Protokół nr XXI/12 z sesji RM w Augustowie z dn. 17.12.2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12

z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 17 grudnia 2012 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- dyrektorzy spółek komunalnych,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.05

i zakończono o 12.01

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2012 rok;

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c) zwolnień w podatku od nieruchomości;

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

e) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej;

f) podziału Gminy Miasta Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

g) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów;

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

i) podziału Gminy Miasta Augustów na sektory;

j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;

k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

ł) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat oraz trybu pobierania opłat;

m) przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku;

n) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego
i podatku leśnego na 2013 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji RM z 30 i 31.10.2012 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: zaproszonych gości, Państwa Radnych, Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska –Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek o skreślenie
z porządku obrad pkt od 5g do5l, ponieważ w dalszym ciągu brakuje informacji na temat gospodarki śmieciami w mieście.

Pan Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że 15 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Pana Burmistrza
z Radnymi i Prezesem PT „Necko”. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Państwo Radni mają czas na podjęcie uchwał związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście do końca stycznia 2013 r.. To zagadnienie trzeba dokładnie przeanalizować i omówić, po uzyskaniu niezbędnych informacji,
a dopiero później podejmować tak ważne sprawy.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego o wykreślenie z proponowanego porządku obrad pkt od 5g do 5l. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętą zmianą, pozostałe podpunkty pkt 5 ulegną przesunięciu w górę. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa
z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 30.11.2012 r. do 10.12.2012 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Marcin Kleczkowskizgłosił interpelację dotyczącą bezczynności służb miejskich, jeżeli chodzi o odśnieżanie miasta. Pan Radny stwierdził, że w miastach cywilizowanych, takich jak np. Białystok odśnieżanie trwało już od soboty, a w Augustowie, zwłaszcza jeżeli chodzi o chodniki, zaczęło się ono dopiero dzisiaj. W wielu miejscach na terenie miasta nie można wyjechać na ulicę, i pomimo zimowych opon nie można było dostać się do pracy, czy wyjechać np. z ul. Nadrzecznej na ul. Mostową, nie mówiąc już o możliwości wyjazdu z innych bocznych ulic. Pan Radny zapytał, jak jest zaplanowane odśnieżanie Miasta w przypadkach obfitych opadów śniegu, tak jak to miało miejsce w ostatni weekend?

Pan Radny poprosił o zbadanie, czy spółka miejska mogłaby być traktowana jako komunalna, i której bezprzetargowo można by zlecić wywóz nieczystości z terenu miasta. Pan Radny zauważył, że Miasto posiada 49% udziałów w PT „Necko” Sp. z o.o. i czy w tym wypadku Spółka ta mogłaby być traktowana jako komunalna? Ponadto Augstowskie TBS posiada w niej 50% udziałów, a wiadomo przecież, że właścicielem Augustowskich TBS w 100% jest Miasto. Pan Radny poprosił o odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź powinna zawierać opinię prawnika.

Pan Radny zgłosił interpelację dotyczącą publikacji prasowej na temat pracy w nadgodzinach wicedyrektorów w Zespole Szkół Samorządowych
w Augustowie. Pan Radny poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie informacji o ilości nadgodzin wicedyrektorów czy dyrektorów w całym roku szkolnym.

Pan Radny zgłosił interpelację dotyczącą świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych, która jest przepełniona, ponieważ dysponuje tylko jedną salą. W pozostałych dwóch salach, którymi jeszcze dwa lata temu świetlica dysponowała umieszczono dwa oddziały przedszkolne. Pan Radny zapytał ilu nauczycieli zatrudnionych jest w świetlicy i w jakim wymiarze godzinowym?

Pan Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na ww. interpelacje na sesji, ale również na piśmie.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, gdzie odprowadzane są znaczone pieniądze pochodzące ze sprzedaży wszystkich towarów na fundusz recyklingu? Na sobotnim spotkaniu na to pytanie Pan Radny nie uzyskał odpowiedzi, chociaż skierował je do Pana Jerzego Demiańczuka – Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza. Warto zainteresować się tym tematem, ponieważ Miasto będzie musiało zapłacić firmie, która ten recykling będzie wykonywała.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała Pana Burmistrza jak ma zamiar ustosunkować się do artykułu z ostatniego wydania „Przeglądu Powiatowego”
w sprawie oskarżania i pomawiania pracowników Urzędu Miejskiego? Pani Radna stwierdziła, iż odnosi wrażenie, że Pan Burmistrz nie broni swoich pracowników.

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Radna Joanna Lisek stwierdziła, że w projekcie uchwały w ww. sprawie była mowa o zaciągnięciu kredytu w kwocie 1 mln zł. Pani Radna zapytała, czy Miasto otrzymało już ten kredyt?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że trwają rozmowy z bankami i wygląda na to, że Miasto otrzyma kredyt.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/152/12 została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Radna Joanna Lisek poinformowała, że na sobotnim spotkaniu poświęconym podatkom i opłatom lokalnym padło stwierdzenie, że jeżeli podatki pozostaną na tegorocznym poziomie to w budżecie Miasta na 2013 r. będzie mniej o 500.000 zł. Pani Radna zapytała, jaki skutek w budżecie Miasta przyniesie obniżenie o 6 gr. zaproponowanej kwoty podatku od nieruchomości, jeżeli chodzi o nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że taka obniżka to skutek rzędu 22.000 zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że proponuje się podniesienie podatków i opłat lokalnych o wzrost inflacyjny, czyli o 4%. Pan Burmistrz stwierdził, że gdyby chodziło o wzrost dochodów Miasta w przyszłym roku o 500.000 zł to można by jeszcze z takiej podwyżki zrezygnować. Pan Burmistrz poinformował, że kolejnym skutkiem nie podniesienia podatków będzie również pomniejszona o 1 mln zł subwencja
z budżetu państwa, stąd propozycja podniesienia podatków o 4%. Pan Burmistrz poinformował, że nie we wszystkich pozycjach proponuje się wzrost podatków
i opłat lokalnych o 4%, proponuje się nawet pozostawienie ich na tegorocznym poziomie. Pan Burmistrz stwierdził, że stawka podatku od nieruchomości
w lokalach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest najniższa w regionie, m.in dlatego w Augustowie warto będzie rozpocząć prowadzenie takiej działalności. Pan Burmistrz poprosił o przyjęcie zaproponowanych w uchwale stawek podatkowych.

