Protokół Nr 15/13 z pos.Kom.Prom,Kult.Sportu i Turyst.RM z 26.02.2013r.


P R O T O K Ó Ł Nr 15/11

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 lutego 2013 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli — lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pani Izabela Piasecka — Zastępca Burmistrza Miasta,

- Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- Pani Teresa Arciszewska — Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

a)

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta i Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówili projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów.

Pan Kazimierz Kożchowski — Burmistrz Miasta poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM została zgłoszona propozycja, aby wywóz szkła z terenu nieruchomości odbywał się 1 raz na miesiąc, a nie 1 raz na 2 miesiące.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji poddał projekt pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, z zaproponowaną zmianą, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

b)

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta i Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówili projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji poddał projekt pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

c)

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta i Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówili projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji poddał projekt pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została zaopiniowana pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

d)

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta i Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówili projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż w przedłożonym Państwu Radnym projekcie uchwały ujęte są stawki opłat, które są naliczane od osoby. Taką metodę ustalenia opłaty potwierdziły konsultacje z administratorami, które w postaci ankiet wpływały do Urzędu Miejskiego. Burmistrz Miasta wyjaśnił również, że ww. decyzję podjął przed zmianą zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Burmistrz Miasta przedstawił stanowiska Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem uchwał „śmieciowych”. Komisje zaproponowały, aby w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, został dokonany wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata byłaby ponoszona od gospodarstwa domowego. Komisje zaproponowały, aby stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiły: - od gospodarstw domowych jednoosobowych - 12 zł, - od gospodarstw domowych dwuosobowych — 23 zł, - od gospodarstw domowych trzyosobowych — 34 zł, - od gospodarstw domowych czteroosobowych — 45 zł, - od gospodarstw domowych pięcioosobowych — 56 zł, - od gospodarstw domowych sześcioosobowych i powyżej — 66 zł. Burmistrz Miasta powiedział, że Komisje zaproponowały podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi z 16 zł do 18 zł od gospodarstw jednoosobowych, bez żadnych ulg. Burmistrz Miasta poinformował, że stawki będą ustalone na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, iż chodzi o to, aby zasugerować mieszkańcom, że segregowanie odpadów jest opłacalne. Zwrócił uwagę na zapisy ustawy, które narzucają gminom recykling, odzyskiwanie 50% zbieranych odpadów. Poinformował o rozmowach z przedstawicielami BIOM Sp. z o.o., który jest operatorem Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Od lipca 2013 r. systemem gospodarki odpadami komunalnym ma zajmować się BIOM i Miasto ma zwiększyć o 100 zł cenę za tonę odpadów. W 2012 r. ta zbiórka ma wynosić 65% (odpady segregowane) i 35% (odpady składane na balast). Pan Radny stwierdził, że można to osiągnąć dzięki tzw. kulturze zbiórki odpadów i nastawieniu pozytywnym mieszkańców do segregacji. Obecnie najważniejszą sprawą jest wprowadzenie zróżnicowanych stawek i skłonienie mieszkańców do segregacji odpadów.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji powiedział, że warto jest tak zróżnicować stawki, aby opłata za odpady segregowane była dużo tańsza. Następnie zwrócił uwagę na składkę w wys. 300 tys.zł, którą odprowadza Miasto do Związku Komunalnego „Biebrza”, czyli 10 zł od mieszkańca. Jest to składka dla wszystkich członków Związku 19 gmin.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że Związek Komunalny „Biebrza” również rozważa alternatywę naliczania opłat dla wszystkich mieszkańców.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji poinformował, iż niektóre związki gmin postanowiły, iż same ustalą jednakowe ceny dla wszystkich mieszkańców. Przewodniczący Komisji przedstawił uchwalone lub proponowane opłaty w niektórych miastach. Stwierdził, że praktycznie 80%-90% miast wybrało metodę naliczania opłat od mieszkańca. Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest opinia Państwa Radnych w powyższej kwestii?

