wyliczenia kosztów diet płaconych kwotowo i w formie ryczałtu. Do opinii publicznej miasta trafi informacja, że radni wprowadzili ryczałt i koszt wprowadzenia ryczałtu jest wyższy niż koszt diet określonych kwotowo.
W związku z tym ta zmiana będzie skutkowała niekorzystnym odbiorem ze strony opinii publicznej. Faktyczną ideą było oszczędzanie. Radni, aby mogli zagłosować, powinni mieć rzetelne dane na temat wysokości diet.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że wyliczenia zostały sporządzone i skutek jest taki jak ww. przedstawiono. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w przypadku ryczałtowej wypłaty diet, niezależnie od ilości posiedzeń komisji, czy obrad sesji, kwota wypłacana Państwu Radnym będzie taka sama. Obecnie, ze względu na oszczędności, ogranicza się ilość spotkań. Za każdorazową nieobecność na posiedzeniach komisji, czy sesji potrącanych będzie 30% wysokości miesięcznej diety.

Pan Radny Marcin Kleczkowski, w związku z licznymi wątpliwościami zgłosił wniosek formalny o przedłożenie do dalszych prac projektu Statutu Miasta Augustowa.

Pan Radny Dariusz Górny zaproponował, aby przewodniczący Komisji Statutowej zabrał głos w sprawie.

Pani Radna Anna Urban oświadczyła, że Komisja Statutowa pracowała naprawdę rzetelnie i wnikliwie. Projekt Statutu jest zgodny z ustawą
o samorządzie gminnym i z innymi aktami prawnymi. Pani Radna zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do Statutu punktu odnośnie możliwości głosowania imiennego.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że Komisja Statutowa nie wybierała przewodniczącego Komisji.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek w sprawie przedłożenia do dalszych prac Statutu Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za ww. wnioskiem głosowało 9 radnych, 9 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca, w związku z nierozstrzygniętym głosowaniem, zaproponowała, aby odłożyć sprawę uchwalenia Statutu Miasta do następnej sesji.

Pani Radna Anna Urban, w związku z tym, że na dzisiejszej sesji nie będzie uchwalany Statut Miasta Augustowa, wycofała wniosek formalny
o wprowadzenie do Statutu punktu odnośnie możliwości głosowania imiennego. Pani Radna przedstawi swój wniosek na posiedzeniu Komisji o ile Komisja Statutowa będzie mogła pracować w dotychczasowym składzie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że oczywiście sprawę uchwalenia Statutu Miasta, zgodnie z sugestią Pani Przewodniczącej, można odłożyć, ale sytuacja wygląda tak, że jego wniosek nie przeszedł, ponieważ nie uzyskał większości. W sytuacji, gdy jest 9 do 9 głosów, wniosek niestety, ale upadł.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w związku z tym, że liczba oddanych głosów nie zgadzała się z ilością radnych obecnych na sesji postanowiła głosowanie powtórzyć. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za ww. wnioskiem głosowało 10 radnych, 10 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek upadł, ponieważ nie uzyskał większości głosów w głosowaniu.

Pani Radna Anna Urban w związku z tym, że Rada Miejska na dzisiejszej sesji przystąpi do głosowania nad Statutem Miasta ponownie zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do Statutu punktu dotyczącego możliwości głosowania imiennego na wniosek radnego bądź grupy radnych, jako formy głosowania jawnego.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że skoro w Statucie wprowadzane są zmiany, to cały Statut po zmianach powinien być odczytany, albo przedłożony w formie załącznika. Pan Radny zgłosił chęć wniesienia zmian do ww. projektu. Państwo Radni nie powinni głosować nad wnioskami, które gdzieś między wersami Statutu są zapisywane. Stąd był wniosek, aby nad Statutem spokojnie popracować w Komisji. Pan Radny stwierdził, że nie można głosować nad projektem Statutu, do którego ręcznie, każdy inaczej, wprowadza zmiany.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej nie zgodziła się z uwagą Pana Radnego, ponieważ wprowadzane są tylko takie zmiany, które zgłoszono jako wniosek formalny i przegłosowano. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Pan Radny Marcin Kleczkowski, zgłaszając wniosek formalny również może proponować wprowadzanie zmian do Statutu. Komisja Statutowa spotykała się 3 razy, jednogłośnie wypracowała projekt Statutu i stąd projekt Statutu Miasta Augustowa znalazł się w porządku obrad. Wszystkie uwagi zgłaszane do Statutu zostały uwzględnione, bądź nie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że jego wątpliwość dotyczy w tym momencie kwestii formalnej. Pan Radny zapytał, czy w takim trybie zgłaszania poprawek do Statutu można go uchwalać?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, iż w załączniku do Statutu Miasta Augustowa, stanowiącym integralną część Statutu, który nosi nazwę Regulaminu Rady Miejskiej w Augustowie w par. 22 zapisano: „Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, tajnym lub imiennym zwykłą większością głosów, bezwzględną większością głosów, bądź bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Paragraf 23 brzmi:
„W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się te, które oddano za, przeciw oraz wstrzymujące się.” W ust. 2 tegoż paragrafu jest opisane głosowanie tajne. Ust. 3 tegoż paragrafu brzmi: „Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska radnych wzywając ich do jednoznacznego oświadczenia się, czy są za, przeciw, czy wstrzymują się.” Pani Sekretarz stwierdziła, że wynika z tego, że taka sytuacja odbywa się na wniosek radnego, następnie wniosek jest przegłosowywany przez całą radę i przyjęty jako sposób głosowania.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że przyjmuje wyjaśnienia
Pani Sekretarz, jako osoby kompetentnej, i wycofuje swój wniosek.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek formalny o zmianę paragrafu 32 projektu Statutu mówiącego o wysokości diet. Zaproponował określenie kwotowe wysokości diet w następujący sposób:

- przewodniczącemu rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1 300 zł,

- wiceprzewodniczącemu rady – 900 zł,

- przewodniczącemu komisji – 520 zł,

- radnym niefunkcyjnym – 350 zł.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego,
w którym określił wysokości diet radnym jw.. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego głosowało 2 radnych, 10 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Wniosek Pana Radnego został odrzucony.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/91/12 została podjęta 14 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 5/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła
15 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 6d

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa /dot. skargi Pana Mariana Chodorowskiego/. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wilczewskiej – Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM z prośbą o przedstawienie wyników prac Komisji Rewizyjnej RM.

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM poinformowała, że Komisja Rewizyjna RM kilkakrotnie spotykała się i analizowała skargę na działalność Burmistrza Miasta.
Pani Przewodnicząca określiła tę skargę jako wielowątkową. Skarga Państwa Chodorowskich została rozpatrzona pozytywnie, ale nie powinna być zaadresowana na działalność burmistrza, tylko do burmistrza, ponieważ kwestia dotyczy administratora, czyli „Kodremu”, który zajmuje się mieszkaniami przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich. Pewne kwestie wymagają jeszcze wyjaśnienia, dlatego Komisja Rewizyjna będzie nadal monitorowała tą sprawę. Pani Przewodnicząca odczytała fragment protokołu Komisji Rewizyjnej
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa:

„Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uznała jednogłosnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących, że skarga, w części dotyczącej działalności Burmistrza Miasta, jest niezasadna. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej uznała, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, że skarga, w części dotyczącej działalności administratora, jest zasadna.”

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie? Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby uzyskać szersze uzasadnienie niż to, które znalazło się w projekcie uchwały?

Pani Radna Anna Urban zapytała, na kogo w takim razie, skoro nie na burmistrza, skarga powinna zostać wniesiona?

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM odpowiedziała, że skarga powinna być wniesiona na administratora, czyli na PUK „Kodrem” sp. z o.o.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż uważa, że skarga na działalność Burmistrza jest zasadna, ponieważ służby podległe Panu Burmistrzowi doprowadziły schorowanego człowieka do stanu, w którym niemal nie dostał zawału serca. Pani Przewodnicząca na poprzedniej sesji odczytała pełen emocji list. Człowiek ten został w bardzo zły sposób potraktowany przez urzędników, a na koniec okazało się, że miał on jednak rację. Panu Chodorowskiemu, biednemu renciście, ukradziono drewno, na które oszczędzał pewnie pół roku, albo rok, i które był zmuszony składować pod blokiem bez żadnego zabezpieczenia. Okazuje się teraz, że człowiek, który tułał się po urzędach, szukał pomocy, nie miał racji i jego skarga jest niezasadna. Pan Radny stwierdził, że może powinno być tak, że człowiek, który przychodzi do urzędu może liczyć na pomoc i zrozumienie, a nie urzędnicze odsyłanie od Annasza do Kajfasza? Pan Radny kategorycznie stwierdził, że skarga jest zasadna, ponieważ człowiek został potraktowany nieludzko.

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM jeszcze raz powtórzyła, że skarga jest wielowątkowa i w części dotyczącej samej treści jest zasadna, i dlatego Komisja Rewizyjna tą sprawą się zajęła. Skarga, jeśli chodzi o istotę sprawy została rozstrzygnięta na korzyść Pana Chodorowskiego. Komisja Rewizyjna RM uznała jednak, że nie jest to skarga na działalność Burmistrza Miasta Augustowa tylko na administratora, którym jest PUK „Kodrem” sp. z o.o..

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że za ten obszar działalności odpowiada Pan Burmistrz.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że
Pan Marcin Kleczkowski jako radny powinien wiedzieć, że PUK „Kodrem” ma swoją radę nadzorczą i jest to spółka. Pan Burmistrz poprosił również, aby nie powtarzać nieprawdy. Wystąpiono do Policji w Augustowie z zapytaniem, czy kradzież drewna miała miejsce i okazało się /jest w tej sprawie odpowiedź na piśmie/, że żadnej kradzieży nie zgłaszano.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że może nie bezpośrednio Pan Burmistrz, ale jednak pośrednio Pan Burmistrz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Skargę załatwiali ludzie podlegli Panu Burmistrzowi.

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM powiedziała, że po interwencji Komisji Rewizyjnej RM
i Pana Burmistrza skargę rozpatrzono pozytywnie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/92/12 została podjęta 16 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 6e

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa /dot. skargi mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B/. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wilczewskiej – Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM z prośbą o przedstawienie wyników prac Komisji Rewizyjnej RM.

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM poinformowała, że Komisja Rewizyjna RM zajmowała się ww. skargą, została również przeprowadzona wizja lokalna. Wątki zawarte
w skardze są zasadne, ponieważ budynek znajduje się w opłakanym stanie. Pani Wiceprzewodnicząca odczytała fragment protokołu Komisji Rewizyjnej
z 30 stycznia 2012 r.:

„Komisja poddała pod głosowanie zasadność skargi. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM uznała jednogłośnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, że skarga mieszkańców ul. Turystycznej 20B jest niezasadna, ponieważ ww. budynek jest ujęty w planie remontów i modernizacji w budynkach komunalnych na rok 2012. Mieszkańcy budynku przy
ul. Turystycznej 20B w Augustowie w dniu 3 stycznia 2012 r. wnieśli skargę na Burmistrza Miasta Augustowa i Spółkę TBS „Kodrem” w Augustowie dotyczącą braku zainteresowania ze strony miasta budynkiem, w którym mieszkają. Skargę swą skierowali do Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Augustowie. Skarga mieszkańców została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie. W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w wyniku, którego uznano, że skarga mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie jest bezzasadna. Głównym zarzutem podniesionym przez mieszkańców w skardze jest brak ocieplenia budynku, przez co mieszkańcy ponoszą od wielu lat duże koszty za ogrzewanie. Z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta Augustowa wynika, że
w budynku założone jest ogrzewanie olejowe, które zostało wykonane po przejęciu budynku na stan mienia komunalnego po upadłości firmy Silikaty. Wówczas ogrzewanie olejowe było bardzo korzystne finansowo. Obecnie mieszkańcy ponoszą duże koszty związane z ogrzewaniem i oczekują, że Miasto będzie dopłacało lokatorom do kosztów ogrzewania, co oczywiście nie jest możliwe, ponieważ takich rozwiązań nie dopuszcza prawo. Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta, samo ocieplenie budynku, nie rozwiąże problemów mieszkańców związanych z kosztami ogrzewania bo głównym problemem jest w tym przypadku cena oleju stosowanego do ogrzewania. Możliwości finansowe Miasta są ograniczone i nie sposób z budżetu Miasta wykonać
w jednym czasie remontów wszystkich budynków i mieszkań komunalnych. Na każdy rok budżetowy opracowywany jest przez Miasto plan remontów
i modernizacji w budynkach komunalnych. Wykonanie termomodernizacji
w budynku przy ul. Turystycznej 20B, którego dotyczy skarga mieszkańców, której koszt oszacowany jest na kwotę 120 tys. zł, jest zaplanowany na rok 2012 i ujęty w planie remontów i modernizacji w budynkach komunalnych na 2012 r. W świetle powyższego skarga złożona przez mieszkańców budynku przy
ul. Turystycznej 20B w Augustowie jest bezzasadna.” Pani Krystyna Wilczewska stwierdziła, że skoro inwestycja została ujęta w planie remontów na 2012 r. to Komisja Rewizyjna będzie monitorowała tę sprawę.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że uważa, iż skarga mieszkańców ul. Turystycznej 20B jest jak najbardziej zasadna. W tym przypadku grupa ludzi szuka pomocy i nie otrzymuje jej tam gdzie powinna. Dobrze, że sprawa docieplenia budynku zostanie załatwiona, ale dzisiaj wiemy, że w tym budynku komunalnym mieszkają osoby o niskich dochodach. Do tej pory nie zmodernizowano kotłowni, a wiadomo, że od ogrzewania olejowego wiele osób dawno już odeszło, ponieważ jest ono bardzo drogie. Pan Radny
w swoim domu zamontował piec automatyczny na węgiel, tak samo zrobił
Pan Radny Zygmunt Zawadzki. Efektem przeprowadzenia takiej inwestycji są trzy razy niższe koszty ogrzewania. Skarga mieszkańców jest zasadna, ponieważ dotyczy wieloletnich zaniedbań. Wiadomo było, że olej opałowy bardzo podrożał, więc należało pomyśleć nad modernizacją kotłowni, a koszt ten już dawno by się zwrócił. Samo docieplenie budynku nie rozwiąże sprawy, nadal będą bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie, ponieważ taka jest też konstrukcja budynku. Budynek przy ul. Turystycznej 20B jest posadowiony nisko i trzeba będzie docieplić również jego fundamenty.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że zgodnie z wypowiedzią Pana Radnego Kleczkowskiego skarg takich jak ta powinno być, co najmniej 70, ponieważ Miasto właśnie tyloma budynkami komunalnymi dysponuje. Pan Radny powinien przypomnieć swoją interpelację
i wówczas odpowie sobie na pytanie, dlaczego wszystkiego nie można wykonać naraz. Wiadomo przecież, że to finanse dyktują możliwości. W roku 2011 w sali konferencyjnej „Kodrem”, Pan Burmistrz spotkał się z mieszkańcami budynku zam. przy ul. Turystycznej 20B, wówczas przeanalizowano problem
i uzgodniono, że zostanie przeprowadzona termomodernizacja. Taka inwestycja z pewnością przyniesie oszczędności, ponieważ zużycie oleju opałowego będzie niższe, ale należy się też spodziewać, że cena oleju będzie wzrastać.
Pan Burmistrz stwierdził, że na wymianę pieca również trzeba mieć pieniądze. Pan Burmistrz poinformował, iż budynku zaległość czynszowa ww. budynku wynosi ok. 50 tys. zł. Trudno nie zgodzić się, że koszty utrzymania budynku są zbyt wysokie. Należy się spodziewać, że mieszkańcy pozostałych bloków komunalnych również będą zgłaszać się ze skargami w momencie, gdy dowiedzą się o planowanej inwestycji. Na zrealizowanie potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców wszystkich budynków komunalnych trzeba wyłożyć 5 mln. zł. Możliwości Miasta oscylują
w granicach 10% tej kwoty.