Pan Radny Dariusz Górny poprosił o ogłoszenie 5 minutowej przerwy
w obradach sesji.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że będzie głosował przeciw podwyżce podatków. Pan Radny stwierdził, że argumenty Pana Burmistrza i Pani Skarbnik przedstawione na sobotnim spotkaniu jak najbardziej do niego przemawiają, i wygląda na to, że podwyżki są nieuniknione, ponieważ Miasto otrzymałoby o wiele niższą subwencję z budżetu państwa. Pan Radny powiedział, że Pan Burmistrz poprosił go o poparcie zaproponowanych podwyżek podatków, a z drugiej strony, kiedy to Pan Radny zwraca się do Pana Burmistrza z mniejszymi sprawami jego głos jest ignorowany. Sprawy dotyczyły m.in.: oświetlenia, prowadzonych inwestycji, itd... Wielokrotnie członkowie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej byli zaskakiwani decyzjami Pana Burmistrza i w tych sprawach Pan Burmistrz nie potrzebował słuchać głosu Pana Radnego, a dzisiaj chce poparcia niepopularnej decyzji. Mieszkańcy muszą płacić podatki, a nawet taka rzecz jak odśnieżanie Miasta nie jest załatwiona i na dzisiejszej sesji miały by być one jeszcze podniesione? Pan Radny stwierdził, że skoro Pan Burmistrz nie potrafi okazać zrozumienia to na zasadzie wzajemności Pan Radny również takiego zrozumienia Panu Burmistrzowi nie okaże.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zauważyła, że cała sprawa nie dotyczy tylko Pana Burmistrza, ale również wszystkich Państwa Radnych, bo to oni głosują nad projektami uchwał
w sprawie podatków.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli nie będzie pieniędzy z podatków to nie będzie również włączonego światła i nie będą realizowane żadne inwestycje. W sytuacji, gdy podatki nie zostaną podniesione Miasto straci 1,6 mln zł. Jeżeli takiej kwoty w budżecie Miasta zabraknie wówczas trzeba będzie zabezpieczać potrzeby oświaty, pomocy społecznej czy innych, ale w ramach posiadanych środków finansowych. Miasto nie ma możliwości brania w nieskończoność kredytów, ponieważ trzeba je również spłacać. Pan Burmistrz poprosił Państwa Radnych o podjęcie uchwał podatkowych, ponieważ proponowane podatki są najniższe w Województwie Podlaskim.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że często chodzi też
o sprawy, które nie wiążą się z kosztami dla Miasta.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach sesji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, wznawiając obrady po przerwie, otworzyła dyskusję na temat projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Dariusz Górny zauważył, że dochody z podatków najłatwiej pozyskać i dochody te są potrzebne, aby Miasto mogło się rozwijać. Pan Radny stwierdził, że nieprawdą jest, iż zaproponowana na 2013 r. wysokość podatków jest najniższa, jeżeli chodzi o okoliczne miejscowości, ponieważ to właśnie Augustów ma podatki ustalone na najwyższym poziomie.
W Zambrowie np. stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wynosi 62 gr a u nas 70 gr., Hajnówka – 67 gr., Suwałki – 63 gr. Podatki służą rozwojowi, ale nie mogą być jedynym i najważniejszym źródłem dochodu i oczywiście trzeba je podnosić, ale nie o taką wysokość

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zauważył, że
w Augustowie nie wprowadzono podatku od wód opadowych z placów, parkingów, który to podatek ustalono w innych miejscowościach. Pan Burmistrz poinformował, że stawka podatku od nieruchomości za powierzchnie budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest najniższa
w województwie i np. w Białymstoku wynosi 22,36 zł za 1m2, W Suwałkach 22,04 zł, w Ełku 22,23 zł, w Grajewie 22,47 zł. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że w miejscowościach, które mają niższe stawki podatku od nieruchomości wprowadzono podatek od wód opadowych i obowiązuje on np. w Suwałkach.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nie została podjęta, ponieważ 4 radnych głosowało za, 9 było przeciw,
a 7 wstrzymało się od głosu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że
w wyniku takiej decyzji Państwa Radnych z przyszłorocznego budżetu trzeba będzie wykreślić zadania na 2 mln zł. W najbliższym czasie trzeba będzie zdecydować o zamknięciu jednej szkoły, ponieważ nie wystarczy środków finansowych na funkcjonowanie na takim poziomie jak dotychczas. Pan Burmistrz oświadczył, że wypowiedział te słowa, aby Państwo Radni mieli świadomość konsekwencji nie podjęcia uchwały o ustaleniu podatku od nieruchomości.

Pani Radna Joanna Lisek stwierdziła, że etap zastraszania i stawiania pod ścianą wszyscy mają już za sobą a Radni czekają na propozycje Pana Burmistrza.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że o tym, że Pan Burmistrz nosi się z zamiarem, czy planuje zamknięcie jednej ze szkół mówił już wcześniej. Pani Radna powiedziała, że tym bardziej zdanie wypowiadane w tym momencie jest nie na miejscu. Pani Radna zgodziła się z Panią Radną Joanną Lisek, że Pan Burmistrz próbuje postawić Radnych pod ścianą, ale nie jest to ten etap. Pani Radna poprosiła Pana Burmistrza, aby Radnych nie obarczał odpowiedzialnością za swoje błędy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nikogo nie chce zastraszyć tylko mówi o skutkach, jakie niesie za sobą decyzja Państwa Radnych.

