Protokół nr XX/12 z obrad sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 30.11.12

następnej, sesji i dołączyć do głosu oburzenia na temat ustawy
i zaproponowanych w niej rozwiązań.

Pani Radna Joanna Lisek powiedziała, że Pan Burmistrz powinien przygotować propozycje takiego stanowiska, a Państwo Radni na następnej sesji wybiorą jedno z nich.

Pan Radny Bogusław Samel poparł głos Pani Radnej Joanny Lisek, żeby do 15.12.2012 r. przygotować warianty uchwał „śmieciowych”, i jeżeli Państwo Radni się z nimi nie zgodzą wówczas można wystąpić z protestem.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wniósł o wystawienie Pocztu Sztandarowego Rady Miejskiej w Augustowie na uroczystość odsłonięcia „Pomnika ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej” w dniu 9 grudnia 2012 r.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że w czasie przerwy Komisja Rewizyjna RM częściowo ukonstytuowała się i na Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybrany został Pan Radny Jerzy Dobrowolski. Następnie zapoznała Państwa Radnych
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z odpowiedzią Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację Pani Poseł Bożeny Kamińskiej w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej nr 61 w „Programie budowy dróg i autostrad na lata 2014 – 2020”, /zał. nr 16/

- z prośbą Kupców z Augustowa o zaproszenie ich na sesję Rady Miejskiej
w Augustowie, która m.in. będzie poświęcona ustaleniu stawki o tzw. opłacie targowej – chodzi o to, aby nie pobierać opłaty targowej od kupców, którzy handlują w miejscach, za które i tak muszą uiszczać opłaty za dzierżawę,
/zał. nr 17/. Pani Przewodnicząca odczytała odpowiedź Pana Burmistrza, który informuje, iż w roku 2013 nie przewiduje wzrostu stawek opłaty targowej,
/zał. nr 18/;

- z pismem Pacjentów NZOZ Medycznego Centrum Diagnostyczno – Leczniczego L.S. Kisiel przy ul. Jaćwieskiej 18 w Augustowie, w którym kategorycznie żądają modernizacji i naprawy ul. Jaćwieskiej – pismo podpisało 988 osób, a właścicielem drogi jest Powiat Augustowski, /zał. nr 19 – plik dokumentów/. Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w ww. sprawie?

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest zmuszony jeździć tą ulicą codziennie i faktycznie jej stan jest fatalny, ale sprawa powinna zostać skierowana do Starosty Augustowskiego, ponieważ droga jest własnością Powiatu. Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że ta ulica powinna być wyremontowana jako jedna z pierwszych, obecnie budowana jest na niej apteka, przychodnia dziennie przyjmuje wielu pacjentów, a zimą, kiedy zalegają na niej zwały śniegu trudno jest przejechać samochodem czy przejść pieszo, nie ma również miejsc parkingowych.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że na ww. pismo mieszkańców i użytkowników ul. Jaćwieskiej odpowiedział również Powiatowy Zarząd Dróg, który informuje, iż nie jest
w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania z uwagi na ograniczone środki finansowe, i jego realizacja byłaby ewentualnie możliwa przy zastosowaniu dotychczas obowiązującej zasady, że wszystkie zadania prowadzone na drogach powiatowych były realizowane wspólnie przez dwa samorządy i przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odniesienie się do pisma Powiatowego Zarządu Dróg.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że na początku sesji państwo Radni podjęli uchwałę zgodnie, z którą zaciągnięty zostanie kredyt, który potrzebny jest do partycypacji w kosztach budowy ulic: Młodości i Kwaśnej. Pan Burmistrz powiedział, że nie może tak być, że Miasto, kosztem swoich zadań i swoich dróg, będzie współfinansowało budowę dróg powiatowych. Przede wszystkim należy zadbać o własne drogi. Pan Burmistrz stwierdził, iż rozumie problem, i możliwość wspófinansowania zawsze można rozważać. Pan Burmistrz poinformował, że Starostwo Powiatowe, w związku
z ograniczeniami finansowymi, w 2013 r. nie złożyło wniosku o realizację zadania z tzw. „schetynówek”.

Pan Radny Bogusław Samel stwierdził, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, umieszczanie miejskich przystanków autobusowych na ulicach, które należą do powiatu, jest niezgodne z prawem. Pan Radny poparł Pana Burmistrza
i stwierdził, że Miasto powinno myśleć o sobie, ponieważ o Mieście Powiat nie myśli. Pan Radny stwierdził, że nie powinno się realizować nie swoich zadań, jeżeli nie mamy na to środków finansowych, a ponadto nasze potrzeby są tak duże, że nie potrafimy ich zaspokoić. Pan Radny stwierdził, że jeżeli Starostwo zaproponuje, że dofinansuje zadanie w 90% jego wartości wówczas będzie można nad sprawą się zastanowić i dołożyć 10%. Pan Radny obiecał, iż dostarczy do Urzędu orzecznictwo sądowe, o którym wcześniej wspomniał, ponieważ w takich sprawach wydano już wyroki.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła kolejną korespondencję, kierowaną do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym informuje, że w dniu
27 listopada 2012 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, na którym badana będzie uchwała Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2023 i podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego, /zał. nr 20/;

- z pismem Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska Falkowscy s.c., w którym zwrócono się z prośbą o objęcie strefą A działki nr 1/41 przy ul. Zarzecze w związku z prowadzoną tam działalnością sanatoryjną, /zał. nr 21/;

- z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, /zał. nr 22/;