Mieszkaniec bloku przy ul. Turystycznej 20B stwierdził, że usprawiedliwienie Pana Burmistrza jest niezrozumiałe. W budynku zam. przy
ul. Turystycznej 20B lokatorzy mieszkają już 17 lat i przez te 17 lat, każdego roku sukcesywnie można było ten budynek remontować. Budynek ma już
40 lat, jest popękany i rzeczywiście jego ocieplenie wiele nie zmieni. Olej opałowy wciąż drożeje i obecnie kosztuje 4,50 zł za litr tylko, że mieszkańcy za ten litr oleju muszą zapłacić prawie 10 zł.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że miała przyjemność spotkać się z mieszkańcami budynku przy
ul. Turystycznej 20B i rozmawiać na temat całej sytuacji. Budynek kiedyś był hotelem robotniczym, a następnie został przekształcony na budynek komunalny. Ogrzewanie olejowe założono w czasach, kiedy olej opałowy był tani, wszystko funkcjonowało w miarę dobrze, aż do momentu, kiedy budynek zaczął przemarzać. Z każdym rokiem przemarzalność była coraz większa. Pani Przewodnicząca, na spotkaniu z mieszkańcami, zaproponowała zwrócenie się do zarządcy, czyli do Prezesa TBS „Kodrem”, aby wyjaśnił, na jakiej podstawie zastosowano tak wysoką podwyżkę, która wynosi prawie 50%? Mieszkańcy,
21 lutego 2012 r. wystosowali, do Prezesa TBS „Kodrem”, Przewodniczącej Rady i do wiadomości Pana Burmistrza, pismo następującej treści:

„ W związku z przedstawionymi nam informacjami o wysokości opłat, które obowiązują nas od 1 lutego 2012 roku, a w szczególności dotyczących kosztów centralnego ogrzewania wskazujemy, iż dokonana podwyżka, prawie dwukrotnie zwiększająca koszt ogrzewania jest rażąco wygórowana i niemająca uzasadnienia. Nadto, zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego wypowiedzenie wysokości czynszu, albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące. Oznacza to, iż kategorycznie nie zgadzamy się na tak wysokie podwyżki centralnego ogrzewania. Wnosimy
o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia dokonanej podwyżki. Uzasadnienie to powinno także wskazywać koszty ogrzania naszego budynku, ilość zużytego opału i inne istotne informacje, a w szczególności określone
w art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Brak należnej odpowiedzi, w przeciągu 14 dni, może skutkować wniesieniem przez nas powództwa do sądu, o którym mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Ponadto wskazać należy, iż od lat czekamy na termomodernizację budynku, której brak z pewnością ma znaczący wpływ na koszty ogrzewania. Właściwe ocieplenie budynku jest zaś obowiązkiem właściciela i działającego w jego imieniu zarządcy. Na uwadze należy mieć to, iż w budynku zlokalizowanym przy ul. Turystycznej 20B zamieszkują przede wszystkim osoby o niskich dochodach, emeryci i renciści oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Nie jesteśmy w stanie regulować tak zawyżonych opłat.” Pani Przewodnicząca poinformowała, że na razie mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na to pismo. Rada Miejska będzie monitorowała całą sprawę. Pani Przewodnicząca powiedziała, że Radni chcieliby być poinformowani o rozwiązaniu tej kwestii. Termomodernizacja zostanie wykonana w tym roku, natomiast naliczenie tak wysokich opłat za ogrzewanie powinno zostać wyjaśnione, i dokładne kalkulacje powinny zostać przedstawione mieszkańcom, jak i radnym. Opłaty za ogrzewanie wraz z czynszem, średnio na rodzinę, wynoszą 700 – 800 zł miesięcznie.

Mieszkanka bloku przy ul. Turystycznej 20B oświadczyła, że żaden
z mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję nie zalega z opłatami czynszowymi. Opłaty wnoszone są regularnie, więc nieprawdą jest to, o czym mówi Pan Burmistrz.

Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM stwierdziła, że o piśmie, które mieszkańcy złożyli do Prezesa TBS „Kodrem” dowiedziała się na dzisiejszej sesji. Pani Wilczewska stwierdziła, że Komisja Rewizyjna obydwie sprawy będzie monitorowała
i zaczeka, jaki będzie ich finał. Remont budynku zaplanowano na 2012 r. więc na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. W przypadku, gdy remont nie zostanie wykonany Komisja Rewizyjna nadal będzie zajmować się tą sprawą. Pani Wilczewska zapytała skąd wynika tak duża różnica w cenie za olej opałowy? Być może na to pytanie Prezes TBS „Kodrem” odpowie w swoim piśmie.

Mieszkaniec bloku przy ul. Turystycznej 20B zapytał Pana Burmistrza, jaką kwotę w budżecie na 2012 r., zaplanował na remont dachu i ocieplenie budynku?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że na ww. inwestycję zaplanowano w budżecie miasta na 2012 r. kwotę 120 tys. zł..

Pani Karbowska – mieszkanka budynku przy ul. Turystycznej 20B zapytała, kto do czasu wyjaśnienia całej sprawy będzie ponosił koszty ogrzewania? Zapytała, czy w przypadku, gdy mieszkańcy nie będą płacić poniosą tego konsekwencje?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że na to pytanie może odpowiedzieć Prezes TBS „Kodrem”. Rada Miejska
w Augustowie nie umorzy zaległych opłat.

Pani Radna Anna Urban zwróciła uwagę, że na dzisiejszej sesji powinien być obecny Pan Tadeusz Maciejewski – Prezes TBS „Kodrem”. Pan Prezes nie przyszedł również na spotkanie z mieszkańcami, a być może mieszkańcom i Radnym wiele by wyjaśnił. Pan Prezes powinien aktywniej uczestniczyć w tej sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Pan Prezes sprawę wyjaśni na piśmie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, do których nieruchomości,
w których znajdują się mieszkania komunalne, Pan Burmistrz porównuje budynek z ul. Turystycznej 20B? Zapytał, w których budynkach komunalnych jest ogrzewanie olejowe? Pan Radny zapytał, dlaczego Pan Burmistrz wspomina o ogrzewaniu na piece kaflowe? Pan Radny stwierdził, że piece kaflowe są przeżytkiem. Stwierdził, iż jego zarzut do Pana Burmistrza dotyczy tego, że w czasach, kiedy kotłownię można było zmodernizować, nie uczyniono tego. Modernizacja nie byłaby, aż tak wysokim wydatkiem. Koszt pieca nie jest, aż tak wysoki i nie wymaga stałego, a tylko okresowego dozoru. Taki piec można było zainstalować lata temu, i mieszkańcy płaciliby znacznie mniej, a inwestycja dawno by się zwróciła.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zauważyła, że kotłownia olejowa jest kotłownią bezobsługową, natomiast zamontowanie pieca będzie wiązało się z zatrudnieniem palaczy w trybie zmianowym.

Pan Radny Marcin Kleczkowskipowiedział, że piec, o którym wspomina dotyczy pieca automatycznego z podajnikiem, np. na ekogroszek. Takie kotłownie nie wymagają całodziennej obsługi, a jedynie okresowego dozoru. Rozwiązanie to sprawdza się, jeżeli chodzi ogrzewanie bloków.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że nie zmienia to faktu, że taki piec raz na kilka dni trzeba wyczyścić i załadować. Najlepszym rozwiązaniem w tym bloku byłoby doprowadzenie ogrzewania miejskiego.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że tak samo jak odśnieżanie ulic w mieście wymaga, co jakiś czas obecności człowieka, tak samo
i odżużlowanie pieca również wymaga interwencji człowieka.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Pan Radny w swoim domu może nie zatrudniać palacza, ale w przypadku budynku ogólniedostępnego istnieje obowiązek zatrudnienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami do obsługi pieca. Zamontowanie jakiegokolwiek ogrzewania bez termomodernizacji budynku nie zmniejszy kosztów ogrzewania. Budynek jest zbyt energochłonny i po wykonaniu termomodernizacji koszty ogrzewania na pewno będą niższe, jednak na razie nie można powiedzieć o ile te koszty się zmniejszą. Pan Burmistrz powiedział, że 50% mieszkań komunalnych jest ogrzewanych piecami kaflowymi.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że jest radną kolejną kadencję i żałuje, że do tej pory ta sprawa nie była poruszana
i nikt nie zajął się nią jeszcze kilka dobrych lat temu. Na usprawiedliwienie Pana Burmistrza i Rady Miejskiej można powiedzieć, że na wszystko potrzebne są pieniądze i nie wszystko od razu uda się wykonać. Pani Przewodnicząca na spotkaniu z mieszkańcami obiecała, że będzie monitorowała tę sprawę i będzie starała się pomóc, oczywiście w sytuacjach, gdy Rada Miejska będzie miała wpływ na tę sprawę.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XII/93/12 została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 6f

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2012 roku. Udzieliła głosu Panu Józefowi Górskiemu – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, iż odłowione bezpańskie psy z terenu miasta Augustowa wywożone są do schroniska oddalonego od Augustowa o 100 km. Pan Radny przejrzał stronę internetową schroniska
w Radysach i prowadzona tam ewidencja przyjmowanych zwierząt jest zbyt szczątkowa. Pan Radny stwierdził, że taki program powinien umożliwić sprawdzenie, czy dany pies został odłowiony i odwieziony do schroniska. Obecnie nie ma możliwości sprawdzenia czy taki fakt zaistniał.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że można sprawdzić czy dany pies został przywieziony do schroniska, ponieważ schronisko w Radysach ewidencję prowadzi. Ewidencja ta nie jest jednak zamieszczona na stronie internetowej, ale można uzyskać informację telefoniczną.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że ewidencja przyjętych psów na stronie internetowej w Radysach była aktualizowana we wrześniu 2011r.

Pani Radna Anna Dźwilewska zapytała, czy dobrze zrozumiała, że odławiane będą tylko psy, a koty nie? W przypadku, gdy koty też będą odławiane to w takim razie jak należy traktować zapisy dotyczące kotów wolno żyjących. Takie koty są przecież trudne do odróżnienia. Zapytała o zapisy projektu uchwały mówiące o zwierzętach gospodarskich i o osobie z Augustowa zam. przy ul. Wojska Polskiego, której one dotyczą.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż Miasto zawarło umowę z rolnikiem, w której zapisano, iż w przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzęciem jest ono takiemu właścicielowi odbierane. Do czasu odebrania lub innego postanowienia odpowiednich władz zwierzę pozostaje w gospodarstwie rolnika, który w związku z tym musi ponieść koszty finansowe.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała, czy ktoś będzie monitorował pracę ww. schroniska? Zapytała, czy Państwu Radnym zostanie zdana relacja na temat funkcjonowania schroniska, które przecież jest dosyć oddalone od Augustowa?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że przedstawiciele Miasta odwiedzają to schronisko. Ponadto w naszym kraju powołano tyle organów walczących o prawa zwierząt, że więcej nadzoru chyba nie potrzeba. Nad tym schroniskiem sprawują opiekę: Powiatowy Lekarz Weterynarii jak również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/94/12 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 8/

Ad. pkt 6g

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Udzieliła głosu Panu Tadeuszowi Januszowi Wierzbickiemu – Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Pan Przewodniczący mówił o oszczędnościach, jakie przyniosą nowe zapisy uchwały.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że być może w swojej sprawie niezręcznie jest się wypowiadać. Pani Radna stwierdziła, że Pan Burmistrz doskonale wie, że od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się poradnictwem
i profilaktyką, w tym profilaktyką uzależnień i była bardzo zdziwiona, kiedy dowiedziała się, że jej nazwisko zostało wykreślone ze składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapytała, jakimi kryteriami kierował się Pan Burmistrz wskazując nowy skład osobowy Komisji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż sam wskazał nazwisko przewodniczącego i sekretarza, natomiast pozostałe osoby, do składu Komisji, zostały wylosowane. Należało takie losowanie przeprowadzić, ponieważ chętnych było więcej niż miejsc. Wszystkie wylosowane osoby spełniają wymogi do tego, aby pracować w Komisji.