Ad. pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o mówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/153/12 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o mówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/154/12 została podjęta 7 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5e

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o mówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Zbigniew Huszcza przypomniał, że jednym z wniosków do budżetu na 2013 r., które zgłosiła Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM było zróżnicowanie stawek opłaty uzdrowiskowej. Pan Radny zgłosił wniosek, aby stawka opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 wynosiła 0 zł.

Pan Radny Dariusz Górny zwrócił uwagę na nieściągalność tego podatku, jeżeli chodzi o wszystkich prowadzących działalność gospodarczą
w tym zakresie. Wszystkie punkty noclegowe w domach mieszkalnych rejestrują swoich gości i starają się, aby ten podatek był odprowadzany. Do zarejestrowanych należą również grupy młodzieży, które przyjeżdżają do Augustowa na obozy kondycyjne, językowe, itd.. i takie grupy z tytułu tego podatku najwięcej tracą, ponieważ liczą one 20 i 30 osób. Pan Radny stwierdził, że opłata uzdrowiskowa za osobodzień, jeżeli chodzi o grupy zorganizowane jest za wysoka i powinna być obniżona do 1,50 zł.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta przypomniała, że grupy zorganizowane młodzieży szkolnej z mocy ustawy są zwolnione z opłaty uzdrowiskowej.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że sprawdzi, dlaczego opłata uzdrowiskowa była pobierana, a tak na pewno było, ponieważ tą informację Pan Radny uzyskał od organizatorów, którzy takie kursy na terenie miasta Augustowa prowadzą.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Zbigniewa Huszczy w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 na poziomie 0 zł. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 8 głosach wstrzymujących się.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż projekt uchwały konsultowany był z Panem prof. Etelem – autorytetem
w dziedzinie finansów i należy mieć świadomość, że jeżeli uchwała wraz
z przyjętą zmianą zostanie podjęta wówczas opłata uzdrowiskowa dla wszystkich osób będzie wynosiła 3 zł.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, iż z wypowiedzi Pana Burmistrza zrozumiał, iż zaproponowana przez niego zmiana spowoduje, że uchwała w ww. sprawie, w trybie nadzorczym Wojewody, zostanie uchylona. Pan Radny zapytał, czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej dzieci do lat 7?

Pani Agata Bronakowska – Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM wyjaśniła, że rada gminy ma prawo wprowadzać inne niż ustawowe zwolnienia z podatków i opłat lokalnych, ale te zwolnienia nie mogą mieć charakteru podmiotowego a wprowadzenie do uchwały zapisu zaproponowanego przez Pana Radnego Zbigniewa Huszczę spowoduje taką właśnie sytuację. Państwo Radni mogą wprowadzać zmiany w projekcie obrad, ale mogą mieć one charakter przedmiotowy. Powinny zostać pewne okoliczności, które dają prawo wprowadzenia takiego zwolnienia. Pani Agata Bronakowska poinformowała, że uchwała, do której wprowadzony zostanie zapis o zwolnieniu z opłaty uzdrowiskowej dzieci do lat 7 zostanie uchylony przez Wojewodę, ponieważ o takiej sytuacji na szkoleniu mówił Pan Profesor Etel, który jest również członkiem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku, która jest organem nadzorczym naszego samorządu
i uchwalanego przez ten samorząd prawa lokalnego w zakresie finansów. Pani Zastępca Kierownika stwierdziła, że dopuszczalna jest jedynie sytuacja obniżenia ww. opłaty.

Pan Radny Zbigniew Huszcza w związku z powyższym wycofał swój poprzedni wniosek i zgłosił kolejny o ustalenie stawki opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 na poziomie 1 zł.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Zbigniewa Huszczy w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 na poziomie 1 zł. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej wraz z przyjętą zmianą. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXI/155/12 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 5/

Ad. pkt 5g

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o mówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel - Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Radna Joanna Lisek jako administrator budynku zwróciła uwagę, że prawidłowa nazwa to Zespół Szkół Ogólnokształcących, a nie I LO, jak to zapisano w projekcie uchwały, ponieważ I LO wchodzi w skład ZSO.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/156/12 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 6/

Ad. pkt 5h

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. Udzieliła głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z prośbą o mówienie projektu uchwały
w ww. sprawie.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/157/12 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5i

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. Udzieliła głosu Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z prośbą o mówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 13 grudnia 2012 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXI/158/12 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 8/

Ad. pkt 5j

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zapytała, czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nie została podjęta, ponieważ za jej podjęciem głosowało 4 radnych,
11 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku, tj. do zapoznania się z informacją Burmistrza Miasta dotyczącą stawek podatku rolnego i leśnego. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o przedstawienie informacji w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że podatek rolny naliczany jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie
z Komunikatem opublikowanym przez Prezesa GUS i wyniosła ona 75,86 zł za 1kwintal i zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek rolny na rok 2013 będzie wynosił równowartość pieniężną 2,5 kwintala, czyli 189,65 zł od hektara przeliczeniowego użytków rolnych, a w przypadku pozostałych właścicieli użytków rolnych równowartość 5 kwintali żyta, czyli 379,30 zł od 1 ha fizycznego. Burmistrz Miasta może wnioskować do Rady Miejskiej o obniżenie tej ceny, ale tak, jak co roku nie stawia takiego wniosku. Podatek leśny jest wyliczany na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS średnia cena za ww. okres wyniosła 186,42 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha będzie liczony w równowartości 0,022 za 1 m3, czyli 41,2 zł za 1 ha fizyczny, a w przypadku lasów ochronnych 50% tej wartości, czyli 20,51 zł za 1 ha. Pan Burmistrz nie wnioskuje do Rady Miejskiej o obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 7

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta, Pan Dariusz Żygadło – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta w PT „Necko”, Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM.