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zauważył, że zarzut do Państwa Radnych, że do tej pory nie zajęli stanowiska w sprawie stref jest bezzasadny, ponieważ aby Państwo Radni mogli zająć takie stanowisko to najpierw na takie zmiany musi zgodzić się Ministerstwo Zdrowia. Pan Burmistrz powiedział, że na najbliższej sesji Państwo Radni będą się takim stanowiskiem zajmować i dotyczy ono wniosku, który złożył do Burmistrza augustowski Szpital o wyłączenie terenu Szpitala ze strefy A. Z takim wnioskiem Pan Burmistrz był w Ministerstwie Zdrowia i uzyskał jego uzgodnienie. Następnie powiedziano, że Miasto powinno wystąpić z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie, taki wniosek został już opracowany i złożony do Ministerstwa Zdrowia i w ciągu 2 miesięcy wpłynęła decyzja o wyłączeniu ze strefy A terenu Szpitala, aby umożliwić wybudowanie tam lądowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego. Wracając do sprawy Przychodni Falkowscy Pan Burmistrz powiedział, że wielokrotnie był w tej sprawie
w Ministerstwie Zdrowia, gdzie z naszej strony zaproponowano włączenie do strefy A nieruchomości Przychodni, niestety ta propozycja nie uzyskała akceptacji. W związku z tym szukano innego rozwiązania na przykładzie Sopotu, gdzie funkcjonują trzy strefy ochrony uzdrowiskowej zaproponowano wyznaczenie strefy A1, na działce Przychodni, ale niestety na takie rozwiązanie Ministerstwo Zdrowia również się nie zgodziło uzasadniając to tym, iż jest to zbyt mały teren. Pomimo sprzeciwu Ministerstwa wniosek o utworzenie strefy A1 został złożony, ale Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nie wyraziło na to zgody. Ministerstwo zgodziłoby się jedynie na włączenie do strefy A1 całej ulicy Zarzecze, na co z kolei nie wyrazili zgody jej mieszkańcy na specjalnie zorganizowanym spotkaniu. Pan Burmistrz poinformował, że uczestniczył w konferencji poświęconej uzdrowiskom zlokalizowanym w Polsce północno – wschodniej i jeszcze raz na tej konferencji próbował przekonać przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, aby wyrazili zgodę na ustalenie mniejszej strefy A1, niestety bezskutecznie. Pan Falkowski wielokrotnie skarżył się, że przez fakt, iż jego Przychodni nie włączono do strefy A, nie może zarejestrować prowadzenia działalności, ale okazało się, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zarejestrował działalność gospodarczą na prowadzenie usług rehabilitacyjnych. Pan Falkowski chce zarejestrować Sanatorium Lecznictwa Uzdrowiskowego, ale na prowadzenie takiej działalności nie może uzyskać zgody. Pan Falkowski myli pojęcia usług lecznictwa uzdrowiskowego z usługami rehabilitacyjnymi. W piśmie wspomniano również o planie miejscowym ulicy Zarzecze, do którego zgłaszano uwagi, które w większości zostały przyjęte i są nanoszone do planu przez projektantów. Plan ponownie zostanie wyłożony do wglądu i będzie można wnosić do niego uwagi, ale powinny być one przemyślane.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że nie do końca prawda jest, że strefa A nakłada, aż tak restrykcyjne ograniczenia, jeżeli chodzi
o dysponowanie nieruchomościami. Powinno się w końcu jednoznacznie rozstrzygnąć tą kwestię, ponieważ właściciel Przychodni Falkowski nie zwracał by się tyle razy do Rady Miejskiej o poszerzenie strefy A. Rada Miejska nie wyraża zgody na rozszerzenie strefy A na ul. Zarzecze, ponieważ wiąże się to
z ograniczeniami w dysponowaniu nieruchomością. Pojawiły się też głosy, że te ograniczenia nie są jednak, aż tak duże, ponieważ są one do pokonania przez każdego właściciela działki, domu, itd..., po spełnieniu określonych formalności.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
powiedziała, że jeżeli chodzi o właścicieli domów mieszkalnych i kwestię rozbudowy tych domów, ponieważ ta sprawa budzi najwięcej kontrowersji, to sprawa wygląda następująco. Właściciele gruntów terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, którzy byli właścicielami przed zmianą ustawy, czyli przed rokiem 2005, i są obecnie właścicielami, mają prawo do rozbudowy. Właściciele, którzy nabyli nieruchomość w 2006 r., nawet w formie darowizny, już takiej możliwości nie mają, gdyby to była strefa A. Ustawodawca uchwalił przepis przejściowy dla właścicieli obiektów już istniejących, ale w sytuacji, gdy własność się zmieniła lub zmieni się właściciel nie ma możliwości rozbudowy takiego obiektu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyraził wątpliwość, czy na spotkaniu Pana Burmistrza z mieszkańcami powyższy fakt został jednoznacznie powiedziany.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na spotkaniu z mieszkańcami ul. Zarzecze powiedziano wszystko, i po usłyszeniu wszystkich faktów, mieszkańcy głosowali czy chcą rozszerzenia strefy A o ich ulicę. Wszyscy mieszkańcy bez wyjątku byli temu przeciwni.

Pan Radny Bogusław Samel wyraził zdziwienie, że przedstawiciele augustowskich mediów nie dotrwali do końca sesji Rady Miejskiej, kiedy poruszane są tak ważne sprawy. Pan Radny stwierdził, że wypowiedź Pani Kierownik, krótka i rzeczowa, powinna zostać wydrukowana w prasie, aby mieszkańcy mogli w końcu dowiedzieć się prawdy.

Ad. pkt 12

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XX sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyli:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Wiesław Jeruć/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-12-28

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-12-28