Pani Radna Anna Urban podziękowała Panu Burmistrzowi za odpowiedź i powiedziała, że dziwi ją fakt podejmowania decyzji administracyjnej w drodze losowania. Pani Radnej pozostało jedynie uszanować podjętą decyzję mając nadzieję, że wybrane osoby wnikliwiej i lepiej znają się na profilaktyce i na uzależnieniach. Życzyła Komisji dobrej pracy.

Pan Radny Marcin Kleczkowski odniósł się do zapisów ww. programu. Powiedział, że rozumie, iż z tytułu opłat koncesyjnych na sprzedaż alkoholu są wpływy do budżetu miasta, ale nadzór i monitorowanie miejsc gdzie sprzedawany jest alkohol jest niewystarczające. Poinformował, iż na
ul. Wybickiego jest sklepik z alkoholem i Pan właściciel obok sklepiku zrobił tzw. „żulernię” i wciąż ma się dobrze, nikt go nie nęka, nikt mu nie zwraca uwagi. Pan Radny poinformował, iż na Lipowcu nikt nie weryfikuje udzielonych koncesji przy sklepach, gdzie „śmierdzi moczem i wymiocinami”, gdzie chodzą turyści i znajduje się dworzec kolejowy. Pan Radny stwierdził, iż wie gdzie w Augustowie znajdują się tzw. „mety” i współpraca z Policją, w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia. Powinno się również podjąć współpracę ze Służbą Celną, bo sprzedawane są papierosy i alkohol bez znaków akcyzy. Osoby, które zajmują się tym procederem nie są niepokojone. Ludzie zakładający „żulernie” przy swoich sklepach ze strony Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie muszą się niczego obawiać. Pan Radny powiedział, że jak jest u swoich rodziców to do „mety” w ciągu godziny przychodzi, co najmniej parę osób. Nikt nigdy nie nękał tych ludzi.

Właściciel sklepu monopolowego w Augustowie poinformował, iż pierwszy raz obecny jest na sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, iż wypowiedź swojego przedmówcy uważa za kpinę. Rada Miejska powinna zajmować się czymś innym niż omawiać sprawy tzw. „met”. Wystarczy zadzwonić i zgłosić taką sytuację odpowiednim władzom.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej pytała
o szczegóły dotyczące wypłaty diet członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedział, jak w praktyce będzie wyglądała wypłata diet i organizacja pracy Komisji.

Pan Radny Bogusław Samel przypomniał, że kilka lat temu
w Augustowie istniały gangi, które rozprowadzały narkotyki. W sprawę zamieszanych było kilkadziesiąt osób. Pan Radny zapytał, czy obecnie ta sytuacja w jakimś sensie została zażegnana, czy też się rozwija? Pan Radny poprosił o odpowiedź.

Pan Wiesław Mursztyn – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie odpowiedział, że plaga narkomanii i handlu narkotykami ma miejsce i do końca nigdy nie uda się jej zwalczyć. Policja w Augustowie ciągle prowadzi czynności, które doprowadzają do zatrzymania kolejnych osób, handlarzy, ewentualnie osób zażywających narkotyki. W odczuciu Policji problem narasta. Kolejnym problemem są dopalacze, które są ciągle na rynku,
i które podlegają badaniu, czy nie znajduje się w nich zabroniona substancja. Dopiero po zbadaniu danego produktu Policja może podjąć konkretne działania.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz, odnosząc się do wypowiedzi swoich przedmówców stwierdziła, iż plaga narkomanii na razie nie występuje. Nie powinno się podawać fałszywych norm. W Augustowie istnieje problem handlu i sprzedaży narkotyków przez młodzież. Słowa plaga można by użyć
w odniesieniu do spożywania przez młodzież alkoholu i to jest główny problem, jeżeli chodzi o uzależnienia. Pani Radna stwierdziła, że Pan Radny Marcin Kleczkowski, który zaobserwował tyle nieprawidłowych sytuacji na pewno je zgłosił do odpowiednich organów, które wskazano w projekcie uchwały w ww. sprawie.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformował, iż zadaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wskazywanie ścieżki jak należy postępować, co należy zrobić, żeby uniknąć przemocy
w rodzinie, jak uniknąć maltretowania przez osoby uzależnione i jak skierować osoby uzależnione na drogę leczenia. Działania Komisji skupiają się na pomocy rodzinie, a nie karaniu. Komisja musi zbadać zasadność skierowanych wniosków o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu, z tego Miasto ma środki finansowe, m.in. na profilaktykę. W przypadku, gdy są jakieś skargi Komisja powinna postępować tak, aby ugodowo rozstrzygnąć sprawę pomiędzy właścicielami sklepów monopolowych czy barów a mieszkańcami. Komisja może skontrolować dany punkt, oczywiście po uprzednim zawiadomieniu o kontroli, wskazać zalecenia, sprawdzić wykonanie zaleceń. Komisja również, tak jak każdy inny obywatel, ma prawo i obowiązek zgłosić przestępstwo, jeżeli była jego świadkiem.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/95/12 została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Ad. pkt 6h

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu w dniu
27 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/96/12 została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 6i

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 27 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pan Radny Bogusław Samel poinformował, iż dwa tygodnie temu ukazało się orzeczenie Sądu Najwyższego, który postanowił, że jeżeli drogi nie zostały wytyczone to nie powinny być nadane im nazwy. Skoro nie powinny być nadane im nazwy to nie powinny również znaleźć się w obwodzie danej szkoły. Pan Radny stwierdził, że ww. uchwała w przypadku podjęcia przez Radnych może zostać uchylona przez Nadzór Wojewody.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że ulice, które zostały umieszczone w każdym z obwodów faktycznie istnieją, ponieważ przy tych ulicach mieszkają ludzie.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że np. przy ul. Łagodnej nikt nie mieszka. Oprócz tej ulicy jest jeszcze kilka innych, na których nikt nie mieszka.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci
i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/97/12 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 11/

Ad. pkt 6j

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu w dniu
27 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/98/12 została podjęta jednogłośnie
19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 12/

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła
15 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 6k

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Udzieliła głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie
z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 27 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/99/12 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 13/

Ad. pkt 6l

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6l porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. Udzieliła głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 27 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/100/12 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 14/

Ad. pkt 6ł

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6ł porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa:

- Wydawnictwu PWH Siedmiogród we Wrocławiu w książeczce „Herby miast” z serii „Naklejam i maluję”,

- Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec w Augustowie
w wizerunku logo Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec, oficjalnych pismach, na stronie internetowej oraz materiałach promujących OSP Augustów – Lipowiec,

- Augustowskiej Lidze Darta w Augustowie na koszulkach, reprezentacji grających w Turnieju Dartowym BDO/WDF POLISH OPEN 2012 POLICE 23-25.03.2012 r..

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/101/12 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 15, 15a, 15b, 15c/

Ad. pkt 6m

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6m porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy projekt ww. uchwały dotyczy mieszań w budynkach komunalnych, gdzie lokale na parterze zostały już sprzedane? Pan Radny stwierdził, że wprowadzając tę bonifikatę Miasto zarobi 20% w momencie, gdy dokona sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych znajdujących się w rejestrze zabytków. W sytuacji, gdy bonifikata 30% nie zostanie wprowadzona Miasto i tak będzie musiało sprzedać takie mieszkanie z zastosowaniem 50% bonifikaty.

Pan Radny Dariusz Górny zapytał, czy są tereny w Augustowie,
z których lokale komunalne nie zostały objęte żadną bonifikatą w przypadku ich sprzedaży?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM odpowiedziała, że w Augustowie nie ma już terenów, z których mieszkania nie byłyby objęte bonifikatą w przypadku ich sprzedaży. Budynki komunalne z ulic 3 Maja i Szkolnej wyłączono ze sprzedaży, dlatego dla nich bonifikaty nie ustalono. Budynki te będą sprzedawane w całości.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, jakie możliwości oddziaływania na właścicieli ma burmistrz, jeżeli chodzi o poprawę estetyki budynków wokół Rynku Zygmunta Augusta, w przypadku, gdy lokale odsprzedawane są pojedynczo?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeżeli chodzi o budynki zabytkowe lub wpisane do rejestru zabytków to na ich wizerunek wpływ ma jedynie Konserwator Zabytków.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyraził swoją dezaprobatę, jeżeli chodzi o wygląd budynku, w którym znajduje się Poczta. Przed remontem fasada budynku miała charakter zabytkowy i przy okazji remontu obłożono ją styropianem na poziomie dolnej elewacji. Budynek w tej chwili wygląda jak straszydło. Pan Radny zdziwił się, że na coś takiego Konserwator Zabytków wyraził zgodę. Pan Radny zapytał, czy Miasto ma jakiś wpływ w przypadku, gdy dochodzi do takich sytuacji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Miasto nie ma żadnego wpływu na decyzje Konserwatora Zabytków.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie,
3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że nie podoba mu się twierdzenie, że na nic nie mamy wpływu. Powiedział, że na Rynku Zygmunta Augusta, poza kilkoma pożydowskimi rozwalającymi się kamienicami budynek Poczty Polskiej był do tej pory jednym z najbardziej interesujących. Pan Radny stwierdził, że jesteśmy nieskuteczni, nikomu, np. Konserwatorowi Zabytków, nie chcemy się narażać, i dlatego w ostatnim czasie Augustów wszędzie przegrywa.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/102/12 została podjęta 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 16/

Ad. pkt 6n

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6n porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie,
3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/103/12 została podjęta 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 17/

Ad. pkt 6o

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6o porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że ww. zmiana dotyczy obniżenia wysokości dotychczas obowiązującej bonifikaty z 90 do 60% z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Pan Radny zapytał, czym podyktowana jest ta obniżka?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM odpowiedziała, iż proponowana zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia wpływów do budżetu miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że Miasto potrzebuje środków finansowych na modernizację zasobów komunalnych. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania
w prawo własności mogłyby tę sytuację nieco poprawić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy dokonano analizy, w jaki sposób będą kształtować się wpływy? Podniesienie ceny bardzo często skutkuje gwałtownym spadkiem popytu. Pan Radny wyraził przypuszczenie, że
w przypadku zastosowania 60% bonifikaty mieszkańcy nie będą zainteresowanie przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności. Pan Radny stwierdził, iż właściwsze jest obniżanie takich opłat niż ich podnoszenie, ponieważ paradoksalnie wpływy na skutek takich obniżek będą wyższe, gdyż więcej osób będzie zainteresowanych takim przekształceniem. Za rok będzie można dokonać analizy finansowej i sprawdzić, jakie były wpływy do budżetu po zastosowaniu 90% bonifikaty, a jakie przy zastosowaniu 60% bonifikaty. Wielu mieszkańców nie będzie stać na takie przekształcenie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, iż analiza finansowa w tym przypadku powinna wyglądać trochę inaczej. Należy zastanowić się, czy opłaca się przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
z zastosowaniem 60% bonifikaty, aby uniknąć opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ludzie będą zainteresowani taki przekształceniem w momencie, gdy wzięcie kredytu będzie niższym kosztem niż płacenie opłaty za wieczyste użytkowanie. Pan Radny stwierdził, że nawet zastosowanie 90% bonifikaty za przekształcenie nie zachęciło wszystkich, aby dokonać takiego przekształcenia.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, iż bonifikata w wysokości 90% funkcjonowała prawie 5 lat. Warunki były bardzo dogodne, a mimo tego nie wszyscy takiego przekształcenia dokonali licząc chyba na to, że w końcu nieruchomości zostaną oddane za darmo. W ciągu roku przekształcono około
40 nieruchomości.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że bez dokonywania głębokiej analizy od razu można stwierdzić, że przy wprowadzeniu 60% bonifikaty zainteresowanie przekształceniem spadnie z 40 do kilku nieruchomości rocznie.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, ile nieruchomości w mieście pozostaje w użytkowaniu wieczystym? Stwierdził, że jeżeli takich nieruchomości pozostało niewiele to może warto, aby ci ludzie w końcu tego przekształcenia dokonali.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, że na terenie Miasta pozostało ok. 800 działek w użytkowaniu wieczystym, z tego ok. 350 to działki, gdzie ich mieszkańcy ponoszą opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast pozostali wnieśli jednorazowe opłaty z tego tytułu. W przypadku ewentualnego wykupu ta jednorazowa opłata nie będzie wliczana do ostatecznej kwoty za przekształcenie, ale również te osoby nie ponoszą rocznych opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
Nr XII/104/12 została podjęta 6 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy
8 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 18/

Ad. pkt 6p

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6p porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XII/105/12 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 19/

Ad. pkt 7

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. do zasięgnięcia opinii w sprawach wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości miejskich. /zał. Nr 20/ Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie ww. sprawy.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM zapoznała Państwa Radnych z wnioskami:

- Społecznego Towarzystwa Oświatowego o sprzedaż z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zarzecze 17a
w Augustowie,

- Fundacji CORDIS o nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie,

- Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku o sprzedaż z udzieleniem 99% bonifikaty nieruchomości położonej przy ul. Rosiczkowej 4.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos na ww. temat?

Pani Urszula Jurgiel – Dyrektor Społecznego Towarzystwa Oświatowego zapoznała Państwa Radnych z historią Szkoły Społecznej. Budynek szkoły jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga dużych nakładów finansowych. Akt własności nieruchomości jest potrzebny do tego, aby móc pozyskiwać środki unijne na wykonanie modernizacji. Obecnie szkoła realizuje tzw. projekty miękkie. W ostatnim roku udało się pozyskać 330 tys. zł z UE. Pracownia komputerowa powstała również z unijnych środków finansowych. Szkoła nie może ubiegać się o żadne pieniądze z Unii Europejskiej bez własności nieruchomości. Pani Dyrektor poinformowała, iż w placówce aktualnie uczy się 108 uczniów. Przez ostatnie 20 lat ukończyło ją 230 absolwentów. Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji oraz remontu dachu. Zdarzyła się sytuacja, że szkołę trzeba było zamknąć na kilka dni, ponieważ nie udało się ogrzać budynku. Placówka zatrudnia 29 osób
w niepełnym wymiarze godzin. STO stara się o nabycie nieruchomości za 1% wartości całej nieruchomości, gdzie w umowie można zawrzeć klauzulę, że np. przez okres 10, czy też 20 lat, w tym miejscu musi, być prowadzona działalność edukacyjna. W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony nieruchomość musi zostać sprzedana za pełną kwotę. W związku z tym nie ma obawy, że w miejscu szkoły powstanie restauracja, czy hotel.

