Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie z 18.02.2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 15/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 18 lutego 2013 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1) Omówienie sprawy Pani A.Dź.

2) Zapoznanie się ze sprawą Państwa WiJ.J.,

3) Rozpatrzenie sprawy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4) Przyjęcie planu Komisji na 2013 rok.

5) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 30 stycznia 2013 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji. Zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) Zajęcie się sprawą Pani A.Dź., w związku z jej niedyspozycją.

2) Zapoznanie się ze sprawą Pani W.J., która skierowała pismo do Komisji Rewizyjnej RM w sprawie sposobu naliczenia opłaty za ogrzewanie mieszkania.

3) Rozpatrzenie skargi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w związku z brakiem w dokumentach 1 pisma z Centrum Sportu i Rekreacji.

4) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.

5) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 30 stycznia 2013 r.

Następnie Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.pkt 1

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji poinformował, że Pani A.Dź. nie czuje się dobrze i jest w szpitalu. Obecnie nie jest w stanie udzielić nawet pisemnej odpowiedzi, jednakże Komisja Rewizyjna RM powinna zastanowić się, czy nie skontrolować, w jaki sposób funkcjonuje nadzór nad gospodarką mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi w Augustowie. Komisja Rewizyjna RM powinna zastanowić się, czy Burmistrz Miasta już wcześniej nie powinien podjąć działań w stosunku do Pani A.Dź., ponieważ sprawa jest nagłośniona od października 2012 r. Czy Burmistrz Miasta, który decyduje o przydziale mieszkań komunalnych, przeprowadził rozmowę z Panią A. Dź. i podjął jakieś ustalenia? Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji poprosił Państwa Radnych o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Stwierdził, że gdyby sprawa dotyczyła zwykłego mieszkańca Augustowa, to Komisja Rewizyjna RM próbowałaby odpowiedzieć na pytanie, czy przydzielenie mieszkania komunalnego odbyło się zgodnie z prawem i czy po 20 latach jest zamieszkiwane zgodnie z prawem?

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że dopóki Pani A.Dź. nie będzie w stanie przyjść na posiedzenie Komisji, to sprawa powinna być odłożona. Natomiast Komisja Rewizyjna RM powinna zająć się tym, co zasugerowała sama Pani A.Dź., a mianowicie kontrolą mieszkań komunalnych, które są przez swoich właścicieli wynajmowane komercyjnie kolejnym osobom. Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że wymaga kontroli kwestia przydziałów i użytkowania mieszkań komunalnych, natomiast sprawa Pani A.Dź. może poczekać do czasu złożenia przez nią wyjaśnień.

Pani Radna Anna Szałwińska powiedziała, że należy Pani A.Dź. dać możliwość ustosunkowania się do tej sprawy.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że sprawa jest wielowątkowa i dotyczy planu pracy Komisji na 2013 r., protokołu z posiedzenia Komisji z 30 stycznia 2013 r. Pan Radny Dariusz Górny zapytał, dlaczego Pan Przewodniczący Komisji chciałby rozwiązać tę sprawę w tak szybkim tempie? Już na poprzednim posiedzeniu Komisji zapadły uzgodnienia, iż trzeba zaczekać do czasu porozmawiania z Panią A.Dź. Ponadto przy Urzędzie Miejskim istnieje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która szczegółowo zbada sprawę. Pan Radny Dariusz Górny zaproponował, aby zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” sprawę pozostawić do momentu powrotu ze szpitala Pani A.Dź. cele zapewnienia jej możliwości obrony na atak. Nie wiadomo, czy choroba Pani A.Dź. nie jest skutkiem tych właśnie ataków, przekazywania niesprawdzonych informacji mediom i wyciągania pochopnych wniosków na podstawie anonimów.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji podkreślił, że sprawa jest znana Burmistrzowi Miasta od początku października 2012 r. i gdyby dotyczyła innego mieszkańca wszyscy oczekiwaliby szybkiego działania, aby taki mieszkaniec szybko wyprowadził się z mieszkania. Natomiast Pani A.Dź. w 1993 r. dostała mieszkanie na czas remontu i już fakt otrzymana takiego mieszkania budzi pewne zdziwienie. Poza tym Pani A.Dź. jest członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej i współdecyduje o przydziale mieszkań komunalnych i socjalnych. Takie postępowanie obliguje Komisję Rewizyjną RM do zastanowienia się, czy tej sprawy nie należy szybciej rozwiązać. Nie ujmując zasług dla miasta Pani A.Dź., zajmowała ona mieszkanie komunalne w sytuacji, kiedy posiada dom. Co do tych faktów nie ma wątpliwości. Ponadto po odejściu na emeryturę jeszcze przez 2,5 roku pracowała jako konsultant i oprócz emerytury pobierała dodatkową wypłatę z MOPS. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji powiedział, że nie zauważa ataków na Panią A.Dź., a dociekania wynikają z faktu, że niedługo upłynie pół roku od momentu, kiedy sprawa wypłynęła i nic z tym nie zrobiono. Nie powinno być też tak, że są jakieś specjalne warunki traktowania dla radnych, czy jest równa miara dla wszystkich?

