Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM z 30.01.2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 13/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Augustowie,

- dziennikarze.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zapoznanie się ze sprawami, które wpłynęły do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

2. Omówienie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pan Marcin Kleczkowski - Przewodniczącego Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji zapoznał ze sprawami, które wpłynęły do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną RM. Pierwszym tematem do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną powinna być skarga złożona przez Pana E.Ł. na działalność Burmistrza Miasta i urzędników miejskich Skarga dotyczyła nieprawidłowości związanych z budową pomostu na plaży „Bielnik”.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, iż Komisja zajmowała się już wcześniej tą sprawą i że dalsze rozpatrywanie tej skargi zostało zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komendę Powiatową Policji i Prokuraturę.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisjipoinformował, iż Pan E.Ł. złożył w Urzędzie Miejskim kolejne pismo w powyższej sprawie (z 25.01.2013 r.), które wpłynęło do wiadomości Komisji Rewizyjnej RM.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła zwrócić się z zapytaniem do Pana Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta, czy zostało zakończone postępowanie wyjaśniające dotyczące sprawy Pana E.Ł.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że następną skargą na działalność Pana Burmistrza Miasta jest skarga Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Augustowie skierowana do Komisji Rewizyjnej pismem z dn.5.12.2012 r. W skardze tej augustowski WOPR zwraca uwagę na niewłaściwy podział przez Pana Burmistrza środków na dofinansowanie ferii zimowych.

Pan Radny Dariusz Górnystwierdził, że Pan Marcin Kleczkowski jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wprowadza członków komisji w błąd i że nie jest to skarga, lecz prośba o interwencję w sprawie nie udzielenia odpowiedzi przez Burmistrza Miasta Augustowa na wysłane przez stowarzyszenie cztery pisma związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wodzie oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania WOPR – (w załączeniu do niniejszego protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła zwrócić się z zapytaniem do Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, dlaczego nie udzielono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu odpowiedzi na cztery pisma w terminie ustawowym. Komisja Rewizyjna RM wzywa Burmistrza Miasta do udzielenia w trybie pilnym odpowiedzi Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na cztery pisma i prosi o poinformowanie Komisji Rewizyjnej RM o podjętych działaniach.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że kolejnym dokumentem znajdującym się w aktach Komisji Rewizyjnej RM są zalecenia pokontrolne dotyczące protokołu kontrolnego z 18.10.2012 r. w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, ul. Mickiewicza 1.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła wyjaśnić, czy ww. zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że kolejną sprawą, która powinna zająć się Komisja Rewizyjna RM jest anonim, w którym osoba powołuje się na artykuł zamieszczony w gazecie „Przegląd Powiatowy”. Sprawa dotyczy przydzielenia mieszkania zastępczego w bloku komunalnym Pani A.Dź. na czas remontu jej prywatnego domu mieszkalnego. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że ww. sprawa wymaga szybkiego wyjaśnienia gdyż Pani A.Dź. jest osobą publiczną, radną, członkiem Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, która zajmuje się przydzielaniem mieszkań socjalnych.

Pan Radny Dariusz Górnypowiedział, iż nie należy oceniać powyższej sytuacji bez osoby bezpośrednio zainteresowanej i trzeba zaczekać do czasu powrotu ze szpitala Pani A.Dź.. Nadinterpretacja treści zawartych w piśmie anonimowym może wyrządzić komuś krzywdę .

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła, aby na następnym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się 7 lutego 2013 r. o godz. 13.00 (czwartek) Pani A.Dź. wypowiedziała się na powyższy temat. Postanowiono równocześnie zapoznać się ze stanem prawnym ww. budynku i mieszkania komunalnego.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że kolejna sprawa, które wpłynęło do wiadomości Komisji Rewizyjnej RM, dotyczy umorzenia kwoty dopłaty wynikającej z rozliczenia indywidualnego za ogrzewanie lokalu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Turystycznej.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła rozpatrzyć ww. pismo na następnym posiedzeniu, które odbędzie się 7 lutego 2013 r. o godz. 13.00.

Ad.pkt 2

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2013 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła plan pracy Komisji na 2013 r. przyjąć na następnym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się 7 lutego 2013 r. o godz. 13.00 (czwartek).

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

Marcin Kleczkowski

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-08