Pan Radosław Mateuszuk – jeden z rodziców występujących
w imieniu Szkoły Społecznej w Augustowie
powiedział, że Rada Miejska ani Miasto nie ponoszą żadnego ryzyka, w przypadku odsprzedania ww. nieruchomości. Największym ryzykiem obciążeni są rodzice i Rada Pedagogiczna tej Szkoły, bo to oni będą ponosić pełną odpowiedzialność za budynek. Szkoła jest jednym ze sposobów promocji Miasta, ponieważ uczniowie wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody, mistrzostwa, biorą udział
w konkursach, w których zajmują czołowe miejsca.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał Pana Burmistrza, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że jego stanowisko jest takie, że ze Szkołą należy uregulować sytuację prawną, jeżeli chodzi o własność nieruchomości. Warunkiem skorzystania przez Szkołę
z bonifikaty przy nabyciu nieruchomości będą klauzule zawarte w umowie mówiące, o tym, że nieruchomość będzie wykorzystywana pod cele oświatowe.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy Szkoła Społeczna poza przekazywaną subwencją jest jakimś obciążeniem finansowym dla Miasta?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że STO nie jest żadnym obciążeniem dla Miasta.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że jest przeciwny przekazywaniu majątku miejskiego na ww. warunkach. Miasto boryka się
z problemami finansowymi i potrzebuje funduszy na inwestycje. Subwencja oświatowa zamiast do miejskich placówek, trafia do Szkoły Społecznej. Nieruchomość, na której zlokalizowana jest Szkoła jest warta bardzo wiele. Stowarzyszenie faktycznie prowadzi w tym miejscu swoją działalność już od kilkudziesięciu lat. Pan Radny stwierdził, że absolutnie nie opowiada się za tym, aby Szkołę z tego miejsca wyrzucić. Wystarczy jednak spojrzeć na budżety okolicznych miasteczek, takich jak Sokółka czy Pisz, gdzie poziom inwestycji jest kilkakrotnie wyższy niż w Augustowie. Augustów w 2012 roku planuje na inwestycje przeznaczyć niespełna 6 mln zł. Miasto w takiej sytuacji nie powinno wyzbywać się nieruchomości wartej 1,5 mln zł.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że wypowiedź Pana Radnego odznacza się pewnego rodzaju hipokryzją. Szkoła Społeczna nic nie kosztuje Miasta. Szkoła potrzebuje pieniędzy na remont. Podejmowane są starania, aby uzyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na remont ww. Szkoły. Pan Radny zaproponował oddać wszystkie szkoły w mieście takim ludziom jak osoby ze Szkoły Społecznej. Miasto nie będzie wówczas ponosić kosztów związanych z utrzymaniem szkół. Koszty te wynoszą kilkanaście milionów rocznie. Przekazując szkoły w prywatne ręce Miasto będzie miało środki finansowe na inwestycje.

Pan Radny Marcin Kleczkowski nie rozumie, dlaczego w jego wypowiedzi Pan Radny Tomasz Dobkowski dopatruje się hipokryzji. Miasto
w tym wypadku traci majątek. Pan Radny stwierdził, że oczywiście nie mówi o tym, aby w tej chwili sprzedawać tą działkę, niemniej jednak stanowi ona wartość.

Pani Radna Krystyna Wilczewska stwierdziła, że sposób zarządzania Szkołą Społeczną można podawać jako wzór, ponieważ poza subwencją Miasto nie musi do niej dokładać.

Pani Radna Anna Urban, po wysłuchaniu argumentów przedstawicieli ze Szkoły Społecznej, i po usłyszeniu, że w umowie będzie zawarta klauzula
o konieczności prowadzenia na tej nieruchomości działalności oświatowej stwierdziła, iż opowiada się za przekazaniem Szkole ww. nieruchomości za 1% jej wartości.

Pan Radny Dariusz Górny zapytał, czy obecnie Szkoła ponosi koszty w stosunku do właściciela, czyli do Miasta? Czy Szkoła płaci np. opłatę dzierżawną?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, iż nieruchomość została przekazana Szkole w użyczenie, a umowa użyczenia jest formą bezpłatną.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że skoro Miasto nie uzyskuje pożytku z tej Szkoły, jak również nie chce jej z tego miejsca wyrzucić to przez następne 20 lat wciąż nie będziemy mieli z niej żadnego zysku, natomiast placówka nie będzie mogła przeprowadzić jej remontu. Miasto w takiej sytuacji jedynym, co będzie mogło zrobić to dać pieniądze na jej remont. Szkoła będzie mogła te pieniądze pozyskać z funduszy unijnych.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz – Zastępca Przewodniczacej Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu
i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. jednogłośnie, 5 głosami wyraziła negatywną opinię w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości na zaproponowanych zasadach, czyli za 1%. Nieruchomość położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu. Komisja analizowała koszty poniesione w tym miejscu do tej pory jak i koszty, które należy ponieść w przyszłości, i stwierdziła, że sprzedaż ww. nieruchomości za 1% jej wartość będzie wiązała się ze zbyt niskim wpływem do budżetu miasta.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, czy widzi również hipokryzję w postawie Pani Radnej? Miasto mogłoby uzyskać korzyść z tej nieruchomości po prostu ją sprzedając. Stawiając za wzór Szkołę Społeczną, ponieważ utrzymuje się z subwencji można by
w takim razie, rozumując w ten sposób, wprowadzić opłaty obowiązkowe
w szkołach publicznych. Takie postępowanie jest jednak niezgodne z prawem.

Pani Urszula Jurgiel – Dyrektor Szkoły Społecznej w Augustowie stwierdziła, że funkcjonowanie Szkoły przynosi ludzkie korzyści. Szkoła Społeczna wykształciła absolwentów, którzy są bardzo dobrze przygotowani
i potwierdzić ten fakt mogą dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła realizuje interdyscyplinarny Program Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ została wybrana spośród 40 szkół w Polsce do tzw. Programu Interblock – są to przedmioty matematyczno – przyrodnicze. W tym roku Szkoła uczestniczy w Programie: „Język na Szóstkę”. Planowane jest uruchomienie centrum egzaminacyjnego, gdzie również uczniowie szkół publicznych będą mieli możliwość zdawania egzaminów językowych na różnych poziomach. Szkoła działająca w ramach stowarzyszenia ma więcej możliwości niż szkoły publiczne. Pani Dyrektor stwierdziła, że wszystkich działań Szkoły nie można przeliczyć na pieniądze. Odmowa przekazania tej nieruchomości jest jednoznaczna z koniecznością opuszczenia tej nieruchomości. Wówczas straci pracę 27 osób. Rodzice i dzieci stracą szkołę, którą wybrali, bo mają do tego konstytucyjne prawo. Szkoła utrzymuje się z subwencji oświatowej, ale również z czesnego, które płacą rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły. Pani Dyrektor stwierdziła, że w Polsce szkoły niepubliczne rozwijają się i my jako Augustów powinniśmy iść do przodu. Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest w Polsce ponad 200, o reszcie szkół społecznych nie wspominając.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, jaka jest średnia liczba dzieci uczęszczających do tej szkoły? Zapytał, ilu pracowników zatrudnia Szkoła? Zapytał, ile wynosi czesne i czy szkoła osiąga jakiś zysk?

Pani Urszula Jurgiel – Dyrektor Szkoły Społecznej w Augustowie odpowiedziała, że do Szkoły uczęszcza 108 dzieci. Szkoła zatrudnia
29 nauczycieli, w tym 6 osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Opłata miesięczna za jednego ucznia wynosi 320 zł, za 2 dziecko opłata wynosi połowę tej kwoty, pozostałe dzieci w rodzinie mogą uczęszczać do szkoły bezpłatnie. W Szkole Społecznej uczą się również dzieci, które nie ponoszą kosztów czesnego, ponieważ rodzice mają trudności finansowe. Nie jest, więc prawdą, że do Szkoły Społecznej uczęszczają tylko dzieci bogate, czy z tzw. elity. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż szkoła nie wypracowuje żadnego zysku, ponieważ jej działalność jest działalnością non – profit. Szkoła, chcąc dalej funkcjonować, będzie zmuszona do wzięcia kredytu na przeprowadzenie niezbędnego remontu. Taka jest decyzja Zarządu, a rodzice podpisują zobowiązania wobec banku.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że jeżeli Szkoła nie odprowadza do kasy Miasta żadnych podatków to należy dokładnie przeanalizować kwestię czy Miasto powinno wyzbywać się tak atrakcyjnej nieruchomości. Cel oświatowy jest jak najbardziej szczytny, jednak sprawa wymaga zastanowienia się.

Pani Urszula Jurgiel – Dyrektor Szkoły Społecznej w Augustowie stwierdziła, że za rok może dojść do takiej sytuacji, że Miasto nie będzie w stanie utrzymać wszystkich przedszkoli wówczas być może podejmie decyzję
o przekazaniu jednego z nich jakiemuś stowarzyszeniu. Zapytała, czy wówczas Państwo Radni także będą myśleli o kosztach? A może dojdzie do sytuacji, że przedszkole zostanie zlikwidowane a budynek zostanie sprzedany, ponieważ będzie stanowił jakąś wartość.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła przedstawicieli Szkoły Społecznej, aby nie myśleli, że Radni są wrogo nastawieni do Szkoły Społecznej. Radni są przedstawicielami całej społeczności Miasta i chcą wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, stąd dzisiaj to spotkanie, na którym każdy może zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź.

Pani Radna Krystyna Wilczewska stwierdziła, iż Radni bronią wszystkich szkół publicznych z terenu miasta Augustowa. W sytuacjach, gdy mówi się o likwidacji szkoły czy przedszkola słyszy się głosy sprzeciwu. Pani Radna zapytała, dlaczego w takim razie tak łatwo Państwo Radni chcą doprowadzić do likwidacji Szkoły Społecznej? Miasto powinno zachęcać inwestorów do tego, aby chcieli inwestować, a dzieje się zupełnie na odwrót.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że ma takie samo zdanie jak Pani Radna Krystyna Wilczewska. Poinformował, iż ww. szkołę remontował od podstaw w czasie, kiedy uczęszczało do niej jego dziecko. Pan Radny stwierdził, że Miasto dokłada duże pieniądze do uczniów szkół publicznych, szkoła prywatna pomimo tego, że nie odprowadza żadnych pieniędzy na rzecz Miasta to należy podkreślić, że nie jest też dla niego żadnym obciążeniem finansowym. Do szkoły uczęszczają dzieci z terenu Augustowa, także dzieci niepełnosprawne. Pan Radny stwierdził, że opowiada się za jej utrzymaniem. Podkreślił, że rodzice wnieśli ogromny wkład pracy i pieniędzy do tej Szkoły.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy w tej chwili prowadzona jest dyskusja nad likwidacją Szkoły? Czy chodzi o przekazanie majątku na bazie, którego jest ona prowadzona? Akt własności jest konieczny do starania się o środki zewnętrzne na jej remont. W sytuacji, gdy Szkoła będzie istniała jeszcze 20 lat, to wszystko jedno czy to będzie własność Stowarzyszenia czy Miasta. W sytuacji, gdy nieruchomość będzie stanowiła własność Stowarzyszenia budynek będzie remontowany.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, jak szybko Rada Miejska powinna podjąć decyzję w sprawie ww. nieruchomości?