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że wypowiedź Pana Przewodniczącego Komisji nie jest niczym innym, jak wyciąganiem pochopnych wniosków. Załatwienie sprawy zaocznie do niczego dobrego nie prowadzi, w ten sposób można tylko skrzywdzić człowieka. Czcze rozmowy nie są konstruktywne. Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi przydzielenia mieszkania Pani A.Dź. i stwierdził, że mieszkanie zostało przydzielone na warunkach zapisanych w dokumencie z 1993 r. Pan Radny Dariusz Górny powiedział również, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem, na bazie którego mieszkania są przydzielane i w tej chwili nie stwierdza konfliktu. Jednak dopóki Komisja Rewizyjna RM tego nie zbada, nie będzie pewności. To, że Pani A.Dź. jest członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wcale nie jest żadnym konfliktem w sprawie, ponieważ w każdej sytuacji problemowej członek Komisji ma prawo i obowiązek rezygnacji, wykluczenia z prac takiej Komisji.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, iż chciałaby wyrazić swój sprzeciw na temat nadinterpretacji faktów, które istnieją, ponieważ dokumenty są wszystkim znane. Pani Radna Bożenna Łukaszewicz wyraziła zaniepokojenie, ponieważ dotychczasowe działania Komisji Rewizyjnej RM prowadzą do tego, o czym mówił Pan Przewodniczący Komisji. Nadinterpretacją jest stwierdzenie, że Pani A.Dź. jest inaczej traktowana niż inni mieszkańcy miasta. Pani Radna Bożenna Łukaszewicz wyraziła także zaniepokojenie faktem, iż zdania wypowiedziane na posiedzeniu Komisji i potem powtarzane w mediach „żyją własnym życiem” i tworzą fakty, które nie mają miejsca. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna RM powinna odwołać się do tego, o czym mówił Pan Przewodniczący Komisji, a mianowicie do decyzji Burmistrza Miasta. Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że do tej pory nie jest znane stanowisko osoby uprawnionej do wydania decyzji w tej sprawie i chciałaby je usłyszeć. Brak takiego stanowiska doprowadza do tego, że jest „bita piana”. Nie jest też znane stanowisko zainteresowanej osoby, Pani A.Dź. i dopóki Komisja Rewizyjna RM nie pozna obu stanowisk, faktów, nie będzie mogła w tej chwili rozpatrzyć tej sprawy, która wynika z nieznajomości istoty zdarzenia. To są tylko domniemania.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że słuchając wypowiedzi na powyższy temat można stwierdzić, że każda jest prawdziwa. Sprawa została podana do publicznej wiadomości przez media i będzie nagłaśniana do chwili jej zakończenia. W związku z powyższym należy ją traktować jak sprawdzian dla radnych. Chodzi o ucięcie spekulacji i domniemań, aby sprawa została załatwiona obiektywnie i jak najszybciej. Pan Radny Tomasz Dobkowski zaproponował skonfrontowanie sprawy z Panią A.Dź., która jest osobą nie tylko publiczną, ale jej praca przez całe życie pokazała, że sprawa powinna być rozpatrzona właściwie. Obiektywizm jest podstawą działania radnych.