Pan Burmistrz poinformował, iż PT „Necko” dysponuje zbyt małą ilością sprzętu potrzebnego do odśnieżania. Pan Burmistrz stwierdził, że to właściciele powinni odśnieżać chodniki przed ich posesjami i egzekwowaniem tego obowiązku zajmie się Straż Miejska. Potwierdził również, że PT „Necko” jest spółką komunalną i taką na razie pozostaje i można przekazać jej do realizacji tylko te zadania, które wskazuje ustawa. Bezprzetargowy wywóz nieczystości stałych zostanie zlecony Spółce PT „Necko” w momencie, gdy będzie taka możliwość, ponieważ obecnie ustawa takiej możliwości nie daje.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, że do świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie uczęszcza około 250 dzieci. Świetlica otwarta jest przez 143 godziny
w miesiącu a zatrudnionych jest tam 4 nauczycieli na pełnym etacie /pełen etat w świetlicy do 26 godzin tygodniowo/. Jest kierownik świetlicy ze zniżką, który pracuje przez 15 godzin tygodniowo oraz dwoje nauczycieli, którzy poprzez zatrudnienie w świetlicy uzupełniają ilość godzin do pełnego etatu. W sumie
w świetlicy zatrudnionych jest 7 osób i wypracowują one 5 pełnych etatów. Pan Kierownik stwierdził, że jeżeli chodzi o godziny wicedyrektora to art. 212 KK mówi, iż szkalowanie i podawanie nieprawdziwych informacji jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Pan Kubaszewski – Redaktor Gazety Współczesnej dzwoniąc do Pana Dyrektora ZSS prosił o informacje dotyczące zastępstw wicedyrektora i całą sytuację, pisząc artykuł, przedstawił w takim świetle, w jakim chciał całą sprawę widzieć. Pan Kierownik poinformował, że na 3 wicedyrektorów, którzy pracują w tej szkole, tj. na Pana Krzysztofa Bogdańskiego, Pana Tadeusza Danilczyka i Panią Małgorzatę Głowacką wykonano: Pan Krzysztof Bogdański – 1 godzinę nadliczbową w tygodniu, Pan Tadeusz Danilczyk – 1 godzinę nadliczbową a Pani Małgorzata Głowacka, nie miała nadgodzin tylko do listopada prowadziła nauczanie indywidualne, mając
4 godziny nauczania indywidualnego. Pan Kierownik odniósł się do artykułu Pana Kubaszewskiego i powiedział, że godziny nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia zostały podzielone pomiędzy innych nauczycieli, tj.: Panią Chabasińską, Panią Dunaj, Pana Harasima, Panią Klukowską, Pana Kuźmickiego, Panią Łebską, Panią Piekarską, Pana Radzio
i Pana Skowrońskiego. Wszyscy ci nauczyciele otrzymali godziny dodatkowe podzielone z tego etatu. Pan Kierownik stwierdził, że Pan Redaktor przed napisaniem tego artykułu powinien najpierw przyjechać i sprawdzić jak cała sytuacja wygląda u źródła, zamiast słuchać informatorów.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że dziwi go ton wypowiedzi Pana Kierownika, ponieważ fakt, iż Pan Radny powołał się na artykuł prasowy nie powinien być powodem przywoływania artykułów KK. Pan Radny stwierdził, że swoją wypowiedź mógł również rozpocząć w takim tonie, ponieważ KK przewiduje sankcje w przypadku gróźb. Pan Radny jednak tego nie czyni, ponieważ to nie o to chodzi, aby w ten sposób ze sobą rozmawiać. Pan Radny zapytał o sprawę, o którą miał prawo, jak również obowiązek, zapytać i dlatego nie rozumie takiego tonu.

Pan Dariusz Żygadło – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta w PT „Necko” poinformował, że obecnie do odśnieżania miasta uruchomiono trzy ciągniki i trzy pługopiaskarki. Akcję odśnieżania podjęto o godzinie 2.00
w nocy i do tej pory akcja trwa. W dniu wczorajszym akcję rozpoczęto o 3.00 rano. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi utwardzone, a następnie gruntowe.

Pani Radna Anna Urban poprosiła Pana Kierownika, o ile jest to możliwe, aby pług, który odśnieża ulice nie spychał śniegu na odśnieżone już wcześniej chodniki, czy wjazdy przy indywidualnych posesjach.