Pani Urszula Jurgiel – Dyrektor Szkoły Społecznej w Augustowie odpowiedziała, że przeprowadzenie remontów planowane jest do końca tegorocznych wakacji. Szkoła bez remontu praktycznie nie ma możliwości funkcjonowania. Pani Dyrektor powiedziała, że na pewno nie wszystko od razu uda się wykonać.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że aby podjąć decyzję w tej sprawie na problem należy spojrzeć ogólnie. Pan Radny powiedział, że potrzebna jest dyskusja na temat funkcjonowania oświaty w Augustowie.
W prasie ukazują się bardzo niepokojące artykuły, np. mówiący o tym, że nasi nauczyciele pracują najkrócej w Europie. Pan Radny odczytał fragment artykułu prasowego: „/.../, ale faktem jest też to, że choć mamy niż demograficzny
a samorządy zamykają szkoły to nauczycieli przybywa. W ciągu ostatnich pięciu lat zlikwidowano ok. 3000 placówek, liczba uczniów zmalała o milion,
a w tym samym czasie powstało 11 tys. nowych etatów. Pytanie, czy stać nas na to? Subwencja oświatowa, którą głównie pochłaniają nauczycielskie pensje wciąż rośnie. Na oświatę w 2010 r. budżet państwa wydał 35 mld. zł.. Kilkanaście kolejnych miliardów dołożyły samorządy. Rocznie wydatki na edukację kosztują już grubo ponad 50 miliardów.” Pan Radny stwierdził, iż przytacza ten fragment prasowy, aby wywołać dyskusję. Pan Radny powiedział też, że w ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie potwierdził, że „rada gminy może ustalić pensum dla nauczycieli, pedagogów i logopedów, nawet do 40 godzin tygodniowo.” Sytuacja wygląda tak, że samorząd i burmistrz boją się ruszyć środowisko nauczycielskie,
i dlatego przechodzą obok tego tematu do porządku dziennego. Pan Radny stwierdził, że jeżeli jest jeszcze trochę czasu, to sprawę oświaty w mieście trzeba dokładnie przeanalizować. Należy przeanalizować prognozy na temat ilości potrzebnych szkół i nauczycieli w mieście za 5, czy 10 lat? Urząd Miejski takie dane posiada. Powinno się zorganizować debatę z udziałem: nauczycieli, dyrektorów szkół, burmistrzów, pracowników Urzędu Miejskiego, Komisji Rady Miejskiej i zastanowić się, jakich zmian należy dokonać. Szkoła Społeczna również jest konkurencją dla szkół publicznych, ponieważ uczęszcza do niej ponad 100 uczniów. W wyniku dyskusji być może wypracowane zostanie stanowisko, że w Augustowie potrzebne są np. dwie szkoły społeczne w miejsce szkół publicznych. Pan Radny stwierdził, że remonty budynków trzeba było przeprowadzić 5, czy 10 lat temu. Rada Miejska, Burmistrz
i Kierownik Wydziału Edukacji UM, nauczyciele, dyrektorzy szkół są od tego, aby pewne kierunki ustalać.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz, po wysłuchaniu argumentów zgłoszonych przez przedstawicieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego
i w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Radnego Bogusława Samla, zaproponowała zorganizowanie debaty na ww. temat. Debata odbyłaby się we wszystkich Komisjach Rady Miejskiej w Augustowie, a pod uwagę powinny zostać wzięte wszystkie przedstawione argumenty. Pani Radna zaproponowała zamknięcie dyskusji po to, aby wszyscy mieli większą możliwość do zapoznania się z tematem. Pani Radna zaprosiła wszystkich chętnych do dyskusji, która odbyłaby się w trochę innych okolicznościach.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Pan Burmistrz obiecał, iż strategia rozwoju oświaty na najbliższe lata zostanie przygotowana. Następnie zorganizowane zostanie spotkanie, na którym poruszone zostaną wszystkie trudne sprawy dotyczące oświaty. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta o wprowadzenie do dyskusji na temat przekazania nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej 19.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż zgłosił się kolejny, poza Fundacją CORDIS, zainteresowany nieruchomością położoną w Augustowie przy ul. Tartacznej 19. Pan Burmistrz powiedział, że chciałby, aby Państwo Radni przeanalizowali również tę drugą ofertę
w momencie, gdy zostanie przedstawiona.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że nieruchomość położona przy ul. Tartacznej 19 w swojej wartości jest bardzo ograniczona. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który popada w ruinę i jest objęty dozorem konserwatorskim. Działka w odróżnieniu od tej, na której funkcjonuje Szkoła Społeczna, położona jest w o wiele mniej atrakcyjnym miejscu. Nieruchomości nie można zabudować innym budynkiem stąd wniosek Fundacji CORDIS powinno się potraktować inaczej niż Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pan Radny stwierdził, że można zastanowić się nad przekazaniem Fundacji tego budynku z tak dużą bonifikatą, ponieważ Fundacja, podobnie jak Szkoła Społeczna, od wielu lat pełni wiele funkcji społecznych w mieście, szczególnie w dzielnicy Lipowiec. Fundacja prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, prowadzi również wiele działań w środowisku, oględnie mówiąc trudnym. Oczekiwania społeczne na Lipowcu są takie, że w końcu z tą nieruchomością zostanie zrobiony porządek. Działka wraz z budynkiem stanowi własność Miasta i są z nią tylko same problemy. Tak proste czynności, jak choćby odśnieżenie, czy skoszenie chwastów mógłby wykonać konserwator ze Szkoły Podstawowej Nr 6. Fundacja CORDIS w budynku przy ul. Tartacznej chciałaby prowadzić przydomowy szpital. Na taką działalność jest bardzo duże zapotrzebowanie. Przydomowy szpital to instytucja, która sprawuje opiekę nad ludźmi, którzy potrzebują bieżącej, ale nie stałej opieki. Taki szpital funkcjonuje, częściowo z opłat wnoszonych od podopiecznych. Podobnie sprawa wygląda z punktem przedszkolnym i opieką nad młodzieżą. Do Fundacji CORDIS przychodzi młodzież dotknięta problemami alkoholizmu czy narkomanii. Fundacja jest instytucją non – profit, czyli instytucją nie nastawioną na zysk. W mieście krąży wiele mitów na temat funkcjonowania Fundacji, a tak naprawdę utrzymuje się ona z dobrowolnych datków. Dzieci z Fundacji przygotowywały pudełka zapałek, które będą sprzedawane na ulicach
w Szwajcarii, stąd m.in. pochodzą dochody.

Pan Radny Adam Wysocki określił wypowiedź Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego jako sprawną akcję reklamową Fundacji CORDIS. W związku z tym Pan Radny Marcin Kleczkowski powinien wystąpić o jakieś wynagrodzenie z tego tytułu. Pan Radny wnioskował o pominięcie dyskusji nad tym punktem obrad sesji skoro Pan Burmistrz powiadomił wszystkich, że zgłosił się kolejny zainteresowany tą nieruchomością. Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami będzie można podjąć dyskusję na ww. temat i wybrać najlepszą ofertę. Pan Radny stwierdził, że dzisiejsza dyskusja jest bezcelowa.

Pan Radny Dariusz Górny poparł wniosek Pana Radnego Adama Wysockiego. Zapytał, ile warta jest ww. nieruchomość i na jaką kwotę ogłoszono przetarg na jej sprzedaż?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, iż wg. najnowszego operatu szacunkowego nieruchomość została oszacowana na kwotę 555 187 zł. Poprzedni operat na podstawie, którego ogłoszono przetarg i na podstawie, którego nieruchomość została wystawiona do sprzedaży określił wartość nieruchomości na poziomie ok. 640 tys. zł. Nie zgłosił się nikt, kto byłby zainteresowany nieruchomością. Przetarg ogłaszany był pięciokrotnie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję dotyczącą nieruchomości położonej w Augustowie przy
ul. Rosiczkowej 4.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM poinformowała, iż Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku wystąpił z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego na potrzeby Zakładu Pomocy Doraźnej Augustów będącego w strukturze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach z udziałem 90% bonifikaty od ceny sprzedaży. Wartość nieruchomości opiewa na kwotę 446 344 zł. Z tego, grunt oszacowano na kwotę 251 098 zł, pozostała kwota to koszt budynku, ogrodzenia i drzew.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż Miasto chciało dokonać zamiany ww. gruntu na grunt przy ul. Portowej, gdzie znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na taką zamianę Zarząd Województwa Podlaskiego nie wyraził zgody. Pan Burmistrz poinformował, iż przedstawił propozycję na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM, aby Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku zapłacił tylko za grunt, a za budynki znajdujące się na nieruchomości nie musiałby płacić z uwagi na to, iż ich stan techniczny jest bardzo zły. Koszt rozbiórki budynków byłby zdecydowanie wyższy niż obecna ich wartość.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz – Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu
i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. wyraziła pozytywną opinię, 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości na zasadach zaproponowanych przez Pana Burmistrza.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż sama kwestia umieszczenia w tym miejscu stacji Pogotowia Ratunkowego jest dyskusyjna. Pan Radny wielokrotnie miał okazję rozmawiać z mieszkańcami bloku
z ul. Obr. Westerplatte 1a, którzy skarżą się na hałas. Karetka za każdym razem wyjeżdża z włączonym sygnałem, co jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Wyrażając zgodę na lokalizację stacji Pogotowia Ratunkowego na ul. Rosiczkowej Państwo Radni zgotowaliby mieszkańcom tej ulicy niemiłą niespodziankę. Sytuacja mieszkańców z ul. Obr. Westerplatte 1a jest trochę inna, ponieważ nabywając mieszkania zdawali sobie sprawę z tej uciążliwości.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że ulokowanie stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rosiczkowej nie będzie, aż taką uciążliwością. Sygnalizacja dźwiękowa włączana jest już na głównej trasie, a nie w momencie wyjazdu z nieruchomości. Na pewno sygnalizacja jest pewnym zakłóceniem spokoju, szczególnie w godzinach nocnych, ale niestety jest to konieczne.

Pan Radny Marcin Kleczkowskipoinformował, iż dwukrotnie na posiedzeniu Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM zadawał pytanie dotyczące konieczności włączania sygnalizacji dźwiękowej. Pan Radny uzyskał odpowiedź, iż sygnalizacja powinna zostać uruchomiona w momencie wyjazdu na akcję.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, kończąc dyskusję w tym punkcie porządku obrad powiedziała, iż Państwo Radni będą mogli podyskutować nad tymi tematami na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Augustowie. Wypracowane zostaną przez Państwa Radnych opinie. Następnie przygotowane zostaną projekty uchwał i Państwo Radni będą mogli ostatecznie podjąć decyzję w ww. sprawach.

Ad. pkt 8

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. do wyrażenia opinii w sprawie Obławy Augustowskiej 1945 r. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło do niej pismo następującej treści: „Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych uchwał skierowanych do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydenta, Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów RP)
w sprawie odnalezienia miejsc straceń Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Nasz Związek, który zrzesza rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej, wziął udział w dniu 13 października 2011 roku w spotkaniu z wiceprezesem Stowarzyszenia „Memoriał” prof. Nikitą Pietrowem – autorem m.in. książek: „Według scenariusza Stalina” i „Kaci. Oni wykonywali rozkazy Stalina”.

Prof. N. Pietrow w zasobach archiwalnych FSB (dawnej KGB) odkrył dokumenty potwierdzające odpowiedzialność za tę zbrodnię funkcjonariuszy NKWD.

W swoim wystąpieniu prof. N. Pietrow mówił o niewystarczającym zainteresowaniu najwyższych władz politycznych Obławą Augustowską.

Mając na uwadze, że w ostatniej dekadzie lipca 1945 roku i w następnych miesiącach, jak też w latach 1946 i 1947, były podejmowane przez ówczesne władze lokalne działania poszukiwawcze, zwracamy się z naglącą prośbą, byście Państwo zechcieli ponowić te działania i na nowo podjąć trud Państwa poprzedników.

Naszym zdaniem obecność ostatnio prof. N. Pietrowa w Polsce, jak również jego badania naukowe nad zbiorami komunizmu, tworzą właściwy klimat do dalszych poszukiwań Ofiar Obławy Augustowskiej i ustalenia miejsc Ich straceń.

Jednoczesnie załączamy Apel naszego Związku, który został skierowany do władz Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i wszystkich ludzi dobrej woli.” /zał. nr 21/ Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na ww. temat.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że obowiązkiem wszystkich jest poparcie apelu i wyjaśnienie sprawy tych ludzi, których los do tej pory pozostaje nieznany.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż w przypadku tego rodzaju apeli, czy też uchwał wymowna jest jednomyślność Rady.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o poparcie apelu następującej treści: „ Rada Miejska w Augustowie apeluje do władz najwyższych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej
o wzmożenie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności przeprowadzenia Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 roku oraz odnalezienia miejsca pochówku Ofiar. Mimo upływu blisko 70 lat od popełnienia największej po II wojnie światowej zbrodni na Polakach, nazywanej „Małym Katyniem”, do dziś nie są znane przyczyny aresztowania, okoliczności egzekucji i jej miejsca oraz miejsca pogrzebania zamordowanych.

Popieramy starania Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 oraz Rodzin Ofiar dążące do odkrycia prawdy o losach osób uprowadzonych przez NKWD z terenu Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Suwalskiej
i Sokólskiej w lipcu 1945 roku. Badania naukowe nad zbrodniami komunizmu prowadzone obecnie przez polskich i rosyjskich historyków potwierdzają fakt istnienia dokumentów na ten temat w rosyjskich zasobach archiwalnych i dają nadzieję na odkrycie prawdy.

Apelujemy o podjęcie intensywnych działań celem odnalezienia miejsc tak ważnych dla Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej i społeczności lokalnych.” /zał. nr 22/

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że powinno się doprecyzować ww. apel i napisać, do kogo konkretnie jest kierowany, np. do Kancelarii Prezydenta, czy Kancelarii Premiera. Ogólne sformułowanie „do władz” jest zbyt ogólne. Pan Radny stwierdził, że z wypowiedzi Księdza Wysockiego, który podpisuje się pod tym wnioskiem, jednoznacznie wynika, że apel bardzo lekko został potraktowany przez Kancelarię Prezydenta i dlatego należy go skonkretyzować i dokładnie zapisać do kogo jest kierowany.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że na razie jest to tylko tekst apelu, natomiast przy wysyłaniu, w nagłówku, zostaną wpisane osoby, do których jest kierowany, m.in. do Prezydenta, Premiera, Dumy Rosyjskiej. Pani Przewodnicząca poprosiła o poparcie ww. stanowiska w głosowaniu. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni jednogłośnie, 13 głosami za poparli ww. apel
w zaproponowanym kształcie.

Ad. pkt 9

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. do wyrażenia opinii w sprawie TV „TRWAM”. Pani Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło odnośnie tej sprawy: „Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, zrzeszający Rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku, wraz z Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Augustowie, Kołem Związku Sybiraków w Augustowie i Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie, zwraca się do Państwa Radnych z inicjatywą podjęcia na najbliższej sesji Rady Miasta w Augustowie uchwały, względnie stanowiska w sprawie przyznania TV TRWAM prawa do cyfrowej emisji naziemnej na tzw. multipleksie.

Niniejsza inicjatywa z naszej strony jest podyktowana tym, aby konstytucyjna zasada pluralizmu była respektowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Na chwilę bieżącą Krajowa Rada łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieprzyznawanie TV TRWAM miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym. W ten sposób w naszej Ojczyźnie niszczy się prawo do swobodnego formułowania myśli i wyrażania poglądów w przestrzeni medialnej.

Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta w Augustowie – za przykładem innych samorządów w Polsce – wystąpi ze stosowną uchwałą względnie stanowiskiem wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby upomnieć się o należne prawa widzów TV TRWAM, która spełnia swoją misję, patronując środowiskom wolnościowym i niepodległościowym, które są reprezentowane w niniejszej odezwie, a ich racja stanu jest zawarta w słowach: Bóg + Honor + Ojczyzna.” /zał. nr 23/ Pani Przewodnicząca powiedziała, iż nie ma opinii w tej sprawie, ponieważ nie wie jakie były kryteria umieszczenia na multipleksie cyfrowym odpowiednich stacji telewizyjnych. Pani Przewodnicząca wyraziła wątpliwość, czy Rada Miejska ma kompetencje do tego, aby wyrażać opinię w tej sprawie, ponieważ TV TRWAM nie jest telewizją ani miejską, ani powiatową. Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na ww. temat.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż dziwi go ostatnia część wypowiedzi Pani Przewodniczącej, która mówi, że ww. sprawa nas nie dotyczy, ponieważ TV TRWAM nie jest telewizją lokalną. Równie dobrze można powiedzieć, że Ofiary Obławy Augustowskiej również nas nie dotyczą, ponieważ np. z rodziny Pana Radnego nikt nie był jej uczestnikiem. Pan Radny powiedział, iż możemy pójść przykładem samorządów w innych miastach, gdzie rady miasta, czy gmin jednogłośnie głosowały za taką uchwałą. Głosowała tak m.in. Rada Miejska w Świebodzicach, przy udziale głosów radnych z SLD i PO, gdzie nie było mowy o tym, że sprawa nas nie dotyczy. Pan Radny powiedział, że ww. sprawa jak najbardziej dotyczy i Radni w tej kwestii powinni być jednogłośni.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że, przed podjęciem głosowania Państwo Radni powinni poznać wszystkie szczegóły dotyczące tej sprawy, bo być może sprawa, jak mówił Pan Radny, nas dotyczy.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, iż TV TRWAM zarzucono, niestabilność finansową i ze względu na niepewność finansową
w przyszłości nie udziela się miejsca tej rozgłośni na multipleksie cyfrowym. Kuriozum sprawy polega na tym, że jeszcze miesiąc, czy dwa miesiące temu wszyscy mówili o tym, jakie to imperium finansowe zbudował Ojciec Tadeusz Rydzyk, a okazuje się, że jest to fundacja, której nie stać na utrzymanie się na multipleksie. Wiele środowisk, nie tylko rad miast, czy gmin wypowiedziało się na temat nietrafności tej decyzji. Nawet członkowie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wycofują się z tej niefortunnej decyzji ogłaszając drugi konkurs.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy TV TRWAM jest jedyną telewizją, której nie zapewniono miejsca na multipleksie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski potwierdził, że tylko TV TRWAM nie uzyskała miejsca na multipleksie cyfrowym. Miejsce takie zapewniono wielu niszowym telewizjom, o kiepskiej reputacji i kiepskich wynikach finansowych.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy wyniki finansowe Telewizji TRWAM są dostępne i są na tyle dobre, aby takie miejsce na multipleksie cyfrowym uzyskać? Pan Radny stwierdził, że przekazy medialne na temat imperium finansowego, a rzeczywiste wyniki to dwie różne sprawy. Pan Radny chciałby usłyszeć fakty.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że od jakiegoś czasu Dyrektor Finansowy TV TRWAM bywa na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu i udziela się mu tam głosu, celem przedstawienia, jak wyglądają finanse TV TRWAM. Pan Radny stwierdził, że decyzja podjęta przez KRRiT jest nietrafna, co potwierdzają nawet niektóre środowiska prawnicze. Miasto Augustów powinno pójść przykładem innych samorządów i zająć stanowisko popierające TV TRWAM.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że w tym wypadku Rada Miejska absolutnie nie jest kompetentna, aby podejmować stanowisko w ww. sprawie. Pan Radny stwierdził, że prowadzenie Telewizji TRWAM, jest takim samym przedsięwzięciem jak prowadzenie innej stacji telewizyjnej, czy radiowej.

Pan Radny Marcin Kleczkowskistwierdził, że idąc tym tokiem rozumowania Rada Miejska w Augustowie nie powinna zajmować się tematem Obławy Augustowskiej czy budowy obwodnicy Augustowa, ponieważ te sprawy nie leżą w naszej gestii. Telewizja TRWAM jest telewizją niekomercyjną, utrzymującą się z datków, dlatego nie jest prawdą, że ta telewizja funkcjonuje tak samo jak każda inna rozgłośnia telewizyjna czy radiowa.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że
z tego, co się orientuje sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego. Wyjaśniano tam kwestię, dlaczego kto inny jest wnioskodawcą w sprawie Telewizji TRWAM, a kto inny ją finansuje. Występowała tam pewna sprzeczność interesów.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, iż sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła właśnie TV TRWAM. Pan Radny stwierdził, że aby wypowiadać się w jakiejś sprawie powinno się ją śledzić na bieżąco.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż rozumie sprawę w ten sposób, że jeżeli KRRiT popełniła przestępstwo, czy działała niezgodnie z prawem i sprawa wpłynęła do sądu, to sąd tę kwestię rozstrzygnie. Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż nie widzi w tym przypadku, jaką rolę miałaby odegrać Rada Miejska?

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż w tym przypadku chodzi o wyrażenie stanowiska, tak jak uczyniły to np. Świebodzice, a nie
o rozsądzenie, czy powinno się udzielić koncesji na multipleksie.

Pan Radny Adam Wysocki stwierdził, że w tym przypadku stanowisko Rady Miejskiej nie jest obligatoryjne i każdy w swoim sumieniu rozstrzyga,
w jaki sposób wypowie się w ww. temacie. Pan Radny zaproponował zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania celem wyrażenia opinii
w sprawie.

Pani Radna Anna Urban poprosiła o zakończenie dyskusji i głosowanie celem wyrażenia opinii na ww. temat.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyraziła wątpliwość, czy Rada Miejska w ogóle powinna zajmować stanowisko w tej sprawie skoro sprawa nie należy do jej kompetencji.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że skoro sprawa znalazła się
w porządku obrad sesji to Rada Miejska powinna wyrazić na jej temat swoje stanowisko.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że nie przygotowano żadnego tekstu takiego stanowiska.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, iż ma przygotowany tekst takiego poparcia i może go odczytać.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła
o odczytanie tekstu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zaproponował, aby tekst stanowiska
w sprawie przyznania TV TRWAM prawa do cyfrowej emisji naziemnej na tzw. multipleksie brzmiał następująco: „Rada Miejska w Augustowie apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie miejsca na multipleksie TV TRWAM.”

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie treść zaproponowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wystąpieniem z apelem do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji o udzielenie miejsca na multipleksie TV TRWAM głosowało
5 radnych, 6 było przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Stanowisko w sprawie TV TRWAM nie zostało podjęte.

Ad. pkt 10

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. do zasięgnięcia opinii w sprawie Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w związku z tym, że Rada Miejska ustanowiła „Medal za zasługi dla miasta Augustowa” zawsze podczas Dni Augustowa taki medal był przyznawany szczególnie zasłużonym osobom czy instytucjom. W zeszłym roku nikt nie zgłosił wniosku o przyznanie medalu, dlatego ta sprawa nie była podnoszona na sesji Rady Miejskiej. Natomiast w tym roku wnioski w tej sprawie wpływają. Wniosek musi być złożony przynajmniej na dwa miesiące przed Dniami Augustowa. W skład Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” wchodzą, z urzędu: Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Augustowie. Do tej pory oprócz burmistrza i przewodniczącego w składzie Kapituły były trzy osoby: Pani Radna Ewa Perkowska, Pan Radny Wiesław Jeruć i Pan Radny Dariusz Górny. W związku z tym, iż osoby te są również radnymi w obecnej kadencji zapytała, czy zachodzi potrzeba zmiany składu osobowego Kapituły? Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie propozycji.

Pan Radny Adam Wysocki zapytał, czy w skład Kapituły może wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej?

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że Kapituła z pewnością działała bardzo dobrze i na pewno może działać w takim składzie jak dotychczas, jeżeli tylko jej członkowie wyrażą na to zgodę. W przypadku, gdyby jednak jej członkowie nie wyraziliby zgody na pracę w Kapitule można przeprowadzić losowanie jej nowego składu osobowego.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Pana Wiesława Jerucia nie ma już na sesji, ale wyraził on zgodę na pracę
w Kapitule. Pani Przewodnicząca zapytała Pana Radnego Dariusza Górnego czy wyraża zgodę na dalszą pracę w Kapitule Medalu. Pan Radny odpowiedział twierdząco. Pani Radna Ewa Perkowska musiała wcześniej opuścić obrady sesji, dlatego nie odpowiedziała, czy wyraża zgodę na dalszą pracę w Kapitule Medalu. Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnioskować o zmianę składu osobowego i ilościowego Kapituły Medalu?

Nikt z Państwa Radnych nie zgłosił żadnej propozycji, dlatego Pani Przewodnicząca uznała, iż Państwo Radni wyrażają zgodę na to, aby Kapituła Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” pracowała w dotychczasowym składzie. Kapituła Medalu w najbliższym czasie będzie miała swoje posiedzenie, przeanalizuje wnioski, które wpłynęły i zaproponuje Państwu Radnym projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

Ad. pkt 11

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. do wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarz Miasta celem wprowadzenia do tematu.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, iż zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą przedstawiciele: organizacji – w ilości 10 osób, Rady Miejskiej
w Augustowie – 4 osoby, oraz przedstawiciele burmistrza – 3 osoby. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie wyznacza Rada Miejska
w Augustowie, której Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi imienny wykaz radnych.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiejpoprosiła
o zgłaszanie kandydatów. Zaproponowała, aby Państwo Radni wskazywali po jednym kandydacie z każdego Klubu Radnych tak, aby nie trzeba było przeprowadzać głosowania.

Pani Radna Anna Urban zgłosiła kandydaturę Pana Radnego
Marcina Kleczkowskiego.

Pani Radna Anna Szałwińska zgłosiła kandydaturę Pani Radnej
Anny Dźwilewskiej.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zgłosiła kandydaturę Pani Radnej Anny Szałwińskiej.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie.

Ad.pkt 12

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelację dot. sprawy cmentarza Panią Annę Kowalczuk - Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że sprawa cmentarza nie jest sprawą nową. Został zbadany grunt na terenie przy ul. Rajgrodzkiej, ale nie nadawał się pod lokalizację ww. inwestycji. W związku z powyższym odbyły się badania drugiego terenu graniczącego z gruntami Gminy Augustów. Badania wypadły pozytywnie, więc teren nadaje się pod lokalizację nowego cmentarza. Lokalizacja nowego cmentarza będzie musiała być umieszczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie Miasto jest na etapie opracowywania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Augustowa, w którym musi być uchwalona zawarta wykonania na powyższy teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa nowego cmentarza jest na tzw. „dobrej drodze”, ale potrzeba na to czasu.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, w jakim okresie czasowym może to nastąpić?

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że trudno jest określić termin, ponieważ procedura uchwalania planów jest bardzo długa, niektóre są uchwalane w ciągu 2 lat, ale zdarzają się i takie plany, których proces uchwalania trwa 5 lat. Dlatego też nie wcześniej niż za 3 lata będzie można mówić o realizacji ww. inwestycji.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy nie zagrozi to brakiem miejsca na obecnym cmentarzu?

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM zwróciła uwagę, że oprócz cmentarza przy ul. Zarzecze istnieje także cmentarz w Studzienicznej, posiadający tereny pod jego poszerzenie - jest to ujęte w planie miejscowym. Stwierdziła, że obecnie w Augustowie nie ma problemu z brakiem miejsc do pochówku.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności wykonania skrzyżowania ulic: Brzostowskiego, Obrońców Westerplatte, Wypusty i Chreptowicza - dróg: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Wyjaśnił, że to nie jest tak, że Urząd Miejski nie zabiega o modernizację ww. skrzyżowania, ponieważ był przygotowany projekt na powstanie w tym miejscu rozjazdu. Niestety, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ osoba prywatna złożyła skargę z powodu wejścia na jej grunt. Obecnie na wystąpienia Urzędu Miejskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada, że w tej chwili sprawa nie może być załatwiona pozytywnie z powodu braku środków finansowych w budżecie. Natomiast zgodnie z sugestią Pana Radnego, Rada Miejska kieruje również swoją prośbę do Pana Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, aby popierał dążenia Miasta zmierzające do modernizacji ww. skrzyżowania.

Na interpelację Pani Radnej Krystyny Wilczewskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że budynki mieszkalne położone przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich stanowią majątek gminy.

Pani Radna Krystyna Wilczewska podziękowała za informację, że odpowiedź otrzyma na piśmie. Natomiast nie chodzi o to, czy są to budynki komunalne, tylko o sprawę wykupu mieszkań w blokach przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich. W związku z powyższym zapytała, jaki na tym tle, jest stan prawny ww. budynków? Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Na interpelację Pana Radnego Zbigniewa Huszczy odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że nie podjęto żadnej decyzji dotyczącej przekształcenia lub przekazania przedszkoli do prowadzenia przez podmioty zewnętrzne. W przypadku podjęcia ww. decyzji już dzisiaj Państwo Radni zajmowaliby się uchwałą dotyczącą likwidacji przedszkola. Nie były również podejmowane żadne decyzje związane z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 6. Burmistrz Miasta zwrócił się do Pana Romana Krzyżopolskiego - Kierownika Wydziału Edukacji UM o omówienie procesu likwidacyjnego.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UMwyjaśnił, że proces likwidacyjny jest bardzo złożony. To nie jest tak, że można dowolnie decydować o zakładaniu i likwidacji publicznych szkół i przedszkoli, ponieważ istnieje szereg szczegółowych uwarunkowań prawnych, które nie pozwalają samorządom swobodnie tym zarządzać. Jeżeli ma być zlikwidowana placówka, to proces likwidacyjny zaczyna się z rocznym wyprzedzeniem, ponieważ wymaga to opracowania szczegółowego planu, wymagane jest zawiadomienie rodziców. Każdy rodzic, opiekun prawny dziecka musi otrzymać informację o likwidacji placówki bez względu na to, czy jest to szkoła, czy przedszkole. Istnieje tylko jeden zapis prawny stanowiący o istnieniu umowy przekazującej do prowadzenia szkoły lub przedszkola, warunkiem jest obowiązująca w placówce ilość do 70 uczniów. Decyzja o likwidacji placówki należy do Rady Miejskiej, która mogłaby podjąć uchwałę w sprawie przekazania placówki stowarzyszeniu, osobie fizycznej, osobie prawnej. Taka sytuacja jest możliwa, natomiast w Augustowie takiej sytuacji nie ma i nie będzie, ponieważ w każdej placówce przedszkolnej znajduje się ponad 100 osób, a w najmniejszej publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 uczy się 120 uczniów. Kierownik Wydziału Edukacji UM poparł propozycję poświęcenia następnej lub kolejnej sesji Rady Miejskiej, albo jej części na omówienie wszystkich szczegółów dotyczących oświaty w Augustowie, przedstawienie procesu likwidacyjnego, struktury, kosztów. Na sesję byłyby zaproszone osoby, które są związane z oświatą.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą artykułu na temat uzdrowiska, który ukazał się w „Gazecie Współczesnej”. Wyjaśnił, że nie autoryzował tego artykułu i czasami zastanawia się, skąd pojawiają się takie wycinki. Natomiast rzeczywiście wypowiedział się, że „nic na siłę”, jeśli nie zmieni się ustawa o uzdrowiskach w kwestii zakładu przemysłowego, jeśli nie będzie możliwości przeforsowania w Ministerstwie Zdrowia propozycji stref uzdrowiskowych, które są w opracowywaniu. Chodzi szczególnie o strefę „C”, o której mówi się, że zgodnie z obecną definicją nie można w niej ulokować ani rozbudować żadnego zakładu przemysłowego. Dlatego warto byłoby zastanowić się w szerszym gronie nad kosztami uzyskanymi z tytułu bycia miastem uzdrowiskowym, czy pozyskane koszty są adekwatne do możliwości rozwojowych miasta.

