Protokól z posiedz. Kom. Rozwoju z dn. 2.10.2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /12

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju

miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji

Mienia RM w Augustowie

z dnia 2 października 2012 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,

- Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie harmonogramu budowy ulic.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu opracować harmonogram budowy ulic w mieście po to, aby każdy mieszkaniec miał szansę na to, aby przy jego domu wybudowano drogę. Z harmonogramu będzie mógł dowiedzieć się, kiedy to nastąpi. Do tej pory kolejność budowy ulic była ustalana na niejasnych, i nie do końca uczciwych, zasadach. Pan Przewodniczący zapytał Pana Józefa Górskiego – Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, czy w Urzędzie Miejskim jest jakiś harmonogram budowy ulic i jak, ustalanie kolejności ich budowy wyglądało do tej pory?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM poinformował, że od 2008 roku Rada Miejska uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Augustowa na lata 2008 – 2015,
w którym to dokumencie wskazano ulice, które będą realizowane właśnie w tym czasie. Kolejnym strategicznym dokumentem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa, w której również wskazano zadania do realizacji do 2016 roku. Obecnie takim zadaniem jest przebudowa Rynku Zygmunta Augusta /strony: południowo – zachodnia, północno – wschodnia, północno – zachodnia/. To zadanie będzie realizowane etapowo
w latach 2015 – 2016. Wartość inwestycji to ok. 4.800.000 zł. W 2015 r. będzie realizowana strona od dworca PKS, a w 2016 r. dwie pozostałe części. Kolejnym dokumentem są budżety miasta na kolejne lata, które wskazują zadania do realizacji. Pan Kierownik wymienił ulice, na które jest już gotowa dokumentacja projektowa, tj.:

- Rynek Zygmunta Augusta /dokumentacja + pozwolenie na budowę/;

- kompleks ulic: Arnikowa, Sasankowa, Zawilcowa, Krecia, Rysia, Bobrowa;

- kompleks ulic: Jabłoniowa, Czereśniowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Słoneczna, Jagodowa;

- ul. Ustronie;

- ul. Łąkowa;

- ul. Łazienna /na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Malinowej/,

- ul. Hotelowa /w ramach zadania pt.: „Budowa ciągów komunikacyjnych
i infrastruktury w dzielnicy Zarzecze/;

- dubel ul. Joachima Chreptowicza;

- park przy Starej Poczcie /oświetlenie, nawierzchnia, mała architektura/.

W projekcie budżetu na 2013 rok planuje się wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Pensjonatowej i kompleksu ulic: Ziołowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej. Problem przy wykonaniu dokumentacji projektowej
i uzyskaniu pozwoleń na budowę stanowi własność prywatna. Burmistrz, aby uzyskać pozwolenie na budowę musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością, a właściciele często nie zgadzają się na odsprzedanie jej pod drogi za kwotę 50 zł za 1 m2 – a taką cenę oferuje Miasto.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że aby przekonać mieszkańców do sprzedaży nieruchomości wystarczy zwykła rozmowa, a nie wysyłanie pism, z których często prości ludzie nie mogą nic zrozumieć. Ponadto, poruszył sprawę dotyczącą sprzedaży przez deweloperów mieszkań
w budynkach, do których nie wybudowano drogi. Reklamują dane miejsce jako piękne i ustronne, a nie informują o tym, że nie ma tam drogi dojazdowej. Poprosił również o interwencję odnośnie dzikiego śmietniska, które powstało na ul. Wilczej, tuż za ciągiem sklepów. Zasugerował, aby wysłać tam Straż Miejską.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że opracowując harmonogram budowy ulic należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie to Miasto ma być? Czy ma mieć ono charakter uzdrowiskowy, turystyczny, czy przemysłowy?