Pan Kierownik odpowiedział, że jest to niestety technicznie niemożliwe.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że odśnieżanie nie powinno wyglądać w taki sposób, że zbrylony śnieg z ulicy spychany jest na indywidualne posesje. Rozwiązanie techniczne całego problemu powinno leżeć w gestii Pana Kierownika. Pani Radna poprosiła, aby Pan Kierownik sprawę przemyślał i łaskawie uwzględnił prośbę mieszkańców.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM poinformował, że zgodnie z ustawą
o drogach publicznych zarządcami dróg na terenie Augustowie są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie i Burmistrz Miasta Augustowa. Utrzymanie zimowe dróg leży po stronie tychże zarządców. Odśnieżanie skrzyżowania ulic Nadrzecznej z Mostową, o którym wspomniał Pan Radny Marcin Kleczkowski, leży w gestii Powiatu. Pan Kierownik stwierdził, że aby droga mogła być przejezdna często dzieje się tak, jak przedstawiła to Pani Radna Anna Urban, czyli śnieg spychany jest na odśnieżone wjazdy prywatnych posesji, ale niestety takie są uroki zimy.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy kolejności odśnieżania nie można by zaplanować w tych fragmentach ulicy, gdzie odśnieżanie jezdni, jak
i chodnika, należy do PT „Necko”, w taki sposób, aby wcześniej odśnieżone chodniki nie były zasypywane przez śnieg z odśnieżanej jezdni. Pytanie Państwa Radnych dotyczyło, czy odśnieżania nie można zaplanować w taki sposób, aby śnieg nie był bezsensownie przesypywany z miejsca na miejsce?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła, aby odśnieżanie ulic zorganizować w taki sposób, aby nie dochodziło do tego typu sytuacji, o których zasygnalizowali Państwo Radni.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że problem z przejezdnością dróg po obfitych opadach śniegu ma miejsce wszędzie
w Polsce. Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą do PT „Necko”, aby pomimo trudnej sytuacji, w pierwszej kolejności odśnieżane były ulice, z których mieszkańcy korzystają najczęściej.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że samorządy w różnych miejscach w Polsce podejmują działania by miasta w 100% były udziałowcami spółek komunalnych, które mają zajmować się wywozem nieczystości, po to by były jednoosobowymi spółkami i by nie było wątpliwości prawnych czy będzie można im zlecać usługi. Takie działania podejmują różne samorządy w Polsce tak by, do końca I kwartału 2013 roku spółki komunalne zajmujące się wywozem nieczystości były w 100% miejskie. Interpelacja Pana Radnego wynika z troski by PT „Necko” Sp. z o.o. przetrwało, a w konsekwencji, abyśmy my, jako mieszkańcy płacili mniej za śmieci. Na spółkę komunalną pośrednio można wpłynąć poprzez organ wykonawczy, jakim jest Pan Burmistrz natomiast, jeśli zlecimy to firmom prywatnym takiej możliwości nie ma. Firmy prywatne spowodują upadek spółki komunalnej poprzez zaproponowanie
w pierwszym i drugim roku niższych cen, by następnie w kolejnych latach je zwiększyć. Sytuacja taka miała miejsce np. w Berlinie gdzie przez ustawę śmieciową zbankrutowały spółki komunalne i przywrócenie poprzedniego stanu było tak kosztowne, że firmy prywatne zażądały wykupu akcji
w sprywatyzowanych spółkach komunalnych po niebotycznie wysokich cenach.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapewniła Pana Radnego, że wszystkim zależy na tym, aby PT „Necko” Sp. z o.o. nadal istniała i na pewno wszystko co będzie możliwe zostanie poczynione, ale
w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM stwierdził, że Pan Radny Marcin Kleczkowski nie zrozumiał jego wypowiedzi, ponieważ przytoczone artykuły KK nie dotyczyły osoby Pana Radnego tylko autora artykułu prasowego podpisanego skrótem „TOM”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zapewnił, że dąży do tego, żeby ta spółka wygrała. Pan Burmistrz wyjaśnił, że aby Spółka stała się spółką komunalną Miasto musi wykupić w niej 51% udziałów i dopłacić 3,5 mln zł do funkcjonowania Spółki w przyszłym roku i spłacić 5 mln zł kary.
W najbliższych latach Miasta nie będzie stać na poniesienie takich kosztów. Podjęto kroki, które mają doprowadzić do tego, że będzie tylko dwóch właścicieli; Miasto i PUK „Kodrem”, ale na to muszą wyrazić zgodę obecni posiadacze udziałów /obecnie część z nich wyraża na to zgodę, a część nie chce sprzedać udziałów/. Ustawa o utrzymaniu czystości mówi, że nie tylko polskie, ale również europejskie firmy mogą brać udział w przetargu, ponieważ jesteśmy członkiem UE. Pan Burmistrz wyraził obawę, że jeżeli w ustawodawstwie nic się nie zmieni, to tak jak w innych krajach UE w Polsce również będą bankrutowały spółki komunalne. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że zapisy ustawy się zmienią, ponieważ czynione są ku temu starania, aby można było spółkom komunalnym zlecić wywóz nieczystości i dzięki temu będą one mogły nadal funkcjonować. Pan Burmistrz poinformował, że nie wszystkie gminy
w Polsce są zainteresowane zmianą ustawodawstwa, ponieważ nie mają spółek komunalnych i trudno jest zdopingować je do podpisania się pod apelem pozostałych gmin.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że może wystarczy wyjaśnić całą sytuację, i jeżeli udziały pośrednie, ponieważ PUK „Kodrem” w 100% należy do Miasta, a „Kodrem” w 50% jest właścicielem PT „Necko”, i być może to wystarczy, by ta Spółka traktowana była jako komunalna. Jeżeli ustawa zmieni się i pozwoli zlecać bezprzetargowo spółkom komunalnym wywóz nieczystości z terenów gmin wówczas w przypadku PT „Necko” będzie to możliwe.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że chciała odczytać pismo adresowane do Rady Miejskiej
w Augustowie w sprawie PT „Necko” i komunikacji miejskiej, ale w związku
z tym, że sprawa wymaga głębszej analizy zaproponowała skierowanie ww. pisma do Komisji Rady Miejskiej celem wypracowania opinii. Po wypracowaniu opinii sprawa będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miejskiej, /zał. nr 9/

Na interpelację Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że pieniądze pochodzące z recyklingu trafiają
do kasy Ministra Finansów, czyli do budżetu państwa.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że mieszkańcy powinni mieć świadomość, że kupując jakiś towar, część pieniędzy wydatkowanych na dany produkt jest przekazywana do budżetu państwa i to z tych pieniędzy powstają wysypiska śmieci, czy firmy typu BIOM. Inwestycje te powstają dzięki składkom wszystkich mieszkańców, i dlatego Miasto nie powinno z tego tytułu płacić, ponieważ z recyklingu można pozyskać spore pieniądze, pod warunkiem, że przedsięwzięcie jest dobrze zarządzane.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Pan Radny w swojej wypowiedzi nawiązał do sobotniego spotkania, na którym dyskutowano również na temat firmy BIOM, która jest spółką 19 gmin
z naszego województwa. Każda z gmin na rzecz BIOM płaci 10 zł od każdego mieszkańca rocznie, co w przypadku Augustowa jest kosztem ponad 300.000 zł. Niestety składki były niewystarczające, aby realizować inwestycję o wartości
52.000.000 zł /składowisko w Koszarówce k. Grajewa, stacje przeładunkowe
w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach/. Na tą inwestycję trzeba było wziąć kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również
z banku. Nie udało się tego wykonać w zbyt krótkim czasie, jak również nie udało się przeprowadzić rekultywacji wszystkich istniejących wysypisk /a było ich 14/.