Na interpelacje Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższych dniach, możliwe, że już w przyszłym tygodniu, zostanie podpisana umowa na przebudowę plaży miejskiej wraz z wyciągiem nart wodnych i budowę nowego amfiteatru. Na wykonawcę amfiteatru został rozstrzygnięty przetarg, w najbliższym czasie będzie podpisana umowa. Burmistrz Miasta zwrócił się do Pana Józefa Górskiego - Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska UM o przedstawienie zaawansowania prac związanych
z przebudową plaży miejskiej wraz z wyciągiem nart wodnych, przedstawienie sprawy podpisania umowy z Lokalną Grupą Rybacką, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM dodał, że procedury przetargowe związane z budową amfiteatru obejmowały wyłonienie wykonawcy robót, jak również pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Pan Burmistrz w dn. 28 lutego br. podpisał rozstrzygnięcia w wyniku, których wybrani zostali wykonawcy - firma z Augustowa Pana Stanisława Niedźwieckiego. Cena zaoferowana przez przedsiębiorcę wynosi 5.534.148,10 zł, natomiast nadzór pełnić będzie Pani Lucyna Chmielewska za cenę ok. 66.000 zł. W przyszłym tygodniu będą podpisane umowy z wykonawcami następnie, zostanie przekazany plac budowy i nastąpi rozpoczęcie inwestycji.

Pan Marcin Choroszewski - Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM przedstawił informację dot. renowacji terenów przy elektrycznym wyciągu nart wodnych. Poinformował, iż zakończył się proces oceny wniosków o dofinansowanie zadania i obecnie trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż przebudowanie mostków znajdujących na bulwarach nad rzeką Nettą nie jest takie proste, bo gdyby tak było, to zostałyby one właściwie wykonane przy okazji realizacji inwestycji. Pan Burmistrz obiecał, że przyjrzy się tej sprawie dokładniej i wspólnie z pracownikami zastanowi się, co można zrobić, aby ułatwić poruszanie się po bulwarach, szczególnie osobom na rowerach, czy wózkach.

Na interpelacje Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, iż przy okazji dostarczania decyzji o podatku od nieruchomości na 2012 r. /aby uniknąć dodatkowych kosztów/ mieszkańców powiadomiono o nowych zasadach wywozu nieczystości, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Pan Burmistrz zaproponował naliczanie tej opłaty w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących w gospodarstwie domowym, ponieważ ten sposób wydał mu się najbardziej trafny. Sposób naliczania tej opłaty nie jest jednak przesądzony i wszystkie propozycje będą analizowane. Pan Radny Marcin Kleczkowski proponuje, przyjąć naliczanie ww. opłaty w zależności od ilości zużytej wody. Pan Burmistrz zapytał, w jaki sposób naliczyć tę opłatę w przypadku, gdy ktoś nie ma w domu bieżącej wody? W ustawie najprawdopodobniej szykują się zmiany, ponieważ wpłynęło na ten temat kilka wniosków, dlatego trzeba będzie do sprawy powrócić. Obowiązkiem Burmistrza było poinformowanie mieszkańców o planowanych zmianach. Najlepszą sytuacją byłoby, gdyby ustawodawca dopuścił dwie formy naliczania tej opłaty, np. od ilości mieszkańców i od zużytej wody lub od ilości mieszkańców i od powierzchni. W tej chwili takie różnicowanie nie jest możliwe i trzeba przyjąć jeden ze sposobów naliczania.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o możliwość organizowania imprez komercyjnych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 to taka możliwość istnieje. Halę będzie można wynajmować pod wszystkie zawody sportowe.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM poinformował, iż w par. 6 ust. 11 umowy o dofinansowanie jest zapis, że „wnioskodawca zobowiązuje się nie zbywać i nie obciążać rzeczy
i praw nabytych w całości lub w części z dofinansowania, a także nie wynajmować ich i nie wydzierżawiać bez zgody Ministra na inne cele niż określone we wniosku, również po wykonaniu i zakończeniu robót.” Pan Kierownik wyjaśnił, iż wniosek o dofinansowanie dotyczył budowy hali sportowej, i jeżeli chodzi o wykorzystanie jej na cele sportowe to w tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Wykorzystanie hali na inne cele wymaga zgody Ministra.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że takie ograniczenia powodują pewne utrudnienia, jeżeli chodzi o wykorzystanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. W innych miastach takie obiekty sportowe są wynajmowane pod różnego rodzaju imprezy. Uzyskanie zgody Ministra zgody za każdym razem, kiedy chcemy taką halę wynająć, będzie kłopotliwe.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż wynajęcie hali za kwotę nieprzekraczającą wysokości poniesionych kosztów zawsze jest możliwe. Wówczas nie potrzebna jest zgoda Ministra.

Pan Burmistrz poinformował, iż nie podjął żadnej decyzji odnośnie likwidacji czy przekształcenia którejkolwiek z placówek oświatowych. Wspólnie natomiast podjęto decyzję, co do zdecydowanego ograniczenia kosztów. Cięcia kosztów być może spowodują, iż część osób straci pracę.
W związku z tym na następnej sesji, można spodziewać się obecności tych ludzi. Pan Burmistrz powiedział, że Miasto nie może nadal łożyć takich pieniędzy na oświatę, jak to miało miejsce dotychczas. Karta nauczyciela powoduje pewne ograniczenia, jeśli chodzi o dokonanie oszczędności. Przyrost kosztów, o których mówił Pan Radny spowodowany jest podwyżkami dla nauczycieli. Wszyscy dyrektorzy szkół przedstawią projekt zmian w oświacie, który obowiązywać będzie od 1 września. Prace nad tymi zmianami rozpoczęto wcześniej z tego względu, że jeśli okaże się, że propozycje dyrektorów nie przyniosą oczekiwanych oszczędności trzeba będzie podjąć kolejne kroki. Wówczas bardzo możliwe, że na tej sali Państwo Radni będą musieli wysłuchać osób, których te zmiany dotkną.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że pytał również
o to, czego w ciągu ostatnich lat udało się dokonać, żeby ten wzrost dotacji zahamować? Pan Radny stwierdził, że rozumie, iż zdaniem Pana Burmistrza ograniczenie nie było możliwe, ponieważ rosły pensje nauczycieli.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż wydatki były ograniczane, jednak w ocenie Pana Burmistrza były to zbyt małe ograniczenia, dlatego tegoroczne będą dość drastyczne. Pan Burmistrz przypomniał, iż pensum nauczycielskie wynosi 18 godzin, i opierając się tylko
o nie zachodzi konieczność wypłaty tzw. czternastki. W związku z tym dokłada się nauczycielom dodatkowe godziny, kosztem tego, że część z nich traci pracę. Ekonomia jest brutalna, ale niestety Miasto musi mieć środki finansowe na funkcjonowanie jednostek oświatowych.

Pan Burmistrz poinformował, iż MPEC „GIGA” sp. z o.o. posiada strategię rozwoju sieci ciepłowniczej i można się z nią zapoznać. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż moc przerobowa sieci ciepłowniczej była tylko taka, że można było dokonać jedynie podłączenia Szkoły Podstawowej Nr 2. Przekroje rur uniemożliwiły poprowadzenie sieci dalej. Podłączenie mieszkańców
ul. Rajgrodzkiej, byłoby możliwe po przebudowaniu sieci, co oczywiście znowu wiąże się z kosztami.

Na interpelację Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz odpowiedział, iż niestety nie można utrzymać szkół
w mieście jedynie z subwencji oświatowej. Nie ma szkół, które utrzymywałyby się tylko z subwencji, czego przykładem może być augustowska Szkoła Społeczna.

Pan Radny Tomasz Dobkowski w odpowiedzi oświadczył, iż chętnie przedstawi dokumenty potwierdzające, iż szkoły publiczne mogą utrzymywać się wyłączenie z subwencji oświatowej.

Na interpelację Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Wiesław Mursztyn – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie.

Pan Zastępca Komendanta stwierdził, iż na czerwonym świetle nie można przejeżdżać, o czym na pewno każdy wie. Takie postępowanie jest zagrożone karą grzywny. Na skrzyżowaniu Alei Kardynała Wyszyńskiego z ul. Tytoniową od początku roku nie było żadnych wypadków, natomiast zaistniały dwie kolizje drogowe.

Na interpelację Pani Radnej Małgorzaty Grygo odpowiedzi udzieliłPan Wiesław Mursztyn – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Augustowie.

Poinformował, iż na skrzyżowaniu ulic: 29 Listopada i Partyzantów od początku roku zaistniały dwie kolizje drogowe. Pan Zastępca Komendanta poinformował, średnio na zmianę, z ruchu drogowego, wyjeżdża jeden patrol, co oczywiście nie jest regułą. Można oczywiście takich patroli wysyłać więcej
i w zależności od potrzeby jest to czynione.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podkreślił, że współpraca z Komendą Powiatowej Policji w Augustowie układa się bardzo dobrze. Kolejnym newralgicznym miejscem na drodze jest skrzyżowanie ulic: Chreptowicza i Mickiewicza, gdzie przejeżdżanie samochodów na czerwonym świetle są nagminne.

Ad. pkt 13

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 13 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. Zapytała, czy są uwagi do protokołu?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, iż w protokole
z XI sesji Rady Miejskiej brakuje jego wypowiedzi dotyczącej NFZ. Ponadto brakuje wypowiedzi Pana Romana Krzyżopolskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu na temat tego, kto ponosi winę za brak kontraktów dla poszczególnych przychodni w Augustowie. Pan Radny Zygmunt Zawadzki również zgłosił, iż brakuje jego wypowiedzi.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zauważyła, iż wypowiedź Pana Romana Krzyżopolskiego została dość obszernie zapisana, dlatego nie rozumie, czego w tej wypowiedzi może brakować.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyjaśnił, że odpowiedź dotyczyła odpowiedzialności Prawa i Sprawiedliwości za brak kontraktów na usługi medyczne w Augustowie.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, iż w protokole z poprzedniej sesji brakuje jego wypowiedzi w sprawie odcinka ulicy Kwaśnej, który biegnie od ul. Młodości do ul. Rajgrodzkiej. Pan Roman Krzyżopolski odpowiedział, że ten odcinek drogi będzie budowany. Pan Radny zwrócił uwagę, iż tych wypowiedzi zabrakło w protokole.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zaproponował, aby ww. protokół przyjąć na następnej sesji po wprowadzeniu brakujących wypowiedzi, jeżeli faktycznie po przesłuchaniu nagrania okaże się, iż nie zostały one ujęte. Sprawę może wyjaśnić tylko odsłuchanie nagrania.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego, czy zgadza się, aby przyjąć ww. protokół
z zastrzeżeniem, że zostaną do niego wprowadzone jego uwagi?

Pan Radny Marcin Kleczkowskiodpowiedział, że chyba nie ma takiej potrzeby skoro praktykowano przyjęcie dwóch protokołów na kolejnej sesji. Pan Radny zgłosił wniosek formalny, aby głosowanie nad protokołem z obrad XI sesji Rady Miejskiej odłożyć do następnej sesji.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej na przyszłym posiedzeniu głosowało 7 radnych, nikt nie był przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym ustalono, iż protokół z obrad XI sesji przyjmowany będzie na XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Ad. pkt 14

Zapytania i wolne wnioski

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Księdzu Proboszczowi Mariuszowi Kozłowskiemu w związku z pismem, które wpłynęło do Rady Miejskiej w sprawie umożliwienia wykupu za 1% wartości działki, położonej w Augustowie przy ul. Mazurskiej z przeznaczeniem pod budowę Cerkwi Prawosławnej wraz z budynkiem administracyjnym.

Ksiądz Proboszcz Mariusz Kozłowski odczytał pismo, które złożył do wiadomości Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2012 r.: „W imieniu Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie zwracam się
z prośbą o możliwość wykupienia za 1% wartości działki nr 1947, położonej
w Augustowie przy ul. Mazurskiej z przeznaczeniem pod budowę Cerkwi Prawosławnej wraz z budynkiem administracyjnym.

W Augustowie były przed laty dwie cerkwie. Jedna w centrum miasta, została zburzona, druga zaś jest w posiadaniu Kościoła Rzymskokatolickiego
i służy jako Kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej.

W latach siedemdziesiątych władze miasta przyznały tymczasowo Kościołowi Prawosławnemu nieduży budynek – ruderę po zakładzie spawalniczym. Został on adaptowany na kaplice i są tam odprawiane nabożeństwa do dnia dzisiejszego. Budynek ten wymaga jednak remontu, ponieważ ściany popękały, a dach przecieka. Położenie świątyni w podwórzu jest bardzo niekorzystne, wieczorem zbierają się tu pijacy, narkomani, itp. załatwiając tu swoje potrzeby fizjologiczne. Tuż obok znajdują się budynki gospodarcze, w których sąsiedni mieszkańcy hodują gołębie. Jest to bardzo upokarzający stan dla nas Prawosławnych.

