Prot.ze wspóln.pos.Kom.Uzdrow.RM z Kom.Prom.Kult.Sportu i Turyst.RM z 27.11.i 4.12.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr /13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w Augustowie

z dnia 27 listopada i 4 grudnia 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta Augustowa,

2. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

3. Elżbieta Lulewicz – Inspektor w Wydziale Finansowym UM,

4. Aldona Samel – Sekretarz Miasta,

5. Mieszkańcy miasta,

5. Przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję RM.

2. Ocena dotychczasowych działań w sprawie zmian w ustawie uzdrowiskowej dotyczących strefy „C” ochrony uzdrowiskowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM.

Zapoznał obecnych z zaproponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Następnie odbyła się dyskusja podczas której poruszono sprawę podatku od sal widowiskowych, kin. Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta wyjaśniła, że obecnie nie ma podstaw prawnych umożliwiających obniżenie stawki podatku od sali kinowej, która będzie musiała podlegać zwykłemu opodatkowaniu od działalności gospodarczej. Być może pod koniec roku na nowo pojawią się przepisy, które umożliwią jej zastosowanie. Podczas dyskusji Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że podatek od nieruchomości jest pewnego rodzaju pokazaniem mieszkańcom, przedsiębiorcom kierunku rozwoju miasta Augustowa. Podał przykład gminy Michałowo w województwie podlaskim, która płaci „janosikowe”, iż miasto Augustów powinno dążyć do takich inwestycji i takich podatków, które uiszczają zakłady w tej gminie. W Augustowie planuje się wzrost podatków o 0,9%, który nie jest znaczący, ale może warto byłoby nie podnosić stawek podatków o żadną kwotę. Taka decyzja Rady Miejskiej będzie stanowić przekaz mieszkańcom i przedsiębiorcom, że radni są w stanie podjąć taką decyzję. Dlatego też Państwo Radni powinni zadecydować, jeśli nie o obniżeniu wysokości stawek, to przynajmniej o ich pozostawieniu na poziomie 2013 r. Podczas dyskusji Pan Marian Dyczewski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej, który poruszył sprawę wysokości podatku od budynków gospodarczych. Powiedział, że mieszkańcy dotychczas bardzo narzekali, ponieważ stawka podatku od budynków gospodarczych jest wyższa. Poprosił o wyjaśnienie, czy w projekcie obecnej uchwały ta stawka została pominięta? Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta wyjaśniła, że budynki gospodarcze nie zostały pominięte. Uchwała dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest konstruowana na podstawie określonych przepisów prawnych. W projekcie uchwały stawka została ustalona w wysokości 6,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Pan Marian Dyczewski stwierdził, że z tytułu podniesionych podatków do kasy miejskiej wpłynie kwota 115 tys.zł. Zaapelował, w imieniu własnym i przedsiębiorców, o pozostawienie wysokości stawek podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej na dotychczasowym poziomie. Zwrócił uwagę, że w Augustowie i okolicach panuje duże bezrobocie, dlatego byłby to gest władz miasta w kierunku mieszkańców i przedsiębiorców. W dyskusji zabrał głos Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta, który powiedział, że gmina Michalowo jest bogatą gminą przez którą przebiera gazociąg i „rurociąg przyjaźni”. Burmistrz Miasta zapytał, komu ma służyć pomoc Państwa Radnych dotyczący pozostawienia podatków na niższym poziomie, bo chyba nie małym, działającym firmom, tylko takim jak typu BAT. Lepszą metodą jest pomoc konkretnej firmie znajdującej się w potrzebie. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że oprócz tego, że Rada ustala stawki podatku od nieruchomości, to w razie trudnej sytuacji finansowej istnieją możliwości dla indywidualnych przedsiębiorców, podmiotów i osób fizycznych w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Ustawowych dyspozycji jest bardzo dużo indywidualnym osobom, które nie są w stanie zapłacić podatku. Skarbnik Miasta podkreśliła, że podwyżka podatku jest minimalna, która stanowi on dochód miasta. Następnie zabrał głos Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji, który stwierdził, że kwota, która wpłynęłaby do budżetu miasta z tytułu podatków stanowi pewną wartość, jednak czasami pieniądze są wydawana bez sensu. Przykładem jest palące się od września światło na targowisku miejskim, natomiast mogłaby być włączona co trzecia żarówka. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że światło pali się do godz. 18.00, do czasu sprzątnięcia targowiska, a potem jest ciemno. Pan Stanisław Kisiel - Przewodniczący Komisji powiedział, że często przejeżdżając obok targowiska zwrócił uwagę, że światło pali się do godz. 20.00. Następnie Przewodniczący Komisji powiedział, że celem posiedzenia Komisji jest zaopiniowanie materiałów na sesję RM, w których zawarte są propozycje podwyżek podatków, więc członkowie Komisji wyrobili już jakieś zdanie. Zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM nie wyraziła pozytywnej ani negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ponieważ za pozytywną opinią głosował 1 członek Komisji, 1 członek Komisji głosował przeciw i 3 członków Komisji wstrzymało się od głosu.