Na interpelację Pani Radnej Joanny Lisek odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, kiedy bez żadnego sprawdzenia w prasie pojawiają się artykuły, które mijają się z prawdą. Pan Burmistrz poinformował, że od 3 lat w Urzędzie Miejskim
i w placówkach podległych pracownicy nie otrzymali podwyżek płac. W prasie pojawiła się informacja, że w związku z koniecznością wdrożenia ustawy, tzw. „śmieciowej” w Urzędzie Miejskim zatrudniono 4 pracowników, co również nie jest prawdą, ponieważ jedynym pracownikiem, którego dodatkowo przyjęto jest stażystka, natomiast trzech pracowników Urzędu Miejskiego obciążono dodatkowymi obowiązkami, za co nie otrzymają dodatkowej gratyfikacji. Być może, kiedy przyjdą lepsze czasy te osoby dostaną jakąś nagrodę za pełnienie dodatkowych obowiązków. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że w artykule prasowym podano, iż inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM zarabia 81.000 zł brutto rocznie, a tak naprawdę jest to kwota ok. 40.000 zł, ponieważ przez pomyłkę podano wynagrodzenie Kierownika Wydziału.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architekty i Gospodarki Przestrzennej UM potwierdziła, że w artykule prasowym podano jej wynagrodzenie i podpisano, że jest to wynagrodzenie inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podał wynagrodzenia naczelników Warszawy, ponieważ twierdzono, że augustowscy urzędnicy zarabiają lepiej niż w urzędach gmin w Warszawie. Naczelnicy
w 20 tysięcznych gminach zarabiają 131.000 zł, 116.000 zł, 114.000 zł czy
w większych gminach 170.000 zł, czy 150.000 zł. Pan Burmistrz stwierdził, że bardzo łatwo jest człowieka skrzywdzić nieprawdziwymi pomówieniami. Trudno później takie informacje sprostować. Pan Burmistrz potwierdził, że pracownicy UM nie mają najniższych płac, ale są i tacy, którzy zarabiają
2.100 zł - 2.300 zł brutto. W roku 2013 również nie planuje się żadnych podwyżek płac, chyba, że niektórzy pracownicy będą musieli mieć podwyżkę, ponieważ nie będą spełniali w roku 2013 warunku osiągnięcia najniższej stawki. We wszystkich jednostkach, jak również w Urzędzie Miejskim szuka się oszczędności, pracownicy odchodzą na emerytury, otrzymują odprawy i nie zatrudnia się na to miejsce nikogo nowego. Dokonuje się przesunięć, aby każdy pracownik był maksymalnie wykorzystany. Dochodzi do takiej sytuacji, że jak w Urzędzie w środku nocy włączy się alarm, to Burmistrz jedzie, żeby go wyłączyć. Burmistrz podjął zarządzenie dotyczące korzystania z samochodów prywatnych. Do tego roku ryczałt za 1 km wynosił 37 groszy, stawka ta obowiązywała od 3 lat, od stycznia będzie to kwota 45 groszy. Pracownicy zdają sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, dlatego podporządkowali się wszystkim zakazom. Pan Burmistrz zaapelował do przedstawicieli prasy, aby ci przedstawili rzetelną informację na temat płac pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie, którzy nie zarabiają najmniej, ale nie zarabiają też tyle, jak się niektórym wydaje.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta podała średnie wynagrodzenie miesięczne brutto niektórych pracowników, jako grupy pracowników
w Urzędzie Miejskim i w przypadku inspektora wynosi ono 3.681,06 zł, kierownika – 6.052,73 zł , podinspektora 3.314,31 zł.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy cyfry podane w artykule nie są prawdziwe? Przecież ww. kwoty przepisano z Biuletynu Informacji Publicznej.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta potwierdziła, że w BIP podane są oświadczenia majątkowe oraz PITy niektórych pracowników. Pani Sekretarz potwierdziła, że kwoty przedstawione w artykule zgadzają się, ale błąd polega na tym, że podano wynagrodzenie kierownika i zapisano, że jest to wynagrodzenie inspektora. Wynagrodzenie drugiego inspektora zatrudnionego w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych UM, które również przedstawiono w ww. artykule w ubiegłym roku było wysokie, ponieważ ta osoba otrzymała nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy. Pani Sekretarz powiedziała, że należy zrozumieć pracowników, wśród których wybuchło oburzenie, ponieważ w artykule bardzo poczytnej gazety w mieście, w okresie tak trudnym, ukazał się artykuł z tak poważnym przekłamaniem.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że właśnie, dlatego chce dowiedzieć się więcej na temat tego przekłamania, ponieważ on sam takiego przekłamania nie widzi, skoro dane zaczerpnięto z Biuletynu Informacji Publicznej i deklaracji podatkowych.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta jeszcze raz powtórzyła, że gdyby kwotę 81.000 zł przypisano zarobkom kierownika, a nie inspektora, wówczas informacje przedstawione w artykule byłyby prawidłowe.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że przedmiotem interpelacji Pani Radnej Joanny Lisek nie było oskarżenie pracowników, że zarabiają za dużo tylko przeciwnie, przedmiotem interpelacji był brak reakcji Pana Burmistrza na opublikowany artykuł. Pan Radny stwierdził, że w urzędach nie zarabia się nie wiadomo, jakich pieniędzy, i informacje na temat zarobków pracowników zatrudnionych w UM nie powinny być przedstawione
w taki sposób, jak zostały przedstawione w publikacji. Pan Radny stwierdził, że poczuł się trochę pouczany przez Pana Burmistrza, a powinien raczej sprostować informacje przedstawione w artykule. Pan Radny stwierdził, że nie utożsamia się z zapisami artykułu, a raczej oczekiwałby rzetelnego sprostowania i być może nie potrzebne byłyby długie rozważania na ten temat.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż w swojej wypowiedzi odniósł się do zapisów artykułów prasowych jak również taką informację na temat zarobków pracowników przekaże do prasy.