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM zaproponował następujące kryteria, dzięki którym opracowany zostanie harmonogram budowy ulic:

1. Wiek ulicy.

2. Ilość mieszkańców.

3. Wartość komunikacyjna.

4. Rozwój przedsiębiorczości.

5. Wizerunek Miasta.

6. Użyteczność publiczna.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa zgodziła, się z Panem Radnym Jerzym Dobrowolskim i stwierdziła, że powinno się opracować właściwą strategię kierunków rozwoju miasta Augustowa. Stwierdziła, że rozwój Miasta powinien postępować dwutorowo, ponieważ nie wolno pomijać walorów uzdrowiskowych Miasta Augustowa przy tworzeniu terenów inwestycyjnych. Niezależnie od tego, czy Miasto będzie posiadało status uzdrowiska nigdy nie straci walorów turystycznych.
W Augustowie, obok turystyki, powinno się umożliwić funkcjonowanie zakładom nieuciążliwym, ponieważ w naszym mieście, ani w jego okolicy, niezależnie od statusu, nie powinno być przemysłu uciążliwego.

Pan Radny Dariusz Górny zauważył, że poza przygotowywaniem terenów inwestycyjnych, należy również pamiętać o terenach mieszkalnych.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM zauważył, że Miasto do tej pory przygotowywało jedynie tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zapominając o terenach inwestycyjnych, a to one warunkują rozwój.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że kolejnymi ważnymi kryteriami są założenia planów miejscowych i możliwość skorzystania z dofinansowania zewnętrznego.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że w oparciu o wypracowane kryteria należy sporządzić harmonogram budowy ulic, jednak należy pamiętać, że jeżeli nadarzy się okazja pozyskania środków zewnętrznych, to z takiej możliwości należy skorzystać i realizować tę ulicę mimo tego, iż
w harmonogramie budowy nie jest na pierwszym, czy drugim miejscu. Ponadto zaproponował, aby pieniądze pochodzące z płatnych parkingów były pieniędzmi znaczonymi i można by je było przeznaczać na przygotowanie drogowej dokumentacji projektowej, która w przyszłości może być wykorzystana przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zaproponował, aby kolejność zgłoszonych kryteriów ustalić w następujący sposób:

1. Wartość komunikacyjna,

2. Wpływ na rozwój miasta,

3. Wizerunek miasta,

4. Ilość mieszkańców,

5. Wiek ulicy.

Po dyskusji i w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM jednogłośnie, 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się przyjęły zaproponowane i uszeregowane powyżej kryteria.

Ponadto ustalono, że niezależnie od powyższych kryteriów możliwość dofinansowania realizacji danej inwestycji ze środków zewnętrznych powinna być decydująca.

Wstępnie ustalono, że przy opracowywaniu harmonogramu budowy ulic każde z kryteriów byłoby oceniane maksymalnie na 20 punktów. Podjęto próbę sklasyfikowania wg ustalonych kryteriów i punktacji: Rynku Zygmunta Augusta, ul. Hotelowej i ul. Pensjonatowej.

Po dokonanej symulacji stwierdzono, że powyższa punktacja wymaga jeszcze dopracowania.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski przypomniał, że Nadleśnictwo Augustów jest w trakcie opracowywania programu gospodarowania lasami. Najprawdopodobniej do końca listopada można wnosić zastrzeżenia do planu, dlatego należy skorzystać z okazji, aby wyłączyć część gruntów z gospodarki leśnej, aby urządzić w tym miejscu park leśny /las komunalny przy Alei Kardynała Wyszyńskiego/.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że pomiędzy ulicami: Jeziorną i Klubową jest teren należący do Lasów Państwowych, który również można przekształcić na park leśny. Pozostało niewiele czasu, dlatego należy również zastanowić się nad innymi gruntami, które przy okazji można wyłączyć z produkcji leśnej. Na takich gruntach można zorganizować parki leśne, i nie będzie prowadzona tam gospodarka w wyniku, której wycinane są całe połacie lasu. Na spotkaniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Panami Nadleśniczymi ustalono 2 miesięczny termin na wskazanie możliwości realizowania wspólnych pomysłów. Panowie Nadleśniczy mieli się do nich ustosunkować i wskazać ewentualne możliwości prawne, finansowe, organizacyjne, realizacji pomysłów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

Rozwoju miasta Augustowa RM

i Wiceprzewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Tomasz Dobkowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-02-26

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-02-26