Pan Marian Dyczewski — mieszkaniec Augustowa powiedział, że w Augustowie są wynajmowane mieszkania komunalne, które są wydzierżawiane kolejnym osobom. Poprosił o powołanie Komisji, która sprawdzi, ilu mieszkańców ma mieszkania komunalne i w nich nie zamieszkuje.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że Burmistrz Miasta nie powiedział wprost Komisji Rewizyjnej RM, że rozpatrzenie sprawy przydziału mieszkania Pani A.Dź. należy do zadań Komisji. Skierowanie anonimu w powyższej kwestii jest świadectwem odsunięcia problemu od siebie. Pan Radny Dariusz Górny zgłosił wniosek dotyczący wypracowania jednoznacznego stanowiska Komisji w powyższej sprawie i zdyscyplinowanie Burmistrza Miasta do powołania Komisji, która sprawdzi, czy stan zawarty w anonimach pokrywa się z rzeczywistością. Pan Radny Dariusz Górny zaproponował podjęcie następującego stanowiska: „Komisja Rewizyjna RM wnioskuje, aby Burmistrz Miasta powołał Komisję do zbadania wątku, czy też zaprzeczenia związanego z anonimem skierowanym do Urzędu Miejskiego, czy prawda jest to, co zostało zapisane w anonimie. Powołana Komisja będzie mogła być wykorzystana do przeprowadzenia wspólnie z Komisją Rewizyjną RM kompleksowej oceny lub kontroli, ujętej w planie pracy Komisji na dany rok”.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że nie należy sugerować Burmistrzowi Miasta powołania Komisji, tylko należy zadać pytanie, jakie jest stanowisko Pana Burmistrza w tej kwestii, czy wystarczająco zapoznał się z dokumentacją? Pani Radna Bożenna Łukaszewiczy stwierdziła, że Pan Burmistrz, podobnie jak Państwo Radni, miał także pół roku na wnikliwe zapoznanie się z dokumentami i na pewno posiadany stan wiedzy pozwoli na wypowiedzenie swojego stanowiska.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła jednogłośnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, wezwać Burmistrza Miasta do zajęcia stanowiska w sprawie przydziału mieszkania Pani A.Dź.

Następnie Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę, że w budynku Zespołu Szkół Samorządowych znajduje się mieszkanie komunalne, które zajmowała wcześniej pani księgowa i w tej chwili jest już przekazane jej córce. Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że na podstawie informacji, którą przedłożył Pan Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych, mieszkanie przynosi szkole stratę w wysokości 80.000 zł rocznie, ponieważ w czasie wolnym od nauki nie można zredukować temperatury w budynku szkoły.

Ad.pkt 2

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji RM powiedział, że kolejna sprawa dotyczy pisma, które zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej RM przez Państwo W.iJ.J.z ulicy Robotniczej w Augustowie. Poinformował, że pismo pierwotnie nie dotarło do Komisji Rewizyjnej RM, pomimo tego, że było do niej adresowane i znajdowało się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że była taka opinia, że nie jest to sprawa Komisji Rewizyjnej RM. Jest to dziwny pogląd, ponieważ pismo było adresowane do Komisji Rewizyjnej RM i powinno do niej dotrzeć. Niestety, sam musiał dociekać, gdzie ono jest i poszukiwać. Następnie Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji odczytał treść ww. pisma. W dalszej kolejności wyjaśnił, że skarga Państwa W.iJ.J. polega na tym, że pierwotnie mieszkali w budynku przy ul. Turystycznej 20B do połowy sezonu grzewczego 2011/2012. Wyprowadzając się w styczniu 2012 r. z mieszkania pracownicy TBS”Kodrem” Sp. z o.o. sporządzili protokół, jednak pomimo prośby wyprowadzających się nie dokonano spisania stanu liczników. Państwo J. za zużycie ciepła otrzymali rozliczenie dwukrotnie wyższe niż było w rzeczywistości. Państwo J. zwracali się z pismami do ATBS”Kodrem”, odwoływali się, ale nic to nie dało. Natomiast Burmistrz Miasta udzielił takiej odpowiedzi, że wszystko jest w porządku. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji powiedział, że jest bardzo zdziwiony tą sytuacją. Zapytał, dlaczego osoba, która zajmowała to samo mieszkanie, została rozliczona za cały sezon i dostała nadpłatę, a druga osoba, która mieszkała 3 miesiące, rozliczana była za ten sam okres i dostała zwrot pieniędzy? Państwu W.iJ.J. nikt nie chciał udzielić stosownych wyjaśnień, dlatego postanowili zwrócić się do Komisji Rewizyjnej RM o rozpatrzenie ww. sprawy. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że stanowisko Komisji Rewizyjnej RM powinno być takie, aby Burmistrz Miasta jeszcze raz pochylił się nad tą sprawą i ją wyjaśnił.

Pan Radny Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji powiedział, iż przede wszystkim należy zwracać uwagę na działanie firm, takich jak ATBS”Kodrem” Sp.z o.o., która nie dokonała spisania liczników. Koszty z tym związane powinni pokryć pracownicy firmy, a nie właściciele ww. mieszkania.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja Rewizyjna RM zajęła następujące stanowisko: „Komisja Rewizyjna RM prosi Burmistrza Miasta o wyjaśnienie sprawy Państwa W.iJ.J. dotyczącej dopłat za ogrzewanie lokalu w budynku przy ul. Turystycznej 20B” oraz udzielenie stosownej pomocy”.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zaproponował doprecyzowanie stanowiska, aby Burmistrz Miasta ustosunkował się do tej sprawy i przedłożył stosowną dokumentację.