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej z 30
i 31.10.2012 r.. Zapytała, czy są uwagi do przedłożonego protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie protokół z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pan Radny Bogusław Samel złożył rezygnację z pełnienia mandatu radnego Rady Miejskiej w Augustowie. Powodem jest wygrany przez Augustowską Spółdzielnię Spożywców „Społem”, której jest Prezesem, przetarg Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na przygotowywanie gorących posiłków dla uczniów szkół w Augustowie w roku 2013. W następstwie wygranego przetargu, zgodnie z jego warunkami podpisał w dniach 12 i 13 grudnia 2012 r. umowy najmu pomieszczeń w szkołach obowiązujące od 2013 roku. Ze względu na to, że szkoły są miejską własnością swoją rezygnację uznał za zasadną i poprosił o przyjęcie jej i wygaszenie mandatu. /zał. nr 10/ Pan Radny podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i życzył wytrwałości w pracy w tak trudnych czasach. Pana Radny życzył również radosnych, pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa podziękowała Panu Radnemu za dotychczasową współpracę, która była bardzo motywująca. Pani Izabela Piasecka powiedziała, że liczy na dalszą współpracę, ponieważ fakt, że Pan Radny złożył rezygnację z mandatu nie oznacza, że nie będzie uczestniczył w sesjach, i dzielił się ze wszystkimi tak cennymi spostrzeżeniami. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza życzyła Panu Radnemu Bogusławowi Samlowi wszystkiego najlepszego.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Panu Radnemu za współpracę i powiedziała, że będzie brakowało jej tej żywiołowości i energii, jaką Pan Radny wnosił do wszystkich prowadzonych dyskusji, czym motywował wszystkich do pracy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podziękował Panu Radnemu za 6 lat pracy w Radzie Miejskiej stwierdził, że jego często trafne uwagi pozwalały inaczej spojrzeć na wiele spraw.

Pan Radny Zbigniew Huszcza podziękował Panu Radnemu za współpracę w pracach Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. Pan Radny odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w związku
z niepodjęciem uchwał podatkowych. Bardzo ważną sprawą, którą trzeba przedyskutować jest przyjęcie budżetu na przyszły rok jak również uchwał związanych z tzw. ustawą „śmieciową”. Pan Radny stwierdził, że Komisje Rady Miejskiej są po to, aby w węższym gronie przeanalizować wszystkie projekty uchwał, a tak się nie stało w przypadku uchwał podatkowych. Owszem odbyło się jedno wspólne spotkanie Radnych Rady Miejskiej, ale w tej sytuacji zabrakło opinii poszczególnych Komisji, która wyrażana jest w głosowaniu. Pan Radny wyraził nadzieję, że w przypadku budżetu, czy uchwał „około śmieciowych” taka sytuacja nie będzie mieć miejsca, ponieważ wszystkim zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu Miasta. Pan Radny stwierdził, że to, co się stało spowodowane było faktem, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miejskiej się nie odbyły.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że są Komisje Rady Miejskiej, mają swoich przewodniczących
i rzeczywiście źle się stało, że te Komisje nie pracują. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że każdy temat jest ważny, ale tak ważny temat jak podatki czy budżet powinien być analizowany na posiedzeniach Komisji. Bez względu na takie spotkania jak to, które ostatnio odbyło się w sobotę należy zwoływać posiedzenia Komisji i dyskutować na nich o ważnych dla Miasta sprawach, ponieważ wówczas wyznaczane są kierunki dyskusji i kierunki do działania dla Pana Burmistrza.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że sytuacja dotycząca podatków na 2013 rok nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ do tematu można powrócić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poprosił Pana Burmistrza
o ustosunkowanie się do sprawy oświetlenia ulic w mieście i godzin, w których to oświetlenie będzie włączone. Pan Radny zapytał również Pana Burmistrza, czy zauważa wnioski, które są zgłaszane?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że owszem zauważa wnioski dotyczące oświetlenia miejskiego. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma możliwości technicznych włączenia oświetlenia
w godzinach nocnych tylko w soboty i niedziele.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
poinformował, że od 20 grudnia 2012 r. do
9 stycznia 2013 roku oświetlenie uliczne będzie włączone przez całą noc.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP dotyczącym rozpatrzenia przez Radę Miejską wniosku dotyczącego nieruchomości zlokalizowanych w Augustowie ul. Przewięź – pismo przekazano do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi i udzielenie odpowiedzi na piśmie, /zał. nr 11/;

- z pismem Mazurskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Budowlanego J.W. „Ślepsk” w sprawie podatku od nieruchomości – pismo przekazano do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi i udzielenie odpowiedzi na piśmie, /zał nr 12/;

- z pismem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Annie Wasilewskiej – mieszkance Augustowa.