Pan Radny Tomasz Dobkowski przedstawił stanowisko Prezesa BIOM Sp. z o.o., który na jednym z posiedzeń Komisji wyjaśnił, dlaczego w Związku Komunalnym „Biebrza” najczęściej powtarzają się stawki w wysokości 10 zł i 12 zł. Pan Radny zwrócił uwagę na koszt unieszkodliwiania odpadów. Stwierdził, że wysokość ustalonych stawek w 2013 r. będzie rzutowała na ich wysokość w 2014 r.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że kwota 6,22 zł dotyczy koszów, które ponosi Miasto za zebranie i dowiezienie odpadów do Stacji Przeładunkowej. Jeśli chodzi o firmy, to odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, ale zmieni się wysokość stawki opłaty.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji zapytał, czy na sesji Rady Miejskiej będzie przedłożony projekt uchwały zawierający propozycje Komisji, aby stawka opłaty była naliczane od gospodarstwa domowego?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji powiedział, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej twierdzą, że zaproponowana przez Burmistrza Miasta stawka w wysokości 12 zł jest o 4.30 zł wyższa. Mieszkańców nie interesuje, czy Miasto jest członkiem związku komunalnego, tylko to, ile wydadzą pieniędzy.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że nie ma potrzeby podwyższania opłaty mieszkańcom za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, które są rzeczywistymi kosztami płaconymi do firmy „Necko” i do BIOM.

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że idea zmian polega na tym, że system ma być samofinansujący, czyli po wyprodukowaniu odpadów przez mieszkańców, na ich koszt firma wybrana w przetargu przez Burmistrza Miasta ma odpady odebrać i zagospodarować. Stacja Przeładunkowa będzie zbierała wyłącznie odpady zmieszane, natomiast firma, która wygra przetarg, będzie musiała zagospodarować pozostałe odpady. Mieszkańcy w swojej opłacie zgromadzą środki finansowe, z których Burmistrz Miasta zapłaci firmie za zorganizowanie i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pieniądze zebrane przez Miasto będą wydawane na odbiór odpadów i unieszkodliwianie, na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK oraz obsługę systemu administracyjnego. Zadaniem administracji będzie ściągnięcie jak największej ilości pieniędzy. Do chwili obecnej księgowością i windykacją zajmowała się firma, która odbierała odpady. Kierownik omówił koszty organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Augustowa.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, w jaki sposób będzie egzekwowana kara za niesegregowanie odpadów?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że operator odbierający odpady będzie mógł otworzyć worek ze śmieciami i sprawdzić, czy są one posegregowane. Po zgłoszeniu tego zdarzenia w Urzędzie Miejskim, Burmistrz Miasta w drodze decyzji zmieni takiej osobie stawkę opłaty jak za odpady zmieszane. Natomiast należy zdawać sobie sprawę, że każda decyzja administracyjna podlega zaskarżeniu do SKO.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poprosił o wyjaśnienie, jakie czynności będą wykonywali pracownicy zajmujący się obsługą systemu gospodarki odpadami?

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że po podjęciu przez Radę Miejską uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości pracownicy przystąpią do czynności związanych z odbiorem kilku tysięcy deklaracji składanych przez mieszkańców, będą również zajmowali się korygowaniem składanych deklaracji, m.in. z bazą meldunkową w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych UM.