W trakcie dyskusji zabrał głos mieszkaniec Augustowa Pan M.D., który powiedział, iż osobiście przeżył podobną sprawę z ATBS „Kodrem” Sp. z o.o., ponieważ wynajmując lokal komunalny w okresie letni nie ogrzewał mieszkania, jednak otrzymał rachunek do zapłaty.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła jednogłośnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, zwrócić się z prośbą do Burmistrza Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie Państwa W.i J.J. dotyczącej naliczenia kwoty dopłaty za ogrzewanie lokalu w budynku przy ul. T.i przedłożenie dokumentacji Komisji Rewizyjnej RM.

Ad.pkt 3

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji powiedział, że kolejny punkt posiedzenia Komisji dotyczy skargi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Komisja Rewizyjna RM oczekiwała na przedłożenie jeszcze jednego dokumentu — odpowiedzi udzielonej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu przez Centrum Sportu i Rekreacji. Pan Marcin Kleczkowski - Przewodniczący Komisji przypomniał, że były 4 pisma, na 2 udzielono odpowiedzi w formie informacji publicznej o podziale środków, 1 odpowiedź była przedstawiana przez Burmistrza Miasta na posiedzeniu Komisji.

Następnie odbyła się dyskusja na powyższy temat, w trakcie której Pan Marcin Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że pismo Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie było skargą, tylko prośbą skierowaną do Komisji Rewizyjnej RM. Uznał sprawę za zamkniętą, jakkolwiek wyglądałaby odpowiedź udzielona przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Ad.pkt 4

Komisja Rewizyjna RM omówiła plan pracy Komisji na 2013 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM plan pracy Komisji na 2013 r. przyjęła 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się. Uznano, że plan pracy Komisji jest otwarty i może być modyfikowany.

/Plan pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad.pkt 5

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do protokołu w posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM z 30 stycznia 2013 r.?

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że w protokołach od zawsze uwzględniało się ważne informacje z posiedzeń, podobnie i w tym przypadku miało to miejsce, jednak chciałby zakwestionować jeden z punktów. Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że skoro Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zwołuje posiedzenia Komisji, a przychodzi na nie nieprzygotowany, jest punktem ważnym i powinno znaleźć się w protokole. Dzisiaj można było również to usłyszeć, kiedy Pan Przewodniczący nazwał skargą pismo Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które wraca „jak bumerang” na każde posiedzeniu Komisji. Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że odsłuchanie nagrań z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM odświeży pamięć, iż Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji wprowadza Komisję w błąd poruszając nie te aspekty pism trafiających na posiedzenie Komisji. Z protokołu nie wynika, że to Pan Przewodniczący Komisji chciał już stawiać pod ścianą Panią A.Dź. za malwersacje i zarabianie na nielegalnym wynajmowaniu domu turystom w sezonie letnim. Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że wtedy sprostował tę wypowiedź prosząc, aby bez Pani A.Dź. nie podejmować tych zagadnień. Poprosił o uzupełnienie protokołu o tę wypowiedź.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji odniósł się do zgłoszonych uwag. Wyjaśnił, iż jeśli nawet prośbę WOPR nazwał skargą, a w trakcie dyskusji ją sprostował, to Pan Radny Dariusz Górny nie powinien przywiązywać aż takiej wagi do szczegółów. W tym momencie nie jest to istotą rzeczy. Jeśli chodzi o sprawę Pani A.Dź., to absolutnie nie miał zamiaru stawiania jej „pod ścianą”, natomiast uznał, że dla dobra również Pani A.Dź. sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona. Dzisiaj Komisja Rewizyjna RM podjęła stanowisko, iż oczekuje przedstawienia przez Burmistrza Miasta podjętych działań. Jeśli Pan Radny Dariusz Górny mówi o stawianiu Pani A.Dź. pod ścianą, to w świetle przedłożonych dokumentów Pan Burmistrz powinien wykonać to, co do niego należy. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż wcześniej nie interesował się sprawą Pani A.Dź., natomiast po otrzymaniu dokumentów Komisji Rewizyjnej RM był zobowiązany do ich przedłożenia.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła wniosek o uszczegółowienie protokołu z posiedzenia Komisji.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM.

Pan Radna Anna Szałwińska zgłosiła wniosek, aby nie łączyć posiedzeń Komisji, ponieważ niecierpliwią się członkowie, którzy przychodzą na następne posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

Marcin Kleczkowski

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-08