Ad.pkt 1b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania, Komisja Uzdrowiskowa RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM zaproponował przystąpienie do realizacji punktu 2 porządku posiedzenia, a mianowicie do oceny dotychczasowych działań w sprawie zmian w ustawie uzdrowiskowej dotyczących strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. Przypomniał o wynikach spotkania w powyższej kwestii, które miało miejsce pod koniec stycznia br. z udziałem posłów i senatorów, którzy wyjaśnili, że potrzebują ośmiu miesięcy na dokonanie zmian. Przewodniczący Komisji powiedział, że upłynęło już dziesięć miesięcy i dotychczas żadne sygnały w tym zakresie nie dotarły. Poprosił o zabranie głosu przez Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał o powstaniu Sejmowej Komisji Uzdrowiskowej. Omówił wyniki spotkania Gmin Uzdrowiskowych i parlamentarzystów, o którym mówił Pan Przewodniczący Komisji. Następnie odbyło się posiedzenie Związku Gmin Uzdrowiskowych, na którym pani poseł zobowiązała się do powołania parlamentarnego zespołu ds. uzdrowisk i taki zespół został powołany. Spotkanie tego zespołu miało miejsce 9.10.2013 r. w Sejmie RP. Wypracowane stanowisko dotyczyło przede wszystkim doprowadzenia do spotkania gmin uzdrowiskowych z Ministrem Zdrowia. Takie spotkanie w Ministerstwie Zdrowia miało miejsce 29.10.2013r. w obecności Wiceministra Zdrowia, na którym zostały ponownie powtórzone problemy gmin uzdrowiskowych i ustalony harmonogram dalszych prac. Powołany został zespół ds. opracowania zmian w ustawie uzdrowiskowej składający się z gmin uzdrowiskowych, który miał opracować i złożyć do Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk swoje wnioski. Zespół dokonał takiego opracowania do 22.11.2013r., gminy uzdrowiskowe wniosły swoje uwagi, które 26.11.2013r. zostały złożone na ręce Pani Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk. W najbliższym czasie dojdzie do spotkania w Ministerstwie Zdrowia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Sejmową Komisją ds. Uzdrowisk i gminami uzdrowiskowymi w celu przedyskutowania konkretnych uwag do ustawy uzdrowiskowej. Burmistrz Miasta omówił zgłoszone uwagi, które dotyczą zmian w zapisach ustawy uzdrowiskowej, przede wszystkim definicji zakładu przemysłowego, budowy parkingów i miejsc postojowych w strefach uzdrowiskowych - przy obiektach uzdrowiskowych, budowy obiektów handlowych, budowy sieci telefonii komórkowej, sprawę wyrębu drzew w strefie uzdrowiskowej, prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny, warunki klimatyczne. Gminy górskie wniosły o budowę zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowniach wodnych i wiatrowych.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, ile gmin uzdrowiskowych jest zainteresowanych zmianą w ustawie uzdrowiskowej, bo z wypowiedzi Pani Poseł Julii Pitery z Platformy Obywatelskiej wynikało, że jeśli są nowi chętni, którzy chcą uzyskać status miasta uzdrowiskowego, to nie trzeba nic zmieniać. Skoro nie dotyczy to już tylko definicji zakładu przemysłowego, który jest najważniejszą sprawą dla Augustowa, to czy założony termin do końca marca jest możliwy do realizacji, aby posłowie mogli zapoznać się z uwagami do ustawy uzdrowiskowej? Przy tak dużym zakresie zmian może to potrwać nawet kilka lat. Pan Radny powiedział, że drugie pytanie dotyczy dzielnicy uzdrowiskowej. Czy istnieje szansa na jej powstanie, dlaczego ciągle w mediach, rozmowach istnieje ten pogląd, że dzielnica uzdrowiskowa jest możliwa?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że na ostatnie spotkanie w Ministerstwie Zdrowia przyjechały 34 gminy uzdrowiskowe. Głosowanie nad zmianami w ustawie uzdrowiskowej powinno mieć miejsce wiosną 2014 r., taki termin wyznaczyła Pani Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego. Jeśli chodzi o dzielnicę uzdrowiskową, to nie ma możliwości jej wydzielenia. Taki pogląd mógł istnieć, ponieważ dzielnica uzdrowiskowa od dawna funkcjonuje w Krakowie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że mieszkańcy miasta powinni być poinformowani o zasadach, na jakich może być utworzona dzielnica sanatoryjna i wynikających z tego konsekwencjach. Zaproponował zwrócenie się na piśmie do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie stosownych wyjaśnień w ww. kwestii. Jeśli w krótkim czasie nie zrobi się porządku z uzdrowiskiem i zapisami w ustawie uzdrowiskowej, to trzeba będzie przeprowadzić referendum w Augustowie.

Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM powiedział, że Komisja Uzdrowiskowa RM zwróci się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie powodów braku możliwości utworzenia dzielnicy sanatoryjnej?

Pan Bogusław Falkowski – Właściciel „Pałacu na Wodzie” zapytał, dlaczego w postulatach zgłoszonych do Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk nie ma mowy o strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, z która są kłopoty w Augustowie. Zapytał, czy ta sprawa była tematem zainteresowania, jeśli chodzi o zmiany w ustawie uzdrowiskowej? Zwrócił uwagę, że uzdrowiska są usadowione w strefie „A”.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie widzi potrzeby, aby Sejm RP zajmował się sprawą strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Augustowie, ponieważ w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym są zawarte przepisy dotyczące wyznaczania stref. Przypomniał, jakie było stanowisko Ministerstwa Zdrowia na temat rozszerzenia strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Augustowie.

Pan Bogusław Falkowski – Właściciel „Pałacu na Wodzie” zapytał, dlaczego Pan Burmistrz nic w tym zakresie nie robi?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podkreślił, że Minister Zdrowia nie zatwierdzi w zaproponowanym kształcie strefy „A1”, obejmującej swym zasięgiem „Pałac na Wodzie”. Wyjaśnił, że nie będzie prowadził działań w tej kwestii, ponieważ mieszkańcy, którzy od lat zamieszkują ww. teren, nie zgodzili się na objęcie strefą „A” dzielnicy Zarzecze.

Pan Bogusław Falkowski – Właściciel „Pałacu na Wodzie” przedstawił do wglądu propozycję Pana Burmistrza dotycząca objęcia strefą „A” „Pałacu na Wodzie”, w której nie ma mowy o mieszkańcach dzielnicy. Stwierdził, że istnieje możliwość wykreślenia zamieszkałych działek z propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej RM z mieszkańcami dzielnicy Zarzecze, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Stanowisko mieszkańców było jednoznaczne. Zebrani zaakceptowali rozszerzenie takiej strefy „A”, którą Ministerstwo Zdrowia jest w stanie zaakceptować. Burmistrz Miasta powiedział, że opinia mieszkańców jest najważniejsza. Zgodnie z zapisami ustawy uzdrowiskowej zgodę musi wyrazić Ministerstwo Zdrowia, a nie Rada Miejska.