Pan Radny Adam Wysocki powiedział, że jeśli Rada uchwali wysokość stawki za odpady segregowane w wysokości 12 zł, 23, zł, 34 zł, itd. i wszyscy mieszkańcy zadeklarują ten sposób rozliczenia, to nie wystarczy pieniędzy z tych składek chociażby na zorganizowanie PSZOK. Stwierdził, że firma, która wygra przetarg będzie musiała pokryć koszty we własnym zakresie.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że pieniądze na organizację znajdą się po przetargu. W pierwszym okresie system będą obsługiwali pracownicy Urzędu Miejskiego i będzie to odbywało się kosztem dodatkowych obciążeń.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji zapytał, kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały z propozycją miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych. Jeśli odpady komunalne byłyby zbierane i odbierane w sposób selektywny, to wysokość stawki wynosiłaby 12 zł - od gospodarstw domowych jednoosobowych, 23 zł — od gospodarstw domowych dwuosobowych, 34 zł - od gospodarstw domowych trzyosobowych, 45 zł - od gospodarstw domowych czteroosobowych, 56 zł — od gospodarstw domowych pięcioosobowych, 66 zł - od gospodarstw domowych sześcioosobowych i powyżej. Jeśli odpady komunalne nie byłyby zbierane i odbierane w sposób selektywny, to wysokość tej opłaty wynosiłaby 18 zł - od gospodarstw domowych jednoosobowych, 36 zł — od gospodarstw domowych dwuosobowych, 54 zł — od gospodarstw domowych trzyosobowych, itd.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za pozytywną opinią ww. projektu uchwały głosowało 2 członków Komisji, głosów przeciwnych nie było i 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM poruszył kwestię ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych. Powiedział, że miasto posiada tereny turystyczne, na których odpady są wytwarzane nieregularnie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, iż chodzi o techniczną sprawę dotyczącą składania deklaracji i odbioru decyzji po przyjeździe osób do Augustowa. Radny powiedział, iż nie sądzi, aby ktokolwiek był w stanie wydać decyzje tysiącom osób podczas długiego weekendu. Zaproponował przyjęcie takich samych stawek, jak w przypadku gospodarstw domowych i zastosowanie 50% ulgi osobom wnoszącym opłatę za cały rok.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że ustawa nie dopuszcza opłaty rocznej i Pan Wojewoda mógłby taką uchwałę uchylić.

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM zaproponował przyjęcie takiego rozwiązania, aby osoba, która przyjedzie na czas krótszy niż jeden tydzień płaciła 50% stawki podstawowej. Jeśli czas pobytu wynosiłby powyżej jednego miesiąca, to opłata powinna być taka sama jak w przypadku gospodarstw domowych.

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji podał przykład studentów i stwierdził, że sprawę tę również należy w jakiś sposób rozwiązać. Zamieszkiwania nie należy łączyć z miejscem zameldowania. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż konieczne jest uszczegółowienie zapisu dotyczącego osób zamieszkałych i zameldowanych, ponieważ są to dwie różne sprawy. Stwierdził również, że latem będzie największy problem z gospodarką odpadami komunalnymi od domków letniskowych.

Pani Radna Joanna Lisek zaproponowała, aby niezależnie od ilości przyjeżdżających osób właściciel domku letniskowego wnosił opłatę za cały rok.

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że nie można ukarać mieszkańca, który nie wnosi opłat. Jeśli Burmistrz Miasta stwierdzi, że deklaracja nie została złożona, wówczas wyda decyzję administracyjną, którą można zaskarżyć do SKO. Jeśli operator stwierdzi brak segregowanych odpadów, to przyjmie je jako zmieszane i wówczas zadaniem Burmistrza Miasta będzie wydanie decyzji zmieniającej wysokość opłaty. Kierownik Wydziału zwrócił uwagę, iż zgodnie z przepisami należy ustalić miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnił, że nieruchomość staje się zamieszkała od momentu zamieszkania pierwszej osoby.

Pani Teresa Arciszewska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stawki z bonifikatą, jeśli nieruchomość byłaby zamieszkała do jednego miesiąca, a jeżeli nieruchomość byłaby zamieszkała powyżej jednego miesiąca, to stawka byłaby uiszczana w normalnej wysokości.

Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że wysokość bonifikaty zależy od decyzji Państwa Radnych.

Następnie odbyła się wnikliwa dyskusja, podczas której Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji stwierdził, że w trakcie dyskusji nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych została zgłoszona propozycja ustalenia stawki miesięcznej od gospodarstwa domowego. Poddał propozycję pod głosowanie, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie 6 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

e)

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta i Pan Tadeusz Popławski — Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówili projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji poddał projekt pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, która w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania została zaopiniowana pozytywnie 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2

Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przedyskutowała propozycje planu pracy Komisji na 2013 rok.

/Plan pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Komisji

ds. Promocji, Kultury, Sportu

i Turystyki RM

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-04-08