Augustów, jako miasto wypoczynkowe jest odwiedzane przez wielu ludzi, turystów i kuracjuszy, z całej Polski i nie tylko. Przyjeżdżają także wyznawcy Prawosławia, szczególnie w okresie letnim, którzy przychodząc na modlitwę do „Cerkwi”, widzą tak upokarzające warunki i pytają, dlaczego w tak pięknym mieście nie ma „prawdziwej Cerkwi”.

Od wielu lat Parafia nasza stara się o nowa lokalizację na budowę Cerkwi. Piętnaście lat temu Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa złożył wniosek o wskazanie terenu pod budowę prawosławnej świątyni. Obecny Arcybiskup Jakub oraz kolejni proboszczowie naszej parafii również ponowili tą prośbę. W 2006 r. teoretycznie wyżej wspomniana działka została wskazana na lokalizację nowej Cerkwi. Jednak pomimo wielu obietnic problem ten nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego, a my Prawosławni musimy nadal modlić się
w tak niegodnych warunkach.

Jeszcze raz zwracam się z prośbą o jak najszybsze załatwienie powyższej sprawy. Ufam, że prośba moja znajdzie zrozumienie u Pana Burmistrza i Rady Miejskiej.” /zał. nr 24/ Ksiądz Proboszcz powiedział, że Arcybiskup Wyznania Prawosławnego w Polsce chciał wystąpić o wypłatę odszkodowania za utratę cerkwi, które były w posiadaniu Parafii w Augustowie. Jednak kolejni Burmistrzowie i władze Miasta Augustowa obiecywały, że przekażą Parafii teren, na którym będzie mogła powstać Cerkiew. Pan Burmistrz obiecał, że działka wskazana w piśmie będzie przekazana na rzecz Parafii. Ksiądz Proboszcz powiedział, iż chciałby rozpocząć budowę Cerkwi jeszcze wiosną.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, ilu wiernych liczy Parafia Prawosławna w Augustowie?

Ksiądz Proboszcz Mariusz Kozłowski odpowiedział, że augustowska Parafia liczy około 50 wiernych. W rzeczywistości osób tych jest zdecydowanie więcej, ale nie chcą one uczęszczać do kapliczki zlokalizowanej na 30 m2. Kapliczka może pomieścić najwyżej 20 osób. Wiele osób w związku z tym woli pojechać do Cerkwi w: Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej, Bielsku Podlaskim czy Hajnówce. Ksiądz przypuszcza, że w przypadku, gdy Cerkiew zostałaby wybudowana wiernych byłoby więcej. W okresie letnim wielu turystów odwiedza Cerkiew Prawosławną w Białymstoku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż kilkukrotnie spotykał się z Księdzem Proboszczem Mariuszem Kozłowskim i rozmawiał z nim na temat lokalizacji nowej kaplicy. Na ul. Mazurskiej jest miejsce na Cerkiew, co przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pan Burmistrz podjął kroki zmierzające do przekazania tego terenu, nie zdając sobie sprawy z tego, że będą takie trudności ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi
o pozwolenie na wykonanie zjazdu z ul. Mazurskiej na działkę, gdzie planowana jest budowa Cerkwi. Po wielu wizytach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wygląda na to, że pozwolenie na ten zjazd zostanie udzielone. GDDKiA wystąpiła do właścicieli sąsiednich działek o pozwolenie na poszerzenie wjazdu. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że cała procedura przebiegnie pomyślnie i sprawę będzie można rozpatrzyć na korzyść Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

- z pismem Pana Andrzeja G. zamieszkałego w Augustowie, który zarzuca Panu Prezesowi PUK „KODREM”, iż nie dokonał naprawy anteny telewizyjnej
w ramach administrowania budynkiem. Pismo zostało skierowane do Rady Miejskiej i Kancelarii Premiera. Pani Przewodnicząca przekazała pismo do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi;

- z pismem Pana Ryszarda. Ł., w którym zwraca się z prośbą o udostępnienie adresów internetowych, telefonów i adresów zamieszkania wszystkich radnych Rady Miejskiej w Augustowie. Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż wspólnie
z Panią Krystyną Wierzbińską – Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego zastanowi się, czy takie dane może przekazać. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

- z zaproszeniem na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które rozpoczną się 1 marca 2012 roku w Kościele P.W. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku o godz. 16.00. Organizatorami uroczystości jest Okręgowy Zespół Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,
/zał. nr 25/;

- z pismem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który zachęca do prezentacji naszego regionu na imprezach targowo – wystawienniczych. Pani Przewodnicząca zachęcała wszystkich do wzięcia udziału w targach, których harmonogram stanowi załącznik do niniejszego protokołu, /zał. nr 26/.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż w nieprzyjętym protokole z poprzedniej sesji jest zapytanie Pana Radnego na temat kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Do tej pory Pan Radny takiej informacji nie uzyskał.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż jest przygotowany na przedstawienie informacji na temat kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie i taką informację Panu Radnemu przedstawi.

Pan Radny Marcin Kleczkowskipowiedział, iż chciałby otrzymać tą informację na piśmie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że ma tą informację na piśmie i o kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego poinformuje Pana Radnego.

Pan Radny Marcin Kleczkowski,w nawiązaniu do pisma z prośbą
o przekazanie danych Państwa Radnych stwierdził, iż nad stroną internetową Urzędu Miejskiego, należałoby popracować. Pan Radny stwierdził, że nie jest zagorzałym fanem internetu, jednak niektóre strony Urzędu Miejskiego bardzo trudno się otwierają. Pan Radny stwierdził, iż przyczyna może być format użyty do projektowania tych stron.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż kończy się umowa na stronę internetową Miasta. Obecnie Miasto jest w trakcie zmiany na nową stronę internetową i w najbliższym czasie ona powstanie. Pan Radny powiedział, że na razie jesteśmy związani umową i musimy jej przestrzegać. Pan Burmistrz poinformował, iż roczny koszt funkcjonowania Urzędu Miejskiego wynosi 6 346 438,39 zł. Kwota ta dotyczy wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że kiedyś na posiedzeniu jednej z Komisji Rady Miejskiej padła inna kwota i była ona znacznie wyższa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż podał koszty utrzymania Urzędu Miejskiego za 2011 rok.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż oczekiwał trochę innej odpowiedzi na swoją interpelację dotyczącą funkcjonowania oświaty w mieście. Pan Radny zapytał, czy Wydział Edukacji UM podjął jakieś działania, aby za wyrównanie wypłacone nauczycielom na początku 2012 r. otrzymać od nich
w zamian deklarację wzięcia dodatkowych zajęć. Pan Radny zapytał, czy sprawa wyglądała jednak w ten sposób, że nauczyciele wzięli po 2 000 zł wyrównania bez oczekiwania z naszej strony świadczenia jakiejkolwiek pracy?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że chciałby w tym miejscu przytoczyć wypowiedź dyrektora jednej ze szkół, który stwierdził, że jest zadowolony, bo ubyło dzieci, a utrzymał stan etatowy nauczycieli. W wyniku takiego postępowania zachodzi potrzeba wypłaty tzw. czternastek. Pan Burmistrz oświadczył, że nauczyciele w wyniku wprowadzanych zmian będą pracować minimum po 22 – 23 godziny tygodniowo, a nie po 18 jak to miało miejsce dotychczas. Zmiany te są potrzebne po to, aby nie było konieczności wypłacania tzw. czternastek.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż toczy się postępowanie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Augustów. Pani Przewodnicząca przypomniała, że w ubiegłym roku zaskarżona została uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne, /zał. nr 27/

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału UM powiedział, że co roku podejmowana była uchwała w sprawie opłat za przedszkola. Rodzice interweniowali w sprawie dotyczącej poboru opłaty stałej. Samorządy przyjęły sposób naliczania opłat za przedszkola zasugerowany przez Urząd Wojewódzki. Rada Miejska w Augustowie w kwietniu 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przedszkola i w tamtym roku Nadzór Wojewody jej nie uchylił, ani nie znalazł w niej żadnego uchybienia. Prokurator Okręgowy
w Suwałkach wystosował skargę na tę uchwałę o jej całkowite unieważnienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnie tę skargę
7 marca 2012 r. Sytuacja ta dotyczy wszystkich samorządów z naszego terenu.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała Państwa Radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 29 grudnia 2011 r., która po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie nr X/69/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości postanowiła umorzyć to postępowanie, /zał. nr 28/

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zapoznał Państwa Radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
31 stycznia 2012 r., która po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie nr XI/78/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustów na lata 2012 – 2021, postanowiła uznać, iż podjęto ją z istotnym naruszeniem prawa, /zał. nr 29/. Pan Burmistrz poinformował, iż w najbliższym czasie Państwo Radni otrzymają nowy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. / zał. nr 30, 31/

Pan Radny Tomasz Dobkowski z racji tego, że nasza gmina jest najbiedniejsza w regionie zaproponował utworzenie Komisji ds. Rozwoju Miasta Augustowa. Pan Radny proponował, aby wszyscy w końcu zajęli się sprawami, które są naprawdę ważne. Działania takie być może spowodują, że
w najbliższym czasie będziemy mogli sobie pozwolić na mniejsze „zaciskanie pasa”, a w miejsce tego pozwolimy sobie na większy rozwój. Obecnie Rada Miejska zajmuje się takimi sprawami jak przesunięcie z budżetu środków finansowych np. na patelnię dla przedszkola. Komisja Rozwoju Miasta Augustowa zajmie się opracowywaniem strategii rozwoju naszego miasta. Dotychczasowe działania spowodowały, że Miasto się nie rozwija, można nawet zaobserwować coś absolutnie przeciwnego. Przyczyną takiej sytuacji mogą być źle podjęte decyzje jeszcze kilkanaście lat temu. Augustów ma lasy i jeziora, jeżeli chodzi o walory przyrodnicze konkurujemy z Grecją, Grecja tymczasem bankrutuje. Pan Radny stwierdził, że w dotychczasowych opracowaniach być może wskazano błędne kierunki rozwoju. W skład Rady Miejskiej wchodzą osoby, które zajmują się biznesem i nie są w pełni wykorzystywane. Pan Radny proponuje powołanie Komisji, w której skład mogliby wejść wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia w kwestii rozwoju naszego Miasta. Pan Radny zauważył, że po uchwaleniu nowego Statutu Rady Miejskiej utworzenie nowej Komisji Rady Miejskiej nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż na terenie Miasta działa Rada Gospodarcza, którą należałoby reaktywować. Do pracy w Radzie delegowano z Miasta osoby bardzo reprezentatywne.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że wstydzi się za tą Radę, jeżeli rzeczywiście taka jest. Pan Radny stwierdził, że przedstawiciele Miasta oddelegowani do Rady Gospodarczej być może reprezentują, ale z pewnością nic nie jest robione. Komisja Rozwoju Miasta Augustowa mogłaby pełnić funkcję doradczą Burmistrza, aby Burmistrz nie bał się podejmować decyzji, które wynikają z czystej logiki, a nie z politycznych, czy innych układów. Miasto Augustów nie ma w tym względzie nic do stracenia, bo znajduje się na samym końcu.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała Panu Radnemu złożenie wniosku formalnego w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zauważył, iż wskaźnik biedy w naszym regionie był wyliczany po uwzględnieniu, wynagrodzeń, jakie są płacone pracownikom w poszczególnych miejscowościach.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, iż nie powinno się „zamiatać pod dywan” problemów naszego Miasta. Mówi się o 70 lokalach komunalnych, z których mieszkańcy za chwilę będą zgłaszać protesty i skargi na burmistrza. Brakuje środków na cokolwiek. Dopóki nie znajdą się pieniądze spotkania
w Komisjach Rady Miejskiej, będą bezcelowe. Pan Radny stwierdził, że trzeba wykorzystać potencjał wśród Radnych i postarać się coś wspólnie wypracować. W przeciwnym wypadku Pan Radny nie widzi sensu bycia nadal w tej Radzie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż dziwią go słowa Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, ponieważ Pan Radny jest wśród większości Radnych, którzy popierają działania Pana Burmistrza. Pan Radny głosował za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi i za uchwaleniem takiego, a nie innego budżetu. Jak w takiej sytuacji Pan Radny może mówić, że się teraz wstydzi? Pan Radny zauważył, że należałoby przerwać obrady sesji, ponieważ brakuje na sali quorum. W związku z tym sesja nie może zostać zamknięta.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, jakie są koszty wynagrodzeń
i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego? Pan Radny stwierdził, że zasmuciła go wypowiedź Pana Romana Krzyżopolskiego, który stwierdził, że będą podejmowane pewne kroki celem zmniejszenia kosztów ponoszonych corocznie na oświatę w naszym mieście. Do tej pory ten problem w ogóle nie był poruszany. Pan Radny wskazał na problem zbyt małej ilości dzieci. Pan Radny stwierdził, iż w spotkaniu na temat oświaty powinno wziąć udział jak najwięcej osób, po to, aby wypracować najlepsze kierunki. Na pewno przykrym będzie głosowanie, aby zdecydować, że np. co 10 osoba musi odejść. Pan Radny stwierdził, że życie w tym względzie niestety bywa brutalne. Pan Radny stwierdził, że jeżeli następne sesje Rady Miejskiej będą trwały tak długo to Pan Wiceprzewodniczący powinien odciążać od obowiązków Panią Przewodniczącą i od czasu do czasu ją zastępować i prowadzić obrady. Pan Radny zaproponował, aby co trzecią sesję prowadził Pan Wiesław Jeruć.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Panu Radnemu za okazaną troskę. Pani Przewodnicząca potwierdziła, że faktycznie na sesji brakuje quorum, ale wszystkie uchwały zostały już przegłosowane, dlatego nic nie soi na przeszkodzie, aby zamknąć obrady sesji Rady Miejskiej.

Ad. pkt 15

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XII sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Joanna Lisek/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-04-20