Pan Marian Dyczewski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej odniósł się do zapisów ustawy uzdrowiskowej, które mają być poprawione. Przedstawił stanowisko Pana Włodzimierza Śliwińskiego - naczelnika Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia, który wyjaśnił, że definicja „zakładu przemysłowego” nie będzie wykreślona, tylko zostaną dopisane zakłady, które mogą być umieszczone w strefie „C”. Pan Marian Dyczewski powiedział, że nie uzyskał odpowiedział na zapytanie, dlaczego Augustów został umieszczony na liście dziesięciu miast uzdrowiskowych przeznaczonych w przyszłości do likwidacji. Pan Marian Dyczewski powiedział, że w ustawie uzdrowiskowej jest zapis mówiący o możliwości utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej, ale trzeba o nią dobitnie się domagać. Przypomniał, że podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, Posłowie RP zobowiązali się do wielu rzeczy. Minął rok, a oni nic w tej sprawie nie zrobili. Uznał, że wnioski, które zostały zgłoszone do Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk niewiele wniosą, bo dalej nie będzie można realizować inwestycji, budować zakładów przemysłowych. Dlatego też przeprowadzenie referendum nie zda egzaminu, bo ludzie są świadomi, że w mieście uzdrowiskowym nie wolno niczego robić. Pan Marian Dyczewski powiedział, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej złożyło na ręce Posłów RP wniosek na piśmie w sprawie rezygnacji ze strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, który nawet nie był przedstawiony Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że dowiedział się o nowej opcji, która jest możliwa w Augustowie, czyli zawieszenie na jakiś czas statusu uzdrowiska. W związku z tym, że członkowie Komisji będą dyskutowali na temat dzielnicy uzdrowiskowej, więc należałoby wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, czy można zawiesić status uzdrowiska? Jest to bardzo istotna informacja.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie można zawiesić statusu uzdrowiska, natomiast Rada Miejska może podjąć uchwałę o rezygnacji z uzdrowiska. Burmistrz Miasta powiedział, że Pan Włodzimierz Śliwiński nie wyraża chęci pomocy, miesza i szkodzi i w ogóle nie został zaproszony do udziału w Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk, natomiast brał udział w posiedzeniu Komisji w Ministerstwie Zdrowia, ale gminy uzdrowiskowe nie dopuściły go do głosu. Jeśli chodzi o strefę „C” ochrony uzdrowiskowej, to jej wykreślenie nie wchodzi w grę i nie może być przedmiotem dalszej dyskusji. Burmistrz Miasta powiedział, że miasta uzdrowiskowe, w tym Augustów ma przyznaną koncesję na 10 lat i przed upływem tego terminu muszą ponownie ubiegać się o jej przyznanie. Jeśli dana miejscowość nie będzie spełniała warunków ustawy uzdrowiskowej, to koncesja nie zostanie jej przyznana. Miejscowość, która posiada koncesję, ma prawo w terminie pięciu lat uzupełnić braki i spełnić warunki ustawy. Jeśli chodzi o wykaz 10 uzdrowisk przeznaczonych do likwidacji w przyszłości, które ukazały się w gazecie, to Pan Minister musiał z tego bardzo się tłumaczyć i powiedział, że nie wie skąd pochodzą takie informacje.