Pani Anna Wasilewska – mieszkanka Augustowa poruszyła następujące sprawy: odśnieżania w mieście i konieczności wywożenia zalegającego śniegu; wywozu nieczystości z terenu Augustowa, i kosztów z tym związanych; wyegzekwowania od właścicieli psów konieczności sprzątania po swoich pupilach; zbyt wysokiej, bo aż 4% podwyżki podatku od nieruchomości planowanej na 2013 r.; możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych przy odśnieżaniu; problemów związanych z wyłączaniem oświetlenia ulicznego
w godzinach nocnych; zbyt małego budynku domu kultury w stosunku do potrzeb; niszczejącego budynku po byłym Klubie Tartak; budynku Centrum Informacji Turystycznej, który nie jest w pełni wykorzystany. Pani Wasilewska zapytała o wysokość zadłużenia Miasta. Zapytała, na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji budowy obwodnicy miasta Augustowa i kiedy obwodnica zostanie wybudowana?

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyraził zdziwienie, że ze względów technicznych nie jest możliwe włączenie oświetlenia ulicznego w piątki
i soboty, co zdaniem Pana Radnego można przeprowadzić. Pan Radny przypomniał, że Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej na ostatniej sesji odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023, w której to uchwale skrytykowano ww. prognozę. Chodziło m.in. o to, że Prognozę oparto na fikcyjnych założeniach. Pan Radny poprosił Panią Skarbnik o ustosunkowanie się do uwag przedstawionych w uchwale. Pan Radny zapytał Panią Przewodniczącą, czy rozważała możliwość powołania Komisji Regulaminowej, która zajmie się wysokością diet Radnych jak również wysokością diety Pani Przewodniczącej? Pan Radny stwierdził, iż pyta o tą sprawę w związku z wcześniejszymi deklaracjami m.in. i taką, że Pani Przewodnicząca jest skłonna pełnić swoją funkcję za symboliczną złotówkę.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że jeżeli Państwo Radni wyrażą taką wolę wówczas Komisja Regulaminowa zostanie powołana. Pani Przewodnicząca poddała pod rozwagę wszystkich Radnych, czy taka komisja jest potrzebna. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że każdy z Państwa Radnych ma jakiś cel, na który przeznacza swoją dietę i również Pani Przewodnicząca ma taki cel. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Klub Radnych, którego jest członkiem będzie na pewno dążył do tego, aby wszyscy Radni pełnili swoje funkcje za symboliczną złotówkę.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że być może w tej sytuacji wystarczy inicjatywa powołania Komisji Regulaminowej, która zajmie się tą sprawą.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził, że
w godzinach od 1.00 do 4.00 w nocy światła na ulicach w mieście są wyłączone. Pan Burmistrz stwierdził, że często bywa na różnych spotkaniach w domu kultury i odnosi wrażenie, że jego wielkość jest wystarczająca, ponieważ tłoku tam nie ma. Pan Burmistrz przypomniał, że Miasto dysponuje salą widowiskowo – sportową w Szkole Podstawowej nr 4. Pan Burmistrz stwierdził, że pomysłów na budowę nowych obiektów nie brakuje, ale należy pamiętać, że trzeba je również utrzymać. Pan Burmistrz stwierdził, że naliczanie opłaty za osobę jest właściwe, ponieważ wiadomo, że, czym więcej osób tym więcej wytworzonych śmieci. Pan Burmistrz poinformował, że budynek po byłym Klubie Tartak został przekazany Fundacji „Cordis”. Pan Burmistrz poinformował, że przez lata nikt nie był zainteresowany przejęciem tego budynku. Pan Burmistrz stwierdził, że budynek Centrum Informacji Turystycznej zostało wybudowane i funkcjonuje, poza CIT-em ma tam swoją siedzibę Augustowska Organizacja Turystyczna, Biuro Reklamy, Akademia Kulinarna. Poinformował, że wszystkie pomieszczenia są wynajęte
a z informacji turystycznej korzysta wiele osób. W rozwoju turystyki Augustów musi upatrywać swojej szansy, ponieważ Augustów nigdy nie będzie miastem przemysłowym, gdzie np. w fabryce ludzie mogliby znaleźć zatrudnienie. Pan Burmistrz poinformował, że pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa zostało podpisane przez Wojewodę przed tygodniem i w najbliższych dniach rozpoczną się prace i jak zapewnia wykonawca obwodnica zostanie wybudowana do końca 2014 roku.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że zadłużenie Miasta wynosi 35 mln zł, czyli stanowi to ok. 45% dochodów, ustawowy wskaźnik, który obowiązuje w tej chwili wynosi do 60% dochodów. Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa unieważnia nam swoimi uchwałami zapisy zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące lat, w których nie spełniamy wskaźników zadłużenia. Pani Skarbnik przy każdym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przy każdych jej zmianach omawia i tłumaczy Państwu Radnym, że niespełnienie wskaźników indywidualnych zadłużenia dotyczy lat 2014 i 2015. Wskaźniki te wyliczane są na podstawie danych z wykonanych budżetów z trzech ostatnich lat. Każde takie zmiany polegające na zwiększaniu zadłużenia i zwiększaniu wydatków bieżących skutkują pogorszeniem ww. wskaźników. Sytuacja ta będzie miała miejsce dopóki wskaźniki nie zostaną doprowadzone do takich wartości, które
w końcu zostaną zaakceptowane przez RIO. Zadania Miasta muszą być podporządkowane ramom narzuconym odgórnie, i jeżeli wskaźniki nie zostaną dostosowane do odpowiednich wysokości wówczas nie będzie można uchwalić budżetu Miasta na 2014 rok.

Ad. pkt 10

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXI sesję Rady Miejskiej
w Augustowie i na zakończenie życzyła wszystkim wesołych, pogodnych
i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2013-01-21

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-01-21