Pan Radny Zbigniew Huszcza przypomniał, że kiedyś była mowa o tym, że sanatorium w Augustów nie ma sensu, bo przez miasto jeżdżą Tiry. Jest to prawda, dzisiaj miasto jest zakorkowane. Pan Radny wyraził nadzieję, że już niedługo zakończy się budowa obwodnicy. Następnie zwrócił uwagę, że dzięki rozwojowi sanatorium, uzdrowiska nastąpi rozwój miasta, wzrośnie ilość miejsc pracy. Przypomniał, że przed dwoma laty członkowie Komisji prosili Pana Burmistrza o zajęcie się sprawą dzielnicy sanatoryjnej, czy możliwe jest jej utworzenie? Pan Radny poparł wypowiedź Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, że jeżeli nie, to radni powinni otrzymać z Ministerstwa Zdrowia uzasadnioną odpowiedź w powyższej kwestii i dopiero wtedy ewentualnie podejmować jakiejś decyzje. Trzeba robić wszystko, aby Augustów został uzdrowiskiem.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że w odniesieniu do zapisów ustawy uzdrowiskowej, które przeszkadzają w rozwoju gmin uzdrowiskowych, dobrym rozwiązaniem byłoby wykreślenie zapisu, który mówi o tym, że strefa „C” ochrony uzdrowiskowej musi przebiegać po granicach administracyjnych miasta.

Podczas dyskusji padła propozycja zorganizowania spotkania z udziałem parlamentarzystów i kompetentnych osób z Ministerstwa Zdrowia.

Pan Bogusław Falkowski – Właściciel „Pałacu na Wodzie” zwrócił uwagę, że oprócz sanatorium „Budowlani” powstało także sanatorium „Pałac na Wodzie”, które leży poza strefą „A”. Przedłożył członkom Komisji opracowaną przez Pana Burmistrza przed kilkoma laty koncepcję przebiegu strefy „A” stwierdzając, że od tamtej pory nic się nie zmieniło. Poprosił o konkretną odpowiedź, aby nie łudził się nadzieją, że Pan Burmistrz podejmie kroki zmierzające do objęcia strefą „A” ochrony uzdrowiskowej „Pałacu na Wodzie”. Pan Bogusław Falkowski stwierdził, że jeśli sprawa była rozpatrywana przed dwoma laty, to nie można spocząć na laurach i trzeba dalej negocjować, wyłączyć ze strefy wszystkie działki mieszkalne i wtedy nie będzie problemu z mieszkańcami. Zwrócił uwagę na zapewnienie konstytucyjnego prawa zapewnienia równości obywateli.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że Pan Bogusław Falkowski kupując działkę wiedział, że znajduje się ona w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej, a teraz od wszystkich domaga się zmiany strefy. Przypomniał, że Pan B.Falkowski uczestniczył w wielu rozmowach, wyjazdach zmierzających do próby zmiany strefy, ale takiej zgody nie było. Burmistrz Miasta zwrócił również uwagę na brak zgody mieszkańców dzielnicy „Zarzecze” w sprawie objęcia strefą „A” ich nieruchomości.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że obecnie trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, dlatego do czasu uchwalenia Studium należy podjąć decyzję w powyższych kwestiach.

Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM ogłosił przerwę w posiedzeniu Komisji do 4 grudnia 2013 r. do godz.13.30.

Po przerwie, posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM otworzył Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta,

- Pan Bogusław Falkowski – Właściciel „Pałacu na Wodzie”.

Dyskusja Komisji Uzdrowiskowej RM skupiła się wokół wypracowania propozycji zmiany strefy „A” ochrony uzdrowiskowej tak, aby tą strefą można było objąć „Pałac na Wodzie”.

Po przeprowadzonej dyskusji, wypracowaniu propozycji zmiany strefy „A” (w załączeniu do protokołu) Komisja Uzdrowiskowa RM postanowiła wysłać ją do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta zwróciła uwagę, że jeżeli w przedłożonej propozycji znajdą się działki prywatne, to propozycja zostanie odrzucona i nie będzie wysłana do Ministerstwa Zdrowia.

Protokołowała:

(Beata Filipow)

W części dotyczącej

wspólnego posiedzenia:

Przewodniczący Przewodniczący

Komisji ds. Promocji, Kultury, Komisji Uzdrowiskowej RM

Sportu i Turystyki RM

Stanisław Kisiel

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-12-30